Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov

Anna Kačabová / 18. augusta 2014 / Lifehacking

Pozná­te Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov? Vie­te, že môže­te vyra­ziť do sve­ta za biz­ni­som a skú­se­nos­ťa­mi? Pred­sta­vu­je­me prog­ram Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov — vašu šan­cu zís­kať skú­se­nos­ti a par­tner­stvá zo zahra­ni­čia!

Čo je to vlast­ne Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov?

Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov je výmen­ný prog­ram finan­co­va­ný Európ­skou úni­ou, kto­rý umož­ňu­je začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom vyjsť až na pol roka do zahra­ni­čia (v rám­ci EÚ) a učiť sa tu potreb­né zna­los­ti a zruč­nos­ti od skú­se­ných pod­ni­ka­te­ľov z bran­dže. Začí­na­jú­ci pod­ni­ka­teľ na mies­te “tie­ňu­je” svoj­ho skú­se­né­ho “hos­ti­te­ľa” a učí sa od neho cen­né pod­ni­ka­teľ­ské zruč­nos­ti, pri­čom nákla­dy na pobyt a ces­tu do zahra­ni­čia kry­je z veľ­kej čas­ti grant z prog­ra­mu. Skú­se­ný pod­ni­ka­teľ zasa môže v oso­be mla­dé­ho “stá­žis­tu” zís­kať nové zahra­nič­né kon­tak­ty, nové nápa­dy a inšpi­rá­ciu pre svoj​pod­nik, mož­nosť roz­ší­riť svo­je akti­vi­ty na nové trhy — to všet­ko bez akých­koľ­vek finanč­ných nákla­dov. Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov teda spro­stred­ko­vá­va oboj­stran­ne pros­peš­né par­tner­stvá medzi európ­sky­mi pod­ni­ka­teľ­mi a pod­po­ru­je roz­voj malé­ho a stred­né­ho pod­ni­ka­nia.

Kto všet­ko sa môže do prog­ra­mu Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov pri­hlá­siť?

Hoci má vo svo­jom náz­ve slo­vo “mla­dý”, účasť v ňom nie je nija­ko obme­dze­ná vekom (teda okrem toho, že pre regis­trá­ciu do prog­ra­mu musí byť člo­vek plno­le­tý — práv­ne spô­so­bi­lý). Kľú­čo­vá je tu však dĺž­ka doby váš­ho pod­ni­ka­nia. Ak ešte len o zalo­že­ní vlast­né­ho pod­ni­ku uva­žu­je­te ale­bo nepod­ni­ká­te dlh­šie, ako 3 roky, ste pre Eras­mus “mla­dým”, ale­bo pres­nej­šie pove­da­né začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom. Pokiaľ máte už viac­me­nej zave­de­nú fir­mu a pod­ni­ká­te dlh­šie, ako 3 roky, ste pod­ni­ka­te­ľom-hos­ti­te­ľom, a môže­te v rám­ci prog­ra­mu hľa­dať poten­ciál­nych zahra­nič­ných par­tne­rov pre svoj​roz­voj. Ďal­šie dôle­ži­té pod­mien­ky pre účasť v prog­ra­me sú trva­lý pobyt v jed­nej z člen­ských kra­jín EÚ, dob­rá zna­losť anglič­ti­ny a chuť učiť sa novým veciam.

Ako sa môžu záu­jem­co­via do prog­ra­mu pri­hlá­siť?

To je cel­kom jed­no­du­ché — všet­ko pre­bie­ha onli­ne. “Srd­com” celé­ho prog­ram je obsiah­la onli­ne data­bá­za začí­na­jú­cich a skú­se­ných pod­ni­ka­te­ľov z celej EÚ. Do prog­ra­mu a tej­to data­bá­zy sa teda sta­čí zare­gis­tro­vať — na www.erasmus-entrepreneurs.eu. Pred regis­trá­ci­ou je však potreb­né mať dob­re spra­co­va­ný a pri­pra­ve­ný biz­nis plán (v prí­pa­de začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov) a živo­to­pis v anglič­ti­ne — obo­je sa počas regis­trá­cie k pri­hláš­ke pri­pá­ja. Tiež je dob­ré si vopred zis­tiť, kto­ré orga­ni­zá­cie vo vašej kra­ji­ne prog­ram Eras­mus spro­stred­ku­jú, pre­to­že v rám­ci regis­trá­cie je potreb­né si jed­nu z nich zvo­liť. Táto orga­ni­zá­cia násled­ne “spre­vá­dza” a pomá­ha regis­tro­va­né­mu pod­ni­ka­teľ­mi s pro­ce­som hľa­da­nia a spro­stred­ko­va­nie poten­ciál­nych par­tners­tiev.

