Eventy

Close

Cestami necestami #31 – ÁZIA 4X4 a Somálsko

Bratislava

 • Nová Cvernovka
 • 19.09.2018

Popis

Pra­vi­delné 31. po­kra­čo­va­nie pre­zen­tá­cií Ces­tami ne­ces­tami po PR­VÝ­KRÁT v No­vej Cver­novke! 25ti­síc ki­lo­met­rov v sta­rom po­li­caj­nom Lan­dRo­veri cez Kau­kaz, roz­ľahlé pláne Ka­zachs­tanu až do mŕt­vych hôr Ta­dži­kis­tanu v po­daní ces­to­va­teľ­ského „du­opacku“ a voj­nou za­sia­hnuté So­mál­sko z po­hľadu mi­lov­níka ex­trém­nych des­ti­ná­cií – ces­to­va­teľa Petra Gre­gora.

19:00 Mi­chal Ku­bík- Ako sa ces­tou z Gru­zín­ska po­zrieť na Pa­mír
Cez pa­miatky, gý­čové pláže a po­d­zemné mestá za Čierne more do hôr Kau­kazu, kde člo­vek zistí že hra­ni­cami Európy ži­vot ne­končí. Na­prieč vy­pra­hnu­tým a ne­po­cho­pi­teľne roz­ľah­lým Ka­zachs­ta­nom do ze­le­ného raja Kir­giz­ska a tak­mer mŕt­vych hor Ta­ji­kis­tánu. 25ti­síc ki­lo­met­rov v sta­rom po­li­caj­nom Lan­dRo­veri s po­chyb­nou po­ves­ťou.

www.over­land.sk
https://www.fa­ce­book.com/ibad­vaja

20:10 – 20:30 pre­stávka

20:30 Pe­ter Gre­gor – So­mál­sko – Zná­sil­nený raj
26 ro­kov ob­čian­skej vojny za­ne­chalo kra­jinu v de­z­olát­nom stave. V po­sled­ných ro­kov sa však si­tu­ácia na­toľko zlep­šila, že je možné pri prí­snych bez­peč­nost­ných pra­vid­lách nav­ští­viť hlavné mesto Mo­ga­dišo, po­koj­nej­šiu ob­lasť Pun­tland, kde si na chvíľu ne­pri­pus­títe, že sa na­chá­dzate v So­mál­sku a pre­krásne Kis­mayo s ne­dot­knu­tými plá­žami, kde si do­máci mys­lia, že ste iba čer­noch s kož­nou cho­ro­bou alebo uni­kátny Go­ob­weyn, miesto stret­nu­tia ži­vo­to­dár­nej rieky s oce­ánom.

https://www.fa­ce­book.com/pe­ter­gre­gor­ces­to­va­nie/
www.ces­to­va­tel­skep­red­nasky.sk

Vstupné:
– 5 € pre pr­vých 10 lís­tkov v pred­pre­daji
– 6 € ďal­šie v pred­pre­daji
– 6 € na mieste podľa ka­pa­city

Lís­tky na: https://bit.ly/2NgyNXi

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Hlavný par­tner: www.al­che­myt­ra­vel.sk
– Hlavní me­diálni par­tneri: www.hi­king.skwww.out­do­or­filmy.skwww.za­me­nej.skwww.dob­ro­druh.skwww.in­te­rez.skwww.ka­de­tade.comwww.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.sk
www.kams­detmi.skwww.ci­ty­life.skwww.gre­ven­tan.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 10 expe­dí­cií su­mou tak­mer 1500 €. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2 % alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Expe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

MÁŠ ZAU­JÍ­MAVÝ ČLÁ­NOK alebo VI­DEO, ktorý si ešte ni­kde ne­pub­li­ko­val? Zve­rejni ho u nás: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pri­dajc­la­nok/

PRI­DAJ SA DO OD­BERU NO­VI­NIEK EMAI­LOM A bu­deš ve­dieť o na­šich po­du­ja­tiach ako prvý
Pri­daj sa na: https://app.mai­ler­lite.com/web­forms/lan­ding/h5s8u5

PO­ZRI SI ZÁ­ZNAMY Z FES­TI­VALU A PRI­HLÁS SA DO OD­BERU VI­DEÍ NA: https://www.you­tube.com/c/Ces­tou­ne­ces­touSk

——————————————————————–
OD­PO­RÚ­ČAME OD NA­ŠICH PAR­TNE­ROV A PRE­ZEN­TU­JÚ­CICH Z MI­NU­LOSTI (kú­pou pod­po­ríš naše ak­ti­vity)
– Kniha/ebook Ces­tuj bez mi­li­ó­nov (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://www.ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/?utm_source=oz­ces­tou­ne­ces­tou&utm_me­dium=fbe­vent
– Ebook Tra­vel­hac­ker­ský sprie­vodca na Is­land (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/tra­vel­hac­ker­sky-sprie­vodca-na-is­land/?utm_source=oz­ces­tou­ne­ces­tou&utm_me­dium=fbe­vent
– Kniha/ebook Láska k Aziat­kám – In­tímna spo­veď mla­dého Slo­váka s váš­ňou pre ázij­ské diev­čatá: https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/laska-k-aziat­kam/?ref=25805
– Kniha “Okolo sveta s pal­com hore“: https://elist.sk/ob­chod/okolo-sveta-s-pal­com-hore/?ref=3487
– Za­rá­baj Ako Pán (on­line kurz Luba Ju­ríka o za­rá­baní cez in­ter­net): https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/chcem/za­ra­baj-ako-pan/?ref=25805
– Stie­ra­cia mapa Slo­ven­ska: https://www.za­me­nej.sk/zlava/info/stie­ra­cia-mapa-slo­ven­ska?utm_source=ces­tou­ne­ces­tou.sk&utm_cam­paign=eban­ner&utm_me­dium=ban­ner&od­po­ruc=48defc6f2aa8e24c5461eaa83d478be3
– Es­hop Mo­der­ného pra­člo­veka (knihy, vý­ži­vové sup­le­menty): https://mo­der­nyp­rac­lo­vek.sk/ob­chod/ref/11/ a Po­wer­logy: https://po­wer­logy.com/?utm_source=aff&utm_me­dium=aff&utm_cam­paign=dgt&a_aid=525d02cc5a34c&a_bid=6f4ea7f8&data1=2fe1b48f-2cc2-480b-8507-e69115eac6a2_294e5572-6a6b-4f31-973e-44dd42bdf045&vrf

Kom­pletný prog­ram na­šich af­fi­liate prog­ra­mov náj­deš na: http://www.mi­chalk­nitl.com/2018/01/ces­to­va­tel­ske-af­fi­liate-od­kazy/

Ok­rem toho knihy a ebo­oky za­kla­da­teľa OZ Ces­tou ne­ces­tou náj­deš na: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/ob­chod/

Close

Juraj Rosa (GoodAI Applied) & Michal Hrabovec (Anasoft) – AI in real life + CESAwards 2018

Bratislava

 • 20.09.2018

Popis

We live in exci­ting ti­mes where ar­ti­fi­cial in­tel­li­gence is qu­ickly fin­ding its way into our so­cie­ties. Ar­ti­fi­cial in­tel­li­gence pro­mi­ses to have huge trans­for­ma­tive ef­fects to many sec­tors. But what is its use in real life?

Spe­a­ker:
Ju­raj Rosa, CEO of Go­odAI App­lied
 – a com­pany that fo­cu­ses on add­res­sing the ne­eds of le­a­ders of va­ri­ous in­dus­tries using next-ge­ne­ra­tion AI tech­no­lo­gies, will talk about his ca­reer jour­ney and the im­pact AI has on our eve­ry­day li­ves.

Mo­de­ra­tor:
Mi­chal Hra­bo­vec, Co-foun­der and Pre­si­dent of Ana­soft,
 a true pi­oneer in Slo­va­kia’s soft­ware in­dus­try will ask Ju­raj all the qu­es­ti­ons you’re im­pa­tient to hear the an­swers for.

Since Star­tup Grind Bra­ti­slava is a vib­rant com­mu­nity of en­trep­re­ne­urial-min­ded pe­ople, to ce­leb­rate the star­tup spi­rit of Slo­va­kia, we’ve te­a­med up with Cen­tral Euro­pean Star­tup Awards and to­get­her we bring you Slo­va­kia Na­ti­onal Fi­nale / CE­SA­wards 2018! 

The Cen­tral Euro­pean Star­tup Awards is a se­ries of events in the CEE coun­tries, to re­cog­nize the star­tup eco­sys­tems of this di­verse re­gion and that’s why the Slo­vak Na­ti­onal Win­ners of these 14 ca­te­go­ries will be an­noun­ced at this Star­tup Grind Bra­ti­slava event:

– Star­tup of the Year
– Foun­der of the Year
– In­ves­tor of the Year
– Best Ne­wco­mer
– Best So­cial Im­pact Star­tup
– Best IoT Star­tup
– Best Fin­Tech Star­tup
– Best AI Star­tup
– Fe­male Role Mo­del of the Year
– Best Bio­tech Star­tup
– Best Co­wor­king Space
– Best Ac­ce­le­ra­tor/In­cu­ba­tor Prog­ramme
– Best Block­chain Star­tup
– Best Prop-Tech Star­tup

We are lo­oking for­ward to all of you to help us shape the lo­cal star­tup com­mu­nity!

22.09.2018 / 09:00 / Bratislava

Time a Stress management

Close

Time a Stress management

Bratislava

 • Mierová 56, Bratislava
 • 22.09.2018

Popis

Máte stre­sové za­mest­na­nie? Prob­lémy v sú­krom­nom ži­vote? Ne­stí­hate? Na­učte sa ovlá­dať svoj stres a správne si za­trie­diť čas. Na kurze Time a Stress ma­na­ge­ment v Po­wer Co­aching-u Vás na­učíme ako zvlád­nuť každú si­tu­áciu s chlad­nou hla­vou.

Ne­ig­no­rujte va­rovné sig­nály vy­ho­re­nia! Na­učte sa žiť so stre­som v ne­ru­še­nom sú­lade v akej­koľ­vek si­tu­ácii.

