ESET: Trój­sky kôň útočí na hrá­čov online pokra, vidí im do kariet

Martin Kráľ / 22. september 2015 / Tools a produktivita

Eset si robí svoju prácu sakra dobre, aj v oblasti ako je gaming.

ESET varuje hrá­čov online pokra pred novým škod­li­vým spy­wa­rom s náz­vom Odla­nor. Škod­livý kód sa zame­riava na pou­ží­va­te­ľov dvoch naj­väč­ších strá­nok PokerS­tars a Full Tilt Poker a umož­ňuje svojmu ope­rá­to­rovi vidieť im počas hry do kariet. Počas hry totiž na počí­tači infi­ko­va­ného hráča vytvára obrázky z jeho vir­tu­ál­nych kariet na ruke a zasiela ich útoč­ní­kovi, ktorý je jeho pro­tih­rá­čom.

Tento týž­deň padol vo Full Tilt Poker jack­pot v hod­note tak­mer 120-tisíc dolá­rov. PokerS­tars zase tento mesiac orga­ni­zujú Maj­strov­stvá sveta v online pokri, počas jeho trva­nia bude víťa­zom jed­not­li­vých hier pre­roz­de­le­ných 45 mili­ó­nov dolá­rov.

Obrázky zaslané útoč­ní­kovi neod­ha­lia len karty jeho obete ale aj jej iden­ti­fi­ká­tor, podľa kto­rého ju môže nájsť pri hra­com stole. Útoč­ník si je teda istý, že bude hrať proti obeti, kto­rej bude vidieť do karát.

Škod­li­vým kódom Win32/Odlanor sú momen­tálne infi­ko­vané stovky hrá­čov, väč­ši­nou v kra­ji­nách východ­nej Európy ako Rusko alebo Ukra­jina. ESET však našiel obete aj u našich suse­dov — v Poľ­sku, Maďar­sku a Čes­kej repub­like.

Tohto trój­skeho koňa sme videli mas­ko­vať sa ako škod­livé inšta­lá­cie via­ce­rých vše­obec­ných prog­ra­mov ako Dae­mon Tools alebo µTor­rent. V iných prí­pa­doch bol tento spy­ware nain­šta­lo­vaný skrz rôzne prog­ramy súvi­siace s pokrom,”vysvet­ľuje Róbert Lipov­ský, výskum­ník škod­li­vého kódu zo spo­loč­nosti ESET. Ide naprí­klad o data­bázy pokro­vých hrá­čov a pokrové kal­ku­lačky ako Tour­na­ment Shark, Poker Cal­cu­la­tor Pro, Smart Buddy, Poker Office a podobné.

zdroj: eset.com

Pridať komentár (0)