Drop­box vs. Ever­no­te — Obe app­ky dob­ré, ani jed­na bez múch

Peter Lastovecký / 20. decembra 2015 / Tech a inovácie

Asi kaž­dé­mu z nás hovo­ria nie­čo app­ky Drop­box, či Ever­no­te. Tie­to dve clou­do­vé služ­by ponú­ka­jú pomer­ne podob­nú fun­kci­ona­li­tu, majú však pres­ne navzá­jom opač­né prob­lé­my.

Základ Drop­bo­xu pozos­tá­va z ukla­da­nia súbo­rov do clou­du, čo je na jed­nej stra­ne úžas­né, no na dru­hej aj riad­ne nud­né. Kaž­dý chce pou­ží­vať tech­no­ló­gie na to, aby mu uľah­či­li život a vôbec sa nech­ce sta­rať o skla­do­va­nie súbo­rov. Drop­box sa sna­ží vybu­do­vať taký pro­dukt, kto­rý bude pre ľudí naozaj zau­jí­ma­vý a kto­rý bude chcieť kaž­dý pou­ží­vať na den­nej báze. Ever­no­te však už taký­to pro­dukt má a sú ním poznám­ky, čo však nie je až také pre­lo­mo­vé.

Ešte pred pár rok­mi boli obe spo­loč­nos­ti zanep­ráz­dne­né tým, aby rie­ši­li kade­ja­ké prob­lé­my, no nikdy nie tie svo­je. Drop­box nepre­trans­for­mo­val jad­ro ich tech­no­ló­gie medzi kaž­do­den­ných pou­ží­va­te­ľov, zatiaľ čo Ever­no­te sa sna­žil vybu­do­vať rôz­ne ved­ľaj­šie pro­duk­ty, čím zaned­bal prá­ve ten jeho základ.

IMG_8235

Nech­cem pôso­biť kri­tic­ky, ale­bo pove­dať, že by som spo­loč­nos­ti nemal rád. Prá­ve naopak. Využí­vam ich služ­by kaž­dý jeden deň a osob­ne si mys­lím, že sú to skve­lé spo­loč­nos­ti. Verím, že sa im poda­rí dosiah­nuť naozaj veľ­ký úspech, ešte omno­ho väč­ší ako dote­raz.

Hlav­ný pro­dukt Drop­bo­xu je naozaj skve­lý. Je to pre mňa naj­lep­šie onli­ne úlo­žis­ko pre ľudí. No sta­rať sa iba o ukla­da­nie súbo­rov dnes nesta­čí. Asi nikto nevyt­vo­rí obrov­skú dob­re zná­mu znač­ku tým, že sa bude ľuďom sta­rať o ukla­da­nie súbo­rov.

V dneš­nom sve­te vša­dep­rí­tom­ných mobil­ných zaria­de­ní a clou­do­vých plat­fo­riem, ukla­da­nie súbo­rov naozaj miz­ne z kaž­do­den­ných akti­vít. Kaž­dý chce pred­sa pou­ží­vať rôz­ne apli­ká­cie, no nikto sa nech­ce sta­rať o ukla­da­cí pries­tor. Mož­no pou­ží­va­te Drop­box kaž­dý deň resp. nie­kto­ré app­ky ho využí­va­jú pre ukla­da­nie svo­jich dát, no my ako pou­ží­va­te­lia o tom vôbec ani čas­to nevie­me a tak Drop­box nemu­sí­me vôbec vní­mať.

IMG_5515

Pod­ľa mňa musí Drop­box vytvo­riť úžas­nú apli­ká­ciu s pou­ži­tím ich ukla­da­cích tech­no­ló­gií, kto­rá bude mini­mál­ne 5 až 10x uľah­čo­vať ľuďom život. Mám dokon­ca aj nápad na apli­ká­ciu, kto­rej by sa mohol Drop­box zhos­tiť. Pred­stav­te si novú éru osob­ných počí­ta­čov, v kto­rej je neko­neč­né vir­tu­ál­ne úlo­žis­ko a počí­ta­če či tele­fó­ny sú iba neja­ké cache pamä­te. Cache by bola natoľ­ko inte­li­gent­ná, že by vede­la, kto­ré súbo­ry a dáta sú využí­va­né, a tak by si ich sama podrža­la. Nikto by sa nemu­sel báť, že sa mu raz zapl­ní disk, ukrad­nú mu zaria­de­nie, či si kúpi nové. Vša­de, kde by sme sa pre­miest­ni­li, by sme mali svo­je neko­neč­né úlo­žis­ko so sebou. Zrej­me sa nejed­ná o jed­no­du­chú rea­li­zá­ciu, ale Drop­box má poten­ciál taký­to pro­dukt vytvo­riť.

SONY DSC

Ever­no­te má na dru­hej stra­ne pres­ne opač­ný prob­lém. Kým má Drop­box svoj pro­dukt odla­de­ný a zjed­no­du­še­ný, Ever­no­te robí všet­ko len nez­do­ko­na­ľu­je svo­ju naj­dô­le­ži­tej­šiu fun­kciu. Ich hlav­ný pro­dukt, poznám­ky (notes) sú naozaj skve­lé, ale je to ešte ďale­ko k doko­na­los­ti. Náj­de sa ešte veľa pries­to­ru na vylep­še­nia – edi­tor nie je intu­itív­ny, mobil­ná synch­ro­ni­zá­cia má čas­to prob­lé­my, súbo­ry sa kom­pli­ko­va­ne vyhľa­dá­va­jú atď. Ever­no­te sa namies­to toho zame­ral na iné ved­ľaj­šie pro­duk­ty ako Ever­no­te Food, Ever­no­te Hel­lo (kon­takt­ná app­ka), Ever­no­te Peek , Ever­no­te Web Clip­per a iné. Ja sám využí­vam Ever­no­te nie­koľ­ko krát počas dňa, no zvyš­né pro­duk­ty nikdy nezís­ka­li moju pozor­nosť. Mám pocit, že Ever­no­te toho rie­ši až pri­ve­ľa. Na dru­hú stra­nu začí­nam čoraz čas­tej­šie využí­vať App­le poznám­ky.

Čo teda musí pod­ľa mňa uro­biť Ever­no­te? V prvom rade sa musí zame­rať na svoj hlav­ný pro­dukt a vytvo­riť z neho naj­lep­šiu apli­ká­ciu na poznám­ko­vy na celom sve­te. Pre­stať sa zame­ria­vať na rôz­ne jej obme­ny ako recep­ty, či plá­ny na ces­to­va­nie. Potre­bu­jú zdo­ko­na­liť základ a core toho celé­ho.

evernote

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)