Čo sa sta­ne, ak sa pri­hlá­sim — ako začí­na­jú­ci pod­ni­ka­teľ?

Ak spl­ní­te všet­ky kri­té­riá (dĺž­ka pod­ni­ka­nia, trva­lý pobyt, dob­rý busi­ness plán) a vaša pri­hláš­ka je pri­ja­tá, môže­te začať hľa­dať v celo­európ­skej data­bá­ze pod­ni­ka­te­ľov svoj­ho poten­ciál­ne­ho busi­ness par­tne­ra — hos­ti­te­ľa. Vo chví­li, keď ho náj­de­te, oslo­ví­te ho a požia­da­te o par­tner­stvo. A ak vašu žia­dosť prij­me, môže­te spo­loč­ne začať zosta­vo­vať plán váš­ho pra­cov­no — štu­dij­né­ho poby­tu — a to vždy tak, aby vo všet­kých ohľa­doch (dĺž­ka, náplň, nača­so­va­nie v prie­be­hu roka) vyho­vo­va­lo maxi­mál­ne obom stra­nám. Násled­ne absol­vu­je­te — opäť onli­ne — ško­le­nie, kto­ré ove­rí vašu pri­pra­ve­nosť pre prá­cu v zahra­ni­čí, uzav­rie­te gran­to­vú zmlu­vu so spro­stred­ko­va­teľ­skou orga­ni­zá­ci­ou a môže­te booko­vať leten­ky!

Ako vie­te, že prog­ram sku­toč­ne fun­gu­je? Má za sebou už neja­ké výsled­ky?

Prog­ram Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov ten­to rok oslá­vil 5. naro­de­ni­ny. Je to rela­tív­ne “ben­ja­mín” medzi ostat­ný­mi veľ­ký­mi európ­sky­mi výmen­ný­mi prog­ra­ma­mi. Napriek tomu sa ale môže pochvá­liť výsled­ka­mi, kto­ré sved­čia o jeho efek­ti­vi­te. Do prog­ra­mu je teraz zare­gis­tro­va­lo tak­mer 8000 pod­ni­ka­te­ľov z celej Euró­py (z toho 40% sú hos­ti­te­lia). Z pries­ku­mov a hod­no­te­ní, kto­ré sa pra­vi­del­ne v rám­ci prog­ra­mu vyko­ná­va­jú, vyplý­va, že prog­ram je pros­peš­ný pre obe stra­ny — hos­ťu­jú­ce­ho i hos­ti­te­ľa: Cez 90% začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov uvied­lo, že zís­ka­li potreb­nú seba­dô­ve­ru a že prog­ram pris­pel k ich odhod­la­niu naozaj začať a naštar­to­vať svoj biz­nis. Väč­ši­na hos­ti­te­ľov zasa zis­ti­la, že pobyt mla­dé­ho pod­ni­ka­te­ľa im pri­nie­sol novú inšpi­rá­ciu, nápa­dy, otvo­ril nové trhy a kon­tak­ty. Pre zau­jí­ma­vosť uvá­dzam, že odbo­ry, o kto­ré je v rám­ci výmen naj­väč­ší záu­jem, sú médiá a komu­ni­ká­cia, ces­tov­ný ruch, archi­tek­tú­ra a sta­veb­níc­tvo.

Do prog­ra­mu sa ale môže zare­gis­tro­vať naozaj kaž­dý, kto má dob­rý nápad a váž­ne uva­žu­je o jeho pre­ve­de­ní do pod­ni­ka­teľ­ské­ho plá­nu. Nevá­haj­te a pri­hlás­te sa!

Zdroj: star­tup­jobs

Pridať komentár (0)