Drony hýbu sve­tom. Zaro­biť na nich môžeš aj ty!

Michal Sorkovský / 20. augusta 2015 / Tech a inovácie

To čo sa zdalo iba pár rokov dozadu ako úplne scifi, je dnes už bež­nou rea­li­tou. Bez dro­nov by sme si už nie­ktoré pro­fe­sie ani nedo­ká­zali pred­sta­viť. Stal sa tak z nich nástroj, ako si slušne zaro­biť a navyše robiť niečo, čo tu len tak hocikto nerobí.

Je ťažké kate­go­ri­zo­vať drony. Sami o sebe môžu byť tieto zaria­de­nia pou­ží­vané ako nástroj pre mnoho fun­kcií. V tomto článku sú kate­go­ri­zo­vané podľa toho, ako sa jed­not­livé spo­loč­nosti, ktoré pod­ni­kajú s dronmi, o sebe samy vyjad­rujú na svo­jich weboch.

Trh s dronmi ponúka hneď nie­koľko zau­jí­ma­vých spo­loč­ností. Nepo­chybne medzi ne pat­ria tie, ktoré sa zame­ria­vajú na iný, špe­ci­fický trh. Naprí­klad je to spo­loč­nosť Sky Futu­res, ktorá zhro­maž­ďuje dáta, infor­má­cie a ana­lýzy pre trh s ropou a zem­ným ply­nom, či Ave­tics, ktorá svoje služby zase posky­tuje foto­gra­fic­kému a fil­mo­vému prie­myslu.

Tiež je zau­jí­mavé sle­do­vať veľké kor­po­rá­cie expe­ri­men­to­vať s dronmi, hlavne v oblasti donáš­ko­vých slu­žieb. Hovo­ríme tu o fir­mách ako Ama­zon, Ali­baba, ale aj o spo­loč­nos­tiach ako DHL a UPS. Jedna správa dokonca hovorí o tom, že istá čín­ska kuri­ér­ska spo­loč­nosť s náz­vom SF Express už teraz za pomoci dro­nov doru­čuje až 500 balí­kov denne (samoz­rejme nemô­žeme s urči­tos­ťou pove­dať, či sú tieto infor­má­cie a čísla presné).

Drony sa dnes však začí­najú využí­vať v naozaj celej škále odvetví. Sú spo­loč­nosti, ktoré s nimi začali pod­ni­kať v oblasti pois­te­nia, fleet mana­ge­mentu, mapo­va­nia oblastí, posky­to­va­nia, prvej pomoci ana­lýz atď.

Keďže sa prog­ra­mo­va­teľné drony, ktoré sú schopné zvlád­nuť veľké vzdia­le­nosti, roz­ší­rili medzi pou­ží­va­te­ľov a pod­ni­ka­te­ľov, môžeme čakať pod­statné zmeny vo via­ce­rých oblas­tiach pod­ni­ka­nia, ale aj bež­ného života. Tak naprí­klad, dron od spo­loč­nosti Air­borne Dro­nes, vydrží letieť až 90 minút, zvládne prejsť vzdia­le­nosť 19 kilo­met­rov a une­sie tak­mer 8 kilo­gra­mov váhy. Cel­kom slušné čísla, nemys­líte?

Na aké účely teda spo­loč­nosti drony ponú­kajú?

Komerčné

Ak roz­mýš­ľate nad vstu­pom na komerčný trh s dronmi, venujte svoju pozor­nosť všet­kým mož­ným odvet­viam, ktoré fun­gujú v rámci hlav­ného komerč­ného odvet­via a v kto­rých sa drony dnes využí­vajú.

Tieto odvet­via využí­vajú drony (infor­má­cie sú zhro­maž­dené zo strá­nok firiem, ktoré svoje drony ponú­kajú na komerčné účely, tento zoznam je súhrn rôz­nych odvetví, pre ktoré tieto firmy už pra­co­vali): poľ­no­hos­po­dár­stvo, sta­veb­níc­tvo, baníc­tvo, inšpek­cia, infra­štruk­túra, sta­rost­li­vosť o životné pro­stre­die, mapo­va­nie verej­nej bez­peč­nosti, kine­ma­to­gra­fia, reklama, pre­sa­dzo­va­nie práv, huma­ni­tárna pomoc, zeme­me­rač­stvo, GIS, tvorba videí.

Spot­re­bi­teľ­ské

Podľa odha­dov má spo­loč­nosť DJI až 60% podiel na trhu s dronmi v rámci oblasti spot­re­bi­te­ľov. DJI, ktoré svoje drony pre­dáva online, malo minulý rok prí­jem pol mili­óna dolá­rov a tento rok je na dob­rej ceste k dosia­hnu­tiu roč­ného príjmu pozos­tá­va­jú­ceho až z jed­nej miliardy dolá­rov. DJI okrem toho svoje drony ponúka aj na komerčné účely, avšak ich zame­ra­ním zostáva hlavne pre­daj.

Pozo­ro­va­nie a mapo­va­nie oblasti

Spo­loč­nosť Sky­catch so svo­jimi dronmi dokáže zís­ka­vať rôzne uži­točné dáta, vďaka čomu dnes ponúka služby pozo­ro­va­nia a mapo­va­nia oblastí. To môže byť veľmi uži­točné pre mnoho spo­loč­ností, ktoré sa chys­tajú naprí­klad s výstav­bou. Sky­catch je zatiaľ veľmi úspešný pro­jekt a medzi jeho kli­en­tov by malo pat­riť aj Apple.

Poistenie/Vzdelávanie

Je zau­jí­mavé sle­do­vať veľké spo­loč­nosti z oblasti pois­te­nia, akými sú AIG a Sta­te­Farm, ako teraz skú­šajú ponú­kať aj pois­te­nie dro­nov.

Pop­ri­tom exis­tuje aj pro­jekt DarD­ro­nes, kto­rého úče­lom je pre zmenu niečo ľudí naučiť. Ide o jednu z mála cer­ti­fi­ko­va­ných škôl, ktorá učí zákaz­ní­kov lie­tať s dronmi. Časom sa takéto školy môžu stať rov­nako dôle­ži­tými, ako auto­š­koly či iné letecké školy, keďže drony sa časom zrejme stanú bež­nou súčas­ťou života a biz­nisu.

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)