Slovensko „žije“ predsudkami, za všetko môže tvár farebného Slovenska Natalie

Viktória Husarčíková / 19. septembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Slo­ven­sko už nie­koľko dní žije no­vou re­kla­mou od Ab­so­lut vodky, ktorá upo­zor­ňuje na pred­sudky
  • Tvá­rou fa­reb­ného Slo­ven­ska sa stala cha­riz­ma­tická spe­váčka Na­ta­lie
  • Za skve­lou re­kla­mou stojí re­klamná agen­túra Triad Ad­ver­ti­sing
zdroj: Facebook Absolut vodka
  • Slo­ven­sko už nie­koľko dní žije no­vou re­kla­mou od Ab­so­lut vodky, ktorá upo­zor­ňuje na pred­sudky
  • Tvá­rou fa­reb­ného Slo­ven­ska sa stala cha­riz­ma­tická spe­váčka Na­ta­lie
  • Za skve­lou re­kla­mou stojí re­klamná agen­túra Triad Ad­ver­ti­sing

Ne­ubehlo prí­liš veľa času od­vtedy, čo sme ti pred­sta­vili novú kam­paň na Ab­so­lut vodku. Od­vážna re­klama po­u­ka­zuje na fakt, že xe­no­fó­bia a ra­siz­mus nie sú tou správ­nou ces­tou, kto­rou by sa ľu­dia v tejto kra­jine, ale aj na ce­lom svete, mali ube­rať. S chyt­ľa­vým slo­ga­nom „Poď žiť. Ne­chaj žiť,“ agen­túra Triad Ad­ver­ti­sing pro­pa­guje zá­bavu bez pred­sud­kov. Pre­tože Slo­ven­sko je to­tiž už dávno fa­rebné.

Aj teba zau­jíma, kto je však tá hlavná tvár ce­lej re­klamy, o kto­rej Slo­váci ho­vo­ria po­sledné dni? Ak mladú Na­ta­lie ešte ne­poz­náš, mal by si. Ok­rem svo­jej vý­znam­nej úlohy v tejto kam­pani je aj spe­váčka.

Bola to práve hudba, ktorá jej už od det­stva po­máha pre­niesť sa cez prob­lémy. Keď bola malá, kru­tosť ra­sizmu ešte ne­vní­mala. To, že sa na ňu os­tatní dí­vajú tro­chu inak chá­pala, av­šak ne­ve­dela aké zlé to ešte môže byť. Zis­tila to až po od­chode jej otca, ktorý po­chá­dza z Konga. Jed­ného dňa tam od­išiel na­s­päť, no na Slo­ven­sko sa už ne­vrá­til. Vtedy osem­ročná Na­ta­lie ne­ve­dela, čo sa deje. Až po­tom, keď jej mama vy­svet­lila, že hlav­ným dô­vo­dom na od­chod bol ra­siz­mus. Či už išlo o ne­schop­nosť nájsť si na Slo­ven­sku prácu, alebo o po­smešky pri kaž­dej náv­števe ob­chodu, od­su­dzo­va­nie bolo stále tu a spre­vá­dzalo ich ako tieň.

Hudba je lie­kom nie­len pre tých, ktorí ju po­čú­vajú, ale hlavne pre tých, čo ju tvo­ria. Aj Naty sa z nie­kto­rých vecí mu­sela skrátka „vy­spie­vať“. Jej pes­ničky sa azda práve preto vy­zna­čujú is­tou me­lan­cho­lic­kou at­mo­sfé­rou. Svoju tvorbu ako mnohí iný pri­dá­vala na You­tube. Práve tu sa stretla s ko­men­tármi hej­te­rov. Práve tie spá­jajú jej za­čiatky s dneš­kom – re­klama na Ab­so­lut to­tiž aj na­priek nie­koľko roč­ným od­stu­pom stále rieši ten istý prob­lém. Ne­ná­vistné a často aj ab­surdné ko­men­táre sa vy­ro­jili najmä na fa­ce­bo­oko­vom sta­tuse ohla­su­jú­com celú kam­paň.

To, že Slo­váci nie sú ve­ľa­krát pris­pô­so­biví a ešte stále sú v mno­hých za­ko­re­nené známky ra­sizmu a pred­sud­kov, sa uká­zalo aj pro­stred­níc­tvom ko­men­tá­rov pod fo­to­gra­fiou na fa­nú­ši­kov­skej stránke Ab­so­lut vodky. Nie­ktorí na­pí­sali, že pro­dukt od značky si už ni­kdy ne­kú­pia, re­klame vy­čí­tali zvrá­te­nosť. Ne­ná­vistné ko­men­táre však ovládli tie po­zi­tívne, množ­stvo Slo­vá­kov to­tiž re­klamu ozna­čilo za skvelú.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Fa­ce­book/Ab­so­lut

 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Fa­ce­book/Ab­so­lut

 

 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Fa­ce­book/Ab­so­lut

Na­ta­lie sa­moz­rejme do pro­jektu pris­pela aj nie­čím svo­jím. Bol to najmä úp­rimný zá­u­jem o ape­lo­va­nie na mla­dých Slo­vá­kov a Slo­venky zo zmie­ša­ných ro­dín. Spe­váčka by ich chcela pod­po­riť, aby sa mali radi pre to, akí sú, mali by byť hrdí na svoju ro­dinu. Naj­hlav­nej­ším bo­dom je však dobro. Ta­kisto ako môžu ľu­dia ne­spo­kojní so se­bou a pe­si­misti ink­li­no­vať k ne­ná­visti, môžu ľu­dia ko­na­júci dobro roz­ší­riť svoje ob­zory a hľa­dieť aj ďa­leko za pred­sudky.

Ak ťa zau­jíma celý prí­beh Na­ta­lie, vy­po­čuť si ho mô­žeš aj v roz­ho­vore.

Za kre­a­tív­nym kon­cep­tom kam­pane stojí re­klamná agen­túra Triad Ad­ver­ti­sing, ktorá dll­ho­dobo spo­lu­pra­cuje so znač­kou Ab­so­lut.

Pridať komentár (0)