Elon Musk si žia­da viac kon­ku­ren­cie

Tomáš Kahn / 10. mája 2015 / Tech a inovácie

Tes­la Motors je prav­de­po­dob­ne tak neo­hro­ze­ná, že aj samot­ný Elon Musk by sa pote­šil kon­ku­ren­cií od App­lu. Pred­sa len je prav­dou, že syno­ny­mom elek­tro­mo­bi­lu sa už poma­ly, ale isto stá­va Tes­la.

Elon Musk sa naj­nov­šie vyjad­ril, že by sa pote­šil tomu, ak by aj App­le vstú­pil do auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu a pred­sta­vil sve­tu svo­je auto. O tom či App­le chys­tá ale­bo nechys­tá svoj vstup do auto­mo­bi­lo­vé­ho seg­men­tu sa popí­sa­lo už kopu, avšak urči­te by to bola pre Tes­lu ďal­šia obrov­ská kon­ku­ren­cia, pre­to­že ako je zná­me u App­le, ten nikdy neprí­de na trh z výrob­kom, pokiaľ nie je pre­sved­če­ný o jeho doko­na­los­ti. Nie­kto­rý ana­ly­ti­ci, kto­rí sle­du­jú túto celú situ­áciu dokon­ca potvr­di­li, že App­le svo­je auto naozaj chys­tá a malo by byť dokon­ca schop­né ohro­ziť aj dote­raz neo­hro­ze­nú pozí­ciu Tes­ly.

Samot­ný Elon Musk sa k celej situ­ácií vyjad­ril tak, že síce by auto od App­le pri­ví­tal, avšak to nevi­dí ako kon­ku­ren­ciu pre auto­mo­bi­ly Tes­la. Na dru­hej stra­ne to však Elon Musk so zvý­še­ním kon­ku­ren­cie pre Tes­lu mys­lí váž­ne, keď spo­loč­nosť Tes­la Motors v roku 2014 sprí­stup­ni­la verej­nos­ti všet­ky paten­ty, čím chcú jed­no­znač­ne pod­po­riť celý prie­my­sel elek­tric­kých auto­mo­bi­lov. Navy­še ako ďalej pre­zra­dil samot­ný Elon, kto­rý pove­dal, že je pre­sved­če­ný o tom, že App­le má tých naj­lep­ších inži­nie­rov, kto­rým by nero­bi­lo prob­lém zostro­jiť ani skve­lé kon­ku­ren­cie schop­né elek­tric­ké auto, kto­ré by mohol byť v budúc­nos­ti váž­nou kon­ku­ren­ci­ou aj pre samot­nú Tes­lu.

Nám zostá­va túto celú situ­áciu jedi­ne sle­do­vať a uvi­dí­me, či App­le pred­sta­ví na nie­kto­rom z jeho nad­chá­dza­jú­cich Key­no­tov aj neja­ký ten elek­tro­mo­bil. Ako to však zvy­čaj­ne býva, tak s prí­cho­dom novej kon­ku­ren­cie stú­pa kva­li­ta celé­ho odvet­via nahor a ceny kle­sa­jú. Pre­to by prí­chod nové­ho kon­ku­ren­ta do toh­to seg­men­tu mohol byť jed­no­znač­ným plus. Nechaj­me sa teda prek­va­piť, či budú Elo­no­ve požia­dav­ky vysly­ša­né. :)

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)