Elek­tric­ké auto za viac ako 500.000 dolá­rov?

Kika Besedičová / 13. januára 2015 / Tech a inovácie

Pár dní doza­du pred­sta­vi­la Nvi­dia svoj nový super čip Teg­ra X1. Ten­toc čip je prvý krát pou­ži­tý vo vozid­le s náz­vom Reno­vo Cou­pe, kto­ré­ho para­met­re kon­ku­ru­jú aj Tes­le P85D.

Bru­tál­nych 500 koní, kto­ré dosta­nú Reno­vo na rých­losť 100 km/h za menej ako 3,5 sekun­dy, sú para­met­re, kto­rý­mi sa nemô­že pýšiť hoci­ja­ké auto. Je ľah­ké, kom­pakt­né a ovlá­da ho nový soft­wa­re pre moto­ro­vé vozid­lá od Nvi­dia. V Reno­ve náj­de­te vyše 1000 sen­zo­rov a 80, kto­ré nepres­taj­ne moni­to­ru­jú celé vozid­lo. Nvi­dia sa drží jed­no­du­ché­ho hes­la: “Naša vízia je, aby bolo auto tak per­so­na­li­zo­va­né, ako je váš iPho­ne, tab­let ale­bo váš set-top-box”.

Reno­vo malo iba 3 týžd­ne na to, aby integ­ro­va­lo nový ria­dia­ci soft­wa­re (plat­for­ma Dri­ve CX) do svoj­ho super žihad­la. Musím sa však pri­znať, že doty­ko­vý dash­bo­ard mi záhad­ne pri­po­mí­na jed­né­ho kon­ku­ren­ta, či uhád­ne­te, kto­ré­ho mám na mys­li. Napriek tomu je jeho dizajn taký, ako sa od elek­tro­mo­bi­lu tej­to ceno­vej kate­gó­rie oča­ká­va — krás­ny a futu­ris­tic­ký.

Prí­stro­jo­vý panel je bru­tál­ne pre­ma­ka­ný. Môže­te si na ňom nechať zobra­ziť navi­gá­ciu ale­bo závod­nú drá­hu, po kto­rej sa prá­ve pre­há­ňa­te.

Stla­če­ním jedi­né­ho gom­bí­ka sa prí­stro­jo­vá doska spo­jí do jed­nej.

11,6 pal­co­vý doty­ko­vý moni­tor ponú­ka “revo­luč­né” mož­nos­ti obslu­hy hud­by, navi­gá­cie, kúre­nia a klí­my :).

Zdroj: engadget.com

Pridať komentár (0)