Eco­cap­sule sa dostane obrov­skej pocty: Pre­stížne oce­ne­nie na ame­ric­kej pôde!

Martin Bohunický / 13. januára 2016 / Tech a inovácie

17.januára dostane Igor Žáček z Nice Archi­tects prí­le­ži­tosť pred­ná­šať na evente ReNe­wab­le­Now na Rhode Island Col­lege.

Na tomto podu­jatí bude pre­zen­to­vať slo­ven­ský pro­jekt Eco­cap­sule, čo je akýsi mini-apart­mán, ktorý si sám vytvára čistú ener­giu a môže byť umiest­nený v akom­koľ­vek pro­stredí — od tun­dry až po mesto.

Po tejto pred­náške bude Žáček oce­nený pre­stíž­nou cenou 2016 Green Archi­tect Inno­va­tion Award. Toto oce­ne­nie je ude­lené pod záš­ti­tou Jamesa Murp­hy­eho z Rhode Island Col­lege, Petra Arpina z ReNe­wable Now a Ken­netha Filar­skiho z U.S. Green Buil­ding Coun­cil.

Celé podu­ja­tie bude stre­a­mo­vané do sveta, pred­nášku Igora Žáčeka si môžeš pozrieť 17.1. o 17:00 nášho času na ReNe­wab­le­No­wTV.

Pridať komentár (0)