Elon Musk doka­zuje: Doko­nalé CV sa musí zmes­tiť na jednu stranu

Michal Ondro / 2. mája 2016 / Tools a produktivita

Možno práve kon­číš vysokú školu a roz­hlia­daš sa po svo­jej prvej ozaj­st­nej práci. Možno len hľa­dáš zmenu a chceš robiť niečo iné. Doko­nalý živo­to­pis ti môže v tejto snahe sku­točne pomôcť. Len ako ho uro­biť? Každý člo­vek a každý inter­ne­tový por­tál – všetci tvr­dia niečo iné a ty si stále zmä­te­nejší. Per­so­na­listi sa živo­to­pisu poten­ciál­neho adepta venujú len zopár sekúnd, preto treba z kaž­dého cen­ti­metra štvor­co­vého vyťa­žiť čo naj­viac. Živo­to­pis Elona Muska, ktorý zosta­vil por­tál Novo­re­sume, doka­zuje, že sa to naozaj dá. 

Per­so­na­listi nemajú vo zvyku poze­rať sa na druhú stranu živo­to­pisu v prí­pade, že ju tam máš. Preto musíš všetko pod­statné vtes­nať do jed­nej strany a na nej sa „pre­dať“ naj­lep­šie ako vieš. Prvý dojem, ktorý tvoje CV zane­chá, ovplyvní per­so­na­listu viac, ako sme ochotní pri­pus­tiť. Vo veľ­kých fir­mách má na to tvoj živo­to­pis naozaj len pár sekúnd. Kto nezaujme za takýto krátky čas, ten skončí v koši. Na jed­nej strane sa dá naozaj krásne uká­zať všetko — schop­nosti, skú­se­nosti a kva­li­fi­ká­cie. Na toto však treba s roz­umom využí­vať pries­tor, ktorý jedna strana o veľ­kosti A4 ponúka.

Teraz sa dostá­vame k tomu pod­stat­nému. Inter­ne­to­vých strá­nok, kde si môžeš zadarmo vytvo­riť štý­lové CV je neúre­kom, no Novo­re­sume je jed­nou z naj­lep­ších. Vytvo­rili živo­to­pis šéfovi spo­loč­nosti Tesla – Elo­novi Mus­kovi. Aj taká kapa­cita, so všet­kými svo­jimi úspechmi a skú­se­nos­ťami, môže mať živo­to­pis na jednu stranu, tak prečo by si nemo­hol aj ty? Inšpi­ruj sa.

elon-musk

foto: novoresume.com

Takto nejako by to malo vyze­rať. Poze­ráš sa na živo­to­pis jed­ného z najús­peš­nej­ších ľudí našej gene­rá­cie. Všetko pod­statné zobra­zené iba na jed­nej strane. Ako si si mohol všim­núť, tento kon­krétny živo­to­pis využíva štý­lovú gra­fiku, obe strany papiera a vhodne zvo­lené farby. Čo je však naj­dô­le­ži­tej­šie, je tam mini­mum nevy­uži­tého miesta.

Nevra­vím, že by Elon Musk pri hľa­daní svo­jej ďal­šej práce živo­to­pis potre­bo­val, sta­čilo by asi len meno a fotka. No ak áno, tak by vyze­ral pri­bližne takto. Kva­litný živo­to­pis neslúži len na to, aby podal tvojmu poten­ciál­nemu budú­cemu zamest­ná­va­te­ľovi čo naj­viac infor­má­cií o tvo­jej osobe. Jeho hlav­nou úlo­hou je to, aby ťa „odde­lil“ od ostat­ných uchá­dza­čov. Ak si mys­líš, že sa ti to nepo­darí so svo­jimi skú­se­nos­ťami a zruč­nos­ťami, prečo teda neskú­siť zau­jať svo­jou ori­gi­na­li­tou? Na stránke novoresume.com si to hneď teraz môžeš vyskú­šať.

Verím, že sme ťa inšpi­ro­vali a pomohli pri tvorbe doko­na­lého živo­to­pisu a hľa­daní novej práce. Veľa šťas­tia.

Zdroj: interestingengineering.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: a.fastcompany.com

Pridať komentár (0)