ESET vydáva BETA ver­ziu ESET Smart Secu­rity 9 a ESET NOD32 Anti­vi­rus 9

Martin Kráľ / 28. mája 2015 / Tools a produktivita

ESET pri­chá­dza so Smart Secu­rity 9 a po prvý raz obsa­huje Ochranu ban­kov­níc­tva a pla­tieb. ESET tak­tiež otvára aj prog­ram pre Beta tes­to­va­ciu komu­nitu, ktorá ofi­ciálne štar­tuje práve dnes!

ESET, líder v pro­ak­tív­nej ochrane pred inter­ne­to­vými hroz­bami, dnes vydáva BETA ver­zie svo­jich pro­duk­tov ESET Smart Secu­rity 9 a ESET NOD32 Anti­vi­rus 9. Staňte sa súčas­ťou BETA prog­ramu a buďte medzi prvými, ktorí otes­tujú nové vlast­nosti ako naprí­klad Ochranu ban­kov­níc­tva a pla­tieb a vylep­šenú Ochranu pred bot­netmi. Pro­dukty majú tak­tiež nové gra­fické roz­hra­nie.

Bez­peč­nostné rie­še­nia spo­loč­nosti ESET pre domác­nosti sú známe svo­jou viac vrstvo­vou ochra­nou a super rých­lym výko­nom. Naj­nov­šie ver­zie ponú­kajú posil­nený stu­peň bez­peč­nosti, aby ste si bez obáv mohli čítať e-maily, sur­fo­vali na webe a uží­vali si online nákupy,” hovorí Mar­tin Sem­jan, pro­duk­tový mana­žér spo­loč­nosti ESET. “Okrem nie­koľ­kých nových bez­peč­nost­ných vlast­ností sme tak­tiež kom­pletne redi­zaj­no­vali gra­fické roz­hra­nie rie­šení ESET Smart Secu­rity 9 a ESET NOD32 Anti­vi­rus 9. Redi­zajn je výsled­kom roz­siah­leho tes­to­va­nia,” dodáva Sem­jan.

ESET Smart Secu­rity 9 po prvý raz obsa­huje Ochranu ban­kov­níc­tva a pla­tieb, ktorá pou­ží­va­te­ľom posky­tuje bez­pečné pro­stre­die pre vyko­ná­va­nie online trans­ak­cií tak, že auto­ma­ticky roz­li­šuje, kedy pou­ží­va­teľ nav­šte­vuje inter­net ban­king alebo stránku, na kto­rej vyko­náva online platbu.

Ďal­šie nové vlast­nosti BETA ver­zie obsa­hujú:

  • Hod­no­te­nie repu­tá­cie, ktoré vyhod­no­cuje clou­dové súbory a hyper­tex­tové odkazy a dokáže blo­ko­vať prí­stup na základe ich stupňa rizika.
  • Pod­pora pre sie­ťové sig­na­túry (nad­stavba už exis­tu­jú­cej Ochrany pred bot­netmi) posky­tuje rýchlu pre­ven­ciu pred bot­ne­to­vým tokom dát pri­chá­dza­jú­cim do alebo z pou­ží­va­te­ľovho počí­tača.
  • Zlep­šený pro­ces upda­tov, ktorý je fle­xi­bil­nejší a trans­pa­ren­tnejší. Nové ochranné vlast­nosti sú okrem toho pri­dá­vané auto­ma­ticky hneď, keď sú k dis­po­zí­cii.
  • Plná pod­pora ope­rač­ného sys­tému Mic­ro­soft Win­dows 10.

ESET Smart Secu­rity 9 okrem toho obsa­huje mnoho ove­re­ných vlast­ností ako Anti-Theft, Anti-Phis­hing a Per­so­nálny fire­wall. V decem­bri 2014 zís­kala tech­no­ló­gia NOD32 svoje už 89. oce­ne­nie VB100, vďaka čomu je aj naďa­lej drži­te­ľom naj­vyš­šieho počtu oce­není ude­ľo­va­ných orga­ni­zá­ciou Virus Bul­le­tin. Žiadna iná anti­ví­ru­sové spo­loč­nosť nezís­kala týchto oce­není viac. ESET záro­veň vždy odchy­til všetky “In-the-wild” červy a vírusy od roku 1998, kedy toto tes­to­va­nie začalo. ESET NOD 32 tech­no­ló­gia drží záro­veň rekord v počte za sebou nasle­du­jú­cich oce­není VB100.

Staňte sa súčas­ťou komu­nity ESET BETA prog­ramu a zís­kajte mož­nosť byť medzi prvými, ktorí si vyskú­šajú nové gra­fické roz­hra­nie a vlast­nosti ESET Smart Secu­rity 9 a ESET NOD32 Anti­vi­rus 9.

Aj tieto baby pou­ží­vajú ESET ako ochranu :)

zdroj: eset.com

Pridať komentár (0)