Doká­zané! Apple vyvíja vlastné auto

Michal Sorkovský / 24. augusta 2015 / Tech a inovácie

Koreš­pon­den­cia medzi pra­cov­níkmi Applu a tes­to­va­cou základ­ňou, ktorú odha­lil brit­ský den­ník Guar­dian potvr­dzuje, že Pro­ject Titan je vo svo­jom vývoji už omnoho ďalej, než mnohí pred­po­kla­dali. Apple už dokonca hľadá pozemky, kde by mohol svoje samo­jaz­diace auto­mo­bily tes­to­vať.

Apple v Sili­con Val­ley pra­cuje na vlast­nom samo­jaz­dia­com aute a záro­veň sa obzerá po bez­peč­ných pozem­koch v San Fran­cisco Bay Area, kde by mohol auto tes­to­vať. Doku­menty, ktoré boli nedávno odha­lené navyše doka­zujú to, že je Apple so svo­jim pro­jek­tom samo­jaz­dia­ceho auta oveľa ďalej, než sa pred­po­kla­dalo.

Ešte v máji tohto roku sa mali inži­nieri Applu stret­núť s vede­ním býva­lej námor­nej základne GoMen­tum Sta­tion. Kom­plex neďa­leko San Fran­cisca by mal po novom byť mies­tom, kde sa pod vyso­kým stup­ňom bez­peč­nosti budú tes­to­vať auto­nómne vozidlá Applu. Brit­ský den­ník Guar­dian odha­lil komu­ni­ká­ciu medzi pra­cov­níkmi Apple a vede­ním základne, podľa kto­rej sa mala spo­loč­nosť zau­jí­mať o dostup­nosť tohto miesta, ako aj o to, ako by mala spo­lu­na­ží­vať s ďal­šími orga­ni­zá­ciami, ktoré túto základňu využí­vajú. V Apple toto odha­le­nie odmietli komen­to­vať.

GoMen­tum Sta­tion je nepou­ží­vané zaria­de­nie z čias dru­hej sve­to­vej vojny, s vlast­nými asfal­to­vými ces­tami v cel­ko­vej dĺžke 32 km. Základňa je verej­nosti neprí­stupná a strá­žená vojakmi. Vede­nie GoMen­tum Sta­tion o nej hovorí ako o naj­väč­šom exis­tu­jú­com zaria­dení, urče­nom pre bez­peč­nostné testy vôbec. Ide o doko­nalé miesto, kde tes­to­vať vlastné auto­nómne vozidlo, o čom sa už pre­sved­čili aj auto­mo­bilky Mer­ce­des-Benz a Honda, ktoré na tejto základni pra­co­vali na svo­jich vlast­ných expe­ri­men­toch so samo­jaz­dia­cimi autami.

Apple momen­tálne necháva stovky svo­jich inži­nie­rov poti­chu pra­co­vať na auto­mo­bi­lo­vých tech­no­ló­giách v ano­nym­nom office v Sun­ny­vale, len štyri míle od Apple Cam­pus v Cuper­tine. Budova v Sun­ny­vale, bola pre­na­jatá už v roku 2014 a po úpra­vách Applu dis­po­nuje nie­koľ­kými labo­ra­tó­riami, diel­ňami, ako aj poriad­nym zabez­pe­če­ním. Detaily pro­jektu sú síce zatiaľ neznáme, no všetko nasved­čuje tomu, že Apple už má svoj samo­jaz­diaci auto­mo­bil tak­mer pri­pra­vený na vypus­te­nie na cesty. Kon­com mája napí­sal Jack Hall zo základne GoMen­tum Sta­tion do Applu: „Radi by sme sa s vami stretli, aby sme veci udr­žali v pohybe a dohodli sa na vašom tes­to­va­com pláne.“

Veľa sa hovo­rilo o tom, že Apple pra­cuje pod náz­vom Pro­ject Titan na pro­jekte samo­jaz­dia­ceho auta, avšak až teraz pri­chá­dzajú sku­točné dôkazy o tom, že tento pro­jekt naozaj exis­tuje. V máji sa Jeff Wiliams z Applu o ich samo­jaz­dia­com aute vyjad­ril, ako o top pro­jekte, ktoré môže pri­niesť veľké zmeny na hneď via­cero trhov.

