Dopl­nok pre luxusné SUV? Za 170-tisíc rad­šej Mase­rati!

rufus / 23. septembra 2015 / Tools a produktivita

Čas sú peniaze, to všetci veľmi dobre vieme, čo sa však líši je náš postoj k nemu. Ak pat­ríš medzi extrémne bohaté „bytosti,“ a čas hrá pre teba mimo­riadne dôle­žitú úlohu, zbys­tri pozor­nosť!

BEN­TLEY BEN­TA­YGA 2017

SUV Ben­ta­yga je v katé­gó­rii luxusu viac než len zvuč­nou znač­kou. Ak poznáš nie­koho sku­točne boha­tého, je prav­de­po­dobné, že o podob­nom vozidle sníva.

Hodinky Breitling sú luxusným doplnkom, ktorý zdvojnásobí cenu Bentley Bentaygy!
Hodinky Breitling sú luxusným doplnkom, ktorý zdvojnásobí cenu Bentley Bentaygy!Bentley Bentayga 2017

DOPL­NOK V CENE MASE­RATI

Za 170-tisíc dolá­rov si môžeš kúpiť Mase­rati Gran­Tu­rismo MC Stra­dale Cen­ten­nial Edi­tion. Alebo si za tie isté peniaze môžeš kúpiť hodiny do luxus­nej mašiny. Nie, nie je to vtip, vôbec totiž nie je reč o oby­čaj­ných hodi­nách!

Maserati za 170-tisíc alebo hodinky Breitling ako doplnok výbavy?

BRE­IT­LING MUL­LI­NER TOUR­BIL­LON

Samoz­rejme, že pri vzne­še­nej cenu Ben­tley, ktorá začína na sume 229-tisíc dolá­rov, je tak­mer 170-tisíc dolá­rov slušný “balík” za hodiny, ktoré maji­te­ľovi neumož­nia ces­to­vať v čase. Bre­it­ling Mul­li­ner Tour­bil­lon sú však hodiny, ktoré sú sve­to­vým hodi­nár­skym skvos­tom a môžu si ako dopl­nok dovo­liť aj tak­mer dvoj­ná­sobné navý­še­nie ceny vozidla! Pat­ria k naj­lep­ším mode­lom značky a vďaka tech­nic­kej pre­pra­co­va­nosti a pres­nosti sú uzná­vané na celom svete. Bre­it­ling v spo­lu­práci s Ben­tley vyvi­nuli špe­ciálnu ver­ziu hodín urče­ných len pre SUV Ben­ta­yga!

Hodinky Breitling sú luxusným doplnkom, ktorý zdvojnásobí cenu Bentley Bentaygy!

NADŠ­TAN­DARDNÝ DOPL­NOK, KTORÝ ZDVOJ­NÁ­SOBÍ CENU VOZIDLA!

Každý budúci maji­teľ nového SUV Ben­tley si ich môže doob­jed­nať vo forme nadš­tan­dard­nej výbavy. Áno, je na mieste oča­ká­vať, že si ich možno doob­jed­nať za poriadny prí­pla­tok. Nikto z nás však asi nečaká, že tento „dopl­nok“ zdvoj­ná­sobí cenu Ben­tley Ben­ta­ygy!

Bentley Bentayga 2017

ČER­VENÉ ZLATO A 8 DIA­MAN­TOV

Čo sa pou­ži­tých mate­riá­lov týka, zákaz­ník si môže vybrať zo širo­kej ponuky a tak sa pri „dizaj­no­vaní“ vlast­ných hodín „vyblázni“ aj šper­kár­sky. Chceš, aby sa na cifer­níku tvo­jich hodín hrdo pýšilo 8 dia­man­tov a boli vyro­bené výlučne z bie­leho či čer­ve­ného zlata? Žia­den prob­lém! 

UNI­KÁTNY SPÔ­SOB NAŤA­HO­VA­NIA STROJ­ČEKA

Exklu­zi­vitu im pri­dáva aj uni­kátny spô­sob naťa­ho­va­nia stroj­čeka. Môžeš si ho pozrieť na twit­teri Chrisa Har­risa TU! 

Spô­sob naťa­ho­va­nia hodín, pri kto­rom sa celé hodiny kaž­dých 15 minút 3-krát oto­čia okolo svo­jej vlast­nej osi, pod­čiar­kuje imidž doko­na­losti, čo povieš? To však nie je všetko!

Hodinky Breitling sú luxusným doplnkom, ktorý zdvojnásobí cenu Bentley Bentaygy!

ULTRA LUXUSNÁ KATE­GÓ­RIA 

V štan­dard­nej výbave sú ozdo­bou palub­nej dosky ana­ló­gové hodiny nesúce emblém Ben­tley. Pôso­bia nad­ča­so­vým a luxus­ným doj­mom. Ak si však môžeš dovo­liť Ben­tley Ben­ta­ygu, je zrejmé, že budeš vyža­do­vať niečo špe­ciálne. V tom prí­pade stačí v objed­návke zaškrt­núť položku Bre­it­ling Mul­li­ner Tour­bil­lion. Aké jed­no­du­ché!

Čo hovo­ríš na mož­nosť “dola­de­nia” inte­ri­éru výni­moč­ného vozidla výni­moč­ným hodi­nár­skym die­lom tra­dič­nej hodi­nár­skej firmy Bre­it­ling? V špe­ciál­nej ver­zii, urče­nej pre palubnú dosku Ben­tley Ben­ta­ygy, okrem celo­ži­vot­ných úspor, doslova berú dych! Ak však pat­ríš medzi tých, ktorí rad­šej upred­nos­tia kúpu novej mašiny do vozo­vého parku, asi si počkáš na také hodiny, ktoré za tú sumu budú schopné ces­to­vať tam a späť nie­len po ces­tách ale aj v čase!

Bentley Bentayga 2017
zdroj: autobazar.eu
Pridať komentár (0)