Doména .com osla­vuje 30 rokov. Má za sebou zau­jí­mavý prí­beh.

Michal Sorkovský / 16. marec 2015 / Tools a produktivita

Viete si dnes bez nej pred­sta­viť inter­net? Presne 15.3.1985 bola prvý krát pou­žitá doména .com („bodka com“). No a počas nasle­du­jú­cich 30 rokov sa táto doména stala neod­mys­li­teľ­nou súčas­ťou inter­netu.

Celo­sve­tovo známa doména .com má za sebou sku­točne pozo­ru­hodný prí­beh. Spo­loč­nosť Sym­bo­lics, ktorá sa zaobe­rala výro­bou počí­ta­čov sa ju v roku 1985 roz­hodla ako prvá pou­žiť pre Symbolics.com. Bolo to v čase, kedy si spo­loč­nosť mohla zvo­liť ako doménu aké­koľ­vek slovo, ale roz­hodla sa práve pre .com. Vtedy zrejme nikto netu­šil, že toto roz­hod­nu­tie navždy poznačí svet inter­netu. Naj­star­šia stránka s domé­nou .com navyše dodnes stále aktívne exis­tuje. V roku 2009 ju kúpila inves­tičná sku­pina XF.com a stránka dnes ponúka jedi­nečné a zau­jí­mavé fakty týka­júce sa biz­nisu a his­tó­rie inter­netu. 

Vráťme sa ale znova tro­chu v čase k his­tó­rii domény. V roku 1987 malo v USA pro­ces regis­trá­cie pod pal­com Minis­ter­stvo obrany a exis­to­valo iba 100 regis­tro­va­ných .com domén. Medzi nimi začalo túto doménu pou­ží­vať via­cero strá­nok, ktoré určite poznáte: Xerox.com (9.1.1986), HP.com (3.3.1986), IBM.com (19.3.1986), Intel.com (25.3.1986), Adobe.com (17.11.1986) a Apple.com (19.2.1987). Toto číslo, ale nie je ani zlom­kom toho, koľko domien s kon­cov­kou .com sku­točne exis­tuje. 

Potom, ako v roku 1990 vo švaj­čiar­skom CERN-e ožil World Wide Web začal počet domén .com rapídne stú­pať. Počas nasle­du­jú­cich 25 rokov s touto domé­nou vzniklo mnoho zná­mych strá­nok: Microsoft.com (1993), AOL.com (1995), Amazon.com (1995), eBay.com (1995), Google.com (1997), Facebook.com (2004 – thefacebook.com), YouTube.com (2005) a Twitter.com (2006).

Viete si ich dnes pred­sta­viť bez domény .com? 

V roku 2000 zís­kal Veri­sign spo­loč­nosť Network Solu­ti­ons a s ňou aj post pre­vádz­ko­va­teľa via­ce­rých domén vrá­tane domény .com. V tom čase exis­to­valo 20 mili­ó­nov regis­tro­va­ných domén tohto typu. No a Veri­sign si naďa­lej drží túto pozí­ciu a bude mať pod pal­com doménu .com mini­málne do roku 2018. Zau­jí­mavé tiež je, že dnes, v roku 2015 sa každú sekundu zare­gis­truje nejaká doména tohto typu. Pri posled­nom sčí­taní bolo zare­gis­tro­va­ných 117 mili­ó­nov domén .com a toto číslo kaž­dým rokom výrazne ras­tie.

Časom nepo­chybne vzniknú nové obľú­bené domény, ktoré ovládnu inter­net, ale je isté, že doména .com zostane tou naj­žia­da­nej­šou a naj­po­pu­lár­nej­šou.

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)