Pre koho je kurz ur­čený:
ma­na­žéri, ve­dúci pra­cov­níci, per­so­na­listi, asis­tenti, za­mest­nanci- všetci, ktorí chcú lep­šie odo­lá­vať stresu a efek­tívne zvlá­dať zá­ťa­žové si­tu­ácie v práci aj v sú­krom­nom ži­vote

Ob­sah kurzu Stress ma­na­ge­ment:
• Mo­del vzniku a pô­so­be­nia stresu
• Zmena stre­so­rov po­čas ži­vota
• Stres a jeho vplyv na zdra­vie a vý­kon­nosť
• Syn­dróm vy­ho­re­nia
• Psy­cho­lo­gické pred­po­klady pre zvlá­da­nie stresu – Jun­gova te­órie osob­nosti
• Spoz­ná­va­nie a de­fi­no­va­nie stre­so­rov jed­not­livca vo vlast­nom okolí na zá­klade te­órie osob­nosti
• Nor­málne re­ak­cie na stres, ich pô­vod prí­činy a rie­še­nie
• Ri­zi­kové re­ak­cie na stres, ich pô­vod, prí­činy a rie­še­nie
• Mo­derné tech­niky pre­ven­cie proti stresu
• Uži­točné spô­soby re­laxu
• Ná­vod na zmenu ži­vot­ného štýlu k eli­mi­no­va­niu stre­so­vých fak­to­rov

Ob­sah kurzu Time ma­na­ge­ment:
• Se­ba­poz­na­nie ako zá­klad pre vy­tvo­re­nie efek­tív­neho time ma­na­ge­mentu
• Na­rá­ba­nie s ča­som na zá­klade bio­rytmu a ty­po­ló­gie osob­nosti
• Stres ako ná­sle­dok ne­efek­tív­neho vy­uži­tia času – prečo vzniká a čo spô­so­buje
• Syn­dróm vy­ho­re­nia
• Bu­do­va­nie správ­nych ná­vy­kov
• Ur­če­nie si pri­orít
• Opti­ma­li­zá­cia času
• Ná­stroje efek­tív­neho plá­no­va­nia
• In­tu­itívny time ma­na­ge­ment alebo: ne­choď hla­vou proti múru
• Se­bu­ve­do­me­nie a se­ba­oce­ne­nie – ako si ur­čiť to, na čom nám v ži­vote sku­točne zá­leží, prečo to všetko ro­bíme
• Prečo a ako sa od­me­niť

Kurz Time a Stress ma­na­ge­ment sa usku­toční dňa 22.09.2018 v pries­to­roch Po­wer Co­aching-u od 8:00 do 16:00 na Mie­ro­vej 56 v Bra­ti­slave pod ve­de­ním skú­se­ných lek­to­rov Sil­vie Lan­ger­man a To­máša Lan­ger­man.

Cena kurzu je 170€ s DPH
Pri­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)

Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­tit UP a Me­eto
foto www.pe­xels.com

Cena:

170,00 €

s DPH
Dĺžka kurzu:

1 deň

Ter­míny
Dá­tum a čas: 22.09.2018 08:00
Miesto: Mie­rová 56, Bra­ti­slava

23.09.2018 / 10:00 / Bratislava

Športujúce mesto 2018

Close

Športujúce mesto 2018

Bratislava

 • 23.09.2018

Popis

ŠPOR­TU­JÚCE MESTO 2018
Už štvrtý roč­ník naj­väč­šieho slo­ven­ského po­du­ja­tia v rámci Európ­skeho týždňa športu 2018 (23. – 30. sep­tem­ber). Po­čas jed­ného dňa si mô­žete vy­skú­šať viac než 50 rôz­nych špor­to­vých ak­ti­vít pre všetky ve­kové ka­te­gó­rie.

NE­DEĽA 23. SEP­TEM­BRA 2018
Ne­zá­leží na veku, po­hlaví alebo úrovni špor­to­vých zruč­ností – na na­šom po­du­jatí si úplne každý nájde to svoje! Vy­skú­šajte a spoz­najte ši­roké spek­trum špor­to­vých ak­ti­vít ur­če­ných pre na­ozaj všet­kých. Náj­dite si nový šport, vy­skú­šajte ne­tra­dičné športy alebo len strávte prí­jemný deň v krás­nom pro­stredí.

SAD JANKA KRÁĽA
Pri­pra­ve­ných je kaž­do­ročne okolo 50 ce­lo­den­ných sta­no­víšť, 10 ve­rej­ných tré­nin­gov podľa roz­pisu a de­siatky špor­to­vých exhi­bí­cií. A to všetko v krás­nom pro­stredí naj­star­šieho parku stred­nej Európy! Všetky ak­ti­vity sú bez­platné 🙂

www.spor­tu­ju­ce­mesto.sk

24.09.2018 / 18:00 / Bratislava

Nauč sa predať sa

Close

Nauč sa predať sa

Bratislava

 • 24.09.2018

Popis

Po­nú­kaš služby alebo pre­dá­vaš pro­dukt a hľa­dás si kli­en­tov?
Nauč sa, ako sa pre­dať v tvrdom svete kon­ku­ren­cie.

Čo ti pred­náška pri­ne­sie?

– Osvo­jíš si zá­kladný pred­po­klad vy­jed­ná­va­nia = ve­dieť čo chcem
– Na­učíš sa ako pri­pra­viť úvodnú po­nuku a na­pí­sať email, ktorý má šancu oslo­viť
– Spoz­náš kľú­čové mo­menty ob­chod­ného roz­ho­voru a vy­skú­šaš si, ako vhodne re­a­go­vať na re­ak­cie pro­ti­strany
– Do­zvieš sa, ako vy­jed­ná­vať o cene a pla­tob­ných pod­mien­kach
– Zís­kaš tipy na osved­če­ných správ­cov kon­tak­tov (CMS)
– Zis­tíš ako do­viesť ob­chodný roz­ho­vor do úspeš­ného konca

a množ­stvo ďal­ších uži­toč­ných ti­pov.

Lek­tor: Vik­tor Koš­tický

Lís­tky je možné za­kú­piť len v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji: 10 € (pred­pre­daj končí 23.9. o 12:00)

Lís­tok kú­piš => https://bit.ly/2NxDtLM
Po­čet miest li­mi­to­vaný.

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

26.09.2018 / 09:00 / Bratislava

Cestovať a pracovať? Dá sa to!

Close

Cestovať a pracovať? Dá sa to!

Bratislava

 • 26.09.2018

Popis

Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU v spo­lu­práci s hlav­ným par­tne­rom, Na­dá­ciou ESET, pri­pra­vuje biz­nis ra­ňajky pre štu­den­tov, pod­ni­ka­te­ľov a ši­rokú ve­rej­nosť.

Najb­liž­šie biz­nis ra­ňajky sa usku­toč­nia 26.9.2018
Hosť: Do­mi­nik Or­fa­nus
Téma: Ces­to­vať a pra­co­vať? Dá sa to!
Ter­mín: 26.9.2018 od 9:00 – 11:00 hod. 
Miesto: Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15, 831 02 Bra­ti­slava – 1. po­scho­die. č. miest­nosti 1.02

Čo sa do­zviete?

• ako skĺbiť pro­duk­ti­vitu a ne­prí­tom­nosť v kan­ce­lá­rii,
• hacky ako spra­viť na ces­tách viac ako v práci,
• de­le­gate and di­sap­pear alebo opti­ma­li­zuj čo sa dá,
• ako byť pri­pra­vený na naj­horší sce­nár, a prečo je dobré mať plán B.

 

O lek­to­rovi:
Do­mi­nik Or­fa­nus je za­kla­da­te­ľom star­tupu Ben­ja­min But­ton, ktorý sídli u nás, v InQb. V roku 2009 za­lo­žil ces­tovnú agen­túru CHER­NO­BY­Lwel.com, ktorá po­núka ľu­ďom vý­lety do zau­jí­ma­vých kú­tov ukra­jin­skej elek­trárne Čer­no­byl. V mi­nu­losti bol tak­tiež re­por­té­rom pre týž­den­ník Trend a jed­ným z mo­de­rá­to­rov Slo­ven­ského roz­hlasu.

Re­gis­trá­cia: po­mo­cou elek­tro­nic­kého for­mu­lára naj­ne­skôr do 25.9.2018 do 15:00 hod.

Close

leTalk | Leadership 21. storočia & Zmena nemusí bolieť

Vstupné 10 €

 • 27.09.2018

Popis

Aký by mal byť lí­der 21. sto­ro­čia? Mô­žete sa aj vy stať líd­rom?
Mô­žeme brať zmeny ako prí­le­ži­tosť zme­niť svoj ži­vot k lep­šiemu?
Príďte na náš sep­tem­brový le­Talk a do­zviete sa od­po­vede na tieto a ďal­šie otázky…
————-
Pod ve­de­ním pro­fe­si­onál­nych kou­čiek sa do­zviete viac o té­mach ako:
16:30
I. Le­a­ders­hip 21. sto­ro­čia
Reč­níčka: Ja­ro­slava Va­cul­čia­ková, PhD.
17:30
II. Zmena ne­musí bo­lieť
Reč­níčka: Mgr. Eva Mar­ti­no­vi­čová
————-
De­taily eventu:
1. Le­a­ders­hip 21. sto­ro­čia (45 min.)
2. Pre­stávka (15 min.)
3. Zmena ne­musí bo­lieť (45 min.)
4. Ne­twor­king
————
Po­pla­tok za vstu­penku na le­Talk je 10€ cez Eventb­rite, na mieste bude suma za vstu­penku 12€.
————
Par­tneri:
– Star­tI­tUp
– Me­eto
– Gre­ven­tan
Ďa­ku­jeme!
————
Le­Talk je sú­čas­ťou kon­ceptu top­co­ach.sk, kto­rého cie­ľom je uľah­čiť ľu­dom prí­stup k se­ba­roz­voju na pra­vi­del­nej báze, a to pro­stred­níc­tvom le­Talk-ov a works­ho­pov s pro­fe­si­onál­nymi koučmi a lek­tormi.

01.10.2018 / 18:00 / Bratislava

Ako sa stať spisovateľom

Close

Ako sa stať spisovateľom

Bratislava

 • 01.10.2018

Popis

Aj ty si si vždy pred­sta­vo­val, ako sa ráno zo­bu­díš na obed a za­ba­lený v žu­pane pre­se­díš zvy­šok dňa za pí­sa­cím stro­jom v prudko tvo­ri­vej čin­nosti?

