Dro­ne­De­fen­der bude úhlav­ným nepria­te­ľom dro­nov

Rudolf Nečas / 15. októbra 2015 / Tools a produktivita

Ame­rická vláda pokra­čuje vo vývoji nových lase­rov, ktoré dokážu rozt­rieš­tiť lie­ta­júce drony po oblohe, sú však miesta kde sa takéto tech­no­ló­gie nedajú pou­žiť. Tu pri­chá­dza na scénu spo­loč­nosť Bat­telle a ich puška s náz­vom Dro­ne­De­fen­der.

Dro­ne­De­fen­der je nový typ zbrane navr­hnutý tak, aby doká­zal dron zneš­kod­niť a záro­veň ho fyzicky nepoš­ko­dil. Táto puška pou­žíva na „zostre­le­nie“ elek­tro­mag­ne­tickú ener­giu. Môže tak byť rie­še­ním ako ovlád­nuť drony v mies­tach, kde streľba z nor­mál­nych zbraní nie je možná, pre­tože by mohla naprí­klad ohro­ziť ľudí alebo vyvo­lať paniku.

Môže nám pomôcť vo via­ce­rých pro­stre­diach, od tráv­niku pred Bie­lym domom, na základ­niach a veľ­vys­la­nec­tvách zahra­ničí, vo väze­niach a ško­lách až po his­to­rické pamiatky,“ pove­dal vo vyhlá­sení Alex Mor­row, tech­nický ria­di­teľ pro­jektu. „Jed­no­du­cho a spo­ľah­livo neut­ra­li­zuje hrozbu“.

Po stla­čení spúšte zbraň vyšle vlnu elek­tro­mag­ne­tic­kej ener­gie nala­de­nej na naj­pou­ží­va­nej­šie frek­ven­cie GPS a ISM modu­lov, bez­pečne zneš­kodní dron a ten pre­stane od svojho ope­rá­tora pri­jí­mať ďal­šie prí­kazy. Po zásahu nabehnú bez­peč­nostné pro­to­koly dronu, ktoré ho donú­tia buď sa vzná­šať, vrá­tiť sa na miesto štartu, alebo pomaly kle­sať a pri­pra­viť sa na pri­stá­tie. Účinný dosah Dro­ne­De­fen­dera je 400 met­rov.

Sys­tém rádi­ového ruše­nia je namon­to­vaný na kos­tru bež­nej zbrane vďaka čomu táto proti-dro­nová puška váži len pri­bližne 5 kíl a ľahko sa pou­žíva. Je navr­hnutá tak aby doká­zala „strie­ľať“ už 0,1 sekundy po zapnutí a fun­go­vať 5 hod­nín vkuse. Tento sys­tém je nie­len účinný, ale s dizaj­nom podob­ným nor­mál­nej zbrani je dobre obo­zná­mená hlavná cie­ľová sku­pina pre Dro­ne­De­fen­der – štátne agen­túry a poriad­kové jed­notky.

Známa pre schop­nosť trans­for­mo­vať pre­lo­mové tech­no­ló­gie na uži­točný hard­vér a služby pre vládu ale aj komerč­ných zákaz­ní­kov, firma Bat­telle Ino­va­ti­ons vyvi­nula Dro­ne­De­fen­der s využi­tím vlast­ného know-how, ktoré zahŕňa vojen­ské a tech­no­lo­gické apli­ká­cie. Spo­loč­nosť plá­nuje začia­tok pre­daja na rok 2016 a via­cero fede­rál­nych agen­túr má už teraz záu­jem o zís­ka­nie tejto proti-dro­no­vej zbrane. Dro­ne­De­fen­der bude k dis­po­zí­cií pre vládne zložky v USA a zámorí.

zdroj: engadget.com
Pridať komentár (0)