Mark Zuc­ker­berg stúpa v reb­ríčku naj­bo­hat­ších ľudí sveta: Úspešný rok ho opäť posu­nul bliž­šie k vrcholu!

Martin Bohunický / 28. januára 2016 / Business

Mark Zuc­ker­berg je jed­ným z mála miliar­dá­rov, ktorí ukon­čili uply­nu­lový rok v pluse.

fresh

Mark Zuc­ker­berg je už 6.najbohatším mužom sveta. S cel­ko­vým majet­kom vo výške 47 miliard ame­ric­kých dolá­rov tak pred­be­hol bra­tov Kochov a výrazne sa pri­blí­žil k TOP 5, keď na Car­losa Slima stráca už len 0,8 miliardy dolá­rov.

Mark má za sebou úspešný rok, keď medzi­ročne jeho maje­tok stú­pol o 1,2 miliardy dolá­rov. Stal sa tak jed­ným z troch miliar­dá­rov v TOP20, ktorí ukon­čili rok v klad­ných čís­lach. Ani jed­nému z čle­nov TOP 5 sa to pri­tom nepo­da­rilo — naj­hor­šie z toho vyšiel maji­teľ Ama­zonu Jeff Bezos, ktorý v prie­behu roka stra­til tak­mer 8 miliard dolá­rov. Naj­sil­nej­šia päťka však v prie­behu roka zostala nezme­nená.

Ak by sa ale tento rok zopa­ko­val opäť a trend bude pokra­čo­vať, už budúci rok by mohol byť Mark štvrtý. Kam sa až dokáže mladý miliar­dár podľa teba vyšpl­hať? Ja si trú­fam tvr­diť, že na tre­tie miesto za Gatesa a Ortegu by to časom byť mohlo.

Screen Shot 2016-01-28 at 17.27.08

Zdroj: bloomberg.com

Pridať komentár (0)