Do IoT by sa mali zapo­jiť aj vlády

Tomáš Kahn / 24. máj 2015 / Tools a produktivita

Stále viac sa roz­ví­ja­júci seg­ment Inter­net of Things bude mať vplyv na mnoho aspek­tov nášho života. Preto je treba, aby do tejto oblasti začala pomaly vstu­po­vať aj vláda a zabez­pe­čila spo­lu­prácu medzi pre­daj­cami a vytvo­rila potrebné štan­dardy a množ­stvo regu­lá­cie.

Seg­ment Inter­net of Thing sa roz­rastá čím ďalej, tým viac, avšak stále je to viac menej stále zo snahy súkrom­ného sek­tora. Ak sa však zamys­líme nad tým, tak skôr či neskôr sa budú musieť do tohto pro­cesu zapo­jiť aj štáty. Preto by sme mali veriť, že Inter­net of Things sa stane pri­ori­tou aj pre jed­not­livé vlády a postu­pom času začnú pod­po­ro­vať aj tento sek­tor. Je to práve on, ktorý môže do znač­nej miery, pomôcť roz­ma­chu kra­jiny a jej kon­ku­ren­cie­schop­nosti v celo­sve­to­vom meradle. Pre­po­je­nie verej­ného a súkrom­ného sek­tora je kľú­čo­vým aspek­tom, ktorý môže pomôcť urých­liť cel­kový vývoj IoT a takisto toto pre­po­je­nie napo­môže aj jeho rých­lej­šiemu a ply­nu­lej­šiemu začle­ne­niu do bež­ného života.

V USA už preto začí­najú vzni­kať rôzne inšti­tú­cie na pod­poru Inter­net of Thing sek­tora, jed­nou z takých je aj lli­nois Tech­no­logy Association’s Inter­net of Things Coun­cil. Táto inšti­tú­cia by mala byť kľú­čo­vou pri roz­voji tohto seg­mentu naprieč súkrom­ným, verej­ným, ale aj aka­de­mic­kým sek­to­rom. Rada vznikla kon­com apríla a jej zlo­že­nie je veľmi rôz­no­rodé. Kon­com roka, v novem­bri, sa bude v Chi­cagu konať už v poradí tretí roč­ník Sum­mit Inter­net of Things. Tento sum­mit je jed­nou akti­vít Illi­nois Tech­no­logy Asso­cia­tion a jeho vplyv by sme mali poci­ťo­vať po celý rok. V posledný deň sum­mitu je tento pri­pra­vený aj stret­nu­tie verej­ných a súkrom­ných pod­ni­ka­te­ľov v seg­mente IoT s inves­tormi.

Ini­cia­tíva, ktorá vznikla v Chi­cagu na pod­poru IoT seg­mentu je jed­nou z prvých a nám zostáva dúfať, že tieto akti­vity sa roz­ší­ria postupne do celého sveta. Okrem lli­nois Tech­no­logy Association’s Inter­net of Things Coun­cil vzni­kajú v sever­nej Ame­rike aj ďal­šie podobné pro­jekty. Jed­ným z tých naj­zná­mej­ších je pod­pora gigantu Cisco, ktorý v Toronte otvo­ril svoje Cisco Inno­va­tion Cen­ter.

zdroj: Ven­ture Beat

Pridať komentár (0)