Dre­a­mosh: online turis­tický sprie­vodca, s kto­rým nemu­síte vytiah­nuť päty z domu

Ráchel Matušková / 27. apríla 2015 / Tools a produktivita

Či je 40 stup­ňov nad nulou alebo pod nulou, či sneží či prší, odte­raz je všetko jedno. S Dre­a­mosh-om môžete vyra­ziť na pre­chádzku kedy­koľ­vek a za akých­koľ­vek pove­ter­nost­ných pod­mie­nok. Dre­a­mosh Vás zobe­rie aj tam, kde Street View nie.

Dre­a­mosh je uni­kátny vir­tu­álny video sprie­vodca pôvo­dom zo Slo­ven­ska. Pro­stred­níc­tvom videa si môžete pre­zrieť turis­tické atrak­cie alebo sa vydať na pre­chádzku okolo jazera. Okrem videa ponúka Dre­a­mosh aj zau­jí­mavé infor­má­cie o mies­tach, na ktoré sa vo videu poze­ráte. Dre­a­mosh inte­li­gen­tne pre­pája video s map­kou, vďaka čomu je presne vidieť kde sa osoba ktorá natá­čala video v teréne nachá­dza.

Za Dre­a­mosh-om stojí Tomáš Dri­mal, kto­rého môžete poznať aj z pro­jektu www.svetobeznici.sk, úspeš­ného den­níka miest, ktoré Tomáš s kama­rátmi nav­ští­vil. Tomáša k vytvo­re­niu Dre­mosh inšpi­ro­val jeden pro­jekt od Google, v kto­rom nato­čili celú trasu Trans­i­bír­skej magis­trály z okna vlaku. A tiež nedos­tatky turis­tic­kých bedek­rov, ktoré sú síce plné textu, ale člo­vek sa s nimi ľahko stratí.

Prišlo mi to ako úžasný nápad, že by mohol turista prísť do Vyso­kých Tatier, večer by si na izbe pozrel aké sú všetky chod­níky v Tat­rách, kam sa dá vyra­ziť a ako to tam reálne vyzerá. Pekne by na mape videl kde začať túru, čo si vší­mať na trase.“

Ako to fun­guje?

Na stránke dreamosh.com si otvo­ríte mapu, kde vidíte pre ktoré miesta je video sprie­vodca Dre­a­mosh dostupný. Na Slo­ven­sku sa aktu­álne s Dre­a­mosh-om môžete prejsť po Devín­skom hrade a okolo Velic­kého plesa. Vybe­riete si teda miesto, ktoré chcete pre­skú­mať a prej­dete na vir­tu­álnu pre­chádzku. Následne sa zobrazí pod­robná mapa s tra­sou pre­hliadky a ozna­če­nými záchyt­nými alebo dôle­ži­tými mies­tami priamo na trase alebo v jej blíz­kosti. Pri takýchto bodoch je uve­dený aj krátky popis a fotka. Teraz už stačí len spus­tiť video a spoz­ná­va­nie sa môže začať.

Ak máte pries­to­rovú orien­tá­ciu podobnú mojej, pomôže Vám ikonka Dre­a­mosh-a, ktorá sa po mape pre­súva záro­veň s pre­hrá­va­ním videa a zobra­zuje kde sa aktu­álne nachá­dzate. Pri videu je tiež uve­dená nároč­nosť pre­chádzky a aj dĺžka videa. Zámerne neho­vo­rím, že ide o dĺžku pre­chádzky, keďže video je pomerne rýchle a podľa mňa by to bež­nému slo­ven­skému obča­novi trvalo o niečo dlh­šie. Videá Dre­a­mosh sú dyna­mické a v super kva­lite, a preto Vás nebudú nudiť. Neskôr, keď sa na miesto vybe­riete osobne, Vám môže pomôcť pri orien­tá­cii v teréne.

Videá, ktoré sú momen­tálne na stránke pochá­dzajú z tes­to­va­cej fázy, kde som skú­šal rôzne kamery a tech­no­ló­gie na sta­bi­li­zá­ciu obrazu, až som nako­niec 1.10.2014 po asi dvoch rokoch práce a skú­ša­nia spus­til pro­jekt do sveta,“ hovorí Tomáš. „Cez zimu som kom­pletne vyme­nil tech­niku, takže tento rok by mali byť videá kva­li­tou o nie­koľko úrovní vyš­šie. V príp­rave sú videá z Malty, Rho­dosu a Sicí­lie. Rád by som kom­pletne spra­co­val Vysoké Tatry, úplne všetky chod­níky, ak sa mi podarí zohnať potrebné pros­triedky.“

Zdroj: dreamosh.com

Pridať komentár (0)