Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov

Anna Kačabová / 18. augusta 2014 / Tools a produktivita

Poznáte Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov? Viete, že môžete vyra­ziť do sveta za biz­ni­som a skú­se­nos­ťami? Pred­sta­vu­jeme prog­ram Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov — vašu šancu zís­kať skú­se­nosti a par­tner­stvá zo zahra­ni­čia!

Čo je to vlastne Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov?

Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov je výmenný prog­ram finan­co­vaný Európ­skou úniou, ktorý umož­ňuje začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom vyjsť až na pol roka do zahra­ni­čia (v rámci EÚ) a učiť sa tu potrebné zna­losti a zruč­nosti od skú­se­ných pod­ni­ka­te­ľov z bran­dže. Začí­na­júci pod­ni­ka­teľ na mieste “tie­ňuje” svojho skú­se­ného “hos­ti­teľa” a učí sa od neho cenné pod­ni­ka­teľ­ské zruč­nosti, pri­čom náklady na pobyt a cestu do zahra­ni­čia kryje z veľ­kej časti grant z prog­ramu. Skú­sený pod­ni­ka­teľ zasa môže v osobe mla­dého “stá­žistu” zís­kať nové zahra­ničné kon­takty, nové nápady a inšpi­rá­ciu pre svoj​pod­nik, mož­nosť roz­ší­riť svoje akti­vity na nové trhy — to všetko bez akých­koľ­vek finanč­ných nákla­dov. Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov teda spro­stred­ko­váva oboj­stranne pros­pešné par­tner­stvá medzi európ­skymi pod­ni­ka­teľmi a pod­po­ruje roz­voj malého a stred­ného pod­ni­ka­nia.

Kto všetko sa môže do prog­ramu Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov pri­hlá­siť?

Hoci má vo svo­jom názve slovo “mladý”, účasť v ňom nie je nijako obme­dzená vekom (teda okrem toho, že pre regis­trá­ciu do prog­ramu musí byť člo­vek plno­letý — právne spô­so­bilý). Kľú­čová je tu však dĺžka doby vášho pod­ni­ka­nia. Ak ešte len o zalo­žení vlast­ného pod­niku uva­žu­jete alebo nepod­ni­káte dlh­šie, ako 3 roky, ste pre Eras­mus “mla­dým”, alebo pres­nej­šie pove­dané začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom. Pokiaľ máte už viac­me­nej zave­denú firmu a pod­ni­káte dlh­šie, ako 3 roky, ste pod­ni­ka­te­ľom-hos­ti­te­ľom, a môžete v rámci prog­ramu hľa­dať poten­ciál­nych zahra­nič­ných par­tne­rov pre svoj​roz­voj. Ďal­šie dôle­žité pod­mienky pre účasť v prog­rame sú trvalý pobyt v jed­nej z člen­ských kra­jín EÚ, dobrá zna­losť anglič­tiny a chuť učiť sa novým veciam.

Ako sa môžu záu­jem­co­via do prog­ramu pri­hlá­siť?

To je cel­kom jed­no­du­ché — všetko pre­bieha online. “Srd­com” celého prog­ram je obsiahla online data­báza začí­na­jú­cich a skú­se­ných pod­ni­ka­te­ľov z celej EÚ. Do prog­ramu a tejto data­bázy sa teda stačí zare­gis­tro­vať — na www.erasmus-entrepreneurs.eu. Pred regis­trá­ciou je však potrebné mať dobre spra­co­vaný a pri­pra­vený biz­nis plán (v prí­pade začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov) a živo­to­pis v anglič­tine — oboje sa počas regis­trá­cie k pri­hláške pri­pája. Tiež je dobré si vopred zis­tiť, ktoré orga­ni­zá­cie vo vašej kra­jine prog­ram Eras­mus spro­stred­kujú, pre­tože v rámci regis­trá­cie je potrebné si jednu z nich zvo­liť. Táto orga­ni­zá­cia následne “spre­vá­dza” a pomáha regis­tro­va­nému pod­ni­ka­teľmi s pro­ce­som hľa­da­nia a spro­stred­ko­va­nie poten­ciál­nych par­tners­tiev.

Čo sa stane, ak sa pri­hlá­sim — ako začí­na­júci pod­ni­ka­teľ?

Ak spl­níte všetky kri­té­riá (dĺžka pod­ni­ka­nia, trvalý pobyt, dobrý busi­ness plán) a vaša pri­hláška je pri­jatá, môžete začať hľa­dať v celo­európ­skej data­báze pod­ni­ka­te­ľov svojho poten­ciál­neho busi­ness par­tnera — hos­ti­teľa. Vo chvíli, keď ho náj­dete, oslo­víte ho a požia­date o par­tner­stvo. A ak vašu žia­dosť prijme, môžete spo­ločne začať zosta­vo­vať plán vášho pra­covno — štu­dij­ného pobytu — a to vždy tak, aby vo všet­kých ohľa­doch (dĺžka, náplň, nača­so­va­nie v prie­behu roka) vyho­vo­valo maxi­málne obom stra­nám. Následne absol­vu­jete — opäť online — ško­le­nie, ktoré overí vašu pri­pra­ve­nosť pre prácu v zahra­ničí, uzav­riete gran­tovú zmluvu so spro­stred­ko­va­teľ­skou orga­ni­zá­ciou a môžete booko­vať letenky!

Ako viete, že prog­ram sku­točne fun­guje? Má za sebou už nejaké výsledky?

Prog­ram Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov tento rok oslá­vil 5. naro­de­niny. Je to rela­tívne “ben­ja­mín” medzi ostat­nými veľ­kými európ­skymi výmen­nými prog­ra­mami. Napriek tomu sa ale môže pochvá­liť výsled­kami, ktoré sved­čia o jeho efek­ti­vite. Do prog­ramu je teraz zare­gis­tro­valo tak­mer 8000 pod­ni­ka­te­ľov z celej Európy (z toho 40% sú hos­ti­te­lia). Z pries­ku­mov a hod­no­tení, ktoré sa pra­vi­delne v rámci prog­ramu vyko­ná­vajú, vyplýva, že prog­ram je pros­pešný pre obe strany — hos­ťu­jú­ceho i hos­ti­teľa: Cez 90% začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov uviedlo, že zís­kali potrebnú seba­dô­veru a že prog­ram pris­pel k ich odhod­la­niu naozaj začať a naštar­to­vať svoj biz­nis. Väč­šina hos­ti­te­ľov zasa zis­tila, že pobyt mla­dého pod­ni­ka­teľa im pri­nie­sol novú inšpi­rá­ciu, nápady, otvo­ril nové trhy a kon­takty. Pre zau­jí­ma­vosť uvá­dzam, že odbory, o ktoré je v rámci výmen naj­väčší záu­jem, sú médiá a komu­ni­ká­cia, ces­tovný ruch, archi­tek­túra a sta­veb­níc­tvo.

Do prog­ramu sa ale môže zare­gis­tro­vať naozaj každý, kto má dobrý nápad a vážne uva­žuje o jeho pre­ve­dení do pod­ni­ka­teľ­ského plánu. Nevá­hajte a pri­hláste sa!

Zdroj: star­tup­jobs

Pridať komentár (0)