Zálohovanie PET fliaš a tetrapakov vraj nemá zmysel. Zistili sme prečo

Lenka Sidorová / 11. januára 2019 / Eko

  • Na­vrho­vaný sys­tém zá­lo­ho­va­nia PET fliaš, ple­cho­viek a tet­ra­pa­kov ne­zna­mená, že zo­zbie­rané obaly budú opa­ko­vane po­u­žité a na­pl­nené, ako je to v prí­pade sk­le­ne­ných fliaš
  • Prečo vý­rob­co­via a od­pa­dári od­mie­tajú zá­lo­ho­va­nie?
  • Na­vrho­vaný sys­tém zá­lo­ho­va­nia PET fliaš, ple­cho­viek a tet­ra­pa­kov ne­zna­mená, že zo­zbie­rané obaly budú opa­ko­vane po­u­žité a na­pl­nené, ako je to v prí­pade sk­le­ne­ných fliaš
  • Prečo vý­rob­co­via a od­pa­dári od­mie­tajú zá­lo­ho­va­nie?

Mi­nis­ter­stvo ži­vot­ného pro­stre­dia SR plá­nuje do praxe za­viesť zá­lo­ho­va­nie PET-fliaš, ple­cho­viek a tet­ra­pa­kov. Cie­ľom má byť väč­šia mo­ti­vá­cia ľudí od­pad tohto druhu trie­diť. Toto opat­re­nie sa javí ako dobrý, am­bi­ci­ózny krok, pre na­pre­do­va­nie v eko­lo­gic­kej ob­lasti. Slo­váci majú v se­pa­ro­vaní od­padu ešte veľké re­zervy. PET fľaše sú však od­pad, ktorý se­pa­rujú naj­lep­šie, pe­niaze v zá­lohe by ich ur­čite mo­ti­vo­vali ešte viac. Vý­rob­co­via a od­pa­dári sa ale ra­zan­tne vy­slo­vili proti to­muto ná­vrhu a my sme sa spý­tali prečo.

Aso­ciá­cia vý­rob­cov ne­al­ko­ho­lic­kých ná­po­jov a mi­ne­rál­nych vôd na Slo­ven­sku (AVNM) vy­svet­lila, že na­vrho­vaný sys­tém zá­lo­ho­va­nia jed­no­ra­zo­vých oba­lov (PET, ple­chovky) ne­zna­mená, že zo­zbie­rané obaly budú opa­ko­vane po­u­žité a na­pl­nené, ako je to v prí­pade sk­le­ne­ných fliaš. „Na­vrho­vaný sys­tém má len vy­zbie­rať jed­no­ra­zové obaly, ktoré sa ná­sledne mu­sia zviesť do me­dzi­s­kla­dov, do sčí­ta­cieho a trie­dia­ceho cen­tra a po­tom odo­vzdať na ďal­šie zhod­no­te­nie re­cyk­lá­to­rovi,“ uviedla vý­konná ria­di­teľka AVNM Lu­cia Mor­vai.

Ďa­lej upo­zor­nila na to, že vý­rob­co­via spo­mí­na­ných oba­lov už dnes fi­nan­cujú za­ve­dený sys­tém trie­de­nia a zberu, v rámci kto­rého sa po­u­žité jed­no­ra­zové obaly zbie­rajú do žl­tých kon­taj­ne­rov a ná­sledne pu­tujú na ďal­šie zhod­no­te­nie – re­cyk­lá­ciu.  PET fľaše sú podľa pries­ku­mov naj­viac trie­de­ným plas­to­vým od­pa­dom z do­mác­ností a tvo­ria viac ako po­lo­vicu ob­sahu žl­tého kon­taj­nera. Od­ha­do­vaná miera re­cyk­lá­cie PET fliaš je tak na Slo­ven­sku v roz­me­dzí 65 – 75%. Je to plast, ktorý je naj­lep­šie trie­dený i re­cyk­lo­vaný.

