Dob­ré sprá­vy pre pla­né­tu: Prvý dom, kto­rý vypro­du­ku­je viac ener­gie, ako spot­re­bu­je!

Dominika Kassová / 11. októbra 2015 / Lifehacking

Výstav­ba níz­ko­ener­ge­tic­ký­ch a pasív­ny­ch domov sa stá­va čoraz viac vyhľa­dá­va­nej­ším spô­so­bom býva­nia. Ľudia si začí­na­jú uve­do­mo­vať, aké nevy­hnut­né je chrá­niť Zem, na kto­rej žije­me. Do pozor­nos­ti teraz pri­chá­dza nový feno­mén — pozi­tív­ny dom, kto­rý vypro­du­ku­je viac ener­gie ako spot­re­bu­je. Pochá­dza z diel­ne aus­trál­skej spo­loč­nos­ti ArchiB­lox, kto­rá dom nain­šta­lo­va­la na námes­tí v Mel­bour­ne.

 

Hlavným cieľom autorov tohto pozitívneho domu bolo vytvoriť nenáročný obytný priestor, ktorý by z dizajnového hľadiska spĺňal nároky súčasnej doby. Prototyp domu, ktorý poháňajú solárne panely, dokáže vyprodukovať viac energie ako spotrebuje. Sebestačný je od podlahy k stropu. Ako je to ale možné?

 

 

Dom bol navrhnutý tak, aby dokázal maximálne načerpať solárnu energiu. Namiesto toho, aby využíval mechanické otepľovanie a ochladzovanie priestorov, prirodzene využíva chladiaci systém podzemných rúrok, aby v lete poháňali chladný vzduch od podlahy z južnej strany domu prostredníctvom svetlíkov na severnú stranu smerom von z budovy. Vďaka vzduchotesným štruktúram sa počas horúcich letných dní v dome uzamkne chlad a v zime zas tieto štruktúry umožnia dom udržiavať vyteplený. K regulácii teploty zaiste dopomáha i zelená strecha slúžiaca ako izolácia. O tom, aké druhy potravín by sa na nej dali od marca do septembra vypestovať, ani nebudeme začínať…

 

Dom je orientovaný na sever a je rozdelený do dvoch hlavných oblastí: Prvou je presklená slnečná miestnosť s dvojitým sklom, ktorá slúži ako tzv. nárazníková zóna a zaberá šírku domu. Môžeme ju prirovnať k zimnej záhrade, pretože je akousi vstupnou bránou svetla do domu. Nachádza sa tu i posuvná stena s jedlými rastlinami, ktoré sú funkčne nasadené vo vertikálnych nádobách. V dome slúžia ako výrobník kyslíka, pohlcujú oxid uhličitý a sú zdrojom potravy. Komplexný obytný priestor zahŕňa otvorenú jedáleň s kuchyňou na jednom konci, kúpeľňu a spálňu na druhom konci. Revolučný presvetlený domov je útulným miestom pre každého človeka, ktorý uvažuje o novom bývaní v duchu kultúry udržateľného rozvoja.

 

 

Vďaka tomuto domu sa autorom projektu podarilo poukázať na množstvo uhlíkových emisií, ktoré sa vyprodukujú pri klasickej výstavbe domu a vyrovnať toto množstvo podielom oxidu uhličitého, ktorý je pozitívny dom pri normálnej prevádzke schopný ušetriť. Pri odborných skúškach sa meraniami zistilo, že tento pozitívny dom vyprodukuje -37 kg emisií oxidu uhličitého na jedného obyvateľa na rok. Čiže úspora oproti priemernému domu je 101 %. Výpočty ukázali, že dom vyprodukuje počas svojho životného cyklu o 1016 ton menej emisií ako priemerná budova.

 

Zdroj: inhabitat.com

 

Pridať komentár (0)