Elon Musk potvr­dil, že tento rok pre­zradí, kde sa bude nachá­dzať Giga­fac­tory 3, 4 a možno aj 5

/ 24. februára 2017 / Tech a inovácie

zdroj: telegraph.co.uk/teslarati.com

Elon Musk odha­lil svoje plány týka­júce sa budo­va­nia nie­koľ­kých obrov­ských tovární na baté­rie s náz­vom Giga­fac­tory.

Elon Musk má roz­ro­be­ných hneď nie­koľko pro­jek­tov, no nebojí sa plá­no­vať ďal­šie. V súčas­nosti je v pro­cese výstavby tová­reň na výrobu solár­nych pane­lov v ame­ric­kom Buf­fale. Tá bude mať kapa­citu vo výške 1 GW a denne bude schopná vyro­biť 10 000 solár­nych pane­lov. Pôjde teda o naj­väčší pries­tor na výrobu solár­nych pane­lov v sever­nej Ame­rike.

Súčasná tová­reň v Nevade zase pred­sta­vuje naj­väč­šiu budovu na svete, čo sa týka zákla­dov stavby. Musk a zamest­nanci Tesly dali továrni pre­zývku “alien dre­ad­nought,” čím odka­zujú na ves­mírnu bojovú loď.

zdroj fotografie:teslarati.com

Tová­reň sa nachá­dza na pozemku s roz­lo­hou 12 140 m2, vďaka čomu je 3x taký veľký ako Cen­tral Park. Pôvodná veľ­kosť bola 4 046 m2, ktorú spo­loč­nosť v júni 2015 roz­ší­rila.

Tesla je jed­nou z naj­pok­ro­ko­vej­ších spo­loč­ností a na pohá­ňa­nie továrne pou­žíva obno­vi­teľné zdroje ener­gie. Tová­reň je plne sebes­tačná a všetku potrebnú ener­giu si vytvorí sama pro­stred­níc­tvom solár­nej, geoter­mál­nej a veter­nej ener­gie.

zdroj fotografie:qz.com

Musk sa už dáv­nej­šie vyjad­ril, že na uspo­ko­je­nie dopytu po elek­tro­vo­zid­lách bude potrebné vybu­do­vať naj­me­nej 200 tovární. Réto­rika Elona Muska je jasná a priama, jeho cie­ľom je pomôcť svetu k úpl­nému pre­chodu k udr­ža­teľ­nej ener­ge­tike.

Navyše už 20. feb­ru­ára odštar­to­vala výroba Modelu 3 v ame­ric­kom Fre­monte. Prvé kúsky tohto modelu by sa k zákaz­ní­kom mali dostať už v prie­behu júla. Vízia je jasná, vyro­biť 5-tisíc auto­mo­bi­lov za týž­deň, pri­čom do začiatku roka 2018 by sa mala týž­denná pro­duk­cia pohy­bo­vať na úrovni 10-tisíc kusov.

zdroj fotografie:autocar.co.uk

Základná ver­zia Tesly Modelu 3 ponúkne dojazd na úrovni 345 km, pohon zadnej nápravy ako aj zrých­le­nie z 0 na 100km/h za menej ako 6 sekúnd. Samoz­rej­mos­ťou bude aj doko­nale zvlád­nutá bez­peč­nosť v podobe naj­nov­šej gene­rá­cie sys­tému Tesla Auto­pi­lot 2.0 s reži­mom plne auto­nóm­neho ria­de­nia.

zdroj fotografie:evercharge.net

Vizi­onár Elon tak­tiež sľu­buje inte­riér, ktorý ti nabudí pocit, ako by si sa vie­zol v koz­mic­kej lodi. O kva­litu sa sta­rajú špič­koví odbor­níci na auto­mo­bi­lové inte­ri­éry z Volva. Kapa­cita baté­rie základ­ného modelu sa bude pohy­bo­vať na úrovni 60kWh. Ten naj­vyšší model bude dis­po­no­vať baté­riou pod 100kWh. Neskor­šie ver­zie by mohli byť vyba­vené solár­nou stre­chou. Určite sa je tak na čo tešiť.

zdroj:shareholder.com

Pridať komentár (0)