Kre­a­tív­ny dizaj­nér zostro­jil domá­cu recyk­lo­vač­ku plas­tov a tele­fón, kto­rý zlo­žíš ako lego

Linda Cebrová / 12. apríla 2016 / Eko

Dave Hak­kens sa sna­ží vyčis­tiť svet. Mla­dý dizaj­nér z Holand­ska pri­chá­dza s ino­va­tív­ny­mi pro­jekt­mi, kto­ré sa sna­žia ľudí nasme­ro­vať na správ­nu ces­tu. Medzi jeho najús­peš­nej­šie pro­jek­ty pat­rí domá­ca recyk­lo­vač­ka plas­tov ale­bo Pho­ne­blok, tele­fón, kto­rý nebu­deš musieť nikdy zaho­diť.

Pho­ne­bloks 

Mla­dý štu­dent pred­sta­vil na Design Wee­ku v Holand­sku veľ­mi zau­jí­ma­vý kúsok. Je ním tele­fón, kto­rý sa skla­dá z vyme­ni­teľ­ných kom­po­nen­tov, kto­ré do seba zapa­da­jú, ako lego, pri­čom kaž­dý diel má inú fun­kciu. To zna­me­ná, že jed­not­li­vé čas­ti môžu byť nahra­de­né bez toho, aby si musel vyha­dzo­vať celý tele­fón. Tak­že, ak máš poško­de­nú baté­riu, sta­čí jed­no­du­cho nahra­diť diel, kto­rý je na to urče­ný. Ak chceš zas lep­ší foto­apa­rát na tele­fó­ne, sta­čí danú časť uprag­núť.

Elek­tro­nic­ké zaria­de­nia sú sta­va­né tak, aby nevy­dr­ža­li prí­liš dlho. A aj pre­to je jeden z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich tokov odpa­du prá­ve ten s elek­tro­ni­kou. Tele­fó­ny v ňom tvo­ria znač­né per­cen­to. Hak­ken­so­va vízia je, aby sa po mobi­le ako je Pho­ne­blok vytvo­ril dosta­toč­ný dopyt. Potom by veľ­ké fir­my inves­to­va­li do pro­jek­tov, ako je ten­to a tak by sme odľah­či­li svet od zby­toč­ných odpad­kov, kto­ré nás zahl­cu­jú. Jeho dru­hý pro­jekt je tak­tiež “zele­ný”. Je ním Pre­ci­ous Plas­tics zame­ra­ný na recyk­lá­ciu plas­tov v domác­nos­tiach.

hak

Pre­ci­ous Plas­tics

Kaž­do­den­ne skon­čí na sklád­kach viac plas­tov ako v recyk­lač­ných zaria­de­niach. To môže vyvo­lať otáz­ku, či je to prob­lém poli­tic­ký, infra­štruk­túr­ny ale­bo zvy­ku. Pri­tom stá­le neexis­tu­jú žiad­ne dostup­né prí­stro­je na recyk­lá­ciu plas­tov pre bež­ných ľudí. Tím potom nezos­tá­va nič iné, ako sa spo­lie­hať na veľ­ké fir­my, kto­ré im s tým majú pomôcť. Dave Hak­kens sa roz­ho­dol dať túto mož­nosť do rúk bež­ných ľudí. Vytvo­ril vol­ne dostup­ný pro­to­typ na recyk­lá­ciu všet­kých dru­hov plas­tov s mož­nos­ťou pria­mej výro­by rôz­nych vecí a mate­riá­lov. A to všet­ko v pohod­lí domo­va.

veg

Hak­kens pre­šiel mno­ho veľ­kých továr­ní s jed­no­du­chou otáz­kou: Pre­čo nepou­ží­va­te recyk­lo­va­né plas­ty? Odpo­ve­de boli zvä­ćša rov­na­ké. Všet­ky veľ­ké fir­my pre­fe­ru­jú nové plas­ty pre­to­že tie zre­cyk­lo­va­né sú pova­žo­va­né za menej kva­lit­né a menej “čis­té.” Tie by poten­ci­onál­ne moh­li poško­diť ich veľ­ké a dra­hé stro­je. Hak­kens sa pre­to vyhľa­dal miest­ne­ho tech­ni­ka, aby mu pomo­hol zostro­jiť taký­to stroj v malom merít­ku z bež­ne dostup­ných mate­riá­lov. Na svo­jej strán­ke posky­tu­je pod­rob­né návo­dy. Na demon­štrá­ciu jeho nápa­du nadi­zaj­no­val sériu recyk­lo­va­teľ­ných plas­to­vých pro­duk­tov, kto­ré sú využi­teľ­né v domác­nos­ti.

zdroj:davehakkens.nl zdroj fotografií:davehakkens.nl

Pridať komentár (0)