eJa­cu­la­tor VR: Vir­tu­álna rea­lita, ktorá sa tvo­jej fra­jerke nebude páčiť!

Martin Bohunický / 3. októbra 2015 / Tech a inovácie

Ak je tvoja fra­jerka práve indis­po­no­vaná, mám tu pre teba niečo, čo by sa ti mohlo zapá­čiť. Volá sa to eJa­cu­la­tor VR a celý set pozos­táva z ume­lej vagíny a VR masky, ktorá ti dovolí sle­do­vať obľú­bené videá, nie­kedy aj v 3D a HD.

Prečo by sme tejto vecičke mali veno­vať pozor­nosť? Svo­jim spô­so­bom je to tro­chu nebez­pečné. Naprí­klad v takom Japon­sku sú ženy totálne zúfalé, lebo mužov tam už nevz­ruší nič, iba porno a sex s robo­tom. Dá sa pove­dať, že k tomu sme­ru­jeme tiež? Mys­lím, že nie. Sex bude vždy sex. Ako pizza. Aj zlá je stále dosť dobrá. Ale zahrať sa miesto neko­neč­ných ťahov prs­tom na Tinderi..proti gustu, žia­den diš­pu­tát.

Veľa sexu­ál­nych hra­čiek vyzerá na prvý pohľad dobre, postu­pom času sa však stanú nud­nými a po kaž­dom expe­ri­men­to­vaní máš výčitky a cítiš sa trápne. Toto vyzerá dosť podobné, aku­rát to má VR oku­liare navyše. So zážit­kom na očiach to môže byť predsa len väč­šia sranda.

eJa­cu­la­tor navyše pri­chá­dza aj s mobil­nou apli­ká­ciou, ktorá znie fakt dobre. Vybe­rieš si svoju fan­tá­ziu, môžeš sle­do­vať svoje obľú­bené herečky a pri kaž­dom ich novom videu ti príde noti­fi­ká­cia. Rov­nako môžeš dať fol­low na kate­gó­rie či tagy. Ďal­šou skve­lou fun­kciou je, že pri jed­not­li­vých vide­ách si budeš môcť vybrať, aký záver chceš vidieť. Začí­nam nad tým pre­mýš­ľať..

Celý sys­tém dokonca obsa­huje tré­nin­gový prog­ram, ktorý ti pomôže zlep­šiť tvoju výdrž v posteli. Takže napo­kon aj tvoja fra­jerka z toho môže mať radosť. 

Pozri, ak chceš zažiť sex budúc­nosti, choď do toho. 125 dolá­rov ťa nezru­inuje a vlastne aj bez tých oku­lia­rov to môže byť cel­kom zábava. Necí­tiš sa na to? V pohode, zvlád­neš to aj bez toho. eJa­cu­la­tor VR je niečo, čo by väč­šina z nás možno skú­sila a potom vrá­tila. Som však veľmi zve­davý, či pro­jekt dokáže vyzbie­rať 48,000 dolá­rov. Momen­tálne je už za polo­vi­cou a do cieľa mu chýba iba 17,000 dolá­rov.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)