Kre­a­tívny dizaj­nér zostro­jil domácu recyk­lo­vačku plas­tov a tele­fón, ktorý zlo­žíš ako lego

Linda Cebrová / 12. apríla 2016 / Eko

Dave Hak­kens sa snaží vyčis­tiť svet. Mladý dizaj­nér z Holand­ska pri­chá­dza s ino­va­tív­nymi pro­jektmi, ktoré sa sna­žia ľudí nasme­ro­vať na správnu cestu. Medzi jeho najús­peš­nej­šie pro­jekty patrí domáca recyk­lo­vačka plas­tov alebo Pho­ne­blok, tele­fón, ktorý nebu­deš musieť nikdy zaho­diť.

Pho­ne­bloks 

Mladý štu­dent pred­sta­vil na Design Weeku v Holand­sku veľmi zau­jí­mavý kúsok. Je ním tele­fón, ktorý sa skladá z vyme­ni­teľ­ných kom­po­nen­tov, ktoré do seba zapa­dajú, ako lego, pri­čom každý diel má inú fun­kciu. To zna­mená, že jed­not­livé časti môžu byť nahra­dené bez toho, aby si musel vyha­dzo­vať celý tele­fón. Takže, ak máš poško­denú baté­riu, stačí jed­no­du­cho nahra­diť diel, ktorý je na to určený. Ak chceš zas lepší foto­apa­rát na tele­fóne, stačí danú časť uprag­núť.

Elek­tro­nické zaria­de­nia sú sta­vané tak, aby nevy­dr­žali prí­liš dlho. A aj preto je jeden z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich tokov odpadu práve ten s elek­tro­ni­kou. Tele­fóny v ňom tvo­ria značné per­cento. Hak­ken­sova vízia je, aby sa po mobile ako je Pho­ne­blok vytvo­ril dosta­točný dopyt. Potom by veľké firmy inves­to­vali do pro­jek­tov, ako je tento a tak by sme odľah­čili svet od zby­toč­ných odpad­kov, ktoré nás zahl­cujú. Jeho druhý pro­jekt je tak­tiež “zelený”. Je ním Pre­ci­ous Plas­tics zame­raný na recyk­lá­ciu plas­tov v domác­nos­tiach.

hak

Pre­ci­ous Plas­tics

Kaž­do­denne skončí na sklád­kach viac plas­tov ako v recyk­lač­ných zaria­de­niach. To môže vyvo­lať otázku, či je to prob­lém poli­tický, infra­štruk­túrny alebo zvyku. Pri­tom stále neexis­tujú žiadne dostupné prí­stroje na recyk­lá­ciu plas­tov pre bež­ných ľudí. Tím potom nezos­táva nič iné, ako sa spo­lie­hať na veľké firmy, ktoré im s tým majú pomôcť. Dave Hak­kens sa roz­ho­dol dať túto mož­nosť do rúk bež­ných ľudí. Vytvo­ril volne dostupný pro­to­typ na recyk­lá­ciu všet­kých dru­hov plas­tov s mož­nos­ťou pria­mej výroby rôz­nych vecí a mate­riá­lov. A to všetko v pohodlí domova.

veg

Hak­kens pre­šiel mnoho veľ­kých tovární s jed­no­du­chou otáz­kou: Prečo nepou­ží­vate recyk­lo­vané plasty? Odpo­vede boli zvä­ćša rov­naké. Všetky veľké firmy pre­fe­rujú nové plasty pre­tože tie zre­cyk­lo­vané sú pova­žo­vané za menej kva­litné a menej “čisté.” Tie by poten­ci­onálne mohli poško­diť ich veľké a drahé stroje. Hak­kens sa preto vyhľa­dal miest­neho tech­nika, aby mu pomo­hol zostro­jiť takýto stroj v malom merítku z bežne dostup­ných mate­riá­lov. Na svo­jej stránke posky­tuje pod­robné návody. Na demon­štrá­ciu jeho nápadu nadi­zaj­no­val sériu recyk­lo­va­teľ­ných plas­to­vých pro­duk­tov, ktoré sú využi­teľné v domác­nosti.

zdroj:davehakkens.nl zdroj fotografií:davehakkens.nl

Pridať komentár (0)