Vý­rob­co­via a od­pa­dári sa ne­bú­ria „z le­ni­vosti“. Zvý­še­nie miery zberu a re­cyk­lá­cia je cie­ľom aj pre ich sek­tor. Obaly z ná­po­jov sú cen­nou a veľmi žia­da­nou su­ro­vi­nou. Na­prí­klad, z 10 PET fliaš sa dá vy­ro­biť tričko a zo 670 ple­cho­viek je­den nový bi­cy­kel.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: ne­al­ko­na­poje.sk

„V AVNM pra­vi­delne zhro­maž­ďu­jeme a vy­hod­no­cu­jeme naj­nov­šie do­stupné in­for­má­cie v ob­lasti vý­voja no­vých oba­lo­vých ma­te­riá­lov a za po­sledné de­sať­ro­čie vý­rob­co­via in­ves­to­vali ne­malé fi­nančné pros­triedky do no­vých tech­no­ló­gií, ktoré po­mohli zní­žiť hmot­nosť ná­po­jo­vých oba­lov o tak­mer 30% a ne­us­tále zvy­šu­jeme mož­nosti vy­uží­va­nia po­dielu re­cyk­látu v no­vých fľa­šiach,“ po­kra­čuje Mor­vai.

Vý­rob­co­via ná­po­jov a mi­ne­rál­nych vôd v EU sú dl­ho­dobo za­po­jení do sys­té­mov, či už roz­ší­re­nej zod­po­ved­nosti alebo zá­lo­ho­vého sys­tému. Oba sys­témy, sa­mos­tatne alebo v kom­bi­ná­cii, pre­uká­zali v nie­kto­rých kra­ji­nách dobrú vý­kon­nosť zberu a re­cyk­lá­cie, za­tiaľ čo v iných exis­tuje pries­tor na zlep­še­nie. „Ne­exis­tuje jedno uni­ver­zálne rie­še­nie pre každú kra­jinu, a či je to možné v pod­mien­kach SR, to by mal byť pries­tor pre od­bornú, vecnú a kon­štruk­tívnu dis­ku­siu ako do­siah­nuť  po­ža­do­vané en­vi­ro­men­tálne ciele efek­tív­nymi pros­tried­kami,“ po­ve­dala Mor­vai.

Vý­rob­co­via ne­al­ko­ho­lic­kých ná­po­jov a mi­ne­rál­nych vôd na Slo­ven­sku po­u­ží­vajú rôzne druhy oba­lov vrá­tane skla, PET fliaš, hli­ní­ko­vých ple­cho­viek, či ná­po­jo­vých kar­tó­nov. Ich pri­ori­tou je je podľa AVNM zni­žo­vať do­pady na ži­votné pro­stre­die a zvy­šo­vať ich udr­ža­teľ­nosť, za­me­ria­vajú sa najmä na :

  • Zvý­še­nie miery zberu a ná­slednú re­cyk­lá­ciu oba­lov,
  • 100% re­cyk­lo­va­teľ­nosť ná­po­jo­vých oba­lov
  • Zvý­še­nie po­dielu re­cyk­lo­va­ného ma­te­riálu v no­vých fľa­šiach
  • Zni­žo­va­nie hmot­nosti a tým zní­že­nie množ­stva po­u­ži­tého ma­te­riálu

„Tam kde je to tech­no­lo­gicky možné, už dnes pre­dá­vame nie­ktoré pro­dukty ča­po­va­nou for­mou. Treba si však uve­do­miť, že tu ide o po­tra­viny na priamu kon­zu­má­ciu, čiže oveľa prí­snej­šie le­gis­la­tívne aj hy­gie­nické po­žia­davky. Obal je pre nás v pr­vom rade pros­tried­kom ako za­bez­pe­čiť ori­gi­na­litu, kva­litu vlast­nosti a hlavne bez­peč­nosť pro­duktu pre na­šich spot­re­bi­te­ľov,“ do­dala Mor­vai.

Ná­vrh o zá­lo­ho­va­nie PET, ple­cho­viek a tet­ra­pa­kov žia­dajú úplne od­strá­niť ok­rem AVNM aj Slo­ven­ské zdru­že­nie pre znač­kové vý­robky, Re­pub­li­ková únia za­mest­ná­va­te­ľov SR a Slo­ven­ské prie­my­selné zdru­že­nie pre obaly a ži­vo­tné pro­stre­die.

Je to evi­den­tne zlo­ži­tej­šia téma, ako by sa mohlo zdať. Na­priek všet­kému stále platí, že naj­lep­šie je od­pad ne­tvo­riť a ne­ku­po­vať pro­dukty v jed­no­rá­zo­vých oba­loch.

Pridať komentár (0)