Dro­nov sa obá­va celý svet. Dôka­zom je nová pro­tid­ro­no­vá bazu­ka

Kristína Šuvadová / 7. marca 2016 / Tech a inovácie

Vyze­rá to tak, že dro­nov sa bojí kaž­dá kra­ji­na. Doka­zu­je to aj nový anglic­ký vyná­lez Sky­wall 100. 

Múd­re zaria­de­nie sľu­bu­je dokon­ca aj záchra­nu sve­ta (v prí­pa­de, že by sa dro­ny “pre­mno­ži­li”). Pomo­cou neho sa totiž doká­žeš zba­viť aké­ho­koľ­vek dro­nu. Pres­nej­šie sa jed­ná o smart bazu­ku, kto­rá vystre­ľu­je sie­te až do vzdia­le­nos­ti 100 met­rov. Zaria­de­nie zame­ria dron, vypá­li sieť a tá sa zamo­tá do roto­rov. Aby sa pre­d­iš­lo ško­dám, dron je eskor­to­va­ný na zem pri­da­ným padá­kom.

Za celým nápa­dom sto­jí Open­Works Engi­ne­e­ring. “Sme za ochra­nu súkro­mia, kto­ré via­ce­rým ľuďom naru­šil už neje­den dron.”

jjjjj
foto: techcrunch.com


Vyná­lez pri zame­ria­va­ní pou­ží­va inte­li­gent­ný sys­tém, kto­rý sa po vystre­le­ní pri­pev­ní ku dro­nu.
Tak­tiež pre­po­čí­ta­va drá­hu a tra­jek­tó­riu streľ­by na zákla­de vzdia­le­nos­ti dané­ho dro­nu. Tech­no­ló­gia pri­po­mí­na sys­tém istých zbra­ní “trac­king point”, kto­ré na vzdia­le­nosť nie­koľ­ko sto­viek met­rov doká­žu zasiah­nuť aj stred ter­ča.

Pred­sta­ve­ný bol aj model Sky­Wall 200, kto­rý dis­po­nu­je zvý­še­ným dostre­lom. Fir­ma tvr­dí, že sle­do­va­nie a vyhľa­dá­va­nie dro­nov môžu vďa­ka nemu ope­rá­to­ri ovlá­dať aj diaľ­ko­vo.

Vývoj dro­nov ide ruka v ruke s vývo­jom anti-dro­no­vej tech­no­ló­gie. Rie­še­nie, kto­ré pri­ná­ša na trh Sky­Wall kom­bi­nu­je suro­vú silu a pokro­ko­vý sys­tém sle­do­va­nia. Ten­to sys­tém bol označ­ný za pokro­ko­vý, nakoľ­ko ostat­né anti-dro­no­vé zaria­de­nia pou­ží­va­jú k pre­ru­še­niu komu­ni­ká­cie rádi­ové vlny, prí­pad­ne využí­va­jú k chy­ta­niu dro­nov ešte väč­šie dro­ny.

Ceny zaria­de­ní zatiaľ zná­me nie sú, no zve­rej­ne­né by mali byť už kon­com toh­to roka.

Zdroj: techcrunch.com, titul­ná foto­gra­fia: techcrunch.com

Pridať komentár (0)