Elek­tric­ký skrut­ko­vač, pero, smart LED pásik či robo­tic­ký vysá­vač. Naj­nov­šie Xia­omi gad­ge­ty, kto­ré si môžeš kúpiť aj ty!

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 18. septembra 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Xia­omi pozná­me aj ako úspeš­né­ho pro­du­cen­ta v oblas­ti inte­li­gent­ných domá­cich spot­re­bi­čov a rôz­nych gad­ge­tov. Rok 2016 je zatiaľ na novin­ky od toh­to výrob­cu veľ­mi plod­ný a doč­ka­li sme sa sluš­né­ho množ­stva gad­ge­tov. Aby sme sa náho­dou medzi mno­hý­mi pro­duk­ta­mi nestra­ti­li, pri­pra­vi­li sme ti súhrn všet­kých novi­niek.

Xia­omi Wows­tick

Cena: 43 €

wowstick-1fs

Prvým gad­ge­tom je elek­tric­ký skrut­ko­vač Wows­tick 1fs. Ten­to pro­dukt sa hodí pre­dov­šet­kým pre náru­ži­vých opra­vá­rov, kto­rí neus­tá­le nie­čo opra­vu­jú. Xia­omi vyba­vi­lo ten­to elek­tric­ký skrut­ko­vač krás­nym dizaj­nom z hli­ní­ka a pri hro­te je malé LED svet­lo. V bale­ní sa nachá­dza aj 18 vyme­ni­teľ­ných nástav­cov z kva­lit­nej oce­le. Vo vnút­ri tela je umiest­ne­ná dvo­j­ica AAA baté­rií, kto­ré vedia dodať ener­giu na 8 hodín nepretr­ži­tej záťa­že.

Najprv bola otáz­na dostup­nosť cez pre­da­jov tre­tích strán, no poma­ly sa ten­to gad­get dostá­va do zná­mych e-sho­pov za veľ­mi sluš­nú cenu. Naprí­klad v e-sho­pe Gearbest.com ťa vyj­de na 43 €.

wowstick-1fs-1

Xia­omi Mi Pen

Cena: 4,51 €

Čín­sky App­le“ si medze v roz­ma­ni­tos­ti pro­duk­tov abso­lút­ne nekla­die. Dôka­zom je aj kan­ce­lár­ske pero s dizaj­nom urče­ným pre pod­ni­ka­te­ľov a vyso­ko­po­sta­ve­ných úrad­ní­kov. Pero využí­va švaj­čiar­ske PRE­MEC nápl­ne s japon­ským Miku­ni atra­men­tom vyzna­ču­jú­cim sa rých­lym schnu­tím na papie­ri. Vyso­kú pres­nosť pri písa­ní zaru­čí volf­rá­mo­vá gulôč­ka.

xiaomi-pero-1024x576

Ak si chceš toto luxus­né pero kúpiť, z peňa­žen­ky musíš vybrať nece­lých 5 €. Pre porov­na­nie, cena v Číne je sta­no­ve­ná na 19 juanov, teda 2,6 €.

Xia­omi Yee­light Smart Light Strip

Cena: 40 €

Inte­li­gent­né svet­lá Yee­light sa tešia veľ­kej obľu­be u fanú­ši­kov po celom sve­te. Pri­ná­ša­jú pocit inte­li­gent­nej domác­nos­ti už v jed­no­du­chej žia­rov­ke ale­bo svet­le. Ovlá­da­nie je veľ­mi intu­itív­ne cez zná­mu apli­ká­ciu MiHo­me, pri­čom pou­ží­va­teľ si môže nasta­viť nespo­čet­né množ­stvo atri­bú­tov. Aj my v redak­cii sme si veľ­mi obľú­bi­li žia­rov­ky Yee­light a máme ich hneď nie­koľ­ko.

xiaomi-smart-strip-1024x576

O to viac nás pote­ši­lo pred­sta­ve­nie LED pási­ka, kto­rý rov­na­ko pat­rí do série Yee­light. Cel­ko­vá dĺž­ka pási­ka je 2 m a doká­že svie­tiť až 16 mili­ón­mi farieb. Ovlá­da­nie pre­bie­ha cez WiFi skrz spo­mí­na­nú apli­ká­ciu. Cena pre nás bola sta­no­ve­ná na 40 €.

