Dostaňte z vášho tímu to naj­lep­šie, podľa Aven­gers

Ľudovít Nastišin / 22. máj 2015 / Tools a produktivita

Pri­ná­šame vám nie­koľko stra­té­gií, ktoré sú inšpi­ro­vané sve­tom super­hr­di­nov a ktoré vám pomôžu dostať z vášho tímu to naj­lep­šie. Aj takýto netra­dičný môže byť zdroj inšpi­rá­cie. :)

1. Každý ma talent na niečo iné. 

Aven­geri sú eklek­tic­kým tímom, kto­rého čle­no­via pochá­dzajú dokonca z rôz­nych pla­nét, nie­ktorí majú super moc, iní super mozog. Rov­naký myš­lie­kový pro­ces môže byť apli­ko­vaný aj na váš tím, každý člen je iný, každý má svoj vlastný a jedi­nečný skill set. Keď prí­dete na to, v čom sú vaši ľudia výni­moční a ako môžu spolu pra­co­vať ako celok, vtedy tra­fíte jack­pot. Áno, je pravda, že Aven­geri vedia vyhrá­vať aj indi­vi­du­álne ako už Cap­tain Ame­rica, Iron­man či Thor doká­zali, no keď sú spolu, dokážu ustáť aj to naj­hor­šie, čo sa na nich zosype. Ako pod­ni­ka­teľ máte úlohu nájsť ľudí, ktorí zdie­ľajú vašu víziu, dopĺňajú vás práve tým skill setom, ktorý potre­bu­jete pre každú pozí­ciu a sú schopní pra­co­vať ako súčasť tímu.

2. Každý pra­cuje inak. 

Zamys­lite sa naprí­klad nad sve­tom X-Menov. Cyc­lop, Beast, Rouge, Mag­neto, Pro­fes­sor X — Každý pra­cuje iným spô­so­bom a každý rea­guje na veci spô­so­bom jemu vlast­ným. Aj vo vašom tímu musíte roz­poz­nať roz­ličné štýly práce u kaž­dého člena. Vo svo­jej spo­loč­nosti určite náj­dete ľudí ako Pro­fes­sor X, ktorí zvlá­dajú kon­flikty s kľu­dom a sna­žia sa pomôcť kaž­dému okolo. Tak­tiež sa u vás nájde aj nie­kto ako Mys­ti­que, ľahko pris­pô­so­biví v kaž­dej situ­ácii. A určite máte aj Cyc­lop typy, ktorí sa sústre­dia na to, čo sa musí spra­viť a robia to.

3. Každý potre­buje na svou prácu iné nástroje.

Thor má kla­divo, Mjöl­nir. Tony Stark má celý šat­ník oble­kov Iron Mana. A prí­kla­dov je oveľa viac. Ale sú to práve tie nástroje, ktoré im umož­ňujú uká­zať svetu toho super­hr­dinu, ktorý v nich drieme. Ako pod­ni­ka­teľ máte aj vy zod­po­ved­nosť poskyt­núť svojmu tímu tie nástroje, ktoré ku svo­jej práci potre­bujú. Pre nie­koho to môže byť balík Adobe Cre­a­tive Suite. Pre iného Twit­ter, One­Qube či Face­book. Áno, každý bude niečo stáť, ale ak vám to vo výsledku dodá kva­litný a rých­lejší výsle­dok, prečo sa tomu brá­niť? Samoz­rejme to nezna­mená, že máte kaž­dému kúpiť všetko, čo si zmyslí. Uis­tite sa, že svoje nástroje využí­vajú na maxi­mum a vždy si nechajte zdô­vod­niť, prečo je pre niech niečo nové, o čo žia­dajú, potrebné.

4. Buďte pyšný na roz­diel­nosť vášho tímu. 

Ako sme už spo­me­nuli, v žiad­nom tíme nie sú dvaja rov­naký ľudia. Ak by boli, svet by bol nud­ným mies­tom. Rov­nako ako všetky postavy Ave­ge­rov. Sú odlišní, ale tá odliš­nosť sa im počíta. Thor, je krá­ľov­ského rodu z úplne inej pla­néty. Tony Stark, ktorý nemá žiadnu super moc ale je vysoko inte­li­gentný a schopný vytvá­rať neuve­ri­teľné veci. A je tu aj Bruce Ban­ner, bri­lantný vedec, ktorý keď sa ….nahnevá…., zmení sa na Hulka. Už si ani nemôžu byť viac roz­dielni, často krát ako aj čle­no­via vášho tímu. A tie odliš­nosti musíte rešpek­to­vať. Či už ide o iné nábo­žen­stvo, národ­nosť, kul­túru, orien­tá­ciu alebo dokonca pohla­vie, všetci sú jedi­neční, talen­to­vaní jedinci a ako takí by mali byť aj rešpek­to­vaní.

5. A na koniec, je len jeden líder a tým ste vy.

Vy ste Nick Fury, Pro­fes­sor X a Star-Lord vášho tímu. Je to vaša zod­po­ved­nosť vybe­rať ľudí do tímu roz­umne, viesť ich v dob­rých aj zlých časoch, zabez­pe­čiť im to, čo potre­bujú aby vám mohli vyhrať všetky “bitky” a dostali zo seba to naj­lep­šie.

Zdroj: entrepreneur.com, foto: mar­vels­tu­dios

Pridať komentár (0)