ESET je naj­lep­ší vo fil­tro­va­ní spa­mu, potvr­dzu­je test

Filip Mosnár / 10. marca 2016 / Business

ESET opäť dosia­hol naj­vy­šiu úspeš­nosť zo všet­kých tes­to­va­ných soft­vé­rov.

Brit­ská nezá­vis­lá tes­to­va­cia orga­ni­zá­cia Virus Bul­le­tin dnes zve­rej­ni­la svo­je naj­nov­šie hod­no­te­nie VBS­pam, kto­ré porov­ná­va reál­ne výsled­ky antis­pa­mo­vých rie­še­ní. ESET v ňom „dosia­hol finál­ne skó­re 99,995 – opäť lep­šie, než aký­koľ­vek iný pro­dukt. ESE­Tu jas­ne pat­rí ďal­šie oce­ne­nie VBS­pam+,“ píše Virus Bul­le­tin vo svo­jom tes­te.

ESET Mail Secu­ri­ty pre Mic­ro­soft Exchan­ge Ser­ver pred­sti­hol pät­násť ďal­ších tes­to­va­ných pro­duk­tov a zís­kal špič­ko­vé oce­ne­nie VBS­pam+. Pro­dukt ESE­Tu pri blo­ko­va­ní minul len desať spa­mo­vých e-mai­lov z viac než 200-tisíc správ pou­ži­tých v tes­te. Záro­veň nemal žiad­ne faloš­né pop­la­chy, ani pri news­let­te­roch, pri kto­rých majú iné pro­duk­ty prob­lé­my. Kom­bi­ná­cia skve­lej detek­cie, mini­mál­ne­ho počtu faloš­ných pop­la­chov a rých­los­ti ESET rie­še­ní mala za výsle­dok naj­vyš­šie skó­re v celom tes­te – 99,995 bodu.

V pred­chá­dza­jú­com tes­te VBS­pam z novem­bra 2015 dosia­hol ESET Mail Secu­ri­ty tiež vyni­ka­jú­ce výsled­ky – 99,99 bodu a záro­veň žia­den faloš­ný pop­lach. „Sme hrdí, že naši zákaz­ní­ci môžu ťažiť z kon­zis­ten­tne vyni­ka­jú­ce­ho výko­nu našich pro­duk­tov,“ hovo­rí Ján Baláž, pro­duk­to­vý mana­žér spo­loč­nos­ti ESET.

Zis­ti­te viac o ESET Mail Secu­ri­ty pre Mic­ro­soft Exchan­ge Ser­ver a o VBS­pam hod­no­te­níeset

Zdroj: Eset blog, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Eset

Pridať komentár (0)