Elon Musk koneč­ne zís­kal domé­nu Tesla.com

Martin Bohunický / 20. februára 2016 / Business

Elon Musk so svo­jou Tes­lou koneč­ne zís­kal kon­tro­lu nad domé­nou Tesla.com.

freshnews4

Tes­la Motors potvr­di­la, že spo­loč­nosť koneč­ne zís­ka­la domé­nu, po kto­rej tak túži­la. Väč­ši­nu času exis­ten­cie fun­go­val firem­ný web na domé­ne teslamotors.com.

Dôvod? Domé­nu Tesla.com vlast­nil od roku 1992 inži­nier zo Sili­con Val­ley Stu Gross­man, kto­rý bol obrov­ským nad­šen­com do osob­nos­ti Niko­lu Tes­lu.

Dnes si po klik­nu­tí na domé­nu Tesla.com auto­ma­tic­ky pre­sme­ro­va­ný na teslamotors.com.

Elon_Musk,_Tesla_Factory,_Fremont_(CA,_USA)_(8765031426)

foto: wikipedia.org

Tes­la ani Gross­man pod­mien­ky doho­dy neko­men­to­va­li, zrej­me sa však baví­me o poriad­ne mast­nej čias­t­ke.

Ten­to krok môže výraz­ne pri­blí­žiť pre­me­no­va­nie spo­loč­nosť z Tes­la Motors na Tes­la, čím by ref­lek­to­va­la pre­dov­šet­kým to, že už nej­de len o autá — Elon Musk sa pod tou­to znač­kou výraz­ne anga­žu­je aj v ener­ge­tic­kom biz­ni­se.

zdroj: businessinsider.com, titul­ná foto: blo­om­berg

Pridať komentár (0)