Do boja proti igelitkám na Slovensku sa pridali prvé obchody!

  • Vyzerá to tak, že iniciatíva Bez igelitiek neskončí iba pri prázdnych rečiach.
collage
myretailmedia.com/treehugger.com
  • Vyzerá to tak, že iniciatíva Bez igelitiek neskončí iba pri prázdnych rečiach.

Vláda koncom minulého roka spustila iniciatívu Bez igelitiek. Jej cieľom je obmedziť spotrebu plastových tašiek na Slovensku. V rámci EÚ ich totiž spotrebujeme takmer dvakrát viac ako priemerná krajina.

Európska Únia považuje igelitky za zásadné environmentálne riziko, a preto sa snaží ich spotrebu v jednotlivých štátoch obmedziť. Okrem toho, že jed­nej taške trvá asi 1000 rokov, kým sa roz­padne, ige­litky zne­čis­ťujú moria a ničia mor­ský eko­sys­tém. Neho­vo­riac o obrov­skom množ­stve ropy pou­ži­tej pri ich výrobe.

 

EÚ určila štá­tom limity na množ­stvo pou­ži­tých tašiek na jed­ného oby­va­teľa ročne. V roku 2025 má jeden občan pou­žiť iba 40 tašiek. Na Slovensku toto číslo asi nie je veľmi realistické. Ročne totiž spotrebujeme asi 400 ige­li­tiek.

foto: thecoleshillpost.co.uk

Dán minie za rok 4 ige­litky, Slo­vák vyše 400. Preto som sa roz­ho­dol, že okrem záko­no­dar­ných ini­cia­tív sa obrá­tim na obchodné reťazce a obchody, ale aj na širokú verej­nosť na Slo­ven­sku, aby sme spo­ločne proti ige­lit­kám zabo­jo­vali. Je to o zvyku. Som pre­sved­čený, že ľudia sa pomaly vrá­tia k tomu, že budú cho­diť na nákup s vlast­nými taš­kami, tak ako v minu­losti,“ uvie­dol pre por­tál gazduj.sk minis­ter život­ného pro­stre­dia László Sóly­mos.

Pár mesiacov po spustení projektu sa ku nemu pripojili prvé obchodné reťazce. Konkrétne COOP Jednota a Kaufland. Kaufland tento rok plánuje spustiť dlhodobý projekt, ktorého cieľom by mala byť kompletná eliminácia neekologických tašiek z predaja. COOP Jednota taktiež plánuje aktívne znižovať množstvo igelitiek.

Obchody, ktoré sa do projektu Bez igelitiek zapoja, dostanú nálepku. „Umiestnenie nálepiek v obchodoch nepredstavuje pre zapojených len možnosť prezentovať sa ako zodpovedný podnikateľ. Predovšetkým ide o otvorený záväzok voči zákazníkom, že sa aktívne zapojili do znižovania spotreby neekologických tašiek,“ povedal minister Sólymos pre SME.

foto: bbc.co.uk

My každej iniciatíve, ktorá sa snaží šíriť osvetu o škodlivosti plastových tašiek fandíme. Je skvelé vidieť, že tento trend už nie je iba doménou hipsterských obchodíkov, ale dostáva sa aj do mainstreamu.

foto: visual.ly

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech