ESET je naj­lepší vo fil­tro­vaní spamu, potvr­dzuje test

Filip Mosnár / 10. marca 2016 / Business

ESET opäť dosia­hol naj­vy­šiu úspeš­nosť zo všet­kých tes­to­va­ných soft­vé­rov.

Brit­ská nezá­vislá tes­to­va­cia orga­ni­zá­cia Virus Bul­le­tin dnes zve­rej­nila svoje naj­nov­šie hod­no­te­nie VBS­pam, ktoré porov­náva reálne výsledky antis­pa­mo­vých rie­šení. ESET v ňom „dosia­hol finálne skóre 99,995 – opäť lep­šie, než aký­koľ­vek iný pro­dukt. ESETu jasne patrí ďal­šie oce­ne­nie VBS­pam+,“ píše Virus Bul­le­tin vo svo­jom teste.

ESET Mail Secu­rity pre Mic­ro­soft Exchange Ser­ver pred­sti­hol pät­násť ďal­ších tes­to­va­ných pro­duk­tov a zís­kal špič­kové oce­ne­nie VBS­pam+. Pro­dukt ESETu pri blo­ko­vaní minul len desať spa­mo­vých e-mai­lov z viac než 200-tisíc správ pou­ži­tých v teste. Záro­veň nemal žiadne falošné pop­la­chy, ani pri news­let­te­roch, pri kto­rých majú iné pro­dukty prob­lémy. Kom­bi­ná­cia skve­lej detek­cie, mini­mál­neho počtu faloš­ných pop­la­chov a rých­losti ESET rie­šení mala za výsle­dok naj­vyš­šie skóre v celom teste – 99,995 bodu.

V pred­chá­dza­jú­com teste VBS­pam z novem­bra 2015 dosia­hol ESET Mail Secu­rity tiež vyni­ka­júce výsledky – 99,99 bodu a záro­veň žia­den falošný pop­lach. „Sme hrdí, že naši zákaz­níci môžu ťažiť z kon­zis­ten­tne vyni­ka­jú­ceho výkonu našich pro­duk­tov,“ hovorí Ján Baláž, pro­duk­tový mana­žér spo­loč­nosti ESET.

Zis­tite viac o ESET Mail Secu­rity pre Mic­ro­soft Exchange Ser­ver a o VBS­pam hod­no­teníeset

Zdroj: Eset blog, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Eset

Pridať komentár (0)