Dobré správy zo začiatku tohto roka sú fuč, tetrapaky sa zálohovať nebudú

  • Ministerstvo pôdohospodárstva upúšťa od ambície zálohovať tetrapaky a zrušiť dátum minimálnej trvanlivosti, čo sú aktivity, ktoré by mohli pomôcť krajine s predchádzaním zbytočnému odpadu
Tetra-Pak-hero-1024x576
Microsoft News
  • Ministerstvo pôdohospodárstva upúšťa od ambície zálohovať tetrapaky a zrušiť dátum minimálnej trvanlivosti, čo sú aktivity, ktoré by mohli pomôcť krajine s predchádzaním zbytočnému odpadu

Odkedy začiatkom januára Ministerstvo pôdohospodárstva avizovalo ambíciu zaviesť systém zálohovania tetrapakov, ktoré tvoria približne 1,4 % hmot­nosti ko­mu­nál­neho od­padu a zrušiť dátum minimálnej trvanlivosti na výrobkoch, mnohí sa potešili. Podľa evniroportal.sk však po nátlaku súkromného sektora od týchto aktivít rezort upustil.

Pre Startitup výkonná riaditeľka Aso­ciá­cie vý­rob­cov ne­al­ko­ho­lic­kých ná­po­jov a mi­ne­rál­nych vôd na Slo­ven­sku povedala, že na­vrho­vaný sys­tém zá­lo­ho­va­nia jed­no­ra­zo­vých oba­lov ne­zna­mená, že zo­zbie­rané obaly budú opa­ko­vane po­u­žité a na­pl­nené, ako je to v prí­pade sk­le­ne­ných fliaš. Ná­vrh žiadalo úplne od­strá­niť aj Slo­ven­ské zdru­že­nie pre znač­kové vý­robky, Re­pub­li­ková únia za­mest­ná­va­te­ľov SR a Slo­ven­ské prie­my­selné zdru­že­nie pre obaly a ži­votné pro­stre­die. Podarilo sa. Aj napriek tomu, že analýza uvádza, že z dostupných údajov vyplýva, že nárast vzniku odpadov z obalov (v rokoch 2010–2015 o 29 %) je rýchlejší ako nárast množstva obalov uvedených na trh a cieľ znižovať vznik odpadu z obalov sa neplní.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Eco-Business.com

Zatiaľ čo analýza triedeného zberu tetrapakov rozhodla o jeho neopodstatnení, pri označovaní výrobkov dátumom minimálnej trvanlivosti sa jedná o hlbšiu analýzu v rámci ochrany zdravia spotrebiteľa. Napriek tomu však ministerstvo pokračuje vo svojej stratégii bojovať za predchádzanie vzniku zbytočných odpadov a zároveň tak zníženie ich negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Dobrou správou zostáva, že stále sa pracuje na systéme zálohovania PET fliaš, spoplatnení všetkých druhov plastových tašiek aj nahradení jednorazových plastových riadov opakovane použiteľnými a kompostovateľnými riadmi na verejných podujatiach. Stra­té­gia en­vi­ron­men­tál­nej po­li­tiky Slo­ven­skej re­pub­liky do roku 2030 dokonca hovorí aj o povinnosti reštaurácií a supermarketov potraviny vhodné na konzumáciu kom­pos­to­vať, či ener­ge­ticky alebo inak zhod­no­tiť, napríklad darovaním na charitu (viac si prečítaj TU). Správa rezortu pôdohospodárstva, ktorú nájdeš TU dodáva: „Zmena správania v oblasti výroby a spotreby, cieľom ktorej je zníženie vzniku odpadov, si vyžaduje zmenu viacerých právnych predpisov a to nielen v pôsobnosti MŽP SR. Nedeliteľnou súčasťou tohto procesu je masívne vzdelávanie a informovanie verejnosti, na ktoré v súčasnosti nemá MŽP SR finančné zdroje.“

Zdroj: euractiv.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK