Dro­ny hýbu sve­tom. Zaro­biť na nich môžeš aj ty!

Michal Sorkovský / 20. augusta 2015 / Tech a inovácie

To čo sa zda­lo iba pár rokov doza­du ako úpl­ne sci­fi, je dnes už bež­nou rea­li­tou. Bez dro­nov by sme si už nie­kto­ré pro­fe­sie ani nedo­ká­za­li pred­sta­viť. Stal sa tak z nich nástroj, ako si sluš­ne zaro­biť a navy­še robiť nie­čo, čo tu len tak hocik­to nero­bí.

Je ťaž­ké kate­go­ri­zo­vať dro­ny. Sami o sebe môžu byť tie­to zaria­de­nia pou­ží­va­né ako nástroj pre mno­ho fun­kcií. V tom­to člán­ku sú kate­go­ri­zo­va­né pod­ľa toho, ako sa jed­not­li­vé spo­loč­nos­ti, kto­ré pod­ni­ka­jú s dron­mi, o sebe samy vyjad­ru­jú na svo­jich weboch.

Trh s dron­mi ponú­ka hneď nie­koľ­ko zau­jí­ma­vých spo­loč­nos­tí. Nepo­chyb­ne medzi ne pat­ria tie, kto­ré sa zame­ria­va­jú na iný, špe­ci­fic­ký trh. Naprí­klad je to spo­loč­nosť Sky Futu­res, kto­rá zhro­maž­ďu­je dáta, infor­má­cie a ana­lý­zy pre trh s ropou a zem­ným ply­nom, či Ave­tics, kto­rá svo­je služ­by zase posky­tu­je foto­gra­fic­ké­mu a fil­mo­vé­mu prie­mys­lu.

Tiež je zau­jí­ma­vé sle­do­vať veľ­ké kor­po­rá­cie expe­ri­men­to­vať s dron­mi, hlav­ne v oblas­ti donáš­ko­vých slu­žieb. Hovo­rí­me tu o fir­mách ako Ama­zon, Ali­ba­ba, ale aj o spo­loč­nos­tiach ako DHL a UPS. Jed­na sprá­va dokon­ca hovo­rí o tom, že istá čín­ska kuri­ér­ska spo­loč­nosť s náz­vom SF Express už teraz za pomo­ci dro­nov doru­ču­je až 500 balí­kov den­ne (samoz­rej­me nemô­že­me s urči­tos­ťou pove­dať, či sú tie­to infor­má­cie a čís­la pres­né).

Dro­ny sa dnes však začí­na­jú využí­vať v naozaj celej šká­le odvet­ví. Sú spo­loč­nos­ti, kto­ré s nimi zača­li pod­ni­kať v oblas­ti pois­te­nia, fle­et mana­ge­men­tu, mapo­va­nia oblas­tí, posky­to­va­nia, prvej pomo­ci ana­lýz atď.

Keď­že sa prog­ra­mo­va­teľ­né dro­ny, kto­ré sú schop­né zvlád­nuť veľ­ké vzdia­le­nos­ti, roz­ší­ri­li medzi pou­ží­va­te­ľov a pod­ni­ka­te­ľov, môže­me čakať pod­stat­né zme­ny vo via­ce­rých oblas­tiach pod­ni­ka­nia, ale aj bež­né­ho živo­ta. Tak naprí­klad, dron od spo­loč­nos­ti Air­bor­ne Dro­nes, vydr­ží letieť až 90 minút, zvlád­ne prejsť vzdia­le­nosť 19 kilo­met­rov a une­sie tak­mer 8 kilo­gra­mov váhy. Cel­kom sluš­né čís­la, nemys­lí­te?

Na aké úče­ly teda spo­loč­nos­ti dro­ny ponú­ka­jú?

Komerč­né

Ak roz­mýš­ľa­te nad vstu­pom na komerč­ný trh s dron­mi, venuj­te svo­ju pozor­nosť všet­kým mož­ným odvet­viam, kto­ré fun­gu­jú v rám­ci hlav­né­ho komerč­né­ho odvet­via a v kto­rých sa dro­ny dnes využí­va­jú.

Tie­to odvet­via využí­va­jú dro­ny (infor­má­cie sú zhro­maž­de­né zo strá­nok firiem, kto­ré svo­je dro­ny ponú­ka­jú na komerč­né úče­ly, ten­to zoznam je súhrn rôz­nych odvet­ví, pre kto­ré tie­to fir­my už pra­co­va­li): poľ­no­hos­po­dár­stvo, sta­veb­níc­tvo, baníc­tvo, inšpek­cia, infra­štruk­tú­ra, sta­rost­li­vosť o život­né pro­stre­die, mapo­va­nie verej­nej bez­peč­nos­ti, kine­ma­to­gra­fia, rekla­ma, pre­sa­dzo­va­nie práv, huma­ni­tár­na pomoc, zeme­me­rač­stvo, GIS, tvor­ba videí.

Spot­re­bi­teľ­ské

Pod­ľa odha­dov má spo­loč­nosť DJI až 60% podiel na trhu s dron­mi v rám­ci oblas­ti spot­re­bi­te­ľov. DJI, kto­ré svo­je dro­ny pre­dá­va onli­ne, malo minu­lý rok prí­jem pol mili­ó­na dolá­rov a ten­to rok je na dob­rej ces­te k dosia­hnu­tiu roč­né­ho príj­mu pozos­tá­va­jú­ce­ho až z jed­nej miliar­dy dolá­rov. DJI okrem toho svo­je dro­ny ponú­ka aj na komerč­né úče­ly, avšak ich zame­ra­ním zostá­va hlav­ne pre­daj.

Pozo­ro­va­nie a mapo­va­nie oblas­ti

Spo­loč­nosť Sky­catch so svo­ji­mi dron­mi doká­že zís­ka­vať rôz­ne uži­toč­né dáta, vďa­ka čomu dnes ponú­ka služ­by pozo­ro­va­nia a mapo­va­nia oblas­tí. To môže byť veľ­mi uži­toč­né pre mno­ho spo­loč­nos­tí, kto­ré sa chys­ta­jú naprí­klad s výstav­bou. Sky­catch je zatiaľ veľ­mi úspeš­ný pro­jekt a medzi jeho kli­en­tov by malo pat­riť aj App­le.

Poistenie/Vzdelávanie

Je zau­jí­ma­vé sle­do­vať veľ­ké spo­loč­nos­ti z oblas­ti pois­te­nia, aký­mi sú AIG a Sta­te­Farm, ako teraz skú­ša­jú ponú­kať aj pois­te­nie dro­nov.

Pop­ri­tom exis­tu­je aj pro­jekt DarD­ro­nes, kto­ré­ho úče­lom je pre zme­nu nie­čo ľudí naučiť. Ide o jed­nu z mála cer­ti­fi­ko­va­ných škôl, kto­rá učí zákaz­ní­kov lie­tať s dron­mi. Časom sa také­to ško­ly môžu stať rov­na­ko dôle­ži­tý­mi, ako auto­š­ko­ly či iné letec­ké ško­ly, keď­že dro­ny sa časom zrej­me sta­nú bež­nou súčas­ťou živo­ta a biz­ni­su.

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)