Elek­tro­nika pohá­ňaná rast­lin­nou ener­giou? Prečo nie?! Vedci z Cam­brid­ges­kej uni­ver­zity v tom prob­lém nevi­dia

Alexandra Dulaková / 26. novembra 2015 / Tech a inovácie

Z eko­lo­gic­kých gene­rá­to­rov ener­gie už poznáme solárne panely, veterné tur­bíny, vodné diela — no zatiaľ len málo zaria­dení, ktoré by vo svoj pros­pech využí­vali ener­giu vypro­du­ko­vanú úplne pri­ro­dze­nými pro­cesmi odo­hrá­va­jú­cimi sa vo všet­kých rast­li­nách vysta­ve­ných sve­tel­nej ener­gii. Moss FM túto metódu, ktorá je zatiaľ len v plien­kach, úspešne využili a dnes hovo­ria o svet­lej komerč­nej budúc­nosti.

Keď sa spoja vedci z Cam­brid­ges­kej uni­ver­zity a švaj­čiar­skí dizaj­néri, nemôže z toho vznik­núť nič zlé. V tomto prí­pade navrhla Fabienne Fel­der spolu s Dr. Paolom Bom­bel­lim a Ross Deni­som zaria­de­nie, ktoré zatiaľ síce vyzerá ako podo­mácky vyro­bený škol­ský expe­ri­ment, ale jeho fun­kcie zato pred­čujú oča­ká­va­nia. Symet­ricky naaran­žo­vané koch­líky plné machu, bio­lo­gic­kej hmoty, vodi­vých mate­riá­lov a vody sú pre­po­jené na jed­no­du­ché elek­tro­nické rádio, ktoré fun­guje vďaka elek­tró­nom vyge­ne­ro­va­ným vrámci foto­syn­tézy a pre­po­je­ných pomo­cou anód a katód vrámci jed­no­du­chého elek­tric­kého obehu. Všetky neživé mate­riály, ktoré na vytvo­re­nie zaria­de­nia využili, sú recyk­lo­vané a teda boli už pred­tým pou­ží­vané. Mach si vybrali z via­ce­rých dôvo­dov. Jeho špe­ci­ficky výkonné foto­ak­tívne čas­tice sú pre tento účel ide­álne, zatiaľ čo jeho zlo­že­nie pri­náša do inte­ri­é­rov záži­tok hodný panen­skej prí­rody: ako každá živá rast­lina zni­žuje vo svo­jom bez­pro­stred­nom okolí hod­noty kys­lič­níku uhli­či­tého, okys­li­čuje a zlep­šuje kva­litu vzdu­chu, zvy­šuje jeho vlh­kosť a pôsobí na pohľad aj dotyk veľmi prí­jem­ným a upo­ko­ju­jú­cim doj­mom. Vskutku, je na dotyk niečo prí­jem­nej­šie ako tento hebký lesný kober­ček?

Aj keď foto­syn­téza si vyža­duje prí­tom­nosť svetla, tento prí­stroj zozbie­rané elek­tróny vraj dokáže meniť v elek­trickú ener­giu aj za tmy. Zatiaľ by síce jeho domáce pou­ži­tie bolo obtiažne, ale tím jeho tvor­cov vidí vstup na trh veľmi nádejne, kon­krétne vrámci nasle­du­jú­cich pia­tich rokov. Za ten čas na ňom musia ešte tro­chu zapra­co­vať. Dnes naprí­klad dokáže zozbie­rať len 0.1% z elek­tró­nov, ktoré foto­syn­téza vyge­ne­ruje, avšak ani to nie je málo, aj keď to iste znie ako žalostne nízke číslo. S momen­tál­nymi hod­no­tami by jeho tvor­co­via doká­zali uro­biť zásadné zmeny. Keby si vraj aspoň štvr­tina Lon­dýn­ča­nov (v pre­počte pri­bližne 2,7 mili­ó­nov ľudí) aspoň dve hodiny denne nabí­jala mobil pomo­cou ener­gie gene­ro­va­nej ich machom, ušet­rili by sa enormné množ­stvá ener­gie. Tá by vysta­čila na záso­bo­va­nie celého malého mes­tečka a ročne by sa ušet­rené hod­noty rov­nali 42,5 kWh ušet­re­nej ener­gie, 6,81 mili­ó­nov libier a 39 632 ton kys­lič­níku uhli­či­tého. Pôso­bivé hod­noty.

Pri rádiach a nabí­jač­kách sa tvor­co­via neza­sta­vujú. Naj­nov­šie svoj pro­dukt tes­tujú v kola­bo­rá­cii s dizaj­no­vým pro­jek­tom náhr­del­níku, ktorý by pomo­cou macho­vou ener­giou rušil WiFi sig­nál v okolí 15 m. Prak­tické dôvody tohto výtvoru nie sú cel­kom známe, ale pove­dzme, že tvor­co­via chcú namiesto vir­tu­ál­nej komu­ni­ká­cie pod­po­ro­vať tú auten­tickú, na ktorú wifi nepot­re­bu­ješ. Pred­stav si ale, že si s týmto náhr­del­ní­kom sad­neš do neja­kej inter­ne­to­vej kaviarne alebo na nudnú pred­nášku… Sen. Väč­ši­nou sa však jeho využi­tie pohy­buje v prak­tic­kej­ších rovi­nách a Fabienne Fel­der ich aktívne pre­zen­tuje na rôz­nych výsta­vách či pred­náš­kach. Viac sa o jej naj­nov­ších kro­koch dozvieš na blogu Moss Power

Fabienne Fel­der

Zdroj: Inha­bi­tat

Pridať komentár (0)