Dotá­cie 2015: dotá­cie pre foto­vol­taiku až do výšky 50%

Ján Bokroš / 22. septembra 2015 / Tools a produktivita

Tak konečne sme sa doč­kali!

Dotá­cie 2015: v polo­vici augusta Slo­ven­ská ino­vačná a ener­ge­tická agen­túra (SIEA), ktorá admi­ni­stra­tívne zabez­pe­čuje celý pro­ces dotá­cií pre obno­vi­teľné zdroje ener­gií (OZE), vydala ďal­šie tla­čové správy, v kto­rých infor­muje o stave dotá­cií. Súčasne dostá­vame veľa otá­zok typu: v akom stave celý pro­ces je.

Známa výška dotá­cií

Tak sme sa doč­kali, výška dotá­cií pre foto­vol­taické sys­témy je známa. Ofi­ciálne sta­no­visko k výške je nasle­dovné:

  • Dotá­cie sú určené pre foto­vol­taické sys­témy pre rodinné domy
  • Výška dotá­cie je
    • 1 200 € na 1 kW inšta­lo­va­ného výkonu foto­vol­tic­kých pane­lov pri inšta­lá­ciách s cel­ko­vým výko­nom nepre­sa­hu­jú­cim 1 kW a bonus za aku­mu­lá­ciu elek­triny (EE).
    • 1 200 € 900 € na 1 kW inšta­lo­va­ného výkonu foto­vol­tic­kých pane­lov pre­sa­hu­jú­ceho 1 kW inšta­lo­va­ného výkonu pri inšta­lá­ciách s cel­ko­vým výko­nom nad 1 kW; maxi­málna výška pod­pory je 2 550 € na inšta­lá­ciu a bonus za aku­mu­lá­ciu EE.

  • Dotá­cia nesmie pre­kro­čiť 50% opráv­ne­ných nákla­dov
  • Dotá­cia bude posky­to­vaná for­mou pou­ká­žok. Oča­káva sa, že domác­nosti budú pla­tiť dodá­va­te­ľom FVE kom­bi­ná­ciou peňazí a pou­ká­žok.

Úrad­ní­kom zo SIEA patrí vďaka, že mys­leli aj na „dol­ných 5 mili­ó­nov Slo­vá­kov“. Budúc­nosť ukáže koľko z nich využije túto prí­le­ži­tosť. My s kole­gami určite!

Žia­dosť o dotá­cie si zatiaľ nemô­žete podať, sys­tém sa momen­tálne dola­ďuje. Podľa vyjad­re­nia kom­pe­tent­ných úrad­ní­kov, počas toh­to­roč­nej jesene má byť sys­tém pre­vádz­ky­schopný. Neza­bud­nime však, že jeseň trvá do 21. decem­bra. Budeme Vás infor­mo­vať

zdroj:setri.sk
Pridať komentár (0)