eJa­cu­la­tor VR: Vir­tu­ál­na rea­li­ta, kto­rá sa tvo­jej fra­jer­ke nebu­de páčiť!

Martin Bohunický / 3. októbra 2015 / Tech a inovácie

Ak je tvo­ja fra­jer­ka prá­ve indis­po­no­va­ná, mám tu pre teba nie­čo, čo by sa ti moh­lo zapá­čiť. Volá sa to eJa­cu­la­tor VR a celý set pozos­tá­va z ume­lej vagí­ny a VR mas­ky, kto­rá ti dovo­lí sle­do­vať obľú­be­né videá, nie­ke­dy aj v 3D a HD.

Pre­čo by sme tej­to vecič­ke mali veno­vať pozor­nosť? Svo­jim spô­so­bom je to tro­chu nebez­peč­né. Naprí­klad v takom Japon­sku sú ženy totál­ne zúfa­lé, lebo mužov tam už nevz­ru­ší nič, iba por­no a sex s robo­tom. Dá sa pove­dať, že k tomu sme­ru­je­me tiež? Mys­lím, že nie. Sex bude vždy sex. Ako piz­za. Aj zlá je stá­le dosť dob­rá. Ale zahrať sa mies­to neko­neč­ných ťahov prs­tom na Tinderi..proti gus­tu, žia­den diš­pu­tát.

Veľa sexu­ál­nych hra­čiek vyze­rá na prvý pohľad dob­re, postu­pom času sa však sta­nú nud­ný­mi a po kaž­dom expe­ri­men­to­va­ní máš výčit­ky a cítiš sa tráp­ne. Toto vyze­rá dosť podob­né, aku­rát to má VR oku­lia­re navy­še. So zážit­kom na očiach to môže byť pred­sa len väč­šia sran­da.

eJa­cu­la­tor navy­še pri­chá­dza aj s mobil­nou apli­ká­ci­ou, kto­rá znie fakt dob­re. Vybe­rieš si svo­ju fan­tá­ziu, môžeš sle­do­vať svo­je obľú­be­né hereč­ky a pri kaž­dom ich novom videu ti prí­de noti­fi­ká­cia. Rov­na­ko môžeš dať fol­low na kate­gó­rie či tagy. Ďal­šou skve­lou fun­kci­ou je, že pri jed­not­li­vých vide­ách si budeš môcť vybrať, aký záver chceš vidieť. Začí­nam nad tým pre­mýš­ľať..

Celý sys­tém dokon­ca obsa­hu­je tré­nin­go­vý prog­ram, kto­rý ti pomô­že zlep­šiť tvo­ju výdrž v poste­li. Tak­že napo­kon aj tvo­ja fra­jer­ka z toho môže mať radosť. 

Pozri, ak chceš zažiť sex budúc­nos­ti, choď do toho. 125 dolá­rov ťa nezru­inu­je a vlast­ne aj bez tých oku­lia­rov to môže byť cel­kom zába­va. Necí­tiš sa na to? V poho­de, zvlád­neš to aj bez toho. eJa­cu­la­tor VR je nie­čo, čo by väč­ši­na z nás mož­no skú­si­la a potom vrá­ti­la. Som však veľ­mi zve­da­vý, či pro­jekt doká­že vyzbie­rať 48,000 dolá­rov. Momen­tál­ne je už za polo­vi­cou a do cie­ľa mu chý­ba iba 17,000 dolá­rov.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)