Doká­žeš nájsť tú správnu silu­etu? Táto geniálna slo­ven­ská hra poriadne potrápi tvoj mozog

Lenka Haringová / 1. augusta 2016 / Zo Slovenska

Nad­šenci mobil­ných hier sa môžu tešiť novej appke, ktorá je dokonca z dielne Slo­váka. Táto hra s jed­no­du­chým prin­cí­pom ti pomôže skra­co­vať dlhé chvíle ces­to­va­nia či sede­nia v ambu­lan­cii!

Pred nie­koľ­kými dňami vyšla nová logická hra pre sys­tém iOS a Android. Je fajn vedieť, že auto­rom je len 22-ročný Slo­vák Andrej Bron­ček. Hru som vyskú­šala, mne osobne sa veľmi zapá­čila a stane sa mojou dáv­kou občas­nej prok­ras­ti­ná­cie.

 Silhōuette – snímka obrazovky

O čo vlastne ide a čo je to za appku vysvet­ľuje sám Andrej: “Pred nie­koľ­kými dňami sme vydali s kole­gom našu prvú spo­ločnú logickú hru s náz­vom Sil­hōu­ette. Ide o pomerne jed­no­du­chú hru s podľa nás cel­kom zábav­ným gamep­lay prin­cí­pom. Hráč sa pomo­cou zha­dzo­va­nia drob­ných tva­rov na povrch nevi­di­tel­ného útvaru snaží zis­tiť, o aký ukrytý útvar ide. S kaž­dým ďal­ším leve­lom sa dvíha obtiaž­nosť rôz­nymi spô­sobmi. Hra ponúka 64 leve­lov + time trial mód, v kto­rom hráč hrá v pod­state done­ko­nečna.”

 Silhōuette – snímka obrazovky

Nič viac a nič menej k tomu netreba dodať. Treba oce­niť, že sa roz­ví­jajú appky zo slo­ven­ského pro­stre­dia a môžeme oča­ká­vať, či sa práve Sil­hōu­ette uchytí vo svete.

 Silhōuette – snímka obrazovky

Tak otvor AppS­tore alebo Obchod Play a sťa­huj appku Sil­hōu­ette. A určite napíš do komentu, čo si o tom mys­líš! Pop­rí­pade aké ďal­šie mobilné appky zo Slo­ven­ska obľu­bu­ješ?

 Silhōuette – snímka obrazovky

zdroj foto­gra­fií: play.google.com

Pridať komentár (0)