Aké je to v sku­toč­nosti byť na­ozaj­st­ným spi­so­va­te­ľom, aké k tomu po­tre­bu­ješ pred­po­klady a zruč­nosti a čo s tex­tom, ktorý už máš na­pí­saný a chcel by si ho vy­dať ?
O tom všet­kom a vše­li­čom inom spi­so­va­teľ­skom bude de­bata s kniž­nou edi­tor­kou So­ňou Bo­ru­šo­vi­čo­vou, ktorá už ne­jed­ného spi­so­va­teľa usmer­nila v zá­sad­nej otázke „Po­kra­čo­vať, či ne­pok­ra­čo­vať?“ ;)

Soňa Bo­ru­šo­vi­čová píše po­é­ziu od ôs­mich ro­kov. Prvý ro­mán na­pí­sala, keď mala de­sať. Vy­štu­do­vala fil­movú a te­le­víznu dra­ma­tur­giu a sce­ná­ris­tiku na VŠMU, pí­sala sce­náre pre det­ské re­lá­cie, aj Or­di­ná­ciu v ru­žo­vej záh­rade, spolu so ses­trou Evou Bo­ru­šo­vi­čo­vou na­pí­sala sce­nár pre ce­lo­ve­černý film Vadí ne­vadí. V roku 1999 si sama vy­dala knižku pre deti Gre­gor – Roz­právka o veľ­kom pu­to­vaní. V le­gen­dár­nom in­ter­ne­to­vom ma­ga­zíne In­zine.sk bola au­tor­kou a re­dak­tor­kou. Pre vy­da­va­teľ­stvo Slo­vart re­di­go­vala knihy, Ma­xim E. Mat­kin, Bar­bora Kar­do­šová a Marko The­len sú „jej dvorní“ au­tori. Knihy edi­tuje, číta a po­máha pri ich vzniku ako koučka pre au­to­rov a li­te­rárna agentka. Or­ga­ni­zuje works­hopy Ako na­pí­sať knihu, Rých­lo­kurz edi­to­va­nia a pod­pornú sku­pinu pre au­to­rov. Drží sa hesla, že ta­lent nie je všetko. Ok­rem toho chová kozy, ovce a hy­dinu a je ve­dú­cou obec­nej kniž­nice Veľké Krš­te­ňany.

Lís­tky v pred­pre­daji: 5 eur
Lís­tky na mieste: 7 eur

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

05.10.2018 / 08:00 / Bratislava

Staň sa majstrom komunikácie

Close

Staň sa majstrom komunikácie

Bratislava

 • Mierová 56,
 • 05.10.2018

Popis

Za­skočí Vás kde tu si­tu­ácia kedy stra­títe reč?Chcete sa zdo­ko­na­liť v ko­mu­ni­ká­cii? Blo­kuje tréma Váš ústny pre­jav?
Po­tom je kurz ,,Staň sa maj­strom ko­mu­ni­ká­cie“ ur­čený práve pre Vás!

Ko­mu­ni­ká­cia je zá­klad. Zá­klad v par­tner­skom vzťahu, v práci, doma, všade.
Veľa ne­do­ro­zu­mení má pô­vod v ne­správ­nej ko­mu­ni­ká­cií, keď sa dvaja ľu­dia ne­po­cho­pia. Ur­čite po­znáte to aj vy, keď sa cí­tite ne­po­cho­pení alebo ste si sto per­cent istý o svo­jej pravde. Ak chceme mať dobré vzťahy v ži­vote, mu­síme sa na­učiť správne ko­mu­ni­ko­vať, po­čú­vať toho dru­hého, byť em­pa­tický. Mô­žete tak pre­dísť zby­toč­ným hád­kam a ne­do­ro­zu­me­niam.

Správna ko­mu­ni­ká­cia je nie­kedy na­ozaj ťažká, hlavne keď druhá strana vám to vô­bec nez­ľah­čuje. Dô­le­žité je však, aby ste vy vy­trvali, aby ste mali od­stup, keď po­tre­bu­jete. Uvi­díte, ča­som vás vaše oko­lie ocení, budú s vami radi roz­prá­vať a zdie­ľať veľa in­for­má­cií. Sta­nete sa dô­ve­ry­hod­ným člo­ve­kom s kým si ľu­dia radi po­ke­cajú. Ur­čite aj vy po­znáte nie­koho vo va­šom okolí, s kým sa ne­radi stre­tá­vate, a keď ná­ho­dou ho­díte reč, už len ča­káte, kedy to končí.

Na­učíte sa:
 • uplat­niť zís­kané ko­mu­ni­kačné zruč­ností v kon­krét­nych pra­cov­ných a mi­mop­ra­cov­ných si­tu­áciách
 • vy­užiť ná­pady, myš­lienky, me­tó­dy a tech­niky, ktoré po­má­hajú ľah­šie a úspeš­nej­šie ko­mu­ni­ko­vať s roz­lič­nými typmi ľudí v roz­ma­ni­tých si­tu­áciách
 • po­cho­piť, čo o ľu­ďoch pre­zrá­dza ich vy­jad­ro­va­nie a reč tela
 • uve­do­miť si, že ko­mu­ni­ká­cia pred­sta­vuje moc a na­učiť sa ju efek­tívne vy­uží­vať po­môže zme­niť náš po­hľad na svet aj po­hľad, kto­rým svet po­zerá na nás
Ob­sah:
 • Ko­mu­ni­ká­cia
 • Spätná väzba
 • Kri­tika a po­chvala
 • Aser­ti­vita
 • Ko­mu­ni­kačné ka­nály

Prí­dite v pia­tok 05.10.2018 o 8:00 hod. na kurz ,,Staň sa maj­strom ko­mu­ni­ká­cie“
Lek­tori: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC a To­máš Lan­ger­mann
Kurz bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov).
Cena je 170 EUR s DPH.

Pri­hla­so­va­nie na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte na tel. číslo 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tnermi po­du­ja­tia sú Star­ti­tUP :) a Me­eto
Foto: www.pe­xels.com

Close

Cestovateľský festival Cestou necestou v Nitre

Nitra

 • 09.10.2018

Popis

Ces­to­va­teľ­ský fes­ti­val Ces­tou ne­ces­tou po PR­VÝ­KRÁT v nit­rian­skom Mu­sic a Café.

V Juž­nej Ame­rike strá­vime 10 me­sia­cov a prej­deme sa džun­gľou, alebo pod ľa­dov­com, spo­známe di­vokú prí­rodu, na bi­cykli ura­zíme stovky ki­lo­met­rov a nohy nám budú oku­sá­vať pi­rane, ale čaká nás aj voj­nou za­sia­hnuté So­mál­sko z po­hľadu mi­lov­níka ex­trém­nych des­ti­ná­cií – ces­to­va­teľa Petra Gre­gora.

19:00 Viera Va­len­tová a Pe­ter Bu­gáň – Južná Ame­rika – to naj z prí­rod­ných krás a dob­ro­voľ­níc­tva

V Juž­nej Ame­rike sme strá­vili vyše de­sať me­sia­cov po­čas kto­rých sme veľa dob­ro­voľ­ní­čili, na­prí­klad na ká­vo­vej farme v Ek­vá­dore či v hos­teli v naj­vyš­šie po­lo­že­nej met­ro­pole sveta (v La Paz v Bo­lí­vii). Mi­lu­jeme hory a di­vokú prí­rodu, ab­sol­vo­vali sme nie­koľko viac­dňo­vých tre­kov, Qu­ilo­toa cir­cuit v Ek­vá­dore, vý­stup na sopku Pi­chin­cha pri Qu­ite, Ná­rodný park Ta­y­rona a Sierra Ne­vada v Ko­lum­bii, trek Santa Cruz pod ľa­dov­cami v Peru či bi­cyk­lo­vačka okolo naj­vyš­šie po­lo­že­ného splav­ného ja­zera Ti­ti­caca v Peru a Bo­lí­vii. Ta­kisto sme sa do­stali aj do ama­zon­skej džun­gle v Peru a dva dni sa pla­vili na vet­chom ka­noe s pi­ra­ňami a slad­ko­vod­nými del­fínmi.

http://our­way.sk/blog/

20:10 – 20:30 pre­stávka

20:30 Pe­ter Gre­gor – So­mál­sko – Zná­sil­nený raj

26 ro­kov ob­čian­skej vojny za­ne­chalo kra­jinu v de­z­olát­nom stave. V po­sled­ných ro­kov sa však si­tu­ácia na­toľko zlep­šila, že je možné pri prí­snych bez­peč­nost­ných pra­vid­lách nav­ští­viť hlavné mesto Mo­ga­dišo, po­koj­nej­šiu ob­lasť Pun­tland, kde si na chvíľu ne­pri­pus­títe, že sa na­chá­dzate v So­mál­sku a pre­krásne Kis­mayo s ne­dot­knu­tými plá­žami, kde si do­máci mys­lia, že ste iba čer­noch s kož­nou cho­ro­bou alebo uni­kátny Go­ob­weyn, miesto stret­nu­tia ži­vo­to­dár­nej rieky s oce­ánom.

https://www.fa­ce­book.com/pe­ter­gre­gor­ces­to­va­nie/
www.ces­to­va­tel­skep­red­nasky.sk

Vstupné:
– 5 € pre pr­vých 10 lís­tkov v pred­pre­daji
– 6 € ďal­šie v pred­pre­daji
– 6 € na mieste podľa ka­pa­city

Lís­tky na: http://bit.ly/2oLF­sOy

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Hlavný par­tner: www.al­che­myt­ra­vel.sk
– Hlavní me­diálni par­tneri: www.hi­king.skwww.out­do­or­filmy.skwww.za­me­nej.skwww.dob­ro­druh.skwww.in­te­rez.skwww.ka­de­tade.comwww.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.sk
www.kams­detmi.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 10 expe­dí­cií su­mou tak­mer 1500 €. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2 % alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Expe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

MÁŠ ZAU­JÍ­MAVÝ ČLÁ­NOK alebo VI­DEO, ktorý si ešte ni­kde ne­pub­li­ko­val? Zve­rejni ho u nás: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pri­dajc­la­nok/

PRI­DAJ SA DO OD­BERU NO­VI­NIEK EMAI­LOM A bu­deš ve­dieť o na­šich po­du­ja­tiach ako prvý
Pri­daj sa na: https://app.mai­ler­lite.com/web­forms/lan­ding/h5s8u5

