Dro­ne game­chan­ger

Lukáš Gašparík jr. / 2. novembra 2014 / Tech a inovácie

Za pro­jek­tom dro­na HEXO+ sto­jí spo­loč­nosť z Palo Alto Squ­ad­ron Sys­tem. Nápad zostro­jiť dro­na, kto­rý vás bude pre­na­sle­do­vať, dosta­li už dáv­no, keď­že pre­na­jať si vrtuľ­ník s kame­ra­ma­nom, kto­rý vás bude natá­čať naprí­klad pri extrém­nom zjaz­do­va­ní na lyžiach je cel­kom dra­hé.

Xavier De Le Rue, kto­rý je pro­fe­si­onál­nym sno­wbo­ar­dis­tom a špor­to­vým kame­ra­ma­nom, sa k nápa­du vyjad­ril tak­to: „keď sme sa zača­li pohrá­vať s tou­to myš­lien­kou postup­ne sme si zača­li uve­do­mo­vať, že ak sa nám to poda­rí, tak môže­me zme­niť tvár všet­kých dru­hov letec­ké­ho fil­mo­va­nia. Tak sme spo­ji­li postup­ne naše skú­se­nos­ti z oblas­ti výro­by špor­to­vých fil­mov s poznat­ka­mi o lie­ta­ní a zača­li vývoj. Dro­ne je momen­tál­ne schop­ný vás pre­na­sle­do­vať, auto­ma­tic­ky sa natá­čať a posky­tu­je úžas­né zábe­ry kom­bi­ná­ci­ou iba 3 vecí: dro­ne, kame­ra a apli­ká­cia na vašom smartp­ho­ne“.

Ako HEXO+ pra­cu­je?

1. Nastav­te para­met­re váš­ho sní­ma­nia

Nasta­ve­nie para­met­rov váš­ho sní­ma­nia je nesku­toč­ne intu­itív­ne. Na Disp­le­ji váš­ho smartp­ho­nu sa obja­ví váš 3D model, kto­rý vie­te pomo­cou 3 jed­no­du­chých gest otá­čať a pri­bli­žo­vať, čím si nasta­ví­te pohľad a výš­ku sní­ma­nia.

2. Stlač­te Start a dro­ne začne lie­tať pod­ľa vašich nasta­ve­ní

Keď stla­čí­te Start, dro­ne sa auto­ma­tic­ky nasta­ví do vami nasta­ve­nej pozí­cie a čaká na váš pohyb. Nepot­re­bu­je­te žiad­ne­ho pilo­ta, žiad­ne­ho kame­ra­ma­na, sta­čí sa len pohnúť a dro­ne vás začne pre­na­sle­do­vať.

3. Pre­na­sle­do­va­nia a fil­mo­va­nie

Dro­ne je vyla­de­ný tak, aby zazna­me­nal aj tú naj­men­šiu zme­nu pohy­bu a neus­tá­le sa pre­miest­ňo­val pod­ľa váš­ho pohy­bu. Samoz­rej­me všet­ko sa deje pod­ľa vami pred­na­sta­ve­ných para­met­rov.

4. Zís­ka­te akč­né zábe­ry jed­no­du­cho a rých­lo

Pod­ľa výrob­cov zabez­pe­ču­je Tech­no­ló­gia HEXO+ cel­kom hlad­ký a sta­bi­li­zo­va­ný pohyb kame­ry.

Dron HEXO+ váži iba 980g a pri vašom pre­na­sle­do­va­ní doká­že vyvi­núť maxi­mál­nu rých­losť 70 km/h a je kom­pa­ti­bil­ný s GoP­ro kamer­ka­mi a vo vzdu­chu by mal vydr­žať lie­tať 15 minút. Na pro­jekt HEXO+ bolo na kicks­tar­te­ry vyzbie­ra­ných $1,306,920 a jeho cena je sta­no­ve­ná na $1,149. Pre­daj by sa mal začať v mají budú­ce­ho roka.

zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)