Ello rais­la ďal­ších 5,5$ mil. na šká­lo­va­nie

Luky Gašparík Sr. / 26. októbra 2014 / Business

Zná­ma sociál­na sieť zís­ka­la ďal­šie mili­ó­ny na šká­lo­va­nie. Táto obdo­ba Face­bo­oku (len súkrom­nej­šia) má zís­ka­nú inves­tí­ciu využiť pri­már­ne na vybu­do­va­nie infra­štruk­tú­ry sie­te, aby stí­ha­la enorm­ný nárast uží­va­te­ľov.

Aj keď Ello fun­gu­je len výslov­ne na pozván­ku, tak základ­ňa uží­va­te­ľov ras­tie veľ­mi rých­lo. Momen­tál­ne má služ­ba už viac než mili­ón uží­va­te­ľov, ale CEO Paul Bud­nitz pre­zra­dil pre por­tál Reco­de, že ďal­šie 3 mili­ó­ny sú na čakač­ke. Zoznam žia­dos­tí je žev­raj tak dlhý, že Ello muse­lo dočas­ne poza­sta­viť sign up z dôvo­du aby ser­ve­ry stí­ha­li.

Hlav­ný roz­diel medzi Ello a ostat­ný­mi sociál­ny­mi sie­ťa­mi je ten, že sa Ello zavia­za­lo nepos­ky­to­vať a nepre­dá­vať svo­je data tre­tím oso­bám — to sa aspoň vyčí­ta Face­bo­oku. Na čom však chce mone­ti­zo­vať je už dru­há vec. Kaž­dý VC inves­tor chce samoz­rej­me svo­ju inves­tí­ciu (a občas aj zisk :)) späť, a pozná­me XY spo­loč­nos­tí, kto­ré zača­li ako add-free, ale ad-free nikdy nezos­ta­li.

Ako dôkaz, že to tak­to ale naozaj osta­ne, pod­pí­sa­li zakla­da­te­lia a inves­to­ri dekla­rá­ciu, že Ello má slú­žiť čis­to ako “pub­lic bene­fit” a žiad­ne adds ani user data sa nebu­dú pre­dá­vať tre­tím stra­nám. Neviem či nie­ke­dy bolo nie­čo obdob­né pod­pí­sa­né!!! Busi­ness plan sto­jí na pré­mi­ovom mode­ly a pre­dá­va­ní špe­ciál­nych fičúr, kto­ré však ešte nie sú zná­me, tak­že sa k nim neviem rele­van­tne vyjad­riť. 

Pokiaľ však nie je vytvo­re­ný sta­bil­ný reve­nue stre­am, bude celá sieť stá­le závis­lá od vôle svo­jich inves­to­rov. Či bude Ello úspeš­né z dlho­do­bej per­spek­tí­vy sa uká­že až časom. 

Zdroj: recode.net

Pridať komentár (0)