PO­ZRI SI ZÁ­ZNAMY Z FES­TI­VALU A PRI­HLÁS SA DO OD­BERU VI­DEÍ NA: https://www.you­tube.com/c/Ces­tou­ne­ces­touSk

——————————————————————–
OD­PO­RÚ­ČAME OD NA­ŠICH PAR­TNE­ROV A PRE­ZEN­TU­JÚ­CICH Z MI­NU­LOSTI (kú­pou pod­po­ríš naše ak­ti­vity)
– Kniha/ebook Ces­tuj bez mi­li­ó­nov (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://www.ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/?utm_source=oz­ces­tou­ne­ces­tou&utm_me­dium=fbe­vent
– Ebook Tra­vel­hac­ker­ský sprie­vodca na Is­land (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/tra­vel­hac­ker­sky-sprie­vodca-na-is­land/?utm_source=oz­ces­tou­ne­ces­tou&utm_me­dium=fbe­vent
– Kniha/ebook Láska k Aziat­kám – In­tímna spo­veď mla­dého Slo­váka s váš­ňou pre ázij­ské diev­čatá: https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/laska-k-aziat­kam/?ref=25805
– Kniha “Okolo sveta s pal­com hore“: https://elist.sk/ob­chod/okolo-sveta-s-pal­com-hore/?ref=3487
– Za­rá­baj Ako Pán (on­line kurz Luba Ju­ríka o za­rá­baní cez in­ter­net): https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/chcem/za­ra­baj-ako-pan/?ref=25805
– Stie­ra­cia mapa Slo­ven­ska: https://www.za­me­nej.sk/zlava/info/stie­ra­cia-mapa-slo­ven­ska?utm_source=ces­tou­ne­ces­tou.sk&utm_cam­paign=eban­ner&utm_me­dium=ban­ner&od­po­ruc=48defc6f2aa8e24c5461eaa83d478be3
– Es­hop Mo­der­ného pra­člo­veka (knihy, vý­ži­vové sup­le­menty): https://mo­der­nyp­rac­lo­vek.sk/ob­chod/ref/11/ a Po­wer­logy: https://po­wer­logy.com/?utm_source=aff&utm_me­dium=aff&utm_cam­paign=dgt&a_aid=525d02cc5a34c&a_bid=6f4ea7f8&data1=2fe1b48f-2cc2-480b-8507-e69115eac6a2_294e5572-6a6b-4f31-973e-44dd42bdf045&vrf

Kom­pletný prog­ram na­šich af­fi­liate prog­ra­mov náj­deš na: http://www.mi­chalk­nitl.com/2018/01/ces­to­va­tel­ske-af­fi­liate-od­kazy/

Ok­rem toho knihy a ebo­oky za­kla­da­teľa OZ Ces­tou ne­ces­tou náj­deš na: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/ob­chod/

10.10.2018 / 08:30 / Bratislava

e-learnmedia CAFÉ Business Stage

Close

e-learnmedia CAFÉ Business Stage

Bratislava

 • Vodárenské múzeum, Devínska cesta 1, Bratislava
 • 10.10.2018

Popis

Vo svete di­gi­tál­neho vzde­lá­va­nia sa za po­sledné me­siace dejú nové a vzru­šu­júce veci.
Sme pri tom, te­šíme sa z toho, a preto by sme vám veľmi radi chceli spro­stred­ko­vať našu po­zi­tívnu skú­se­nosť a naj­nov­šie in­for­má­cie z tejto ob­lasti, preto vás po­zý­vame na e-le­arn­me­dia CAFÉ Bu­si­ness Stage

10. ok­tó­ber 2018, Vo­dá­ren­ské mú­zeum, Bra­ti­slava

 

Vy­tvo­rili sme preto pries­tor pre na­šich stá­lych a zá­ro­veň úplne no­vých biz­nis par­tne­rov, aby prišli uká­zať, ako vám vieme spo­ločne po­môcť, aby roz­voj a vzde­lá­va­nie va­šich za­mest­nan­cov ne­us­tále na­pre­do­vali v sú­lade s va­šimi biz­nis cieľmi, a zá­ro­veň naj­nov­šími po­znat­kami a sve­to­vými trendmi.

Close

Cestovateľský festival Cestou necestou v Lučenci

Lučenec

 • 10.10.2018

Popis

Ces­to­va­teľ­ský fes­ti­val Ces­tou ne­ces­tou v lu­čen­skej Tan­čiarni.

Te­šiť sa mô­žeš na spa­nilú jazdu Ko­ši­ča­nov, ktorí pre­žili 14 500km „ro­adt­rip“ skrz po­st­so­viet­ske kra­jiny na sta­rom mer­ce­dese no tak­tiež voj­nou za­sia­hnuté So­mál­sko z po­hľadu mi­lov­níka ex­trém­nych des­ti­ná­cií – ces­to­va­teľa Petra Gre­gora.

18:30 Pe­ter Gre­gor – So­mál­sko – Zná­sil­nený raj
26 ro­kov ob­čian­skej vojny za­ne­chalo kra­jinu v de­z­olát­nom stave. V po­sled­ných ro­kov sa však si­tu­ácia na­toľko zlep­šila, že je možné pri prí­snych bez­peč­nost­ných pra­vid­lách nav­ští­viť hlavné mesto Mo­ga­dišo, po­koj­nej­šiu ob­lasť Pun­tland, kde si na chvíľu ne­pri­pus­títe, že sa na­chá­dzate v So­mál­sku a pre­krásne Kis­mayo s ne­dot­knu­tými plá­žami, kde si do­máci mys­lia, že ste iba čer­noch s kož­nou cho­ro­bou alebo uni­kátny Go­ob­weyn, miesto stret­nu­tia ži­vo­to­dár­nej rieky s oce­ánom.

https://www.fa­ce­book.com/pe­ter­gre­gor­ces­to­va­nie/
www.ces­to­va­tel­skep­red­nasky.sk

19:30 – 19:50 pre­stávka

19:50 Ma­tej Biľ a Zol­tán Ďur­čík – Ko­šice – Pa­mír a späť
Sku­pinka zná­mych aj trošku me­nej zná­mych si osvo­jila starý av­to­mo­biľ s mi­li­ó­nom sto­če­ných ki­lo­met­rov a vy­dala sa na cestu na­prieč cen­trál­nou Áziou až do srdca Ta­dži­kis­tanu z met­ro­poly vý­chodu, Ko­šíc. Pre­behla pár po­st­so­viet­skych kra­jín, aby sa po­kú­sila zdo­lať aj hlavný cieľ vý­pravy, Pa­mír Hig­hway. Po­da­rilo sa a tak: „Rýchlo späť, v pon­de­lok treba ísť do práce!“, za­hlá­sil kar­di­nál sko­rých od­cho­dov.

https://www.fa­ce­book.com/na­rocni

21:15 Zá­ver

Vstupné:
– 6 € v pred­pre­daji
– 6 € na mieste podľa ka­pa­city

Lís­tky: v pred­pre­daji len osobne v Tri­násty ( M. Rá­zusa 295/13, 984 01 Lu­če­nec)

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Hlavný par­tner: www.al­che­myt­ra­vel.sk
– Hlavní me­diálni par­tneri: www.hi­king.skwww.out­do­or­filmy.skwww.za­me­nej.skwww.dob­ro­druh.skwww.in­te­rez.skwww.ka­de­tade.comwww.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.sk
www.kams­detmi.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 10 expe­dí­cií su­mou tak­mer 1500 €. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2 % alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Expe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

MÁŠ ZAU­JÍ­MAVÝ ČLÁ­NOK alebo VI­DEO, ktorý si ešte ni­kde ne­pub­li­ko­val? Zve­rejni ho u nás: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pri­dajc­la­nok/

PRI­DAJ SA DO OD­BERU NO­VI­NIEK EMAI­LOM A bu­deš ve­dieť o na­šich po­du­ja­tiach ako prvý
Pri­daj sa na: https://app.mai­ler­lite.com/web­forms/lan­ding/h5s8u5

PO­ZRI SI ZÁ­ZNAMY Z FES­TI­VALU A PRI­HLÁS SA DO OD­BERU VI­DEÍ NA: https://www.you­tube.com/c/Ces­tou­ne­ces­touSk

——————————————————————–
OD­PO­RÚ­ČAME OD NA­ŠICH PAR­TNE­ROV A PRE­ZEN­TU­JÚ­CICH Z MI­NU­LOSTI (kú­pou pod­po­ríš naše ak­ti­vity)
– Kniha/ebook Ces­tuj bez mi­li­ó­nov (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://www.ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/?utm_source=oz­ces­tou­ne­ces­tou&utm_me­dium=fbe­vent
– Ebook Tra­vel­hac­ker­ský sprie­vodca na Is­land (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/tra­vel­hac­ker­sky-sprie­vodca-na-is­land/?utm_source=oz­ces­tou­ne­ces­tou&utm_me­dium=fbe­vent
– Kniha/ebook Láska k Aziat­kám – In­tímna spo­veď mla­dého Slo­váka s váš­ňou pre ázij­ské diev­čatá: https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/laska-k-aziat­kam/?ref=25805
– Kniha “Okolo sveta s pal­com hore“: https://elist.sk/ob­chod/okolo-sveta-s-pal­com-hore/?ref=3487
– Za­rá­baj Ako Pán (on­line kurz Luba Ju­ríka o za­rá­baní cez in­ter­net): https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/chcem/za­ra­baj-ako-pan/?ref=25805
– Stie­ra­cia mapa Slo­ven­ska: https://www.za­me­nej.sk/zlava/info/stie­ra­cia-mapa-slo­ven­ska?utm_source=ces­tou­ne­ces­tou.sk&utm_cam­paign=eban­ner&utm_me­dium=ban­ner&od­po­ruc=48defc6f2aa8e24c5461eaa83d478be3
– Es­hop Mo­der­ného pra­člo­veka (knihy, vý­ži­vové sup­le­menty): https://mo­der­nyp­rac­lo­vek.sk/ob­chod/ref/11/ a Po­wer­logy: https://po­wer­logy.com/?utm_source=aff&utm_me­dium=aff&utm_cam­paign=dgt&a_aid=525d02cc5a34c&a_bid=6f4ea7f8&data1=2fe1b48f-2cc2-480b-8507-e69115eac6a2_294e5572-6a6b-4f31-973e-44dd42bdf045&vrf

Kom­pletný prog­ram na­šich af­fi­liate prog­ra­mov náj­deš na: http://www.mi­chalk­nitl.com/2018/01/ces­to­va­tel­ske-af­fi­liate-od­kazy/

Ok­rem toho knihy a ebo­oky za­kla­da­teľa OZ Ces­tou ne­ces­tou náj­deš na: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/ob­chod/

Close

Cestovateľský festival Cestou necestou v Prešove

Prešov

 • 11.10.2018

Popis

Ces­to­va­teľ­ský fes­ti­val Ces­tou ne­ces­tou v pre­šov­skom klube Wave.

