Ello raisla ďal­ších 5,5$ mil. na šká­lo­va­nie

Luky Gašparík Sr. / 26. októbra 2014 / Business

Známa sociálna sieť zís­kala ďal­šie mili­óny na šká­lo­va­nie. Táto obdoba Face­bo­oku (len súkrom­nej­šia) má zís­kanú inves­tí­ciu využiť pri­márne na vybu­do­va­nie infra­štruk­túry siete, aby stí­hala enormný nárast uží­va­te­ľov.

Aj keď Ello fun­guje len výslovne na pozvánku, tak základňa uží­va­te­ľov ras­tie veľmi rýchlo. Momen­tálne má služba už viac než milión uží­va­te­ľov, ale CEO Paul Bud­nitz pre­zra­dil pre por­tál Recode, že ďal­šie 3 mili­óny sú na čakačke. Zoznam žia­dostí je žev­raj tak dlhý, že Ello muselo dočasne poza­sta­viť sign up z dôvodu aby ser­very stí­hali.

Hlavný roz­diel medzi Ello a ostat­nými sociál­nymi sie­ťami je ten, že sa Ello zavia­zalo nepos­ky­to­vať a nepre­dá­vať svoje data tre­tím oso­bám — to sa aspoň vyčíta Face­bo­oku. Na čom však chce mone­ti­zo­vať je už druhá vec. Každý VC inves­tor chce samoz­rejme svoju inves­tí­ciu (a občas aj zisk :)) späť, a poznáme XY spo­loč­ností, ktoré začali ako add-free, ale ad-free nikdy nezos­tali.

Ako dôkaz, že to takto ale naozaj ostane, pod­pí­sali zakla­da­te­lia a inves­tori dekla­rá­ciu, že Ello má slú­žiť čisto ako “pub­lic bene­fit” a žiadne adds ani user data sa nebudú pre­dá­vať tre­tím stra­nám. Neviem či nie­kedy bolo niečo obdobné pod­pí­sané!!! Busi­ness plan stojí na pré­mi­ovom modely a pre­dá­vaní špe­ciál­nych fičúr, ktoré však ešte nie sú známe, takže sa k nim neviem rele­van­tne vyjad­riť. 

Pokiaľ však nie je vytvo­rený sta­bilný reve­nue stream, bude celá sieť stále závislá od vôle svo­jich inves­to­rov. Či bude Ello úspešné z dlho­do­bej per­spek­tívy sa ukáže až časom. 

Zdroj: recode.net

Pridať komentár (0)