Dobré správy pre pla­nétu: Prvý dom, ktorý vypro­du­kuje viac ener­gie, ako spot­re­buje!

Dominika Kassová / 11. októbra 2015 / Tools a produktivita

Výstavba níz­ko­ener­ge­tic­kých a pasív­nych domov sa stáva čoraz viac vyhľa­dá­va­nej­ším spô­so­bom býva­nia. Ľudia si začí­najú uve­do­mo­vať, aké nevy­hnutné je chrá­niť Zem, na kto­rej žijeme. Do pozor­nosti teraz pri­chá­dza nový feno­mén — pozi­tívny dom, ktorý vypro­du­kuje viac ener­gie ako spot­re­buje. Pochá­dza z dielne aus­trál­skej spo­loč­nosti ArchiB­lox, ktorá dom nain­šta­lo­vala na námestí v Mel­bourne.

Hlav­ným cie­ľom auto­rov tohto pozi­tív­neho domu bolo vytvo­riť nená­ročný obytný pries­tor, ktorý by z dizaj­no­vého hľa­diska spĺňal nároky súčas­nej doby. Pro­to­typ domu, ktorý pohá­ňajú solárne panely, dokáže vypro­du­ko­vať viac ener­gie ako spot­re­buje. Sebes­tačný je od pod­lahy k stropu. Ako je to ale možné?

Dom bol navr­hnutý tak, aby doká­zal maxi­málne načer­pať solárnu ener­giu. Namiesto toho, aby využí­val mecha­nické otep­ľo­va­nie a ochla­dzo­va­nie pries­to­rov, pri­ro­dzene využíva chla­diaci sys­tém pod­zem­ných rúrok, aby v lete pohá­ňali chladný vzduch od pod­lahy z juž­nej strany domu pro­stred­níc­tvom svet­lí­kov na severnú stranu sme­rom von z budovy. Vďaka vzdu­cho­tes­ným štruk­tú­ram sa počas horú­cich let­ných dní v dome uzam­kne chlad a v zime zas tieto štruk­túry umož­nia dom udr­žia­vať vytep­lený. K regu­lá­cii tep­loty zaiste dopo­máha i zelená stre­cha slú­žiaca ako izo­lá­cia. O tom, aké druhy potra­vín by sa na nej dali od marca do sep­tem­bra vypes­to­vať, ani nebu­deme začí­nať…

Dom je orien­to­vaný na sever a je roz­de­lený do dvoch hlav­ných oblastí: Prvou je pre­sk­lená slnečná miest­nosť s dvo­j­itým sklom, ktorá slúži ako tzv. náraz­ní­ková zóna a zaberá šírku domu. Môžeme ju pri­rov­nať k zim­nej záh­rade, pre­tože je akousi vstup­nou brá­nou svetla do domu. Nachá­dza sa tu i posuvná stena s jed­lými rast­li­nami, ktoré sú funkčne nasa­dené vo ver­ti­kál­nych nádo­bách. V dome slú­žia ako výrob­ník kys­líka, pohl­cujú oxid uhli­čitý a sú zdro­jom potravy. Kom­plexný obytný pries­tor zahŕňa otvo­renú jedá­leň s kuchy­ňou na jed­nom konci, kúpeľňu a spálňu na dru­hom konci. Revo­lučný pre­svet­lený domov je útul­ným mies­tom pre kaž­dého člo­veka, ktorý uva­žuje o novom bývaní v duchu kul­túry udr­ža­teľ­ného roz­voja.

Vďaka tomuto domu sa auto­rom pro­jektu poda­rilo pou­ká­zať na množ­stvo uhlí­ko­vých emi­sií, ktoré sa vypro­du­kujú pri kla­sic­kej výstavbe domu a vyrov­nať toto množ­stvo podie­lom oxidu uhli­či­tého, ktorý je pozi­tívny dom pri nor­mál­nej pre­vádzke schopný ušet­riť. Pri odbor­ných skúš­kach sa mera­niami zis­tilo, že tento pozi­tívny dom vypro­du­kuje –37 kg emi­sií oxidu uhli­či­tého na jed­ného oby­va­teľa na rok. Čiže úspora oproti prie­mer­nému domu je 101 %. Výpočty uká­zali, že dom vypro­du­kuje počas svojho život­ného cyklu o 1016 ton menej emi­sií ako prie­merná budova.

Zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)