Xia­omi Mi VR Play

Cena: 19 €

Vir­tu­ál­na rea­li­ta zaží­va v posled­ných mesia­coch veľ­ký roz­mach. Množ­stvo sve­to­vých gigan­tov pred­sta­vu­je nadu­pa­né head­se­ty. Aj keď nie­kto­ré sú zatiaľ len pro­to­ty­py, už teraz doká­žu vtiah­nuť pou­ží­va­te­ľa do úpl­ne odliš­né­ho sve­ta. Xia­omi išlo inou ces­tou a inšpi­rá­ciu si zobra­lo z Goog­le Card­bo­ard.

xiaomi-mi-vr-play-fotografie6

Výrob­ca vylep­šil hlav­ne uchy­te­nie smart­fó­nu a dizajn, čo pris­pe­lo k nesmier­ne­mu vylep­še­niu kar­tó­no­vých oku­lia­rov pre VR. Oku­lia­re sú vhod­né pre smart­fó­ny s veľ­kos­ťa­mi disp­le­jov od 4,7 do 5,7-palcov. Xia­omi Mi VR Play si môže­me kúpiť už za 19 €.

Xia­omi inte­li­gent­ná var­ná kan­vi­ca

Cena: 63,32 €

Po pred­sta­ve­ní toh­to pro­duk­tu sa fanú­ši­ko­via chy­ta­li za hla­vu a hovo­ri­li si, čo to pre­bo­ha náš obľú­be­ný čín­sky výrob­ca robí. Našťas­tie, Xia­omi veľ­mi dob­re vede­lo, do akej oblas­ti sa má pus­tiť. Celý prin­cíp funkč­nos­ti je pre­po­je­nie so smart­fó­nom pre lep­šie sle­do­va­nie tep­lo­ty vody a nasta­vo­va­nie kan­vi­ce samot­nej. Kapa­ci­ta kan­vi­ce pred­sta­vu­je 1,5 l a vyku­ro­va­cí výkon až 1800 W. Spo­je­nie so smart­fó­nom pre­bie­ha cez Blu­e­to­oth 4.0.

xiaomi-smart-kanvica-4

Pod­ľa vyjad­re­ní výrob­cu je udá­va­ná život­nosť až 10 rokov. Vzhľa­dom na pou­ži­té mate­riá­ly a kom­po­nen­ty sa ani neču­du­je­me a ide o vyso­ko­kva­lit­ný pro­dukt. E-shop Geek­bu­y­ing ponú­ka túto inte­li­gent­nú kan­vi­cu od Xia­omi za 63 €.

Xia­omi Mi Robot Vacu­um

Cena: 336,69 €

Robo­tic­ké vysá­va­če si obľú­bi­li aj Slo­vá­ci. Sved­čia o tom šta­tis­ti­ky, kto­ré dáva­jú tušiť, že aj upra­to­va­nie domu, či bytu nie je pre nás v posled­nej dobe pod­stat­nou zále­ži­tos­ťou a spo­lie­ha­me sa na služ­by pomoc­ní­ka, v tom­to prí­pa­de inte­li­gent­né­ho robo­tic­ké­ho vysá­va­ča. Xia­omi Mi Robot Vacu­um si berie na muš­ku vysá­va­če znač­ky iRo­bot. Novin­ka od Xia­omi ponú­ka lase­ro­vé detek­to­ry vzdia­le­nos­ti pre pres­nej­šie a efek­tív­nej­šie vysá­va­nie. Pod­po­ru­je aj simul­tán­nu loka­li­zá­ciu, res­pek­tí­ve mapo­va­nie.

xiaomi-robot-vacuum-18-1024x576

Vo vnút­ri sa nachá­dza 5200 mAh baté­ria, kto­rá doká­že dodať výdrž 2,5 hodi­ny. Ak si to pre­po­čí­ta­me, zna­me­ná to zhru­ba 250 povy­sá­va­ných m2. Ofi­ciál­ny pre­daj v Číne začal už 6. sep­tem­bra za sumu 1699 juanov. Samoz­rej­me, cena je pre nás vyš­šia a pred­sta­vu­je čias­t­ku 337 €.

fony-z-ciny

zdroj člán­ku, zdroj foto­gra­fií a zdroj titul­nej foto­gra­fie: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)