Dri­whel: elek­trický ska­te­bo­ard z Česka, ktorý plá­nuje zme­niť podobu osob­nej dopravy

Alexandra Dulaková / 2. septembra 2015 / Tech a inovácie

Ambi­ci­ózny pro­jekt Dri­whel vzni­kol na Morave, kde sa tím troch mla­dých cha­la­nov roz­ho­dol usku­toč­niť svoje dávne sny a vyvi­núť gad­get, ktorý všet­kých ohromí. Sústre­ďuje sa rov­nako na funkč­nosť, ako aj na nápa­ditý a prak­tický dizajn. 

Dá sa s ní jaz­diť po akom­koľ­vek povr­chu. Je rýchly a ľahký, takže si ho môžeš so sebou môžeš zobrať kam len chceš. Okrem toho je aj eko­lo­gický, keďže vo veľ­kom využíva elek­trickú ener­giu. Jeho tvorci, Daniel Koko­tek, Miro­slav Peřina a Lukáš Hav­ran z Vyso­kej školy ban­skej v Ostrave, sú pre­sved­čení, že práve za elek­tric­kou ener­giou sa skrý­vajú kon­túry budúc­nosti.

Foun­deri ambi­ci­óz­neho Dri­whelu

A neos­talo len pri plá­noch a pre­sved­če­niach. Pro­jektu sa v roku 2014 poda­rilo vyhrať cenu poroty v prvom roč­níku súťaže Green Light. Ide o prog­ram zame­raný na mla­dých štu­den­tov ostrav­ských škôl, ktorí majú veľ­ko­lepé plány, len potre­bujú pri ich rea­li­zá­cii tro­chu postr­čiť. Pres­nej­šie postr­čiť finanč­nou a tech­nic­kou výpo­mo­cou. Po dvoj­me­sač­nom star­tup akce­le­rá­tori nasle­duje Star­tup Show, kde sa tvorci pro­jek­tov uchá­dzajú o pria­zeň inves­to­rov, poroty a pub­lika. A práve tak sa Dri­whelu poda­rilo uspieť.

Výhrou zís­kali prvú inves­tor­skú injek­ciu od Morav­skos­liez­skeho kraja a následne ich snom už nestáli v ceste žiadne zásadné pre­kážky. Cha­lani sa pus­tili do usi­lov­nej práce a roz­hod­nutí skom­bi­no­vať funkč­nosť so štý­lom nám už snáď one­dlho pred­sta­via konečný výsle­dok ich sna­že­nia. Ska­te­bo­ard, ktorý by mal fun­go­vať na jed­no­du­ché spus­te­nie stla­če­ním jed­ného tla­čítka, by mal stáť okolo 19,000 čes­kých korún a jeho baté­ria sľu­buje výdrž až na 30 km. Ich plány pred­sta­ve­nia pro­duktu hovo­rili už o roku 2015, tak sa nechajme prek­va­piť. Viac sa už dozvieš na ich Face­bo­oko­vej stránke.

Zdroj: Green Light

Pridať komentár (0)