Dro­nov sa obáva celý svet. Dôka­zom je nová pro­tid­ro­nová bazuka

Kristína Šuvadová / 7. marca 2016 / Tech a inovácie

Vyzerá to tak, že dro­nov sa bojí každá kra­jina. Doka­zuje to aj nový anglický vyná­lez Sky­wall 100. 

Múdre zaria­de­nie sľu­buje dokonca aj záchranu sveta (v prí­pade, že by sa drony “pre­mno­žili”). Pomo­cou neho sa totiž doká­žeš zba­viť aké­ho­koľ­vek dronu. Pres­nej­šie sa jedná o smart bazuku, ktorá vystre­ľuje siete až do vzdia­le­nosti 100 met­rov. Zaria­de­nie zame­ria dron, vypáli sieť a tá sa zamotá do roto­rov. Aby sa pre­d­išlo ško­dám, dron je eskor­to­vaný na zem pri­da­ným padá­kom.

Za celým nápa­dom stojí Open­Works Engi­ne­e­ring. “Sme za ochranu súkro­mia, ktoré via­ce­rým ľuďom naru­šil už neje­den dron.”

jjjjj
foto: techcrunch.com


Vyná­lez pri zame­ria­vaní pou­žíva inte­li­gentný sys­tém, ktorý sa po vystre­lení pri­pevní ku dronu.
Tak­tiež pre­po­čí­tava dráhu a tra­jek­tó­riu streľby na základe vzdia­le­nosti daného dronu. Tech­no­ló­gia pri­po­mína sys­tém istých zbraní “trac­king point”, ktoré na vzdia­le­nosť nie­koľko sto­viek met­rov dokážu zasiah­nuť aj stred terča.

Pred­sta­vený bol aj model Sky­Wall 200, ktorý dis­po­nuje zvý­še­ným dostre­lom. Firma tvrdí, že sle­do­va­nie a vyhľa­dá­va­nie dro­nov môžu vďaka nemu ope­rá­tori ovlá­dať aj diaľ­kovo.

Vývoj dro­nov ide ruka v ruke s vývo­jom anti-dro­no­vej tech­no­ló­gie. Rie­še­nie, ktoré pri­náša na trh Sky­Wall kom­bi­nuje surovú silu a pokro­kový sys­tém sle­do­va­nia. Tento sys­tém bol označný za pokro­kový, nakoľko ostatné anti-dro­nové zaria­de­nia pou­ží­vajú k pre­ru­še­niu komu­ni­ká­cie rádi­ové vlny, prí­padne využí­vajú k chy­ta­niu dro­nov ešte väč­šie drony.

Ceny zaria­dení zatiaľ známe nie sú, no zve­rej­nené by mali byť už kon­com tohto roka.

Zdroj: techcrunch.com, titulná foto­gra­fia: techcrunch.com

Pridať komentár (0)