Apple tiež začalo do svojho tímu pri­jí­mať exper­tov z auto­mo­bi­lo­vého prie­myslu. Takto zís­kalo inži­nie­rov z Tesly, Mer­ce­desu, ako aj exper­tov výrobcu elek­tric­kých baté­rií A123 Sys­tems. Jeden z inži­nie­rov, ktorý na pro­jekte pra­cuje a ktorý tiež komu­ni­ko­val so základ­ňou GoMen­tum Sta­tion Frank Fea­ron pred­tým pra­co­val na ino­va­tív­nom elek­tric­kom moto­cykli v star­tupe Lit Motors a už počas svojho štú­dia na uni­ver­zite pomo­hol vybu­do­vať robo­tický padá­kový klzák. Applu sa teda poda­rilo do svojho tímu zís­kať tých naj­lep­ších odbor­ní­kov, čo len pod­po­ruje tvr­de­nie, že Pro­ject Titan bude naozaj veľ­ko­lepý počin. Veľkú zásluhu na tom má CEO spo­loč­nosti Tim Cook, ktorý sa zúčast­nil via­ce­rých stret­nutí s hla­vami ostat­ných firiem, s cie­ľom zís­kať do tímu tých naj­lep­ších ľudí.

Ked Frank Fea­ron chcel od GoMen­tum Sta­tion pre­zen­tá­ciu celého are­álu, napí­sal: “Cheli by sme vidieť tes­to­vací terén a jeho plán, fotky a popis toho, ako môžu byť kon­krétne časti are­álu využité.“ GoMen­tum Sta­tion dis­po­nuje všet­kými mož­nými typmi ciest, od diaľ­nič­ných nad­jaz­dov či želez­nič­ných prie­cestí, až po rôzne tunely. Tieto mož­nosti dovo­lia Applu tes­to­vať svoje vozidlá v rôz­nych bež­ných situ­áciách, ktoré sa reálne môže vyskyt­núť na ces­tách.

Museli sme s Apple pod­pí­sať dohody o nepos­ky­to­vaní infor­má­cií,“ pove­dal Randy Iwasky CEO Con­tra Costa Tran­s­por­ta­tion Aut­ho­rity, vlast­níka GoMen­tum Sta­tion. „Nemô­žeme vám pove­dať nič iné, ako to, že prišli a že sa zau­jí­majú o GoMen­tum Sta­tion.“ Apple by malo byť v tomto prí­pade až posad­nuté sna­hou držať pro­jekt v uta­jení, keďže Fea­ron sa pod svoje emaily pre GoMen­tum Sta­tion pod­pi­so­val len otáz­ni­kom.

Pokiaľ ide o bez­peč­nosť a uta­je­nie, je GoMen­tum Sta­tion tým naj­lep­ším mies­tom, kde by mohlo Apple na svo­jom pro­jekte ďalej pra­co­vať. O túto základňu sa pred­tým zau­jí­mal aj Google, Tesla či Honda, avšak zatiaľ sa s GoMen­tum sta­tion na spo­lu­práci naozaj dohodla len japon­ská auto­mo­bilka. Keď sa inži­nieri Tesly sna­žili ešte v Apríly dostať na obhliadku základne, stráž odmietla pus­tiť dnu pra­cov­ní­kov, ktorí neboli naro­dení v USA a mana­žéra, ktorý odmie­tol pre­zra­diť určité osobné údaje. Takáto vysoká bez­peč­nosť možno nevy­ho­vuje všet­kým auto­mo­bil­kám, no Apple sa z nej určite bude tešiť.

zdroj: theguardian.com

Pridať komentár (0)