Estón­sko ponú­ka svoj pre­ma­ka­ný coun­try mana­ge­ment celé­mu sve­tu. Ako zare­a­gu­je Slo­ven­sko?

Martin Bohunický / 1. apríla 2016 / Zo Slovenska

Estón­sko uvoľ­ni­lo svo­ju coun­try mana­ge­ment plat­for­mu všet­kým, vďa­ka čomu môže kaž­dý zapo­je­ný národ využí­vať mož­nosť elek­tro­nic­kých volieb ale­bo daňo­vé­ho pri­zna­nia za 3 minú­ty.

Coun­try­OS bol vybu­do­va­ný v koope­rá­cii Estón­ska, miest­nych pod­ni­ka­te­ľov a Tal­linn Scien­ce Park Tech­no­pol. Dostup­ná plat­for­ma je pres­ne taká istá, akú pou­ží­va­jú v Estón­sku. Jed­not­li­vé kra­ji­ny a poli­ti­ci sa môžu zare­gis­tro­vať na www.countryos.com.

countryOS3

foto: arcticstartup.com

Cena tej­to služ­by bude závi­sieť od počtu pou­ží­va­te­ľov, poten­ciál na ušet­re­nie pros­tried­kov je tu však obrov­ský.

Ini­cia­tí­va je posta­ve­ná na inom pro­jek­te: e-Resi­den­cy. Ten je už teraz dostup­ný na celom sve­te a pomá­ha kaž­dé­mu, kto túži pod­ni­kať nezá­vis­le na loka­li­te. Vďa­ka tej­to služ­be si môžeš zare­gis­tro­vať spo­loč­nosť onli­ne, vyko­ná­vať plat­by, podá­vať daňo­vé pri­zna­nie, pod­pi­so­vať doku­men­ty a cel­ko­vo mana­žo­vať svo­ju spo­loč­nosť.

Dneš­né spus­te­nie je pre našu malú kra­ji­nu obrov­ským miľ­ní­kom. Odte­raz je mož­né pre akú­koľ­vek kra­ji­nu ria­diť celý štát v clou­de,” pove­dal Rai­do Pik­kar, jeden z ini­ciá­to­rov.

countryOS2

foto: arcticstartup.com

Môže sa toho­to chy­tiť Slo­ven­sko? Bolo by nefér obvi­ňo­vať novú vlá­du ešte skôr, ako pod­nik­la prvé kro­ky. Napriek tomu, že už si o nej môžeš mys­lieť, čo chceš. Mož­no bude­me pozi­tív­ne prek­va­pe­ní. Na e-govern­ment a podob­né pro­jek­ty sú vyčle­ne­né stov­ky mili­ó­nov eur a Estón­sko nám teraz ponú­ka skve­lú mož­nosť nie­len ušet­riť mno­ho z tých­to pros­tried­kov, ešte vďa­ka tomu ušet­riť aj obrov­ské množ­stvo času a spus­tiť “estón­sky” e-govern­ment ove­ľa skôr, než by kto­koľ­vek vôbec oča­ká­val.

Na webo­vej strán­ke je dokon­ca pres­ne vypo­čí­ta­né, koľ­ko bude taký­to sys­tém Slo­ven­sko stáť. Nece­lých 60000 eur mesač­ne pri čias­tkach, kto­ré naša kra­jí­na míňa na úpl­ne nezmy­sel­né a nefunkč­né pro­jek­ty, to znie až nere­a­lis­tic­ky. Bolo by šia­le­né takú­to prí­le­ži­tosť odmiet­nuť.

Screen Shot 2016-04-01 at 11.33.35

zdroj: arcticstartup.com, titul­ná foto: purehacking.com

Pridať komentár (0)