Pre­ve­zieme sa po trans­i­bír­skej ma­gis­trále a spo­známe au­ten­tické Rusko, ne­zvy­čajná sva­dobná cesta v Ma­laj­zií, ale aj voj­nou za­sia­hnuté So­mál­sko z po­hľadu mi­lov­níka ex­trém­nych des­ti­ná­cií – ces­to­va­teľa Petra Gre­gora.

18:00 Pe­ter Gre­gor – So­mál­sko – Zná­sil­nený raj
26 ro­kov ob­čian­skej vojny za­ne­chalo kra­jinu v de­z­olát­nom stave. V po­sled­ných ro­kov sa však si­tu­ácia na­toľko zlep­šila, že je možné pri prí­snych bez­peč­nost­ných pra­vid­lách nav­ští­viť hlavné mesto Mo­ga­dišo, po­koj­nej­šiu ob­lasť Pun­tland, kde si na chvíľu ne­pri­pus­títe, že sa na­chá­dzate v So­mál­sku a pre­krásne Kis­mayo s ne­dot­knu­tými plá­žami, kde si do­máci mys­lia, že ste iba čer­noch s kož­nou cho­ro­bou alebo uni­kátny Go­ob­weyn, miesto stret­nu­tia ži­vo­to­dár­nej rieky s oce­ánom.

https://www.fa­ce­book.com/pe­ter­gre­gor­ces­to­va­nie/
www.ces­to­va­tel­skep­red­nasky.sk

19:00 – 19:15 pre­stávka

19:15 Paula a Jany Pas­tir­čá­kovci – Ma­laj­zia: street food, naj­vyš­šia hora Borna a naj­starší pra­les sveta
Prečo by mala byť sva­dobná cesta iba o ro­man­tic­kom vý­lete na pláži? To isté sme si po­ve­dali aj my, pri plá­no­vaní tej na­šej. Z Mekky ázij­ského street fo­odu, ma­laj­ského Pe­nangu, sme od­le­teli rovno na Bor­neo, kde sme tro­pic­kým le­som, v pote tváre, vy­stú­pili na jeho naj­vyšší vrch Ki­na­balu, (4095 m). Ná­sledne sme sa vy­dali hľa­dať di­voké oran­gu­tany do srdca naj­star­šieho pra­lesa na svete – Da­num Val­ley.

www.dob­ro­druzs­tvo­ne­pocka.sk
https://www.ins­ta­gram.com/dob­ro­druzs­tvo_ne­pocka/

20:15 – 20:30 pre­stávka

20:30 Lenka Si­vá­ková – 1000 km od Mos­kvy a ďa­lej
Lenku teší, keď je pro­stre­die plné kon­tras­tov a kul­túrne roz­diely ci­teľné. Pre­ces­to­vala vy­spelý zá­pad, ale za najk­rajší po­va­žuje tra­dičný vý­chod. Spoz­ná­va­nie je dl­ho­dobý pro­ces a preto sa Lenka roz­hodla strá­viť 9 me­sia­cov uče­ním an­glič­tiny v ma­lom meste upro­stred Rus­kej tajgy, kde zima trvá pol roka a cesta do najb­liž­šieho veľ­ko­mesta 14 ho­dín. Ako sa žije v sku­toč­nom Rusku a ako prejsť Trans­i­bír­sku ma­gis­trálu čo naj­lep­šie a lacno sa do­zviete na jej pred­náške.

http://pac­kandgo.org/

Vstupné:
– 5 € pre pr­vých 10 lís­tkov v pred­pre­daji
– 6 € ďal­šie v pred­pre­daji
– 6 € na mieste podľa ka­pa­city

Lís­tky na: http://bit.ly/2NjT2GO

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Hlavný par­tner: www.al­che­myt­ra­vel.sk
– Hlavní me­diálni par­tneri: www.hi­king.skwww.out­do­or­filmy.skwww.za­me­nej.skwww.dob­ro­druh.skwww.in­te­rez.skwww.ka­de­tade.comwww.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.sk
www.kams­detmi.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 10 expe­dí­cií su­mou tak­mer 1500 €. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2 % alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Expe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

MÁŠ ZAU­JÍ­MAVÝ ČLÁ­NOK alebo VI­DEO, ktorý si ešte ni­kde ne­pub­li­ko­val? Zve­rejni ho u nás: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pri­dajc­la­nok/

PRI­DAJ SA DO OD­BERU NO­VI­NIEK EMAI­LOM A bu­deš ve­dieť o na­šich po­du­ja­tiach ako prvý
Pri­daj sa na: https://app.mai­ler­lite.com/web­forms/lan­ding/h5s8u5

PO­ZRI SI ZÁ­ZNAMY Z FES­TI­VALU A PRI­HLÁS SA DO OD­BERU VI­DEÍ NA: https://www.you­tube.com/c/Ces­tou­ne­ces­touSk

——————————————————————–
OD­PO­RÚ­ČAME OD NA­ŠICH PAR­TNE­ROV A PRE­ZEN­TU­JÚ­CICH Z MI­NU­LOSTI (kú­pou pod­po­ríš naše ak­ti­vity)
– Kniha/ebook Ces­tuj bez mi­li­ó­nov (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://www.ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/?utm_source=oz­ces­tou­ne­ces­tou&utm_me­dium=fbe­vent
– Ebook Tra­vel­hac­ker­ský sprie­vodca na Is­land (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/tra­vel­hac­ker­sky-sprie­vodca-na-is­land/?utm_source=oz­ces­tou­ne­ces­tou&utm_me­dium=fbe­vent
– Kniha/ebook Láska k Aziat­kám – In­tímna spo­veď mla­dého Slo­váka s váš­ňou pre ázij­ské diev­čatá: https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/laska-k-aziat­kam/?ref=25805
– Kniha “Okolo sveta s pal­com hore“: https://elist.sk/ob­chod/okolo-sveta-s-pal­com-hore/?ref=3487
– Za­rá­baj Ako Pán (on­line kurz Luba Ju­ríka o za­rá­baní cez in­ter­net): https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/chcem/za­ra­baj-ako-pan/?ref=25805
– Stie­ra­cia mapa Slo­ven­ska: https://www.za­me­nej.sk/zlava/info/stie­ra­cia-mapa-slo­ven­ska?utm_source=ces­tou­ne­ces­tou.sk&utm_cam­paign=eban­ner&utm_me­dium=ban­ner&od­po­ruc=48defc6f2aa8e24c5461eaa83d478be3
– Es­hop Mo­der­ného pra­člo­veka (knihy, vý­ži­vové sup­le­menty): https://mo­der­nyp­rac­lo­vek.sk/ob­chod/ref/11/ a Po­wer­logy: https://po­wer­logy.com/?utm_source=aff&utm_me­dium=aff&utm_cam­paign=dgt&a_aid=525d02cc5a34c&a_bid=6f4ea7f8&data1=2fe1b48f-2cc2-480b-8507-e69115eac6a2_294e5572-6a6b-4f31-973e-44dd42bdf045&vrf

Kom­pletný prog­ram na­šich af­fi­liate prog­ra­mov náj­deš na: http://www.mi­chalk­nitl.com/2018/01/ces­to­va­tel­ske-af­fi­liate-od­kazy/

Ok­rem toho knihy a ebo­oky za­kla­da­teľa OZ Ces­tou ne­ces­tou náj­deš na: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/ob­chod/

12.10.2018 / 14:00 / Bratislava

HACKATHON #hackathonmigrena

Close

HACKATHON #hackathonmigrena

Bratislava

 • 12.10.2018

Popis

Cie­ľom po­du­ja­tia #hac­kat­hon­mig­rena je upria­miť po­zor­nosť na mig­rénu, ako zá­važné ne­uro­lo­gické ocho­re­nie, kto­rým tr­pia ti­síce Slo­vá­kov. Toto ocho­re­nie je dnes ve­rej­nos­ťou vý­razne pod­ce­ňo­vané s níz­kou mie­rou ak­cep­tá­cie ce­lej spo­loč­nosti. Sku­točná mig­réna, alebo inak po­ve­dané ťažká mig­réna však vy­radí pa­cienta z bež­ného ži­vota aj na nie­koľko dní v me­siaci.

Úče­lom #hac­kat­hon­mig­rena je pri­niesť pre pa­cien­tov zau­jí­mavý pro­to­typ rie­še­nia, ktorý:

 • zvýši po­ve­do­mie ve­rej­nosti o mig­réne ako cho­robe
 • po­môže pa­cien­tom s týmto ocho­re­ním
 • iden­ti­fi­kuje pa­cien­tov podľa symp­tó­mov sku­toč­nej mig­rény
 • umožní zís­kať ano­nymný zber dát pri ma­xi­mál­nom vy­užití so­ciál­nych mé­dií
 • spo­pu­la­ri­zuje tému mig­réna
Poď me­dzi nás a ukáž čo v tebe je! Za­re­gis­truj sa a staň sa sú­čas­ťou #hac­kat­hon­mig­rena. Možno práve tvoj ná­pad po­môže pa­cien­tom s mig­ré­nou a zmení po­hľad ľudí na toto ocho­re­nie. Je to na tebe! Ví­ťaza od­me­níme ho­no­ro­va­nou su­mou 1500 eur.

