Európ­ska únia ponúka štedrý štar­to­vací prog­ram pre star­tupy

Alexandra Dulaková / 11. mája 2016 / Business

A nie­len pre ne — ini­cia­tíva sa vzťa­huje aj na malých a stred­ných pod­ni­ka­te­ľov. Sľub­ných pod­ni­ka­te­ľov spája s výskum­níkmi a kre­a­tív­nymi moz­gami, ktorí ich biz­nis za rok pre­me­nia na sku­toč­nosť a záro­veň zaru­čuje vidi­teľ­nosť a kon­ku­ren­cie­schop­nosť vrámci celej EU. 

Ini­cia­tíva Hori­zon 2020, ktorá spadá pod výskumný a ino­vačný prog­ram Európ­skej únie, sa kvôli tomuto pro­jektu spo­jila s Európ­skou komi­siou a jej EASME agen­tú­rou zod­po­ved­nou za pod­poru malých a stred­ných pod­ni­ka­te­ľov. Ak máš ty alebo tvoja začí­na­júca firma/startup nejaký skvelý nápad, no potre­bu­ješ finančnú injek­ciu alebo tvo­rivý mozog, ktorý by vedecko-tech­nické stránky pro­jektu dotia­hol do doko­na­losti, si skve­lým adep­tom na tento grant. Výskum­níci sú väč­ši­nou štu­denti PhD, kto­rých ti grant na dobu jed­ného roka poskytne k dis­po­zí­cii a samoz­rejme aj zaplatí. Keďže odbory sú rôzne, aj grant sa bude jeho výher­com šiť na mieru.

Záro­veň tím absol­vuje ško­le­nie, ktoré ho má pri­pra­viť na sku­točné fun­go­va­nie pro­jektu po tom, čo ho s pomo­cou vedec­kej pomoci pri­vedú na svet. Aby sa nie­len dokon­čil, ale aj uchy­til a zau­jal tých, ktorí sa dajú pova­žo­vať za cie­ľovú sku­pinu. Prog­ram by mal záu­jem­cov pri­pra­viť na situ­ácie v sku­toč­nom svete pod­ni­ka­nia, ako aj na rôzne kul­túrne pro­stre­dia, v kto­rých môžu pôso­biť. Záro­veň budú pro­jekty vybe­rané aj tak, aby vedeli poten­ciálne zamest­nať čo naj­viac ľudí. 

3020731-slide-s-19-dashlane-office-new-york

foto: hubs­pot

Ako rodák z kra­jiny EU sa samoz­rejme môžeš zapo­jiť. Ini­cia­tíva pri­tom platí aj pre veľa ďal­ších kra­jín, ktoré s EU spo­lu­pra­cujú na ini­cia­tívne Hori­zont 2020, alebo pat­ria medzi teri­tó­ria člen­ských štá­tov. Pri­hláška pre­bieha online a ak máš záu­jem, musíš ju sti­hnúť do konca júna, 30.6.2016 o 17:00 nášho času. Ešte pred­tým si musíš zalo­žiť účet vrámci auten­ti­kač­nej služby Európ­skej komi­sie (ECAS). Keďže všetky tieto pro­cesy pre­bie­hajú v anglič­tine, jej veľmi dobrá úro­veň je úpl­nou samoz­rej­mos­ťou, ktorá sa od teba oča­káva. Následne môžeš svoj star­tup alebo pod­ni­ka­nie zare­gis­tro­vať. Okrem povin­ných infor­má­cii musíš napí­sať aj krátky moti­vačný text o tom, prečo by mal grant skon­čiť práve v tvo­jich rukách a čo vďaka nemu môžeš svetu pri­niesť.

Ak ťa vyberú, od budú­ceho marca až do budú­ceho júna (2017) bude nasle­do­vať obdo­bie nají­ma­nia ľudí, kto­rých bude na prácu treba. A od sep­tem­bra 2017 až do augusta 2018 sa bude samotná spo­lu­práca odo­hrá­vať. A ešte pred­tým, než pri­hlášku odo­vzdáš, môžeš zadarmo vytvo­riť inze­rát na vedeckú pozí­ciu vrámci európ­skeho pra­cov­ného por­tálu EURA­XESS, kde k nemu budú mať prí­stup stovky rele­vant­ných ľudí. Ešte pred­tým, než sa do prog­ramu pri­hlá­siš, tak od nich môžeš zís­kať feed­back a celý tvoj pro­jekt pop­rí­pade tro­chu vylep­šiť. Sú to záro­veň ľudia, ktorí môžu neskôr skon­čiť ako tvoja vedecká výpo­moc.

Tak čo, ideš do toho? 

3020731-inline-s-10-dashlane-office-new-york

foto: emer­ging europe

Zdroj: EC.Europa, zdroj titul­nej foto­gra­fie: star­tup europe club

Pridať komentár (0)