Zálohovanie PET fliaš a tetrapakov vraj nemá zmysel. Zistili sme prečo

  • Navrhovaný systém zálohovania PET fliaš, plechoviek a tetrapakov neznamená, že zozbierané obaly budú opakovane použité a naplnené, ako je to v prípade sklenených fliaš
  • Prečo výrobcovia a odpadári odmietajú zálohovanie?
  • Navrhovaný systém zálohovania PET fliaš, plechoviek a tetrapakov neznamená, že zozbierané obaly budú opakovane použité a naplnené, ako je to v prípade sklenených fliaš
  • Prečo výrobcovia a odpadári odmietajú zálohovanie?

Mi­nis­ter­stvo ži­vot­ného pro­stre­dia SR plá­nuje do praxe zaviesť zálohovanie PET-fliaš, plechoviek a tetrapakov. Cieľom má byť väčšia motivácia ľudí odpad tohto druhu triediť. Toto opatrenie sa javí ako dobrý, ambiciózny krok, pre napredovanie v ekologickej oblasti. Slováci majú v separovaní odpadu ešte veľké rezervy. PET fľaše sú však odpad, ktorý separujú najlepšie, peniaze v zálohe by ich určite motivovali ešte viac. Výrobcovia a odpadári sa ale razantne vyslovili proti tomuto návrhu a my sme sa spýtali prečo.

Aso­ciá­cia vý­rob­cov ne­al­ko­ho­lic­kých ná­po­jov a mi­ne­rál­nych vôd na Slo­ven­sku (AVNM) vysvetlila, že navrhovaný systém zálohovania jednorazových obalov (PET, plechovky) neznamená, že zozbierané obaly budú opakovane použité a naplnené, ako je to v prípade sklenených fliaš. „Navrhovaný systém má len vyzbierať jednorazové obaly, ktoré sa následne musia zviesť do medziskladov, do sčítacieho a triediaceho centra a potom odovzdať na ďalšie zhodnotenie recyklátorovi,“ uviedla výkonná riaditeľka AVNM Lucia Morvai.

Ďalej upozornila na to, že výrobcovia spomínaných obalov už dnes financujú zavedený systém triedenia a zberu, v rámci ktorého sa použité jednorazové obaly zbierajú do žltých kontajnerov a následne putujú na ďalšie zhodnotenie – recykláciu.  PET fľaše sú podľa prieskumov najviac triedeným plastovým odpadom z domácností a tvoria viac ako polovicu obsahu žltého kontajnera. Odhadovaná miera recyklácie PET fliaš je tak na Slovensku v rozmedzí 65 – 75%. Je to plast, ktorý je najlepšie triedený i recyklovaný.

Výrobcovia a odpadári sa nebúria „z lenivosti“. Zvýšenie miery zberu a recyklácia je cieľom aj pre ich sektor. Obaly z nápojov sú cennou a veľmi žiadanou surovinou. Napríklad, z 10 PET fliaš sa dá vyrobiť tričko a zo 670 plechoviek jeden nový bicykel.

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: nealkonapoje.sk

„V AVNM pravidelne zhromažďujeme a vyhodnocujeme najnovšie dostupné informácie v oblasti vývoja nových obalových materiálov a za posledné desaťročie výrobcovia investovali nemalé finančné prostriedky do nových technológií, ktoré pomohli znížiť hmotnosť nápojových obalov o takmer 30% a neustále zvyšujeme možnosti využívania podielu recyklátu v nových fľašiach,“ pokračuje Morvai.

Výrobcovia nápojov a minerálnych vôd v EU sú dlhodobo zapojení do systémov, či už rozšírenej zodpovednosti alebo zálohového systému. Oba systémy, samostatne alebo v kombinácii, preukázali v niektorých krajinách dobrú výkonnosť zberu a recyklácie, zatiaľ čo v iných existuje priestor na zlepšenie. „Neexistuje jedno univerzálne riešenie pre každú krajinu, a či je to možné v podmienkach SR, to by mal byť priestor pre odbornú, vecnú a konštruktívnu diskusiu ako dosiahnuť  požadované enviromentálne ciele efektívnymi prostriedkami,“ povedala Morvai.

Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku používajú rôzne druhy obalov vrátane skla, PET fliaš, hliníkových plechoviek, či nápojových kartónov. Ich prioritou je je podľa AVNM znižovať dopady na životné prostredie a zvyšovať ich udržateľnosť, zameriavajú sa najmä na :

  • Zvýšenie miery zberu a následnú recykláciu obalov,
  • 100% recyklovateľnosť nápojových obalov
  • Zvýšenie podielu recyklovaného materiálu v nových fľašiach
  • Znižovanie hmotnosti a tým zníženie množstva použitého materiálu

„Tam kde je to technologicky možné, už dnes predávame niektoré produkty čapovanou formou. Treba si však uvedomiť, že tu ide o potraviny na priamu konzumáciu, čiže oveľa prísnejšie legislatívne aj hygienické požiadavky. Obal je pre nás v prvom rade prostriedkom ako zabezpečiť originalitu, kvalitu vlastnosti a hlavne bezpečnosť produktu pre našich spotrebiteľov,“ dodala Morvai.

Ná­vrh o zálohovanie PET, plechoviek a tetrapakov žiadajú úplne od­strá­niť okrem AVNM aj Slo­ven­ské zdru­že­nie pre znač­kové vý­robky, Re­pub­li­ková únia za­mest­ná­va­te­ľov SR a Slo­ven­ské prie­my­selné zdru­že­nie pre obaly a ži­votné pro­stre­die.

Je to evidentne zložitejšia téma, ako by sa mohlo zdať. Napriek všetkému stále platí, že najlepšie je odpad netvoriť a nekupovať produkty v jednorázových obaloch.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech