Dri­whel: elek­tric­ký ska­te­bo­ard z Čes­ka, kto­rý plá­nu­je zme­niť podo­bu osob­nej dopra­vy

Alexandra Dulaková / 2. septembra 2015 / Tech a inovácie

Ambi­ci­óz­ny pro­jekt Dri­whel vzni­kol na Mora­ve, kde sa tím troch mla­dých cha­la­nov roz­ho­dol usku­toč­niť svo­je dáv­ne sny a vyvi­núť gad­get, kto­rý všet­kých ohro­mí. Sústre­ďu­je sa rov­na­ko na funkč­nosť, ako aj na nápa­di­tý a prak­tic­ký dizajn. 

Dá sa s ní jaz­diť po akom­koľ­vek povr­chu. Je rých­ly a ľah­ký, tak­že si ho môžeš so sebou môžeš zobrať kam len chceš. Okrem toho je aj eko­lo­gic­ký, keď­že vo veľ­kom využí­va elek­tric­kú ener­giu. Jeho tvor­ci, Daniel Koko­tek, Miro­slav Peři­na a Lukáš Hav­ran z Vyso­kej ško­ly ban­skej v Ostra­ve, sú pre­sved­če­ní, že prá­ve za elek­tric­kou ener­gi­ou sa skrý­va­jú kon­tú­ry budúc­nos­ti.

Foun­de­ri ambi­ci­óz­ne­ho Dri­whe­lu

A neos­ta­lo len pri plá­noch a pre­sved­če­niach. Pro­jek­tu sa v roku 2014 poda­ri­lo vyhrať cenu poro­ty v prvom roč­ní­ku súťa­že Gre­en Light. Ide o prog­ram zame­ra­ný na mla­dých štu­den­tov ostrav­ských škôl, kto­rí majú veľ­ko­le­pé plá­ny, len potre­bu­jú pri ich rea­li­zá­cii tro­chu postr­čiť. Pres­nej­šie postr­čiť finanč­nou a tech­nic­kou výpo­mo­cou. Po dvoj­me­sač­nom star­tup akce­le­rá­to­ri nasle­du­je Star­tup Show, kde sa tvor­ci pro­jek­tov uchá­dza­jú o pria­zeň inves­to­rov, poro­ty a pub­li­ka. A prá­ve tak sa Dri­whe­lu poda­ri­lo uspieť.

Výhrou zís­ka­li prvú inves­tor­skú injek­ciu od Morav­skos­liez­ske­ho kra­ja a násled­ne ich snom už nestá­li v ces­te žiad­ne zásad­né pre­káž­ky. Cha­la­ni sa pus­ti­li do usi­lov­nej prá­ce a roz­hod­nu­tí skom­bi­no­vať funkč­nosť so štý­lom nám už snáď one­dl­ho pred­sta­via koneč­ný výsle­dok ich sna­že­nia. Ska­te­bo­ard, kto­rý by mal fun­go­vať na jed­no­du­ché spus­te­nie stla­če­ním jed­né­ho tla­čít­ka, by mal stáť oko­lo 19,000 čes­kých korún a jeho baté­ria sľu­bu­je výdrž až na 30 km. Ich plá­ny pred­sta­ve­nia pro­duk­tu hovo­ri­li už o roku 2015, tak sa nechaj­me prek­va­piť. Viac sa už dozvieš na ich Face­bo­oko­vej strán­ke.

Zdroj: Gre­en Light

Pridať komentár (0)