ESET sa stal fir­mou roka. Čo stojí za úspe­chom slo­ven­ského jed­no­rožca?

Jakub Jablonický / 14. november 2016 / Business

Firma roka, najús­peš­nej­šia soft­vé­rová spo­loč­nosť, slo­ven­ský jed­no­ro­žec… Pokiaľ ide o ESET, slo­ven­ské a sve­tové médiá väč­ši­nou chvá­lou nešet­ria. Čím si slo­ven­ská firma vydo­byla domi­nantné posta­ve­nie vo svete?

Reb­rí­ček týž­den­níka TREND už po štvr­tý­krát ude­lil ESETu oce­ne­nie Firma roka. Na vrchol reb­ríčka ho tento rok dostalo najmä pokra­ču­júce roz­ši­ro­va­nie na kľú­čové trhy.

Tržby spo­loč­nosti minulý rok narástli asi o 10% na 371,6 mili­óna eur. Hlav­ným zdro­jom rastu bola Európa, zatiaľ čo Severná Ame­rika nespl­nila oča­ká­va­nia. ESET tak pokra­čuje v trende ras­tú­cich tržieb a zis­kov, ktorý sa mu darí udr­žo­vať v pod­state od svojho zalo­že­nia.

Čo sa môžeme naučiť od úspe­chu firmy, ktorá začala v garáži a dnes má viac ako 100 mili­ó­nov uží­va­te­ľov v 180 kra­ji­nách na celom svete?

1

foto: archív ESET

Kva­lita pro­duk­tov

Pro­dukty ESETu pra­vi­delne vyhrá­vajú nespo­četné množ­stvo oce­není. Anti­ví­rus NOD32 drží sve­tový rekord v počte pre­stíž­nych oce­není VB100. ESET patrí medzi naj­lep­ších jed­no­du­cho preto, že jeho pro­dukty sú naj­lep­šie. Efek­tívna detek­cia víru­sov, rýchle ske­no­va­nie a nená­roč­nosť na sys­té­mové zdroje sú kľú­čové pre dobrý anti­ví­ru­sový soft­vér a ESET už roky ponúka presne to.

3

foto: virusbtn.com

Špič­koví zamest­nanci

Kva­litný pro­dukt vyža­duje kva­lit­ných prog­ra­má­to­rov a ESET si dáva zále­žať na tom, aby pri­lá­kal tých naj­lep­ších. Vďaka správ­nemu výberu a tes­to­va­niu špe­cia­lis­tov je spo­loč­nosť schopná udr­žať sa na čele kon­ku­ren­cie. Minulý rok ESET pre­kro­čil magickú hra­nicu 1000 zamest­nan­cov, kon­com tohto roka ich má byť až o 300 viac. Asi polo­vica z nich pra­cuje v cen­trále na Slo­ven­sku.

au

foto: modestagroup.org

Orien­tá­cia na výskum a vývoj

Asi tre­tina zamest­nan­cov dnes pôsobí v oblasti výskumu a vývoja. Tech­no­lo­gický trh sa mení extrémne rýchlo a je preto dôle­žité, aby bola spo­loč­nosť pri­pra­vená na okam­žité zmeny v tren­doch a požia­dav­kách zákaz­ní­kov. Minulý rok spo­loč­nosť otvo­rila výskumné cen­trum na Fakulte infor­ma­tika a infor­mač­ných tech­no­ló­gií v Bra­ti­slave. Chce tak vycho­vá­vať kva­lit­ných absol­ven­tov pri­pra­ve­ných na prácu vo sve­to­vých fir­mách ako ESET.

10

foto: Archív ESET

Správne nača­so­va­nie a pris­pô­so­bi­vosť

ESET začal v dobe, keď pojem anti­ví­rus vo svete v pod­state neexis­to­val. Zapl­nil tak dieru na trhu a vďaka kva­lite a schop­nosti adap­to­vať sa na neus­tále napre­du­júce tech­no­ló­gie si udr­žal vedúce miesto na trhu. Dôka­zom sú aj mobilné apli­ká­cie, ktoré vyvíja. Trh sa hýbe od osob­ných počí­ta­čov sme­rom ku smart­fó­nom a ESET nie je pozadu. Aj keď prí­jem z mobil­ných apli­ká­cií nie je veľmi veľký, často vedie ku syner­gic­kému efektu. Ako pove­dal pre TREND CEO spo­loč­nosti Richard Marko: „Často by sme neve­deli pre­dať nie­ktoré z väč­ších licen­cií bez toho, aby sme mali rie­še­nie pre mobilné zaria­de­nia.“

8

foto: businesswire.com

Dostup­nosť na celom svete

Pro­dukty ESETu sú dostupné tak­mer všade, kde ľudia anti­ví­rus potre­bujú. Buď priamo od ESETu alebo cez sieť dis­tri­bú­to­rov a resel­le­rov. Minulý rok začala naplno fun­go­vať pobočka v Aus­trá­lií a Kanade. Tento rok bola otvo­rená pobočka vo Veľ­kej Bri­tá­nií. Spo­loč­nosť teda postupne posil­ňuje svoju prí­tom­nosť na kľú­čo­vých trhoch. „Trh síce pre­chá­dza tur­bu­len­tnej­ším obdo­bím, ako celok ras­tie slab­šie, ale pries­tor, kam môžeme rásť na úkor kon­ku­ren­cie, je stále dosť veľký.“

maxresdefault

foto: YouTube/ESET

ESET nie je naj­zná­mej­ším slo­ven­ským star­tu­po­vým prí­be­hom len tak náho­dou. Spo­loč­nosť je vďaka kva­lite a pris­pô­so­bi­vosti novým tren­dom už tak­mer 25 rokov na čele sve­to­vého trhu. A prí­klad z jej úspe­chu si môže zobrať každý z nás.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: YouTube/ESET

Pridať komentár (0)