Drop­box vs. Ever­note — Obe appky dobré, ani jedna bez múch

Peter Lastovecký / 20. decembra 2015 / Tech a inovácie

Asi kaž­dému z nás hovo­ria niečo appky Drop­box, či Ever­note. Tieto dve clou­dové služby ponú­kajú pomerne podobnú fun­kci­ona­litu, majú však presne navzá­jom opačné prob­lémy.

Základ Drop­boxu pozos­táva z ukla­da­nia súbo­rov do cloudu, čo je na jed­nej strane úžasné, no na dru­hej aj riadne nudné. Každý chce pou­ží­vať tech­no­ló­gie na to, aby mu uľah­čili život a vôbec sa nechce sta­rať o skla­do­va­nie súbo­rov. Drop­box sa snaží vybu­do­vať taký pro­dukt, ktorý bude pre ľudí naozaj zau­jí­mavý a ktorý bude chcieť každý pou­ží­vať na den­nej báze. Ever­note však už takýto pro­dukt má a sú ním poznámky, čo však nie je až také pre­lo­mové.

Ešte pred pár rokmi boli obe spo­loč­nosti zanep­ráz­dnené tým, aby rie­šili kade­jaké prob­lémy, no nikdy nie tie svoje. Drop­box nepre­trans­for­mo­val jadro ich tech­no­ló­gie medzi kaž­do­den­ných pou­ží­va­te­ľov, zatiaľ čo Ever­note sa sna­žil vybu­do­vať rôzne ved­ľaj­šie pro­dukty, čím zaned­bal práve ten jeho základ.

IMG_8235

Nech­cem pôso­biť kri­ticky, alebo pove­dať, že by som spo­loč­nosti nemal rád. Práve naopak. Využí­vam ich služby každý jeden deň a osobne si mys­lím, že sú to skvelé spo­loč­nosti. Verím, že sa im podarí dosiah­nuť naozaj veľký úspech, ešte omnoho väčší ako dote­raz.

Hlavný pro­dukt Drop­boxu je naozaj skvelý. Je to pre mňa naj­lep­šie online úlo­žisko pre ľudí. No sta­rať sa iba o ukla­da­nie súbo­rov dnes nestačí. Asi nikto nevyt­vorí obrov­skú dobre známu značku tým, že sa bude ľuďom sta­rať o ukla­da­nie súbo­rov.

V dneš­nom svete vša­dep­rí­tom­ných mobil­ných zaria­dení a clou­do­vých plat­fo­riem, ukla­da­nie súbo­rov naozaj mizne z kaž­do­den­ných akti­vít. Každý chce predsa pou­ží­vať rôzne apli­ká­cie, no nikto sa nechce sta­rať o ukla­dací pries­tor. Možno pou­ží­vate Drop­box každý deň resp. nie­ktoré appky ho využí­vajú pre ukla­da­nie svo­jich dát, no my ako pou­ží­va­te­lia o tom vôbec ani často nevieme a tak Drop­box nemu­síme vôbec vní­mať.

IMG_5515

Podľa mňa musí Drop­box vytvo­riť úžasnú apli­ká­ciu s pou­ži­tím ich ukla­da­cích tech­no­ló­gií, ktorá bude mini­málne 5 až 10x uľah­čo­vať ľuďom život. Mám dokonca aj nápad na apli­ká­ciu, kto­rej by sa mohol Drop­box zhos­tiť. Pred­stavte si novú éru osob­ných počí­ta­čov, v kto­rej je neko­nečné vir­tu­álne úlo­žisko a počí­tače či tele­fóny sú iba nejaké cache pamäte. Cache by bola natoľko inte­li­gentná, že by vedela, ktoré súbory a dáta sú využí­vané, a tak by si ich sama podržala. Nikto by sa nemu­sel báť, že sa mu raz zaplní disk, ukradnú mu zaria­de­nie, či si kúpi nové. Všade, kde by sme sa pre­miest­nili, by sme mali svoje neko­nečné úlo­žisko so sebou. Zrejme sa nejedná o jed­no­du­chú rea­li­zá­ciu, ale Drop­box má poten­ciál takýto pro­dukt vytvo­riť.

SONY DSC

Ever­note má na dru­hej strane presne opačný prob­lém. Kým má Drop­box svoj pro­dukt odla­dený a zjed­no­du­šený, Ever­note robí všetko len nez­do­ko­na­ľuje svoju naj­dô­le­ži­tej­šiu fun­kciu. Ich hlavný pro­dukt, poznámky (notes) sú naozaj skvelé, ale je to ešte ďaleko k doko­na­losti. Nájde sa ešte veľa pries­toru na vylep­še­nia – edi­tor nie je intu­itívny, mobilná synch­ro­ni­zá­cia má často prob­lémy, súbory sa kom­pli­ko­vane vyhľa­dá­vajú atď. Ever­note sa namiesto toho zame­ral na iné ved­ľaj­šie pro­dukty ako Ever­note Food, Ever­note Hello (kon­taktná appka), Ever­note Peek , Ever­note Web Clip­per a iné. Ja sám využí­vam Ever­note nie­koľko krát počas dňa, no zvyšné pro­dukty nikdy nezís­kali moju pozor­nosť. Mám pocit, že Ever­note toho rieši až pri­veľa. Na druhú stranu začí­nam čoraz čas­tej­šie využí­vať Apple poznámky.

Čo teda musí podľa mňa uro­biť Ever­note? V prvom rade sa musí zame­rať na svoj hlavný pro­dukt a vytvo­riť z neho naj­lep­šiu apli­ká­ciu na poznám­kovy na celom svete. Pre­stať sa zame­ria­vať na rôzne jej obmeny ako recepty, či plány na ces­to­va­nie. Potre­bujú zdo­ko­na­liť základ a core toho celého.

evernote

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)