Elek­tro­ni­ka pohá­ňa­ná rast­lin­nou ener­gi­ou? Pre­čo nie?! Ved­ci z Cam­brid­ges­kej uni­ver­zi­ty v tom prob­lém nevi­dia

Alexandra Dulaková / 26. novembra 2015 / Tech a inovácie

Z eko­lo­gic­kých gene­rá­to­rov ener­gie už pozná­me solár­ne pane­ly, veter­né tur­bí­ny, vod­né die­la — no zatiaľ len málo zaria­de­ní, kto­ré by vo svoj pros­pech využí­va­li ener­giu vypro­du­ko­va­nú úpl­ne pri­ro­dze­ný­mi pro­ces­mi odo­hrá­va­jú­ci­mi sa vo všet­kých rast­li­nách vysta­ve­ných sve­tel­nej ener­gii. Moss FM túto metó­du, kto­rá je zatiaľ len v plien­kach, úspeš­ne využi­li a dnes hovo­ria o svet­lej komerč­nej budúc­nos­ti.

Keď sa spo­ja ved­ci z Cam­brid­ges­kej uni­ver­zi­ty a švaj­čiar­skí dizaj­né­ri, nemô­že z toho vznik­núť nič zlé. V tom­to prí­pa­de navrh­la Fabien­ne Fel­der spo­lu s Dr. Paolom Bom­bel­lim a Ross Deni­som zaria­de­nie, kto­ré zatiaľ síce vyze­rá ako podo­mác­ky vyro­be­ný škol­ský expe­ri­ment, ale jeho fun­kcie zato pred­ču­jú oča­ká­va­nia. Symet­ric­ky naaran­žo­va­né koch­lí­ky plné machu, bio­lo­gic­kej hmo­ty, vodi­vých mate­riá­lov a vody sú pre­po­je­né na jed­no­du­ché elek­tro­nic­ké rádio, kto­ré fun­gu­je vďa­ka elek­tró­nom vyge­ne­ro­va­ným vrám­ci foto­syn­té­zy a pre­po­je­ných pomo­cou anód a katód vrám­ci jed­no­du­ché­ho elek­tric­ké­ho obe­hu. Všet­ky neži­vé mate­riá­ly, kto­ré na vytvo­re­nie zaria­de­nia využi­li, sú recyk­lo­va­né a teda boli už pred­tým pou­ží­va­né. Mach si vybra­li z via­ce­rých dôvo­dov. Jeho špe­ci­fic­ky výkon­né foto­ak­tív­ne čas­ti­ce sú pre ten­to účel ide­ál­ne, zatiaľ čo jeho zlo­že­nie pri­ná­ša do inte­ri­é­rov záži­tok hod­ný panen­skej prí­ro­dy: ako kaž­dá živá rast­li­na zni­žu­je vo svo­jom bez­pro­stred­nom oko­lí hod­no­ty kys­lič­ní­ku uhli­či­té­ho, okys­li­ču­je a zlep­šu­je kva­li­tu vzdu­chu, zvy­šu­je jeho vlh­kosť a pôso­bí na pohľad aj dotyk veľ­mi prí­jem­ným a upo­ko­ju­jú­cim doj­mom. Vskut­ku, je na dotyk nie­čo prí­jem­nej­šie ako ten­to heb­ký les­ný kober­ček?

Aj keď foto­syn­té­za si vyža­du­je prí­tom­nosť svet­la, ten­to prí­stroj zozbie­ra­né elek­tró­ny vraj doká­že meniť v elek­tric­kú ener­giu aj za tmy. Zatiaľ by síce jeho domá­ce pou­ži­tie bolo obtiaž­ne, ale tím jeho tvor­cov vidí vstup na trh veľ­mi nádej­ne, kon­krét­ne vrám­ci nasle­du­jú­cich pia­tich rokov. Za ten čas na ňom musia ešte tro­chu zapra­co­vať. Dnes naprí­klad doká­že zozbie­rať len 0.1% z elek­tró­nov, kto­ré foto­syn­té­za vyge­ne­ru­je, avšak ani to nie je málo, aj keď to iste znie ako žalost­ne níz­ke čís­lo. S momen­tál­ny­mi hod­no­ta­mi by jeho tvor­co­via doká­za­li uro­biť zásad­né zme­ny. Keby si vraj aspoň štvr­ti­na Lon­dýn­ča­nov (v pre­poč­te pri­bliž­ne 2,7 mili­ó­nov ľudí) aspoň dve hodi­ny den­ne nabí­ja­la mobil pomo­cou ener­gie gene­ro­va­nej ich machom, ušet­ri­li by sa enorm­né množ­stvá ener­gie. Tá by vysta­či­la na záso­bo­va­nie celé­ho malé­ho mes­teč­ka a roč­ne by sa ušet­re­né hod­no­ty rov­na­li 42,5 kWh ušet­re­nej ener­gie, 6,81 mili­ó­nov libier a 39 632 ton kys­lič­ní­ku uhli­či­té­ho. Pôso­bi­vé hod­no­ty.

Pri rádiach a nabí­jač­kách sa tvor­co­via neza­sta­vu­jú. Naj­nov­šie svoj pro­dukt tes­tu­jú v kola­bo­rá­cii s dizaj­no­vým pro­jek­tom náhr­del­ní­ku, kto­rý by pomo­cou macho­vou ener­gi­ou rušil WiFi sig­nál v oko­lí 15 m. Prak­tic­ké dôvo­dy toh­to výtvo­ru nie sú cel­kom zná­me, ale pove­dz­me, že tvor­co­via chcú namies­to vir­tu­ál­nej komu­ni­ká­cie pod­po­ro­vať tú auten­tic­kú, na kto­rú wifi nepot­re­bu­ješ. Pred­stav si ale, že si s tým­to náhr­del­ní­kom sad­neš do neja­kej inter­ne­to­vej kaviar­ne ale­bo na nud­nú pred­náš­ku… Sen. Väč­ši­nou sa však jeho využi­tie pohy­bu­je v prak­tic­kej­ších rovi­nách a Fabien­ne Fel­der ich aktív­ne pre­zen­tu­je na rôz­nych výsta­vách či pred­náš­kach. Viac sa o jej naj­nov­ších kro­koch dozvieš na blo­gu Moss Power

Fabien­ne Fel­der

Zdroj: Inha­bi­tat

Pridať komentár (0)