Elon Musk doka­zu­je: Doko­na­lé CV sa musí zmes­tiť na jed­nu stra­nu

Michal Ondro / 2. mája 2016 / Lifehacking

Mož­no prá­ve kon­číš vyso­kú ško­lu a roz­hlia­daš sa po svo­jej prvej ozaj­st­nej prá­ci. Mož­no len hľa­dáš zme­nu a chceš robiť nie­čo iné. Doko­na­lý živo­to­pis ti môže v tej­to sna­he sku­toč­ne pomôcť. Len ako ho uro­biť? Kaž­dý člo­vek a kaž­dý inter­ne­to­vý por­tál – všet­ci tvr­dia nie­čo iné a ty si stá­le zmä­te­nej­ší. Per­so­na­lis­ti sa živo­to­pi­su poten­ciál­ne­ho adep­ta venu­jú len zopár sekúnd, pre­to tre­ba z kaž­dé­ho cen­ti­met­ra štvor­co­vé­ho vyťa­žiť čo naj­viac. Živo­to­pis Elo­na Mus­ka, kto­rý zosta­vil por­tál Novo­re­su­me, doka­zu­je, že sa to naozaj dá. 

Per­so­na­lis­ti nema­jú vo zvy­ku poze­rať sa na dru­hú stra­nu živo­to­pi­su v prí­pa­de, že ju tam máš. Pre­to musíš všet­ko pod­stat­né vtes­nať do jed­nej stra­ny a na nej sa „pre­dať“ naj­lep­šie ako vieš. Prvý dojem, kto­rý tvo­je CV zane­chá, ovplyv­ní per­so­na­lis­tu viac, ako sme ochot­ní pri­pus­tiť. Vo veľ­kých fir­mách má na to tvoj živo­to­pis naozaj len pár sekúnd. Kto nezauj­me za taký­to krát­ky čas, ten skon­čí v koši. Na jed­nej stra­ne sa dá naozaj krás­ne uká­zať všet­ko — schop­nos­ti, skú­se­nos­ti a kva­li­fi­ká­cie. Na toto však tre­ba s roz­umom využí­vať pries­tor, kto­rý jed­na stra­na o veľ­kos­ti A4 ponú­ka.

Teraz sa dostá­va­me k tomu pod­stat­né­mu. Inter­ne­to­vých strá­nok, kde si môžeš zadar­mo vytvo­riť štý­lo­vé CV je neúre­kom, no Novo­re­su­me je jed­nou z naj­lep­ších. Vytvo­ri­li živo­to­pis šéfo­vi spo­loč­nos­ti Tes­la – Elo­no­vi Mus­ko­vi. Aj taká kapa­ci­ta, so všet­ký­mi svo­ji­mi úspech­mi a skú­se­nos­ťa­mi, môže mať živo­to­pis na jed­nu stra­nu, tak pre­čo by si nemo­hol aj ty? Inšpi­ruj sa.

elon-musk

foto: novoresume.com

Tak­to neja­ko by to malo vyze­rať. Poze­ráš sa na živo­to­pis jed­né­ho z najús­peš­nej­ších ľudí našej gene­rá­cie. Všet­ko pod­stat­né zobra­ze­né iba na jed­nej stra­ne. Ako si si mohol všim­núť, ten­to kon­krét­ny živo­to­pis využí­va štý­lo­vú gra­fi­ku, obe stra­ny papie­ra a vhod­ne zvo­le­né far­by. Čo je však naj­dô­le­ži­tej­šie, je tam mini­mum nevy­uži­té­ho mies­ta.

Nevra­vím, že by Elon Musk pri hľa­da­ní svo­jej ďal­šej prá­ce živo­to­pis potre­bo­val, sta­či­lo by asi len meno a fot­ka. No ak áno, tak by vyze­ral pri­bliž­ne tak­to. Kva­lit­ný živo­to­pis neslú­ži len na to, aby podal tvoj­mu poten­ciál­ne­mu budú­ce­mu zamest­ná­va­te­ľo­vi čo naj­viac infor­má­cií o tvo­jej oso­be. Jeho hlav­nou úlo­hou je to, aby ťa „odde­lil“ od ostat­ných uchá­dza­čov. Ak si mys­líš, že sa ti to nepo­da­rí so svo­ji­mi skú­se­nos­ťa­mi a zruč­nos­ťa­mi, pre­čo teda neskú­siť zau­jať svo­jou ori­gi­na­li­tou? Na strán­ke novoresume.com si to hneď teraz môžeš vyskú­šať.

Verím, že sme ťa inšpi­ro­va­li a pomoh­li pri tvor­be doko­na­lé­ho živo­to­pi­su a hľa­da­ní novej prá­ce. Veľa šťas­tia.

Zdroj: interestingengineering.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: a.fastcompany.com

Pridať komentár (0)