Elek­trické auto za viac ako 500.000 dolá­rov?

Kika Besedičová / 13. januára 2015 / Tech a inovácie

Pár dní dozadu pred­sta­vila Nvi­dia svoj nový super čip Tegra X1. Ten­toc čip je prvý krát pou­žitý vo vozidle s náz­vom Renovo Coupe, kto­rého para­metre kon­ku­rujú aj Tesle P85D.

Bru­tál­nych 500 koní, ktoré dostanú Renovo na rých­losť 100 km/h za menej ako 3,5 sekundy, sú para­metre, kto­rými sa nemôže pýšiť hoci­jaké auto. Je ľahké, kom­paktné a ovláda ho nový soft­ware pre moto­rové vozidlá od Nvi­dia. V Renove náj­dete vyše 1000 sen­zo­rov a 80, ktoré nepres­tajne moni­to­rujú celé vozidlo. Nvi­dia sa drží jed­no­du­chého hesla: “Naša vízia je, aby bolo auto tak per­so­na­li­zo­vané, ako je váš iPhone, tab­let alebo váš set-top-box”.

Renovo malo iba 3 týždne na to, aby integ­ro­valo nový ria­diaci soft­ware (plat­forma Drive CX) do svojho super žihadla. Musím sa však pri­znať, že doty­kový dash­bo­ard mi záhadne pri­po­mína jed­ného kon­ku­renta, či uhád­nete, kto­rého mám na mysli. Napriek tomu je jeho dizajn taký, ako sa od elek­tro­mo­bilu tejto ceno­vej kate­gó­rie oča­káva — krásny a futu­ris­tický.

Prí­stro­jový panel je bru­tálne pre­ma­kaný. Môžete si na ňom nechať zobra­ziť navi­gá­ciu alebo závodnú dráhu, po kto­rej sa práve pre­há­ňate.

Stla­če­ním jedi­ného gom­bíka sa prí­stro­jová doska spojí do jed­nej.

11,6 pal­cový doty­kový moni­tor ponúka “revo­lučné” mož­nosti obsluhy hudby, navi­gá­cie, kúre­nia a klímy :).

Zdroj: engadget.com

Pridať komentár (0)