Elon Musk pre­zra­dil infor­má­cie o lete na Mars, posád­ka má byť pri­pra­ve­ná zomrieť, ale piz­za chý­bať nebu­de

Linda Cebrová / 29. septembra 2016 / Tech a inovácie

Elon Musk zrej­me, inšpi­ro­va­ný Ste­vom Job­som, pre­zen­to­val infor­má­cie o plá­no­va­nej kolo­ni­zá­cií Mar­su, ako by to bol App­le event.

Ves­mír­ny pre­zi­dent Elon Musk na veľ­ko­le­pom even­te odha­lil svo­je pred­sta­vy o blíz­kej kolo­ni­zá­cií Mar­su. Pub­li­ku, zlo­že­né­mu z vlád­nych pred­sta­vi­te­ľov a čle­nov NASA, hneď na začia­tok pri­po­me­nul dva sme­ry, kto­rý­mi sa môže ďalej ľud­stvo ube­rať. Buď zosta­ne­me nave­ky na Zemi ale­bo sa z nás sta­ne mul­tip­la­ne­tár­ny druh. Nie je záha­dou, kto­rá z mož­nos­tí zne­la 23 000 onli­ne divá­kom a sále plnej astro­nad­šen­cov láka­vej­šie.
Elon nebol nikdy výbor­ným réto­rom. Ale ten­to­krát sa v jeho pre­zen­tá­cií dali nájsť pasá­že ako vystri­hnu­té z App­le even­tu vede­né­ho Ste­vom Job­som, kto­rý to s pre­zen­to­va­ním pro­duk­tov naozaj vedel. Roz­diel bol azda len v tom, že zatiaľ, čo Jobs porov­ná­val pamä­ťo­vé mož­nos­ti zaria­de­ní na pre­hrá­va­nie hud­by, Elon v tabuľ­ke porov­nal mož­nos­ti rake­to­vé­ho pali­va.

mars2
Trik mohol byť v tom, ako uro­biť voľ­bu medzi zlo­ži­tý­mi tech­no­ló­gia­mi jas­nú a jed­no­du­chú. Je tu len “malý” roz­diel. Zatiaľ, čo App­le musel zís­kať minia­túr­ny pev­ný disk od Tos­hi­by a vybu­do­vať revo­luč­né uží­va­teľ­ské roz­hra­nie, Musk sa musel popa­so­vať s otáz­kou, ako dostať kry­o­ge­nic­ky zmrz­nu­té rake­to­vé pali­vo na obež­nú drá­hu a napl­niť ním rake­tu bez toho, aby nie­čo explo­do­va­lo. A samoz­rej­me, ako také­to rake­to­vé pali­vo zno­va vyro­biť už na povr­chu Mar­su.

mars1
Na kon­fe­ren­cii v Mexi­ku bola tak­tiež pre­zen­to­va­ná ves­mír­na loď, kto­rá by mala ľudí na Mars pre­pra­viť. Pod­ľa Mus­ka je navr­hnu­tá pre 100 pasa­žie­rov, ale bez prob­lé­mov by sa do rake­ty malo zmes­tiť aj 200 boha­tých nad­šen­cov, pri­pra­ve­ných zalo­žiť koló­niu na Mar­se (ale­bo zomrieť). Aká bude však cena toh­to medzi­pla­ne­tár­ne­ho lís­t­ka? Let by mal postu­pom času oby­čaj­né­ho člo­ve­ka stáť oko­lo 200 000 dolá­rov, Spa­ceX tím by však rád cenu okre­sal na sym­pa­tic­kých 100 000 dolá­rov.

m55
Je fakt, že odpre­zen­to­va­ný vizu­ál vnú­tor­né­ho pries­to­ru rake­ty pôso­bil práz­dno a stro­ho, avšak má to stáť za to. Elon uvie­dol, že ces­ta na Mars nesmie byť v žiad­nom prí­pa­de nud­ná a ľudia sa nesmú cítiť sties­ne­ne. Inte­ri­ér ves­mír­nej lode bude pre­to vyba­ve­ný miest­nos­ťa­mi na hra­nie hier v sta­ve bez­tia­že, chý­bať nebu­de ani kino­sá­la ale­bo piz­ze­ria. Zdá sa teda, že ces­ta na Mars bude síce dra­há, ale zábav­ná.

zdroj:theverge.com,techcrunch.com, zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:uncova.com,techcrunch.com

Pridať komentár (0)