Európ­ska únia ponú­ka šted­rý štar­to­va­cí prog­ram pre star­tu­py

Alexandra Dulaková / 11. mája 2016 / Business

A nie­len pre ne — ini­cia­tí­va sa vzťa­hu­je aj na malých a stred­ných pod­ni­ka­te­ľov. Sľub­ných pod­ni­ka­te­ľov spá­ja s výskum­ník­mi a kre­a­tív­ny­mi moz­ga­mi, kto­rí ich biz­nis za rok pre­me­nia na sku­toč­nosť a záro­veň zaru­ču­je vidi­teľ­nosť a kon­ku­ren­cie­schop­nosť vrám­ci celej EU. 

Ini­cia­tí­va Hori­zon 2020, kto­rá spa­dá pod výskum­ný a ino­vač­ný prog­ram Európ­skej únie, sa kvô­li tomu­to pro­jek­tu spo­ji­la s Európ­skou komi­si­ou a jej EAS­ME agen­tú­rou zod­po­ved­nou za pod­po­ru malých a stred­ných pod­ni­ka­te­ľov. Ak máš ty ale­bo tvo­ja začí­na­jú­ca firma/startup neja­ký skve­lý nápad, no potre­bu­ješ finanč­nú injek­ciu ale­bo tvo­ri­vý mozog, kto­rý by vedec­ko-tech­nic­ké strán­ky pro­jek­tu dotia­hol do doko­na­los­ti, si skve­lým adep­tom na ten­to grant. Výskum­ní­ci sú väč­ši­nou štu­den­ti PhD, kto­rých ti grant na dobu jed­né­ho roka poskyt­ne k dis­po­zí­cii a samoz­rej­me aj zapla­tí. Keď­že odbo­ry sú rôz­ne, aj grant sa bude jeho výher­com šiť na mie­ru.

Záro­veň tím absol­vu­je ško­le­nie, kto­ré ho má pri­pra­viť na sku­toč­né fun­go­va­nie pro­jek­tu po tom, čo ho s pomo­cou vedec­kej pomo­ci pri­ve­dú na svet. Aby sa nie­len dokon­čil, ale aj uchy­til a zau­jal tých, kto­rí sa dajú pova­žo­vať za cie­ľo­vú sku­pi­nu. Prog­ram by mal záu­jem­cov pri­pra­viť na situ­ácie v sku­toč­nom sve­te pod­ni­ka­nia, ako aj na rôz­ne kul­túr­ne pro­stre­dia, v kto­rých môžu pôso­biť. Záro­veň budú pro­jek­ty vybe­ra­né aj tak, aby vede­li poten­ciál­ne zamest­nať čo naj­viac ľudí. 

3020731-slide-s-19-dashlane-office-new-york

foto: hubs­pot

Ako rodák z kra­ji­ny EU sa samoz­rej­me môžeš zapo­jiť. Ini­cia­tí­va pri­tom pla­tí aj pre veľa ďal­ších kra­jín, kto­ré s EU spo­lu­pra­cu­jú na ini­cia­tív­ne Hori­zont 2020, ale­bo pat­ria medzi teri­tó­ria člen­ských štá­tov. Pri­hláš­ka pre­bie­ha onli­ne a ak máš záu­jem, musíš ju sti­hnúť do kon­ca júna, 30.6.2016 o 17:00 náš­ho času. Ešte pred­tým si musíš zalo­žiť účet vrám­ci auten­ti­kač­nej služ­by Európ­skej komi­sie (ECAS). Keď­že všet­ky tie­to pro­ce­sy pre­bie­ha­jú v anglič­ti­ne, jej veľ­mi dob­rá úro­veň je úpl­nou samoz­rej­mos­ťou, kto­rá sa od teba oča­ká­va. Násled­ne môžeš svoj star­tup ale­bo pod­ni­ka­nie zare­gis­tro­vať. Okrem povin­ných infor­má­cii musíš napí­sať aj krát­ky moti­vač­ný text o tom, pre­čo by mal grant skon­čiť prá­ve v tvo­jich rukách a čo vďa­ka nemu môžeš sve­tu pri­niesť.

Ak ťa vybe­rú, od budú­ce­ho mar­ca až do budú­ce­ho júna (2017) bude nasle­do­vať obdo­bie nají­ma­nia ľudí, kto­rých bude na prá­cu tre­ba. A od sep­tem­bra 2017 až do augus­ta 2018 sa bude samot­ná spo­lu­prá­ca odo­hrá­vať. A ešte pred­tým, než pri­hláš­ku odo­vzdáš, môžeš zadar­mo vytvo­riť inze­rát na vedec­kú pozí­ciu vrám­ci európ­ske­ho pra­cov­né­ho por­tá­lu EURA­XESS, kde k nemu budú mať prí­stup stov­ky rele­vant­ných ľudí. Ešte pred­tým, než sa do prog­ra­mu pri­hlá­siš, tak od nich môžeš zís­kať feed­back a celý tvoj pro­jekt pop­rí­pa­de tro­chu vylep­šiť. Sú to záro­veň ľudia, kto­rí môžu neskôr skon­čiť ako tvo­ja vedec­ká výpo­moc.

Tak čo, ideš do toho? 

3020731-inline-s-10-dashlane-office-new-york

foto: emer­ging euro­pe

Zdroj: EC.Europa, zdroj titul­nej foto­gra­fie: star­tup euro­pe club

Pridať komentár (0)