Elon Musk si žiada viac kon­ku­ren­cie

Tomáš Kahn / 10. mája 2015 / Tech a inovácie

Tesla Motors je prav­de­po­dobne tak neo­hro­zená, že aj samotný Elon Musk by sa pote­šil kon­ku­ren­cií od Applu. Predsa len je prav­dou, že syno­ny­mom elek­tro­mo­bilu sa už pomaly, ale isto stáva Tesla.

Elon Musk sa naj­nov­šie vyjad­ril, že by sa pote­šil tomu, ak by aj Apple vstú­pil do auto­mo­bi­lo­vého prie­myslu a pred­sta­vil svetu svoje auto. O tom či Apple chystá alebo nechystá svoj vstup do auto­mo­bi­lo­vého seg­mentu sa popí­salo už kopu, avšak určite by to bola pre Teslu ďal­šia obrov­ská kon­ku­ren­cia, pre­tože ako je známe u Apple, ten nikdy nepríde na trh z výrob­kom, pokiaľ nie je pre­sved­čený o jeho doko­na­losti. Nie­ktorý ana­ly­tici, ktorí sle­dujú túto celú situ­áciu dokonca potvr­dili, že Apple svoje auto naozaj chystá a malo by byť dokonca schopné ohro­ziť aj dote­raz neo­hro­zenú pozí­ciu Tesly.

Samotný Elon Musk sa k celej situ­ácií vyjad­ril tak, že síce by auto od Apple pri­ví­tal, avšak to nevidí ako kon­ku­ren­ciu pre auto­mo­bily Tesla. Na dru­hej strane to však Elon Musk so zvý­še­ním kon­ku­ren­cie pre Teslu myslí vážne, keď spo­loč­nosť Tesla Motors v roku 2014 sprí­stup­nila verej­nosti všetky patenty, čím chcú jed­no­značne pod­po­riť celý prie­my­sel elek­tric­kých auto­mo­bi­lov. Navyše ako ďalej pre­zra­dil samotný Elon, ktorý pove­dal, že je pre­sved­čený o tom, že Apple má tých naj­lep­ších inži­nie­rov, kto­rým by nero­bilo prob­lém zostro­jiť ani skvelé kon­ku­ren­cie schopné elek­trické auto, ktoré by mohol byť v budúc­nosti váž­nou kon­ku­ren­ciou aj pre samotnú Teslu.

Nám zostáva túto celú situ­áciu jedine sle­do­vať a uvi­díme, či Apple pred­staví na nie­kto­rom z jeho nad­chá­dza­jú­cich Key­no­tov aj nejaký ten elek­tro­mo­bil. Ako to však zvy­čajne býva, tak s prí­cho­dom novej kon­ku­ren­cie stúpa kva­lita celého odvet­via nahor a ceny kle­sajú. Preto by prí­chod nového kon­ku­renta do tohto seg­mentu mohol byť jed­no­znač­ným plus. Nechajme sa teda prek­va­piť, či budú Elo­nove požia­davky vysly­šané. :)

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)