Do roku 2019 vznikne v Bratislave mestský komplex s potenciálom posunúť hlavné mesto o krok vpred

  • Najnovšie vizualizácie polyfunkčného komplexu Eurovea 2 nasvedčujú, že hlavné mesto naberie do dvoch rokov nový dych. Deve­lo­per J&T Real Estate pripravil projekt, ktorý by kvalitou obstál aj v tých najmodernejších svetových metropolách.
eu1
skyscrapercity.com
  • Najnovšie vizualizácie polyfunkčného komplexu Eurovea 2 nasvedčujú, že hlavné mesto naberie do dvoch rokov nový dych. Deve­lo­per J&T Real Estate pripravil projekt, ktorý by kvalitou obstál aj v tých najmodernejších svetových metropolách.

Euro­vea sa bez debaty od svojho vzniku stala jed­ným z hlav­ných cen­tier mest­ského života v Bra­ti­slave. Deve­lo­per J&T Real Estate teraz pri­pra­vuje druhú fázu pro­jektu. Inves­to­vať má asi 300 mili­ó­nov eur.

V súčas­nosti je plo­cha kom­plexu 60-tisíc met­rov štvor­co­vých. Druhá fáza pod náz­vom Euro­vea 2 ho má roz­ší­riť o 25-tisíc met­rov štvor­co­vých.

Euro­vea 2 má mať 3 pod­zemné a 2 nadzemné pod­la­žia. Dve z pod­zem­ných budú využité ako par­ko­visko pre verej­nosť a zvy­šok bude obchodná zóna. Nachá­dzať sa má medzi Pri­bi­no­vou uli­cou a náb­re­žím Dunaja až po most Apollo. Expan­zia Euro­vea má kopí­ro­vať exis­tu­júcu schému. Spo­loč­nosť chce do cen­tra pri­niesť značky, kto­rým neve­deli poskyt­núť pries­tor. Euro­vea je totiž momen­tálne pre­na­jatá na 99 %.

foto:skyscrapercity.com

Náv­štev­nosť kaž­dým rokom ras­tie a oča­káva sa preto, že roz­ší­rené cen­trum má poten­ciál. Pomôže mu určite aj nedávno otvo­rený Starý most a Štú­rova ulica.

To už sa odra­zilo aj na toh­to­roč­ných čís­lach. Podľa PR mana­žérky Oľgy Ham­mer je tento rok naj­sil­nejší od otvo­re­nia, čo sa týka náv­štev­nosti aj tržieb.

Naj­dô­le­ži­tej­šie pre nás bude zacho­vať vidi­teľnú kva­litu a výni­močnú archi­tek­túru, ktorú má exis­tu­júci pro­jekt. Pôjde nám o plno­hod­notnú exten­ziu a efek­tívne roz­ší­re­nie exis­tu­jú­ceho pro­jektu s ambí­ciou ešte roz­ší­riť cen­trum mesta pozdĺž rieky,“ pove­dal pre Pravdu maji­teľ Euro­vea Peter Kor­bačka.

foto: J&T Real Estate

Otvo­re­nie Euro­vea 2 sa plá­nuje na rok 2019. Už teraz vyzerá, že tento rok sa bude niesť v zna­mení obchod­ných cen­tier. Má sa vtedy totiž otvo­riť aj zre­kon­štru­ovaná Sta­nica NIVY. Tá plá­nuje 70- tisíc met­rov obchod­nej plo­chy. Nemô­žeme preto pochy­bo­vať, že za nača­so­va­ním Euro­vea 2 stojí aj kon­ku­renčný boj.

foto: J&T Real Estate

V rámci kom­plexu ale nebudú iba obchody. Zhruba 32-tisíc met­rov štvor­co­vých bude pat­riť kan­ce­lá­riám a vybu­do­vať sa má aj asi 500 bytov. Filo­zo­fiou pro­jektu je vytvo­riť novú mest­skú štvrť. A na roz­diel od pôvod­nej fázy, v Euro­vea 2 by nemali byť iba luxusné byty.

Dlhý čas bola najvyššou bratislavskou budovou v tom pravom zmysle takzvaný Manderlák, ktorý centrum hlavného mesta skrášľuje od roku 1936. A nešlo pritom len o najvyššiu budovu v Bratislave, ale dokonca v celej Československej republike, keďže žiadna vyššia stavba ako 45-metrový Manderlák sa nenachádzal ani v Prahe.

Ak sa však pozrieme na najvyššiu budovu v Bratislave a na Slovensku, musíme tento primát prisúdiť budove Národnej banky Slovenska. Jej výška je totiž 111 metrov.

foto: J&T Real Estate

Avšak s príchodom nového projektu Eurovea 2 sa zdá, že rebríčky sa budú prepisovať. Už dlhšiu dobu sa diskutuje o výstavbe novej najvyššej budove Slovenska, ktorej výška by mohla dosiahnuť 120 až 150 metrov.

Cen­trum Euro­vea si Bra­ti­slav­ča­nov úspešne zís­kalo. Na začiatku to bolo hlavne vďaka vyno­ve­nému náb­re­žiu, no po kríze v nej začali aj naku­po­vať. Archi­tek­to­nicky ide o jeden z naj­kva­lit­nej­ších moder­ných kom­ple­xov v meste. Roz­ší­re­nie by mu (a mestu) uško­diť roz­hodne nemalo.

zdroj:skyscrapercity.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK