Estón­sko ponúka svoj pre­ma­kaný coun­try mana­ge­ment celému svetu. Ako zare­a­guje Slo­ven­sko?

Martin Bohunický / 1. apríla 2016 / Zo Slovenska

Estón­sko uvoľ­nilo svoju coun­try mana­ge­ment plat­formu všet­kým, vďaka čomu môže každý zapo­jený národ využí­vať mož­nosť elek­tro­nic­kých volieb alebo daňo­vého pri­zna­nia za 3 minúty.

Coun­tryOS bol vybu­do­vaný v koope­rá­cii Estón­ska, miest­nych pod­ni­ka­te­ľov a Tal­linn Science Park Tech­no­pol. Dostupná plat­forma je presne taká istá, akú pou­ží­vajú v Estón­sku. Jed­not­livé kra­jiny a poli­tici sa môžu zare­gis­tro­vať na www.countryos.com.

countryOS3

foto: arcticstartup.com

Cena tejto služby bude závi­sieť od počtu pou­ží­va­te­ľov, poten­ciál na ušet­re­nie pros­tried­kov je tu však obrov­ský.

Ini­cia­tíva je posta­vená na inom pro­jekte: e-Resi­dency. Ten je už teraz dostupný na celom svete a pomáha kaž­dému, kto túži pod­ni­kať nezá­visle na loka­lite. Vďaka tejto službe si môžeš zare­gis­tro­vať spo­loč­nosť online, vyko­ná­vať platby, podá­vať daňové pri­zna­nie, pod­pi­so­vať doku­menty a cel­kovo mana­žo­vať svoju spo­loč­nosť.

Dnešné spus­te­nie je pre našu malú kra­jinu obrov­ským miľ­ní­kom. Odte­raz je možné pre akú­koľ­vek kra­jinu ria­diť celý štát v cloude,” pove­dal Raido Pik­kar, jeden z ini­ciá­to­rov.

countryOS2

foto: arcticstartup.com

Môže sa tohoto chy­tiť Slo­ven­sko? Bolo by nefér obvi­ňo­vať novú vládu ešte skôr, ako pod­nikla prvé kroky. Napriek tomu, že už si o nej môžeš mys­lieť, čo chceš. Možno budeme pozi­tívne prek­va­pení. Na e-govern­ment a podobné pro­jekty sú vyčle­nené stovky mili­ó­nov eur a Estón­sko nám teraz ponúka skvelú mož­nosť nie­len ušet­riť mnoho z týchto pros­tried­kov, ešte vďaka tomu ušet­riť aj obrov­ské množ­stvo času a spus­tiť “estón­sky” e-govern­ment oveľa skôr, než by kto­koľ­vek vôbec oča­ká­val.

Na webo­vej stránke je dokonca presne vypo­čí­tané, koľko bude takýto sys­tém Slo­ven­sko stáť. Nece­lých 60000 eur mesačne pri čias­tkach, ktoré naša kra­jína míňa na úplne nezmy­selné a nefunkčné pro­jekty, to znie až nere­a­lis­ticky. Bolo by šia­lené takúto prí­le­ži­tosť odmiet­nuť.

Screen Shot 2016-04-01 at 11.33.35

zdroj: arcticstartup.com, titulná foto: purehacking.com

Pridať komentár (0)