Elon Musk konečne zís­kal doménu Tesla.com

Martin Bohunický / 20. februára 2016 / Business

Elon Musk so svo­jou Tes­lou konečne zís­kal kon­trolu nad domé­nou Tesla.com.

freshnews4

Tesla Motors potvr­dila, že spo­loč­nosť konečne zís­kala doménu, po kto­rej tak túžila. Väč­šinu času exis­ten­cie fun­go­val firemný web na doméne teslamotors.com.

Dôvod? Doménu Tesla.com vlast­nil od roku 1992 inži­nier zo Sili­con Val­ley Stu Gross­man, ktorý bol obrov­ským nad­šen­com do osob­nosti Nikolu Teslu.

Dnes si po klik­nutí na doménu Tesla.com auto­ma­ticky pre­sme­ro­vaný na teslamotors.com.

Elon_Musk,_Tesla_Factory,_Fremont_(CA,_USA)_(8765031426)

foto: wikipedia.org

Tesla ani Gross­man pod­mienky dohody neko­men­to­vali, zrejme sa však bavíme o poriadne mast­nej čias­tke.

Tento krok môže výrazne pri­blí­žiť pre­me­no­va­nie spo­loč­nosť z Tesla Motors na Tesla, čím by ref­lek­to­vala pre­dov­šet­kým to, že už nejde len o autá — Elon Musk sa pod touto znač­kou výrazne anga­žuje aj v ener­ge­tic­kom biz­nise.

zdroj: businessinsider.com, titulná foto: blo­om­berg

Pridať komentár (0)