Enga­ge Pra­gue do Čiech zno­va pri­tiah­ne líd­rov sve­to­vé­ho mar­ke­tin­gu

Michal Sorkovský / 9. mája 2016 / Business

Kon­fe­ren­cia Enga­ge Pra­gue, kto­rú orga­ni­zu­jú čes­kí Social Bakers sa 11. vrá­ti do Pra­hy. Dora­zí na ňu You­Tu­be hviez­da Alfie Dey­es, medzi reč­ník­mi budú ale aj ľudia z NASA, fut­ba­lo­vé­ho klu­bu Paris Saint-Ger­main, Uni­ver­sal Music či Red Bull Air Race. Posled­né lís­t­ky sú ešte v pre­da­ji

Social­ba­kers má už potvr­de­ných na Enga­ge Pra­gue 30 reč­ní­kov, s tým, že hlá­sia, že doká­za­li pri­viesť naj­lep­ších mar­ke­té­rov z celé­ho sve­ta. Medzi hlav­ný­mi lákad­la­mi spo­me­dzi hos­tí pat­rí na mar­ke­tin­go­vom poli mno­ho­krát oce­ňo­va­ná Vero­ni­ka McG­re­gor z NASA, kto­rá je, okrem iné­ho, aj zakla­da­teľ­kou prvé­ho Twit­ter účtu NASA. Medzi ďal­ší­mi reč­ník­mi je ale naprí­klad aj Oli­ver Robert-Murp­hy z Uni­ver­sal Music, Julien Jalou­zet z fut­ba­lo­vé­ho klu­bu Paris Saint-Ger­main či Pavel Turek z Red Bull Air Race a viac ako ďal­šie dve desiat­ky mien.

Enga­ge Pra­gue už nie je len pre mar­ke­té­rov, mno­ho z nich berie do Pra­hy aj svo­jich mana­žé­rov a gene­rál­nych ria­di­te­ľov, kto­rí tam hľa­da­jú inšpi­rá­ciu pre budúc­nosť svo­jej znač­ky. Aj pre­to sme pozva­li reč­ní­kov ako je Alfie Dey­es a ďal­ších influ­en­ce­rov, s kto­rý­mi znač­ky stá­le viac a viac spo­lu­pra­cu­jú,“ hovo­rí spo­lu­za­kla­da­teľ Social­ba­kers Jan Řežáb. Toh­to­roč­ných účast­ní­kov pri­tom čaka­jú na Enga­ge Pra­gue pop­ri hlav­nej kon­fe­ren­cii dva dni plné works­ho­pov.

img-2-about

foto: engage2016.com

For­mát works­ho­pov sa veľ­mi osved­čil a bola to jed­na z naj­lep­šie hod­no­te­ných čas­tí kon­fe­ren­cie. Trva­jú v prie­me­re tri hodi­ny, účast­ní­ci pra­cu­jú v malých sku­pin­kách a učia sa naozaj od tých naj­lep­ších v obo­re,” vysvet­ľu­je Řežáb. Works­ho­py ten­to rok pove­dú naprí­klad zástup­co­via zna­čiek ako je BBC, NATO, Desi­gu­al, L’ORÉAL, Mic­ro­soft a po novom aj tzv. influ­en­ce­ri. Dora­zí zná­my foto­graf Eel­co Roos, kto­ré­ho na Ins­ta­gra­me sle­du­je pol mili­ó­na fanú­ši­kov, ale aj naprí­klad Pau­la Coop McC­ro­ry, kto­rú sle­du­jú viac než 4 mili­ó­ny ľudí na Pin­te­res­te.

Novin­kou Enga­ge Pra­gue 2016 bude, že sa celá akcia ude­je v pries­to­roch Fora Kar­lín. Pokiaľ aj ty plá­nu­ješ ísť, rad­šej si pohni, event je už za dve­ra­mi a v pre­da­ji sú posled­né lís­t­ky!

zdroj: tla­čo­vá sprá­va

Pridať komentár (0)