Ener­gia do vrecka alebo Ako si pre­dĺžiš výdrž tele­fónu

Spaceunicorn: R@100 / 10. novembra 2014 / Tech a inovácie

Smart­fóny sú super, ale majú jeden prob­lém – (ne)výdrž baté­rie. Kým sa začnú pou­ží­vať lep­šie baté­rie a efek­tív­nejší hard­vér, ešte to potrvá a nijak to nepo­môže mobilu, ktorý už máš. Tu je pár gad­ge­tov, ktoré ťa oslo­bo­dia od neus­tá­leho hľa­da­nia zásuvky.

#1 Naj­rých­lej­šia baté­ria

Už si nie­kedy potreboval/a rýchlo dobiť mobil a poruke nebola žiadna zásuvka? Pronto tento prob­lém vyrieši, je to externá baté­ria, ktorá sľu­buje, že nabije smart­fón za 5 minút (podľa kapa­city baté­rie), vydrží 3 nabi­tia a na dobi­tie ti postačí ju na hodinu pri­po­jiť do elek­triny. Dostupné máš 2 ver­zie, Pronto 5 a 12, men­šia zvládne 3 nabi­tia a väč­šia až 9. Pronto 5 môžeš mať za $79 (+ $35), Pronto 12 za $119 (+ $35), prí­padne kombo za $169 (+ $50) s doda­ním v júni 2015.

#2 Štipka ener­gie na kľúči

Koľ­ko­krát sa ti už stalo, že si si nestihol/nestihla dobiť mobil úplne a potom ti kon­com dňa ten kúsok ener­gie chý­bal? Key­charge ti pomôže, vyzerá síce ako trošku väčší USB kľúč, ale má v sebe aj baté­riu, ktorá pomôže tvojmu mobilu v momente, keď to bude naj­viac potre­bo­vať. Dodá ti 1000mAh ener­gie, čo pre­dĺži výdrž smart­fónu o pár hodín. Jeden takýto prí­ve­sok na kľúče dosta­neš za $20 CAD (+ $7) s doda­ním vo feb­ru­ári 2015.

A ak tento pro­jekt nebude úspešný, ešte je tu jeden, čo “vôbec” nevyk­ra­dol nápad: Char­ge­OTG – World’s Smal­lest On-The-Go Power­bank Ever.

#3 Dobí­ja­nie pohy­bom

AMPY mení kine­tickú ener­giu na elek­trickú, takže ak si v pohybe, vždy budeš mať dosta­tok ener­gie pre svoj smart­fón. Stačí si túto malú kra­bičku pri­pnúť na nohu, ruku, za opa­sok, či hodiť do vrecka a hýbať sa. Má v sebe aj baté­riu, aby žia­den pohyb nevy­šiel nav­ni­voč. K AMPY je aj apli­ká­cia, nech máš pre­hľad o tom, koľko kaló­rií si spálil/a a koľko ener­gie pre svoj mobil máš poruke. Za jedno zaria­de­nie zapla­tíš teraz $85 a dosta­neš ho v júni 2015.

Zdroj: spaceunicorn.com

Pridať komentár (0)