Ener­gia do vrec­ka ale­bo Ako si pre­dĺžiš výdrž tele­fó­nu

Spaceunicorn: [email protected] / 10. novembra 2014 / Tech a inovácie

Smart­fó­ny sú super, ale majú jeden prob­lém – (ne)výdrž baté­rie. Kým sa začnú pou­ží­vať lep­šie baté­rie a efek­tív­nej­ší hard­vér, ešte to potr­vá a nijak to nepo­mô­že mobi­lu, kto­rý už máš. Tu je pár gad­ge­tov, kto­ré ťa oslo­bo­dia od neus­tá­le­ho hľa­da­nia zásuv­ky.

#1 Naj­rých­lej­šia baté­ria

Už si nie­ke­dy potreboval/a rých­lo dobiť mobil a poru­ke nebo­la žiad­na zásuv­ka? Pron­to ten­to prob­lém vyrie­ši, je to exter­ná baté­ria, kto­rá sľu­bu­je, že nabi­je smart­fón za 5 minút (pod­ľa kapa­ci­ty baté­rie), vydr­ží 3 nabi­tia a na dobi­tie ti posta­čí ju na hodi­nu pri­po­jiť do elek­tri­ny. Dostup­né máš 2 ver­zie, Pron­to 5 a 12, men­šia zvlád­ne 3 nabi­tia a väč­šia až 9. Pron­to 5 môžeš mať za $79 (+ $35), Pron­to 12 za $119 (+ $35), prí­pad­ne kom­bo za $169 (+ $50) s doda­ním v júni 2015.

#2 Štip­ka ener­gie na kľú­či

Koľ­ko­krát sa ti už sta­lo, že si si nestihol/nestihla dobiť mobil úpl­ne a potom ti kon­com dňa ten kúsok ener­gie chý­bal? Key­char­ge ti pomô­že, vyze­rá síce ako troš­ku väč­ší USB kľúč, ale má v sebe aj baté­riu, kto­rá pomô­že tvoj­mu mobi­lu v momen­te, keď to bude naj­viac potre­bo­vať. Dodá ti 1000mAh ener­gie, čo pre­dĺži výdrž smart­fó­nu o pár hodín. Jeden taký­to prí­ve­sok na kľú­če dosta­neš za $20 CAD (+ $7) s doda­ním vo feb­ru­ári 2015.

A ak ten­to pro­jekt nebu­de úspeš­ný, ešte je tu jeden, čo “vôbec” nevyk­ra­dol nápad: Char­ge­OTG – World’s Smal­lest On-The-Go Power­bank Ever.

#3 Dobí­ja­nie pohy­bom

AMPY mení kine­tic­kú ener­giu na elek­tric­kú, tak­že ak si v pohy­be, vždy budeš mať dosta­tok ener­gie pre svoj smart­fón. Sta­čí si túto malú kra­bič­ku pri­pnúť na nohu, ruku, za opa­sok, či hodiť do vrec­ka a hýbať sa. Má v sebe aj baté­riu, aby žia­den pohyb nevy­šiel nav­ni­voč. K AMPY je aj apli­ká­cia, nech máš pre­hľad o tom, koľ­ko kaló­rií si spálil/a a koľ­ko ener­gie pre svoj mobil máš poru­ke. Za jed­no zaria­de­nie zapla­tíš teraz $85 a dosta­neš ho v júni 2015.

Zdroj: spaceunicorn.com

Pridať komentár (0)