Elek­trický skrut­ko­vač, pero, smart LED pásik či robo­tický vysá­vač. Naj­nov­šie Xia­omi gad­gety, ktoré si môžeš kúpiť aj ty!

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 18. septembra 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Xia­omi poznáme aj ako úspeš­ného pro­du­centa v oblasti inte­li­gent­ných domá­cich spot­re­bi­čov a rôz­nych gad­ge­tov. Rok 2016 je zatiaľ na novinky od tohto výrobcu veľmi plodný a doč­kali sme sa sluš­ného množ­stva gad­ge­tov. Aby sme sa náho­dou medzi mno­hými pro­duk­tami nestra­tili, pri­pra­vili sme ti súhrn všet­kých novi­niek.

Xia­omi Wows­tick

Cena: 43 €

wowstick-1fs

Prvým gad­ge­tom je elek­trický skrut­ko­vač Wows­tick 1fs. Tento pro­dukt sa hodí pre­dov­šet­kým pre náru­ži­vých opra­vá­rov, ktorí neus­tále niečo opra­vujú. Xia­omi vyba­vilo tento elek­trický skrut­ko­vač krás­nym dizaj­nom z hli­níka a pri hrote je malé LED svetlo. V balení sa nachá­dza aj 18 vyme­ni­teľ­ných nástav­cov z kva­lit­nej ocele. Vo vnútri tela je umiest­nená dvo­j­ica AAA baté­rií, ktoré vedia dodať ener­giu na 8 hodín nepretr­ži­tej záťaže.

Najprv bola otázna dostup­nosť cez pre­da­jov tre­tích strán, no pomaly sa tento gad­get dostáva do zná­mych e-sho­pov za veľmi slušnú cenu. Naprí­klad v e-shope Gearbest.com ťa vyjde na 43 €.

wowstick-1fs-1

Xia­omi Mi Pen

Cena: 4,51 €

Čín­sky Apple“ si medze v roz­ma­ni­tosti pro­duk­tov abso­lútne nekla­die. Dôka­zom je aj kan­ce­lár­ske pero s dizaj­nom urče­ným pre pod­ni­ka­te­ľov a vyso­ko­po­sta­ve­ných úrad­ní­kov. Pero využíva švaj­čiar­ske PRE­MEC náplne s japon­ským Mikuni atra­men­tom vyzna­ču­jú­cim sa rých­lym schnu­tím na papieri. Vysokú pres­nosť pri písaní zaručí volf­rá­mová gulôčka.

xiaomi-pero-1024x576

Ak si chceš toto luxusné pero kúpiť, z peňa­ženky musíš vybrať nece­lých 5 €. Pre porov­na­nie, cena v Číne je sta­no­vená na 19 juanov, teda 2,6 €.

Xia­omi Yee­light Smart Light Strip

Cena: 40 €

Inte­li­gentné svetlá Yee­light sa tešia veľ­kej obľube u fanú­ši­kov po celom svete. Pri­ná­šajú pocit inte­li­gent­nej domác­nosti už v jed­no­du­chej žia­rovke alebo svetle. Ovlá­da­nie je veľmi intu­itívne cez známu apli­ká­ciu MiHome, pri­čom pou­ží­va­teľ si môže nasta­viť nespo­četné množ­stvo atri­bú­tov. Aj my v redak­cii sme si veľmi obľú­bili žia­rovky Yee­light a máme ich hneď nie­koľko.

xiaomi-smart-strip-1024x576

O to viac nás pote­šilo pred­sta­ve­nie LED pásika, ktorý rov­nako patrí do série Yee­light. Cel­ková dĺžka pásika je 2 m a dokáže svie­tiť až 16 mili­ónmi farieb. Ovlá­da­nie pre­bieha cez WiFi skrz spo­mí­nanú apli­ká­ciu. Cena pre nás bola sta­no­vená na 40 €.

Xia­omi Mi VR Play

Cena: 19 €

Vir­tu­álna rea­lita zažíva v posled­ných mesia­coch veľký roz­mach. Množ­stvo sve­to­vých gigan­tov pred­sta­vuje nadu­pané head­sety. Aj keď nie­ktoré sú zatiaľ len pro­to­typy, už teraz dokážu vtiah­nuť pou­ží­va­teľa do úplne odliš­ného sveta. Xia­omi išlo inou ces­tou a inšpi­rá­ciu si zobralo z Google Card­bo­ard.

xiaomi-mi-vr-play-fotografie6

Výrobca vylep­šil hlavne uchy­te­nie smart­fónu a dizajn, čo pris­pelo k nesmier­nemu vylep­še­niu kar­tó­no­vých oku­lia­rov pre VR. Oku­liare sú vhodné pre smart­fóny s veľ­kos­ťami disp­le­jov od 4,7 do 5,7-palcov. Xia­omi Mi VR Play si môžeme kúpiť už za 19 €.

Xia­omi inte­li­gentná varná kan­vica

Cena: 63,32 €

Po pred­sta­vení tohto pro­duktu sa fanú­ši­ko­via chy­tali za hlavu a hovo­rili si, čo to pre­boha náš obľú­bený čín­sky výrobca robí. Našťas­tie, Xia­omi veľmi dobre vedelo, do akej oblasti sa má pus­tiť. Celý prin­cíp funkč­nosti je pre­po­je­nie so smart­fó­nom pre lep­šie sle­do­va­nie tep­loty vody a nasta­vo­va­nie kan­vice samot­nej. Kapa­cita kan­vice pred­sta­vuje 1,5 l a vyku­ro­vací výkon až 1800 W. Spo­je­nie so smart­fó­nom pre­bieha cez Blu­e­to­oth 4.0.

xiaomi-smart-kanvica-4

Podľa vyjad­rení výrobcu je udá­vaná život­nosť až 10 rokov. Vzhľa­dom na pou­žité mate­riály a kom­po­nenty sa ani neču­du­jeme a ide o vyso­ko­kva­litný pro­dukt. E-shop Geek­bu­y­ing ponúka túto inte­li­gentnú kan­vicu od Xia­omi za 63 €.

Xia­omi Mi Robot Vacuum

Cena: 336,69 €

Robo­tické vysá­vače si obľú­bili aj Slo­váci. Sved­čia o tom šta­tis­tiky, ktoré dávajú tušiť, že aj upra­to­va­nie domu, či bytu nie je pre nás v posled­nej dobe pod­stat­nou zále­ži­tos­ťou a spo­lie­hame sa na služby pomoc­níka, v tomto prí­pade inte­li­gent­ného robo­tic­kého vysá­vača. Xia­omi Mi Robot Vacuum si berie na mušku vysá­vače značky iRo­bot. Novinka od Xia­omi ponúka lase­rové detek­tory vzdia­le­nosti pre pres­nej­šie a efek­tív­nej­šie vysá­va­nie. Pod­po­ruje aj simul­tánnu loka­li­zá­ciu, res­pek­tíve mapo­va­nie.

xiaomi-robot-vacuum-18-1024x576

Vo vnútri sa nachá­dza 5200 mAh baté­ria, ktorá dokáže dodať výdrž 2,5 hodiny. Ak si to pre­po­čí­tame, zna­mená to zhruba 250 povy­sá­va­ných m2. Ofi­ciálny pre­daj v Číne začal už 6. sep­tem­bra za sumu 1699 juanov. Samoz­rejme, cena je pre nás vyš­šia a pred­sta­vuje čias­tku 337 €.

fony-z-ciny

zdroj článku, zdroj foto­gra­fií a zdroj titul­nej foto­gra­fie: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)