Mark Zuc­ker­berg stú­pa v reb­ríč­ku naj­bo­hat­ších ľudí sve­ta: Úspeš­ný rok ho opäť posu­nul bliž­šie k vrcho­lu!

Martin Bohunický / 28. januára 2016 / Business

Mark Zuc­ker­berg je jed­ným z mála miliar­dá­rov, kto­rí ukon­či­li uply­nu­lo­vý rok v plu­se.

fresh

Mark Zuc­ker­berg je už 6.najbohatším mužom sve­ta. S cel­ko­vým majet­kom vo výš­ke 47 miliard ame­ric­kých dolá­rov tak pred­be­hol bra­tov Kochov a výraz­ne sa pri­blí­žil k TOP 5, keď na Car­lo­sa Sli­ma strá­ca už len 0,8 miliar­dy dolá­rov.

Mark má za sebou úspeš­ný rok, keď medzi­roč­ne jeho maje­tok stú­pol o 1,2 miliar­dy dolá­rov. Stal sa tak jed­ným z troch miliar­dá­rov v TOP20, kto­rí ukon­či­li rok v klad­ných čís­lach. Ani jed­né­mu z čle­nov TOP 5 sa to pri­tom nepo­da­ri­lo — naj­hor­šie z toho vyšiel maji­teľ Ama­zo­nu Jeff Bez­os, kto­rý v prie­be­hu roka stra­til tak­mer 8 miliard dolá­rov. Naj­sil­nej­šia päť­ka však v prie­be­hu roka zosta­la nezme­ne­ná.

Ak by sa ale ten­to rok zopa­ko­val opäť a trend bude pokra­čo­vať, už budú­ci rok by mohol byť Mark štvr­tý. Kam sa až doká­že mla­dý miliar­dár pod­ľa teba vyšpl­hať? Ja si trú­fam tvr­diť, že na tre­tie mies­to za Gate­sa a Orte­gu by to časom byť moh­lo.

Screen Shot 2016-01-28 at 17.27.08

Zdroj: bloomberg.com

Pridať komentár (0)