Engage Pra­gue do Čiech znova pri­tiahne líd­rov sve­to­vého mar­ke­tingu

Michal Sorkovský / 9. mája 2016 / Business

Kon­fe­ren­cia Engage Pra­gue, ktorú orga­ni­zujú českí Social Bakers sa 11. vráti do Prahy. Dorazí na ňu You­Tube hviezda Alfie Deyes, medzi reč­níkmi budú ale aj ľudia z NASA, fut­ba­lo­vého klubu Paris Saint-Ger­main, Uni­ver­sal Music či Red Bull Air Race. Posledné lís­tky sú ešte v pre­daji

Social­ba­kers má už potvr­de­ných na Engage Pra­gue 30 reč­ní­kov, s tým, že hlá­sia, že doká­zali pri­viesť naj­lep­ších mar­ke­té­rov z celého sveta. Medzi hlav­nými lákad­lami spo­me­dzi hostí patrí na mar­ke­tin­go­vom poli mno­ho­krát oce­ňo­vaná Vero­nika McG­re­gor z NASA, ktorá je, okrem iného, aj zakla­da­teľ­kou prvého Twit­ter účtu NASA. Medzi ďal­šími reč­níkmi je ale naprí­klad aj Oli­ver Robert-Murphy z Uni­ver­sal Music, Julien Jalou­zet z fut­ba­lo­vého klubu Paris Saint-Ger­main či Pavel Turek z Red Bull Air Race a viac ako ďal­šie dve desiatky mien.

Engage Pra­gue už nie je len pre mar­ke­té­rov, mnoho z nich berie do Prahy aj svo­jich mana­žé­rov a gene­rál­nych ria­di­te­ľov, ktorí tam hľa­dajú inšpi­rá­ciu pre budúc­nosť svo­jej značky. Aj preto sme pozvali reč­ní­kov ako je Alfie Deyes a ďal­ších influ­en­ce­rov, s kto­rými značky stále viac a viac spo­lu­pra­cujú,“ hovorí spo­lu­za­kla­da­teľ Social­ba­kers Jan Řežáb. Toh­to­roč­ných účast­ní­kov pri­tom čakajú na Engage Pra­gue popri hlav­nej kon­fe­ren­cii dva dni plné works­ho­pov.

img-2-about

foto: engage2016.com

For­mát works­ho­pov sa veľmi osved­čil a bola to jedna z naj­lep­šie hod­no­te­ných častí kon­fe­ren­cie. Trvajú v prie­mere tri hodiny, účast­níci pra­cujú v malých sku­pin­kách a učia sa naozaj od tých naj­lep­ších v obore,” vysvet­ľuje Řežáb. Works­hopy tento rok povedú naprí­klad zástup­co­via zna­čiek ako je BBC, NATO, Desi­gual, L’ORÉAL, Mic­ro­soft a po novom aj tzv. influ­en­ceri. Dorazí známy foto­graf Eelco Roos, kto­rého na Ins­ta­grame sle­duje pol mili­óna fanú­ši­kov, ale aj naprí­klad Paula Coop McC­rory, ktorú sle­dujú viac než 4 mili­óny ľudí na Pin­te­reste.

Novin­kou Engage Pra­gue 2016 bude, že sa celá akcia udeje v pries­to­roch Fora Kar­lín. Pokiaľ aj ty plá­nu­ješ ísť, rad­šej si pohni, event je už za dve­rami a v pre­daji sú posledné lís­tky!

zdroj: tla­čová správa

Pridať komentár (0)