Dosiah­nuť svoje ciele a vybu­do­vať firmu nie je až tak per­fektné, ako si mys­líš

Filip Mosnár / 18. marca 2016 / Business

Čo všetko v sebe nosia a skrý­vajú ľudia, kto­rých biz­nis sa sľubne roz­bieha a všetci si hovo­ria, akí sú uspešní a aké to majú super? Pre­tože pokoj v duši, ani pokojný spá­nok to nie je. 

Pred­stav si to, si pod­ni­ka­te­ľom, pre­dá­vaš soft­vér, za rok dosiah­neš zisk milión dolá­rov a si jedi­ným vlast­ní­kom firmy. Povieš si, aké to je super, aká to je paráda. Keď sa pozrieš na biz­nis podob­ného pod­ni­ka­teľa, vidíš rast a prog­res. Pozrieš naňho, vidíš mili­onára. On je ale v pria­mom dianí, jediné čo on vidí, je tlak a panika. Preňho je ťažké, pozrieť sa na všetko z iného uhla a oce­niť svoje úspe­chy. Vidí všetky svoje pre­már­nené šance, vidí ras­túci tlak, vidí stup­ňu­júcu sa zod­po­ved­nosť za svoj team.

enterpreneuer

foto: enterpreneuer.com

Je to rov­naké aj pre kaž­dého, kto je v počiat­koch budo­va­nia, ako aj ty, s tvo­jím star­tu­pom, s tvo­jím biz­ni­som. Venu­ješ svo­jej práci vše­tok čas, vkla­dáš do toho všetko, ale jediné, čo si doká­žeš všim­núť, sú nedos­tatky. Či už sa venu­ješ biz­nisu, fre­e­lan­cingu, písa­niu, alebo čomu­koľ­vek inému, vždy budeš mať ten pocit cha­osu, pocit, že tvoj roz­lie­taný život drží spolu len vďaka tro­che lepia­cej pásky. Každý deň rie­šiš aspekty tvo­jej práce z takej blíz­kosti, akú si ostatní len ťažko vedia pred­sta­viť, lebo je to tvoja práca, nie ich.

Každý prob­lém ti príde sto­krát väčší než je, zatiaľ čo ostat­ným príde sto­krát menší než je. Možno ti napadnú tí, ktorí sa na ins­ta­grame, face­bo­oku, blogu, alebo kde­koľ­vek inde, pre­zen­tujú s note­bo­okom na kole­nách, koko­som v ruke, celá idylka na Fiji. Sú v pohode, ide im to, majú pohodu. Bohu­žiaľ.

foto: freelanceweekly.com

Šalia úplne rov­nako ako aj ty, ako aj ostatní úspešní. Toto nie je člá­nok o dep­ri­mo­vaní a odra­dení od toho, aby si začal a makal na sebe. Je to o tom, že sa musíš vzdať štan­dardu, ktorý reálne neexis­tuje. Z tohto ti vyplýva to, že keď sa najb­liž­šie budeš trá­piť v panike, zúfať si, spo­meň si na toto.

Nie si tým o nič horší, ako ostatni pod­ni­ka­te­lia, star­tu­pisti, fre­e­lan­ceri a vše­obecne ľudia, čo sa sna­žia niečo dosiah­nuť. Ste na tom rov­nako. Tak nepre­hl­buj svoje zúfals­tvo tým, že sa budeš cítiť menej­cenný.

foto: nextshark.com

Toto je cena za to, že ten sta­tup sa spustí a ty dosiah­neš svoje ciele. Pre­bdené noci, dep­re­sia, stres, tlak, strach, mnoho ďal­ších nega­tív­nych slov. Úplne to až vyzerá, ako keby to nestálo za to, obe­to­vať to všetko. Ale stojí. Stojí to za ten pocit, keď všetko šlape a ty si na tú sekundu môžeš vydých­nuť. Aj za tie momenty, keď ti ľudia hovo­ria, ako od začiatku verili a ako ti to prajú. A ty vieš, že ani netu­šia, čo to stálo, vidia len výsle­dok. A ešte ťa aj polka nená­vidí. A všetko to stojí za to.

sunset-1207326_960_720

Zdroj: medium.com, zdroj foto­gra­fie: pixabay.com, zdroj pre­zen­tač­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)