13.10.2018 / 08:00 / Bratislava

Úvod do Koučingu Bratislava

Close

Úvod do Koučingu Bratislava

Bratislava

 • 13.10.2018

Popis

PSY­CHO­LÓ­GIA SA SÚ­STRE­ĎUJE NA MI­NU­LOSŤ ČLO­VEKA. KOU­ČING VŠAK PO­ZERÁ DO BU­DÚC­NOSTI.“
– SIL­VIA LAN­GER­MANN

Pred­sta­víme Vám zá­kladné ná­stroje kou­čingu, ktoré bu­dete schopní po­u­žiť pri kou­čo­vaní seba aj iných. Tak, ako bu­dete vďaka tomu viac vi­dieť do dru­hých, bu­dete viac vi­dieť aj do seba sa­mého. Lep­šie spoz­náte svoju osob­nosť, mo­tívy a ciele. Tiež sa na­učíte efek­tívne rie­šiť prob­lémy, ale aj správne a efek­tívne ko­mu­ni­ko­vať.

Všetky zís­kané in­for­má­cie Vám po­môžu v osob­nom aj pro­fe­sij­nom ži­vote, do­konca Vás môžu ovplyv­niť na­toľko, že sa roz­hod­nete svoj do­te­rajší ži­vot od zá­kla­dov zme­niť v po­zi­tív­nom a obo­ha­cu­jú­com smere. Po ab­sol­vo­vaní kurzu pre­vez­mete cer­ti­fi­kát spo­loč­nosti Po­wer Co­aching.

Kurz „Úvod do Kou­čingu“ bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­nej koučky a lek­torky Sil­vii Lan­ger­mann.

Cena kurzu je 380,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

13.10.2018 / 08:00 / Bratislava

Akreditovaný kurz KOUČ 104 Bratislava

Close

Akreditovaný kurz KOUČ 104 Bratislava

Bratislava

 • 13.10.2018

Popis

Kurz ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky. Číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/1.

Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/.

AK­RE­DI­TO­VANÝ KURZ KOUČ 104 v Bra­ti­slave

Kurz ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky. Číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/11
Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/.

Spo­loč­nosť Po­wer Co­aching s.r.o. Vám pri­náša 11-dňový Kurz KOUČ v roz­sahu 104 ho­dín, je­diný ak­re­di­to­vaný kurz tohto druhu na Slo­ven­sku.

CER­TI­FI­KÁ­CIA
Kurz KOUČ 104 ho­dín je Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/ a je­di­ným kur­zom na Slo­ven­sku tohto druhu s ude­le­nou ak­re­di­tá­ciou Mi­nis­ter­stva škols­tva, vedy, vý­skumu a športu SR. Po ab­sol­vo­vaní kurzu zís­kate Osved­če­nie o ab­sol­vo­vaní ak­re­di­to­va­ného vzde­lá­va­cieho prog­ramu ďal­šieho vzde­lá­va­nia, platné na ce­lom území Slo­ven­skej re­pub­liky a opráv­ňu­júce dr­ži­teľa ku kou­čo­va­niu. Zá­ro­veň zís­kate Cer­ti­fi­kát ICF/In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion, pred­sta­vu­júci me­dzi­ná­rodnú ak­cep­tá­ciu vý­cviku v kou­čingu, na zá­klade kto­rej mô­žete zís­kať ďal­šie me­dzi­ná­rodné cer­ti­fi­káty ICF.

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ
Kurz je ok­rem pro­fe­sie kouča (in­terní aj ex­terní, sú­časní aj bu­dúci), vhodný tak­tiež pre tých, ktorí majú zá­u­jem zís­kať od­borné ve­do­mosti a zruč­nosti po­trebné pre vý­kon svojho po­vo­la­nia, napr. ma­na­žéri, osoby ve­dúce tím ľudí, špe­cia­listi ľud­ských zdro­jov, per­so­na­listi, tré­neri, po­rad­co­via, od­bor­níci v pro­fe­siách za­me­ra­ných na po­moc iným (fy­zi­ote­ra­pe­uti, psy­cho­te­ra­pe­uti, psy­cho­ló­go­via, zdra­vot­níci, so­ciálni pra­cov­níci), uči­te­lia a pod.- kurz pre­bieha v slo­ven­skom ja­zyku, pre­zenč­nou for­mou

– účast­ník ne­musí spĺňať žiadne špe­ciálne po­žia­davky

– mi­ni­málny po­čet účast­ní­kov: 5

OB­SAH KURZU
70% kurzu tvorí prax, 30% te­ória. S po­u­ka­zom na pri­márne prak­tické za­me­ra­nie kurzu zís­kate kou­čo­va­cie kom­pe­ten­cie veľmi rýchlo a hneď po jeho ab­sol­vo­vaní mô­žete za­čať kou­čo­vať.
His­tó­ria kou­čingu / VIP- Ti­mothy Gal­lwey / GROW- John Whit­more / De­fi­ní­cia kou­čingu / Roz­dielne školy kou­čingu / Brief co­aching- Pe­ter Szabó / So­lu­tion fo­cuse kou­čing / Self kou­čing / RE­SULTS CO­ACHING Ant­ho­ny­Rob­bins / Os­tatné školy kou­čingu / Cieľ- po­zi­tívny, ak­tívny, etický / Kouč a iné pro­fe­sie / Kľú­čové kom­pe­ten­cie pro­fe­si­onál­neho kouča podľa ICF / Etické prin­cípy / Vy­tvo­re­nie zmluvy o kou­čo­vaní / Kou­čin­gový roz­ho­vor / Štruk­túra kou­čo­va­cieho roz­ho­voru / Ak­tívny a pa­sívny ja­zyk / Ko­mu­ni­kačné ka­nály / Mapa Kli­enta / Jed­no­du­ché i po­kro­čilé me­tó­dy na in­di­vi­du­álny kou­čing / Zá­kladné me­tó­dy pre biz­nis kou­čing / Prak­tické ukážky kou­čingu / Vik­tor Frankl / Claude Ste­i­ner / Vzťah, par­tner­stvo kouča a kli­enta/ Úloha a zod­po­ved­nosť kouča / Úloha a zod­po­ved­nosť kli­enta / Sa­motné kou­čo­va­nie – prí­tom­nosť kouča / Kľú­čové cha­rak­te­ris­tiky kouča / Osob­nosť kouča / Osob­nosť kli­enta

Cena kurzu: 4100,- Eur s DPH

Ter­míny kurzu:

13.10.-23.10.2018 Bra­ti­slava

Or­ga­ni­zá­tor: Po­wer Co­aching s.r.o., www.co­aching-po­radna.sk,
Pri­hla­so­va­nie: [email protected]­aching-po­radna.sk, 0911 467 629, 0948 168 011
Lek­tori: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC
Mgr. Sil­via Gal­lová, PCC
VIAC IN­FOR­MÁ­CIÍ O KURZE : na [email protected]­aching-po­radna.sk, 0911 467 629, 0948 168 011
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) Me­eto
foto: www.pe­xels.sk

Cena:

4 100,00 €

s DPH
Dĺžka kurzu:

11 dní

Ter­míny
Dá­tum a čas: 13.10.2018 08:00
Miesto: Mie­rová 56, 821 05 Bra­ti­slava

16.10.2018 / 18:00 / Bratislava

Nauč sa mať čas

Close

Nauč sa mať čas

Bratislava

 • 16.10.2018

Popis

Zís­kajte zbrane, kto­rými môžte strie­ľať proti stresu, prok­ras­ti­ná­cií či roz­ho­do­va­cej pa­ra­lýze.

Na works­hope sa na­učíte:
Čo ro­biť, aby ste mali viac času na to, čo vás baví?
Čo ro­biť, aby ste sa ko­nečne na­učili hrať na gi­tare, za­čali sa učiť špa­niel­činu alebo do­čí­tali dlho roz­čí­tanú knihu?
Ako si čas lep­šie zor­ga­ni­zo­vať a ko­nečne umyť auto alebo po­vy­sá­vať? Alebo len tak ísť do kina? Alebo na do­vo­lenku?

A viete vlastne koľko je mi­núta?
To všetko sa do­zviete 16.10. v Co­wor­king Cver­novka.
Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena: 10,- eur.

In­for­má­cie o pred­ná­ša­jú­com:
Dá­vid Kál­mán pra­cuje už viac ako 12 ro­kov v ob­chode, ma­naž­mente a vzde­lá­vaní ľudí.
Má za se­bou viac ako 500 vy­ško­le­ných ľudí.
Za naj­dô­le­ži­tej­šie po­va­žuje zdravý sed­liacky rozum a jed­no­du­chosť vy­uži­teľnú v praxi.
Čo sa týka času strá­ve­ného v práci, sa­mému sa mu po­da­rilo 12 ho­dín denne v práci zní­žiť na 7, a to vďaka efek­ti­vite. Dá­vid má tiež skú­se­nosť s na­sta­vo­va­ním ob­chod­nej stra­té­gie pre za­čí­na­júce star­tupy aj väč­šie od­de­le­nia v kor­po­rá­ciách.

Lin­ke­dIn na Dá­vi­dov pro­fil : https://www.lin­ke­din.com/in/da­vid-k%C3%A1lm%C3%A1n-847996131/

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

22.10.2018 / 18:00 / Bratislava

Workshop: Nauč sa využívať LinkedIn na maximum

Close

Workshop: Nauč sa využívať LinkedIn na maximum

Bratislava

 • 22.10.2018

Popis

V spo­lu­práci so Sy­ner­gie Slo­va­kia vas po let­nej pre­stávke po­zý­vame na ďalší workh­sop, ten­to­krát za­me­raný na ovlá­da­nie so­ciál­nej siete Lin­ke­dIn.

Pre koho je Works­hop ur­čený:

– pre za­čia­toč­ní­kov aj mierne po­kro­či­lých

– pre tých, kto­rých pro­ces hľa­da­nia práce vy­čer­páva – a chcú byť oslo­vo­vaní s pra­cov­nými po­nu­kami

– pre všet­kých, ktorí chcú ve­dieť ako po­u­ží­vať LI a prečo je to uži­točný ná­stroj

– pre tých, ktorí chcú po­znať viac mož­ností ako si v dneš­nej dobe hľa­dať prácu

Čo všetko sa na­učíš na Works­hope Lin­ke­din:

* Ako si vy­haj­po­vať svoj LI pro­fil a vy­užiť ho na­plno

* Čo všetko má Tvoj LI pro­fil ob­sa­ho­vať, aby zau­jal na trhu práce

* Ako zís­kať zau­jí­mavú prácu a/alebo aby si ťa práca snov na­šla sama

* Ako sa vy­hnúť chy­bám, ktoré možno ro­bíme a ne­vieme o nich

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

25.10.2018 / 18:00 / Bratislava

Neuraz sa, prosím-spätná väzba

Close

Neuraz sa, prosím-spätná väzba

Bratislava

Vstupné 18 €

 • 25.10.2018

Popis

Tú­žite sa do­zve­dieť viac o sebe, o tom ako vás vníma vaše oko­lie, tú­žite osob­nostne rásť, pop­ra­co­vať na svo­jich sla­bých strán­kach?

