Dve prevádzky sa po kampani Absolutky rozhodli, že ju už viac predávať nebudú

Veronika Bartošová / 24. septembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Kam­paň Ab­so­lut vodky, ktorú pred­sta­vila pred pár dňami, pri­niesla množ­stvo po­zi­tív­nych ohla­sov
  • Av­šak značka sa na so­ciál­nej sieti stretla aj s množ­stvom ne­ga­tív­nych re­ak­cií
  • A ak­tu­álne sa na in­ter­nete ob­ja­vili aj dve pre­vádzky, ktoré sa roz­hodli, že skon­čia s jej pre­da­jom
zdroj: Facebook Absolut
  • Kam­paň Ab­so­lut vodky, ktorú pred­sta­vila pred pár dňami, pri­niesla množ­stvo po­zi­tív­nych ohla­sov
  • Av­šak značka sa na so­ciál­nej sieti stretla aj s množ­stvom ne­ga­tív­nych re­ak­cií
  • A ak­tu­álne sa na in­ter­nete ob­ja­vili aj dve pre­vádzky, ktoré sa roz­hodli, že skon­čia s jej pre­da­jom

To, čo sme všetci tak tro­chu oča­ká­vali, sa stalo sku­toč­nos­ťou. Áno, na kam­paň Ab­so­lut vodky, ktorá upo­zor­ňuje na pred­sudky a jej tvá­rou sa stala spe­váčka tma­vej pleti Na­ta­lie, si ok­rem množ­stva po­zi­tív­nych ko­men­tá­rov zís­kala na so­ciál­nych sie­ťach aj množ­stvo ne­ga­tív­nych.

A to nie je všetko. Kam­paň a celú značku Ab­so­lut a jej pro­duk­tový rad sa roz­hodli boj­ko­to­vať dve slo­ven­ské pre­vádzky. Upo­zor­nila na to fa­ce­bo­oková stránka Zo­mri, ktorá ne­za­budla do­dať, že je­den bar má na svo­jej ti­tul­nej fo­to­gra­fii kan­di­dáta ĽSNS do ko­mu­nál­nych vo­lieb v Le­vi­ciach a druhý pub s náz­vom Val­halla do­ka­zuje, že po­dobné názvy pod­ni­kov ne­veš­tili ni­kdy nič dobré. Iro­nicky po­do­týka, že Ab­so­lut utrpí „ob­rov­skú“ stratu.

„Milí naši zá­kaz­níci. S po­ľu­to­va­ním vám chceme ozná­miť, že dňa 20.9. 2018 sme sa navždy roz­lú­čili s Ab­so­lut vod­kou a všet­kými jej me­nov­cami v na­šom pod­niku. Česť jej pa­miatke,“ uvá­dza na so­ciál­nej sieti Deska Bar. Ak­tu­álne však dnes Deska Bar zme­nil svoju ti­tulnú fo­to­gra­fiu a od­strá­nil aj prís­pe­vok.

V dru­hom prí­pade Val­halla pub uvá­dza, že po ta­kejto ne­chut­nosti sa zba­vuje všet­kých zá­sob aké­ho­koľ­vek vý­robku spo­je­ného so znač­kou Ab­so­lut. „Ak bu­dete mať cestu okolo Val­halli, za­stavte sa, bude za­darmo (ak vám z toho ne­os­talo zle ako nám), alebo pôjde rov­nako do ka­nála, kam aj patrí!!!,” vy­svet­ľuje pub na svo­jej so­ciál­nej sieti.

Ak si ešte do­te­raz ne­vi­del kam­paň Ab­so­lut vodky, re­klama po­u­ka­zuje na sku­toč­nosť, že xe­no­fó­bia a ra­siz­mus nie sú tou správ­nou ces­tou, kto­rou by sa mali ľu­dia v tejto kra­jine, ale aj na tomto svete ube­rať. S chyt­ľa­vým slo­ga­nom „Poď žiť. Ne­chaj žiť,“ agen­túra Triad Ad­ver­ti­sing pro­pa­guje zá­bavu bez pred­sud­kov. Pre­tože Slo­ven­sko je to­tiž už dávno fa­rebné.

Ak­tu­álne ide kam­paň do ďal­šej fázy, kto­rej sú­čas­ťou je špe­ciálny pla­y­list na Spo­tify s náz­vom Slo­ven­sko hrá všet­kými far­bami, do kto­rého sa za­po­jilo vyše 20 slo­ven­ských in­ter­pre­tov rôz­nej farby pleti. Jeho sú­čas­ťou sa stali Jimmy Pé s tvá­rou kam­pane Na­ta­lie, Dame, Da­lyb, Majk Spi­rit, Se­par, Ego, Supa, Boy Won­der, FVLCRVM a mnohí ďalší. Vy­po­čuť si ho mô­žeš TU.

Pridať komentár (0)