Doká­za­né! App­le vyví­ja vlast­né auto

Michal Sorkovský / 24. augusta 2015 / Tech a inovácie

Koreš­pon­den­cia medzi pra­cov­ník­mi App­lu a tes­to­va­cou základ­ňou, kto­rú odha­lil brit­ský den­ník Guar­dian potvr­dzu­je, že Pro­ject Titan je vo svo­jom vývo­ji už omno­ho ďalej, než mno­hí pred­po­kla­da­li. App­le už dokon­ca hľa­dá pozem­ky, kde by mohol svo­je samo­jaz­dia­ce auto­mo­bi­ly tes­to­vať.

App­le v Sili­con Val­ley pra­cu­je na vlast­nom samo­jaz­dia­com aute a záro­veň sa obze­rá po bez­peč­ných pozem­koch v San Fran­cis­co Bay Area, kde by mohol auto tes­to­vať. Doku­men­ty, kto­ré boli nedáv­no odha­le­né navy­še doka­zu­jú to, že je App­le so svo­jim pro­jek­tom samo­jaz­dia­ce­ho auta ove­ľa ďalej, než sa pred­po­kla­da­lo.

Ešte v máji toh­to roku sa mali inži­nie­ri App­lu stret­núť s vede­ním býva­lej námor­nej základ­ne GoMen­tum Sta­ti­on. Kom­plex neďa­le­ko San Fran­cis­ca by mal po novom byť mies­tom, kde sa pod vyso­kým stup­ňom bez­peč­nos­ti budú tes­to­vať auto­nóm­ne vozid­lá App­lu. Brit­ský den­ník Guar­dian odha­lil komu­ni­ká­ciu medzi pra­cov­ník­mi App­le a vede­ním základ­ne, pod­ľa kto­rej sa mala spo­loč­nosť zau­jí­mať o dostup­nosť toh­to mies­ta, ako aj o to, ako by mala spo­lu­na­ží­vať s ďal­ší­mi orga­ni­zá­cia­mi, kto­ré túto základ­ňu využí­va­jú. V App­le toto odha­le­nie odmiet­li komen­to­vať.

GoMen­tum Sta­ti­on je nepou­ží­va­né zaria­de­nie z čias dru­hej sve­to­vej voj­ny, s vlast­ný­mi asfal­to­vý­mi ces­ta­mi v cel­ko­vej dĺž­ke 32 km. Základ­ňa je verej­nos­ti neprí­stup­ná a strá­že­ná vojak­mi. Vede­nie GoMen­tum Sta­ti­on o nej hovo­rí ako o naj­väč­šom exis­tu­jú­com zaria­de­ní, urče­nom pre bez­peč­nost­né tes­ty vôbec. Ide o doko­na­lé mies­to, kde tes­to­vať vlast­né auto­nóm­ne vozid­lo, o čom sa už pre­sved­či­li aj auto­mo­bil­ky Mer­ce­des-Benz a Hon­da, kto­ré na tej­to základ­ni pra­co­va­li na svo­jich vlast­ných expe­ri­men­toch so samo­jaz­dia­ci­mi auta­mi.

App­le momen­tál­ne nechá­va stov­ky svo­jich inži­nie­rov poti­chu pra­co­vať na auto­mo­bi­lo­vých tech­no­ló­giách v ano­nym­nom offi­ce v Sun­ny­va­le, len šty­ri míle od App­le Cam­pus v Cuper­ti­ne. Budo­va v Sun­ny­va­le, bola pre­na­ja­tá už v roku 2014 a po úpra­vách App­lu dis­po­nu­je nie­koľ­ký­mi labo­ra­tó­ria­mi, diel­ňa­mi, ako aj poriad­nym zabez­pe­če­ním. Detai­ly pro­jek­tu sú síce zatiaľ nezná­me, no všet­ko nasved­ču­je tomu, že App­le už má svoj samo­jaz­dia­ci auto­mo­bil tak­mer pri­pra­ve­ný na vypus­te­nie na ces­ty. Kon­com mája napí­sal Jack Hall zo základ­ne GoMen­tum Sta­ti­on do App­lu: „Radi by sme sa s vami stret­li, aby sme veci udr­ža­li v pohy­be a dohod­li sa na vašom tes­to­va­com plá­ne.“

Veľa sa hovo­ri­lo o tom, že App­le pra­cu­je pod náz­vom Pro­ject Titan na pro­jek­te samo­jaz­dia­ce­ho auta, avšak až teraz pri­chá­dza­jú sku­toč­né dôka­zy o tom, že ten­to pro­jekt naozaj exis­tu­je. V máji sa Jeff Wiliams z App­lu o ich samo­jaz­dia­com aute vyjad­ril, ako o top pro­jek­te, kto­ré môže pri­niesť veľ­ké zme­ny na hneď via­ce­ro trhov.

