Drone game­chan­ger

Lukáš Gašparík jr. / 2. novembra 2014 / Tech a inovácie

Za pro­jek­tom drona HEXO+ stojí spo­loč­nosť z Palo Alto Squ­ad­ron Sys­tem. Nápad zostro­jiť drona, ktorý vás bude pre­na­sle­do­vať, dostali už dávno, keďže pre­na­jať si vrtuľ­ník s kame­ra­ma­nom, ktorý vás bude natá­čať naprí­klad pri extrém­nom zjaz­do­vaní na lyžiach je cel­kom drahé.

Xavier De Le Rue, ktorý je pro­fe­si­onál­nym sno­wbo­ar­dis­tom a špor­to­vým kame­ra­ma­nom, sa k nápadu vyjad­ril takto: „keď sme sa začali pohrá­vať s touto myš­lien­kou postupne sme si začali uve­do­mo­vať, že ak sa nám to podarí, tak môžeme zme­niť tvár všet­kých dru­hov letec­kého fil­mo­va­nia. Tak sme spo­jili postupne naše skú­se­nosti z oblasti výroby špor­to­vých fil­mov s poznat­kami o lie­taní a začali vývoj. Drone je momen­tálne schopný vás pre­na­sle­do­vať, auto­ma­ticky sa natá­čať a posky­tuje úžasné zábery kom­bi­ná­ciou iba 3 vecí: drone, kamera a apli­ká­cia na vašom smartp­hone“.

Ako HEXO+ pra­cuje?

1. Nastavte para­metre vášho sní­ma­nia

Nasta­ve­nie para­met­rov vášho sní­ma­nia je nesku­točne intu­itívne. Na Disp­leji vášho smartp­honu sa objaví váš 3D model, ktorý viete pomo­cou 3 jed­no­du­chých gest otá­čať a pri­bli­žo­vať, čím si nasta­víte pohľad a výšku sní­ma­nia.

2. Stlačte Start a drone začne lie­tať podľa vašich nasta­vení

Keď stla­číte Start, drone sa auto­ma­ticky nastaví do vami nasta­ve­nej pozí­cie a čaká na váš pohyb. Nepot­re­bu­jete žiad­neho pilota, žiad­neho kame­ra­mana, stačí sa len pohnúť a drone vás začne pre­na­sle­do­vať.

3. Pre­na­sle­do­va­nia a fil­mo­va­nie

Drone je vyla­dený tak, aby zazna­me­nal aj tú naj­men­šiu zmenu pohybu a neus­tále sa pre­miest­ňo­val podľa vášho pohybu. Samoz­rejme všetko sa deje podľa vami pred­na­sta­ve­ných para­met­rov.

4. Zís­kate akčné zábery jed­no­du­cho a rýchlo

Podľa výrob­cov zabez­pe­čuje Tech­no­ló­gia HEXO+ cel­kom hladký a sta­bi­li­zo­vaný pohyb kamery.

Dron HEXO+ váži iba 980g a pri vašom pre­na­sle­do­vaní dokáže vyvi­núť maxi­málnu rých­losť 70 km/h a je kom­pa­ti­bilný s GoPro kamer­kami a vo vzdu­chu by mal vydr­žať lie­tať 15 minút. Na pro­jekt HEXO+ bolo na kicks­tar­tery vyzbie­ra­ných $1,306,920 a jeho cena je sta­no­vená na $1,149. Pre­daj by sa mal začať v mají budú­ceho roka.

zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)