Works­hop ,,Ne­uraz sa, pro­sím – spätná väzba“ je to pravé pre Vás!

Celý ži­vot sa stre­tá­vame so spät­nou väz­bou prak­ticky na kaž­dom kroku, v práci, doma aj me­dzi pria­teľmi. Mohli by sme to pri­rov­nať k Ne­wto­novmu Zá­konu ak­cie a re­ak­cie. Aká­koľ­vek čin­nosť ktorú vy­ko­náme, je v pod­state ak­cia a spätná väzba je re­ak­cia.

Nie vždy je k nám ale naše oko­lie úp­rimné práve zo stra­chu z na­šej ne­ga­tív­nej re­ak­cie. Ak nás nie­kto po­chváli po­te­šíme sa, ale čo ak je spätná väzba ne­ga­tívna. Chceme ju po­čuť? Do­ká­žeme ju pri­jať?

Náš works­hop je ur­čený pre kaž­dého, kto sa chce do­zve­dieť o sebe via­cej, túži pop­ra­co­vať na svo­jich sla­bých strán­kach, zlep­šiť ko­mu­ni­ká­ciu s oko­lím, na­učiť sa spätnú väzbu pri­jať a nájsť v nej skryté po­sols­tvo.

Ne­bojte sa spät­nej väzby, ob­javte svoje skryté stránky a vy­lep­šite svoj osob­nostný pro­fil na works­hope ,,Ne­uraz sa, pro­sím – spätná väzba“!

Works­hop „Ne­uraz sa, pro­sím – spätná väzba“ bude pre­bie­hať 25.10. 2018 na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­nej lek­torky Sil­vie Lan­ger­mann

Cena works­hopu je 18,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)

Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

27.10.2018 / 08:00 / Bratislava

Nebojte sa vypýtať si odmenu za Vašu prácu!

Close

Nebojte sa vypýtať si odmenu za Vašu prácu!

Bratislava

Vstupné 120 €

 • 27.10.2018

Popis

Trá­vite v práci nad­časy, pri­ná­šate nové ná­pady, pl­níte plán ale do­sta­nete na­naj­výš ústnu po­chvalu?
Máte strach vy­pý­tať si viac pe­ňazí? Ne­viete ako vhodne oslo­viť kom­pe­tentnú osobu, ako ar­gu­men­to­vať?
Príďte na náš Kurz ,,Ne­bojte sa vy­pý­tať si od­menu za Vašu prácu“

Na­učíme Vás:

 • Ako sa pri­pra­viť na stret­nu­tie s Va­ším nad­ria­de­ným
 • Ako vhodne ar­gu­men­to­vať
 • Ako ,,lep­šie pre­dať“ nadš­tan­dardne od­ve­denú prácu
 • Ako sa zba­viť stra­chu z ko­mu­ni­ká­cie s nad­ria­de­nými
 • Ako usku­toč­niť Vaše pred­stavy o dob­rom fi­nanč­nom ohod­no­tení

Pre koho je kurz ur­čený:

 • Pre ne­za­mest­na­ných
 • Pre za­mest­nan­cov
 • Pre bri­gád­ni­kov
 • Pre živ­nost­ní­kov
 • Pre pod­ni­ka­te­ľov

Kurz ,,Ne­bojte sa vy­pý­tať si od­menu za Vašu prácu“ bude pre­bie­hať 27.10.2018 na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) od 8:00 do 16:00 hod. pod ve­de­ním lek­torky Sil­vie Lan­ger­mann

Cena kurzu je 120,- EUR s DPH.
Pri­hlášky po­sie­lajte na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

 

05.11.2018 / 08:00 / Bratislava

Tímový koučing

Close

Tímový koučing

Bratislava

 • 05.11.2018

Popis

Po­tre­bu­jete zlep­šiť ko­mu­ni­ká­ciu vo Va­šom tíme? Zla­diť tí­mové úlohy? Ve­dieť správne vy­rie­šiť vznik­nuté prob­lémy?Nájsť si cestu k spo­lu­pra­cov­ní­kom?
Kurz ,,Tí­mový kou­čing“ Vás nato pri­praví!

Cie­ľom tí­mo­vého kou­čingu je zvý­šiť efek­ti­vitu spo­lu­práce a pre­hĺbe­nie pra­cov­ných vzťa­hov. Po­čas pro­cesu kouč po­u­káže na slabé stránky a vďaka cvi­če­niam po­silní ta­lenty tímu. Tré­ning je vhodné vy­užiť pri roz­voji kre­a­ti­vity tímu a pri pre­hĺbení me­dzi­ľud­ských vzťa­hov. Jedna z pod­mie­nok tí­mo­vého kou­čo­va­nia, je vy­soká miera ot­vo­re­nosti ko­mu­ni­ká­cie v tíme a zá­ro­veň mo­ti­vá­cia čle­nov tímu spo­lu­pra­co­vať.

Príďte sa ku nám na­učiť
– prin­cípy a kom­pe­ten­cie tí­mo­vého kouča
– viesť ví­ťazny tím
– ako pod­po­ro­vať jeho kre­a­ti­vitu
– formy a tech­niky tí­mo­vého kou­čo­va­nia
– a mnoho ďal­ších…

Te­šíme sa na Vás 05.-6.11.2018,  8-16 hod., na ulici Mie­rová 56.
Lek­tor: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann,

Cena kurzu je 450,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

09.11.2018 / 16:30 / Bratislava

Bratislava Game Jam 2018

Close

Bratislava Game Jam 2018

Bratislava

 • Nová Cvernovka
 • 09.11.2018

Popis

Vieš prog­ra­mo­vať, ro­bíš gra­fiku, hudbu, ve­del by si vy­mys­lieť po­čí­ta­čovú hru? Po­s­kla­daj tím a skús vy­tvo­riť hru za 42 ho­dín. Tému, na ktorú bu­deš tvo­riť, pre­zra­díme až na mieste!

Bra­ti­slava Game Jam je sú­ťaž prog­ra­má­to­rov, sce­ná­ris­tov, gra­fi­kov, fi­lo­zo­fov a ilus­trá­to­rov, kto­rých úlo­hou je za 40 ho­dín vy­tvo­riť pro­to­typ vi­deo­hry. Je to pries­tor pre jed­not­liv­cov a in­ter­dis­cip­li­nárne tímy, kde si môžu ove­riť od­vážny herný di­zajn a svoje schop­nosti. Kon­krétna téma, kto­rou sa má hra za­obe­rať, bude zve­rej­nená na za­čiatku po­du­ja­tia. Sú­ťa­žiaci budú oce­není v troch ka­te­gó­riách: cel­kový ví­ťaz, naj­lepší es­te­tický zá­ži­tok a cena zú­čast­ne­ných.

Tento roč­ník pre­behne v bra­ti­slav­skej No­vej Cver­novke v dňoch 9. 11. – 11. 11. 2018.

 

10.11.2018 / 08:00 / Banská Bystrica

Akreditovaný kurz KOUČ 104hod. Banská Bystrica

Close

Akreditovaný kurz KOUČ 104hod. Banská Bystrica

Banská Bystrica

 • 10.11.2018

Popis

Kurz ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky. Číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/1.

Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/.

Spo­loč­nosť Po­wer Co­aching s.r.o. Vám pri­náša 11-dňový Kurz KOUČ v roz­sahu 104 ho­dín, je­diný ak­re­di­to­vaný kurz tohto druhu na Slo­ven­sku.

CER­TI­FI­KÁ­CIA
Kurz KOUČ 104 ho­dín je Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/ a je­di­ným kur­zom na Slo­ven­sku tohto druhu s ude­le­nou ak­re­di­tá­ciou Mi­nis­ter­stva škols­tva, vedy, vý­skumu a športu SR. Po ab­sol­vo­vaní kurzu zís­kate Osved­če­nie o ab­sol­vo­vaní ak­re­di­to­va­ného vzde­lá­va­cieho prog­ramu ďal­šieho vzde­lá­va­nia, platné na ce­lom území Slo­ven­skej re­pub­liky a opráv­ňu­júce dr­ži­teľa ku kou­čo­va­niu. Zá­ro­veň zís­kate Cer­ti­fi­kát ICF/In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion, pred­sta­vu­júci me­dzi­ná­rodnú ak­cep­tá­ciu vý­cviku v kou­čingu, na zá­klade kto­rej mô­žete zís­kať ďal­šie me­dzi­ná­rodné cer­ti­fi­káty ICF.