App­le tiež zača­lo do svoj­ho tímu pri­jí­mať exper­tov z auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu. Tak­to zís­ka­lo inži­nie­rov z Tes­ly, Mer­ce­de­su, ako aj exper­tov výrob­cu elek­tric­kých baté­rií A123 Sys­tems. Jeden z inži­nie­rov, kto­rý na pro­jek­te pra­cu­je a kto­rý tiež komu­ni­ko­val so základ­ňou GoMen­tum Sta­ti­on Frank Fea­ron pred­tým pra­co­val na ino­va­tív­nom elek­tric­kom moto­cyk­li v star­tu­pe Lit Motors a už počas svoj­ho štú­dia na uni­ver­zi­te pomo­hol vybu­do­vať robo­tic­ký padá­ko­vý klzák. App­lu sa teda poda­ri­lo do svoj­ho tímu zís­kať tých naj­lep­ších odbor­ní­kov, čo len pod­po­ru­je tvr­de­nie, že Pro­ject Titan bude naozaj veľ­ko­le­pý počin. Veľ­kú záslu­hu na tom má CEO spo­loč­nos­ti Tim Cook, kto­rý sa zúčast­nil via­ce­rých stret­nu­tí s hla­va­mi ostat­ných firiem, s cie­ľom zís­kať do tímu tých naj­lep­ších ľudí.

Ked Frank Fea­ron chcel od GoMen­tum Sta­ti­on pre­zen­tá­ciu celé­ho are­álu, napí­sal: “Che­li by sme vidieť tes­to­va­cí terén a jeho plán, fot­ky a popis toho, ako môžu byť kon­krét­ne čas­ti are­álu využi­té.“ GoMen­tum Sta­ti­on dis­po­nu­je všet­ký­mi mož­ný­mi typ­mi ciest, od diaľ­nič­ných nad­jaz­dov či želez­nič­ných prie­ces­tí, až po rôz­ne tune­ly. Tie­to mož­nos­ti dovo­lia App­lu tes­to­vať svo­je vozid­lá v rôz­nych bež­ných situ­áciách, kto­ré sa reál­ne môže vyskyt­núť na ces­tách.

Muse­li sme s App­le pod­pí­sať doho­dy o nepos­ky­to­va­ní infor­má­cií,“ pove­dal Ran­dy Iwas­ky CEO Con­tra Cos­ta Tran­s­por­ta­ti­on Aut­ho­ri­ty, vlast­ní­ka GoMen­tum Sta­ti­on. „Nemô­že­me vám pove­dať nič iné, ako to, že priš­li a že sa zau­jí­ma­jú o GoMen­tum Sta­ti­on.“ App­le by malo byť v tom­to prí­pa­de až posad­nu­té sna­hou držať pro­jekt v uta­je­ní, keď­že Fea­ron sa pod svo­je emai­ly pre GoMen­tum Sta­ti­on pod­pi­so­val len otáz­ni­kom.

Pokiaľ ide o bez­peč­nosť a uta­je­nie, je GoMen­tum Sta­ti­on tým naj­lep­ším mies­tom, kde by moh­lo App­le na svo­jom pro­jek­te ďalej pra­co­vať. O túto základ­ňu sa pred­tým zau­jí­mal aj Goog­le, Tes­la či Hon­da, avšak zatiaľ sa s GoMen­tum sta­ti­on na spo­lu­prá­ci naozaj dohod­la len japon­ská auto­mo­bil­ka. Keď sa inži­nie­ri Tes­ly sna­ži­li ešte v Aprí­ly dostať na obhliad­ku základ­ne, stráž odmiet­la pus­tiť dnu pra­cov­ní­kov, kto­rí nebo­li naro­de­ní v USA a mana­žé­ra, kto­rý odmie­tol pre­zra­diť urči­té osob­né úda­je. Taká­to vyso­ká bez­peč­nosť mož­no nevy­ho­vu­je všet­kým auto­mo­bil­kám, no App­le sa z nej urči­te bude tešiť.

zdroj: theguardian.com

Pridať komentár (0)