Elon Musk pre­zra­dil infor­má­cie o lete na Mars, posádka má byť pri­pra­vená zomrieť, ale pizza chý­bať nebude

Linda Cebrová / 29. septembra 2016 / Tech a inovácie

Elon Musk zrejme, inšpi­ro­vaný Ste­vom Job­som, pre­zen­to­val infor­má­cie o plá­no­va­nej kolo­ni­zá­cií Marsu, ako by to bol Apple event.

Ves­mírny pre­zi­dent Elon Musk na veľ­ko­le­pom evente odha­lil svoje pred­stavy o blíz­kej kolo­ni­zá­cií Marsu. Pub­liku, zlo­že­nému z vlád­nych pred­sta­vi­te­ľov a čle­nov NASA, hneď na začia­tok pri­po­me­nul dva smery, kto­rými sa môže ďalej ľud­stvo ube­rať. Buď zosta­neme naveky na Zemi alebo sa z nás stane mul­tip­la­ne­tárny druh. Nie je záha­dou, ktorá z mož­ností znela 23 000 online divá­kom a sále plnej astro­nad­šen­cov láka­vej­šie.
Elon nebol nikdy výbor­ným réto­rom. Ale ten­to­krát sa v jeho pre­zen­tá­cií dali nájsť pasáže ako vystri­hnuté z Apple eventu vede­ného Ste­vom Job­som, ktorý to s pre­zen­to­va­ním pro­duk­tov naozaj vedel. Roz­diel bol azda len v tom, že zatiaľ, čo Jobs porov­ná­val pamä­ťové mož­nosti zaria­dení na pre­hrá­va­nie hudby, Elon v tabuľke porov­nal mož­nosti rake­to­vého paliva.

mars2
Trik mohol byť v tom, ako uro­biť voľbu medzi zlo­ži­tými tech­no­ló­giami jasnú a jed­no­du­chú. Je tu len “malý” roz­diel. Zatiaľ, čo Apple musel zís­kať minia­túrny pevný disk od Tos­hiby a vybu­do­vať revo­lučné uží­va­teľ­ské roz­hra­nie, Musk sa musel popa­so­vať s otáz­kou, ako dostať kry­o­ge­nicky zmrz­nuté rake­tové palivo na obežnú dráhu a napl­niť ním raketu bez toho, aby niečo explo­do­valo. A samoz­rejme, ako takéto rake­tové palivo znova vyro­biť už na povr­chu Marsu.

mars1
Na kon­fe­ren­cii v Mexiku bola tak­tiež pre­zen­to­vaná ves­mírna loď, ktorá by mala ľudí na Mars pre­pra­viť. Podľa Muska je navr­hnutá pre 100 pasa­žie­rov, ale bez prob­lé­mov by sa do rakety malo zmes­tiť aj 200 boha­tých nad­šen­cov, pri­pra­ve­ných zalo­žiť koló­niu na Marse (alebo zomrieť). Aká bude však cena tohto medzi­pla­ne­tár­neho lís­tka? Let by mal postu­pom času oby­čaj­ného člo­veka stáť okolo 200 000 dolá­rov, Spa­ceX tím by však rád cenu okre­sal na sym­pa­tic­kých 100 000 dolá­rov.

m55
Je fakt, že odpre­zen­to­vaný vizuál vnú­tor­ného pries­toru rakety pôso­bil práz­dno a stroho, avšak má to stáť za to. Elon uvie­dol, že cesta na Mars nesmie byť v žiad­nom prí­pade nudná a ľudia sa nesmú cítiť sties­nene. Inte­riér ves­mír­nej lode bude preto vyba­vený miest­nos­ťami na hra­nie hier v stave bez­tiaže, chý­bať nebude ani kino­sála alebo piz­ze­ria. Zdá sa teda, že cesta na Mars bude síce drahá, ale zábavná.

zdroj:theverge.com,techcrunch.com, zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:uncova.com,techcrunch.com

Pridať komentár (0)