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ
Kurz je ok­rem pro­fe­sie kouča (in­terní aj ex­terní, sú­časní aj bu­dúci), vhodný tak­tiež pre tých, ktorí majú zá­u­jem zís­kať od­borné ve­do­mosti a zruč­nosti po­trebné pre vý­kon svojho po­vo­la­nia, napr. ma­na­žéri, osoby ve­dúce tím ľudí, špe­cia­listi ľud­ských zdro­jov, per­so­na­listi, tré­neri, po­rad­co­via, od­bor­níci v pro­fe­siách za­me­ra­ných na po­moc iným (fy­zi­ote­ra­pe­uti, psy­cho­te­ra­pe­uti, psy­cho­ló­go­via, zdra­vot­níci, so­ciálni pra­cov­níci), uči­te­lia a pod.- kurz pre­bieha v slo­ven­skom ja­zyku, pre­zenč­nou for­mou

– účast­ník ne­musí spĺňať žiadne špe­ciálne po­žia­davky

– mi­ni­málny po­čet účast­ní­kov: 5

OB­SAH KURZU
70% kurzu tvorí prax, 30% te­ória. S po­u­ka­zom na pri­márne prak­tické za­me­ra­nie kurzu zís­kate kou­čo­va­cie kom­pe­ten­cie veľmi rýchlo a hneď po jeho ab­sol­vo­vaní mô­žete za­čať kou­čo­vať.
His­tó­ria kou­čingu / VIP- Ti­mothy Gal­lwey / GROW- John Whit­more / De­fi­ní­cia kou­čingu / Roz­dielne školy kou­čingu / Brief co­aching- Pe­ter Szabó / So­lu­tion fo­cuse kou­čing / Self kou­čing / RE­SULTS CO­ACHING Ant­ho­ny­Rob­bins / Os­tatné školy kou­čingu / Cieľ- po­zi­tívny, ak­tívny, etický / Kouč a iné pro­fe­sie / Kľú­čové kom­pe­ten­cie pro­fe­si­onál­neho kouča podľa ICF / Etické prin­cípy / Vy­tvo­re­nie zmluvy o kou­čo­vaní / Kou­čin­gový roz­ho­vor / Štruk­túra kou­čo­va­cieho roz­ho­voru / Ak­tívny a pa­sívny ja­zyk / Ko­mu­ni­kačné ka­nály / Mapa Kli­enta / Jed­no­du­ché i po­kro­čilé me­tó­dy na in­di­vi­du­álny kou­čing / Zá­kladné me­tó­dy pre biz­nis kou­čing / Prak­tické ukážky kou­čingu / Vik­tor Frankl / Claude Ste­i­ner / Vzťah, par­tner­stvo kouča a kli­enta/ Úloha a zod­po­ved­nosť kouča / Úloha a zod­po­ved­nosť kli­enta / Sa­motné kou­čo­va­nie – prí­tom­nosť kouča / Kľú­čové cha­rak­te­ris­tiky kouča / Osob­nosť kouča / Osob­nosť kli­enta

Cena kurzu: 4100,- Eur s DPH

Ter­míny kurzu:

10.11.-20.11.2018 Ban­ská Bys­trica

Or­ga­ni­zá­tor: Po­wer Co­aching s.r.o., www.co­aching-po­radna.sk,
Pri­hla­so­va­nie: [email protected]­aching-po­radna.sk, 0911 467 629, 0948 168 011
Lek­tori: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann

VIAC IN­FOR­MÁ­CIÍ O KURZE : na [email protected]­aching-po­radna.sk, 0911 467 629, 0948 168 011
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) Me­eto
foto: www.pe­xels.sk

10.11.2018 / 08:00 / Banská Bystrica

Úvod do koučingu Banská Bystrica

Close

Úvod do koučingu Banská Bystrica

Banská Bystrica

 • 10.11.2018

Popis

PSY­CHO­LÓ­GIA SA SÚ­STRE­ĎUJE NA MI­NU­LOSŤ ČLO­VEKA. KOU­ČING VŠAK PO­ZERÁ DO BU­DÚC­NOSTI.“
– SIL­VIA LAN­GER­MANN

Pred­sta­víme Vám zá­kladné ná­stroje kou­čingu, ktoré bu­dete schopní po­u­žiť pri kou­čo­vaní seba aj iných. Tak, ako bu­dete vďaka tomu viac vi­dieť do dru­hých, bu­dete viac vi­dieť aj do seba sa­mého. Lep­šie spoz­náte svoju osob­nosť, mo­tívy a ciele. Tiež sa na­učíte efek­tívne rie­šiť prob­lémy, ale aj správne a efek­tívne ko­mu­ni­ko­vať.

Všetky zís­kané in­for­má­cie Vám po­môžu v osob­nom aj pro­fe­sij­nom ži­vote, do­konca Vás môžu ovplyv­niť na­toľko, že sa roz­hod­nete svoj do­te­rajší ži­vot od zá­kla­dov zme­niť v po­zi­tív­nom a obo­ha­cu­jú­com smere. Po ab­sol­vo­vaní kurzu pre­vez­mete cer­ti­fi­kát spo­loč­nosti Po­wer Co­aching.

Kurz „Úvod do Kou­čingu“ bude pre­bie­hať v Ban­skej Bys­trici, pod ve­de­ním skú­se­nej koučky a lek­torky Sil­vii Lan­ger­mann.

Cena kurzu je 380,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

13.11.2018 / 08:00 / Banská Bystrica

Staň sa majstrom komunikácie Banská Bystrica

Close

Staň sa majstrom komunikácie Banská Bystrica

Banská Bystrica

 • 13.11.2018

Popis

Za­skočí Vás kde tu si­tu­ácia kedy stra­títe reč?Chcete sa zdo­ko­na­liť v ko­mu­ni­ká­cii? Blo­kuje tréma Váš ústny pre­jav?
Po­tom je kurz ,,Staň sa maj­strom ko­mu­ni­ká­cie“ ur­čený práve pre Vás!

Ko­mu­ni­ká­cia je zá­klad. Zá­klad v par­tner­skom vzťahu, v práci, doma, všade.

Veľa ne­do­ro­zu­mení má pô­vod v ne­správ­nej ko­mu­ni­ká­cií, keď sa dvaja ľu­dia ne­po­cho­pia. Ur­čite po­znáte to aj vy, keď sa cí­tite ne­po­cho­pení alebo ste si sto per­cent istý o svo­jej pravde. Ak chceme mať dobré vzťahy v ži­vote, mu­síme sa na­učiť správne ko­mu­ni­ko­vať, po­čú­vať toho dru­hého, byť em­pa­tický. Mô­žete tak pre­dísť zby­toč­ným hád­kam a ne­do­ro­zu­me­niam.

Správna ko­mu­ni­ká­cia je nie­kedy na­ozaj ťažká, hlavne keď druhá strana vám to vô­bec nez­ľah­čuje. Dô­le­žité je však, aby ste vy vy­trvali, aby ste mali od­stup, keď po­tre­bu­jete. Uvi­díte, ča­som vás vaše oko­lie ocení, budú s vami radi roz­prá­vať a zdie­ľať veľa in­for­má­cií. Sta­nete sa dô­ve­ry­hod­ným člo­ve­kom s kým si ľu­dia radi po­ke­cajú. Ur­čite aj vy po­znáte nie­koho vo va­šom okolí, s kým sa ne­radi stre­tá­vate, a keď ná­ho­dou ho­díte reč, už len ča­káte, kedy to končí.
Na­učíte sa:

 • uplat­niť zís­kané ko­mu­ni­kačné zruč­ností v kon­krét­nych pra­cov­ných a mi­mop­ra­cov­ných si­tu­áciách
 • vy­užiť ná­pady, myš­lienky, me­tó­dy a tech­niky, ktoré po­má­hajú ľah­šie a úspeš­nej­šie ko­mu­ni­ko­vať s roz­lič­nými typmi ľudí v roz­ma­ni­tých si­tu­áciách
 • po­cho­piť, čo o ľu­ďoch pre­zrá­dza ich vy­jad­ro­va­nie a reč tela
 • uve­do­miť si, že ko­mu­ni­ká­cia pred­sta­vuje moc a na­učiť sa ju efek­tívne vy­uží­vať po­môže zme­niť náš po­hľad na svet aj po­hľad, kto­rým svet po­zerá na nás

Ob­sah:

 • Ko­mu­ni­ká­cia
 • Spätná väzba
 • Kri­tika a po­chvala
 • Aser­ti­vita
 • Ko­mu­ni­kačné ka­nály

Prí­dite 13.11 o 8:00 hod. na kurz ,,Staň sa maj­strom ko­mu­ni­ká­cie“
Lek­tor: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann
Kurz bude pre­bie­hať v Ban­skej Bys­trici
Cena je 170 EUR s DPH.

Cena:

170,00 €

s DPH
Dĺžka kurzu:

1 deň

Ter­míny
Dá­tum a čas: 13.11.2018 08:00
Miesto: Ban­ská Bys­trica

16.11.2018 / 08:00 / Banská Bystrica

Time a Stress management Banská Bystrica

Close

Time a Stress management Banská Bystrica

Banská Bystrica

Vstupné 170 €

 • 16.11.2018

Popis

Máte stre­sové za­mest­na­nie? Prob­lémy v sú­krom­nom ži­vote? Ne­stí­hate? Na­učte sa ovlá­dať svoj stres a správne si za­trie­diť čas. Na kurze Time a Stress ma­na­ge­ment v Po­wer Co­aching-u Vás na­učíme ako zvlád­nuť každú si­tu­áciu s chlad­nou hla­vou.

Ne­ig­no­rujte va­rovné sig­nály vy­ho­re­nia! Na­učte sa žiť so stre­som v ne­ru­še­nom sú­lade v akej­koľ­vek si­tu­ácii.

Pre koho je kurz ur­čený:
ma­na­žéri, ve­dúci pra­cov­níci, per­so­na­listi, asis­tenti, za­mest­nanci- všetci, ktorí chcú lep­šie odo­lá­vať stresu a efek­tívne zvlá­dať zá­ťa­žové si­tu­ácie v práci aj v sú­krom­nom ži­vote

Ob­sah kurzu Stress ma­na­ge­ment:
• Mo­del vzniku a pô­so­be­nia stresu
• Zmena stre­so­rov po­čas ži­vota
• Stres a jeho vplyv na zdra­vie a vý­kon­nosť
• Syn­dróm vy­ho­re­nia
• Psy­cho­lo­gické pred­po­klady pre zvlá­da­nie stresu – Jun­gova te­órie osob­nosti
• Spoz­ná­va­nie a de­fi­no­va­nie stre­so­rov jed­not­livca vo vlast­nom okolí na zá­klade te­órie osob­nosti
• Nor­málne re­ak­cie na stres, ich pô­vod prí­činy a rie­še­nie
• Ri­zi­kové re­ak­cie na stres, ich pô­vod, prí­činy a rie­še­nie
• Mo­derné tech­niky pre­ven­cie proti stresu
• Uži­točné spô­soby re­laxu
• Ná­vod na zmenu ži­vot­ného štýlu k eli­mi­no­va­niu stre­so­vých fak­to­rov

Ob­sah kurzu Time ma­na­ge­ment:
• Se­ba­poz­na­nie ako zá­klad pre vy­tvo­re­nie efek­tív­neho time ma­na­ge­mentu
• Na­rá­ba­nie s ča­som na zá­klade bio­rytmu a ty­po­ló­gie osob­nosti
• Stres ako ná­sle­dok ne­efek­tív­neho vy­uži­tia času – prečo vzniká a čo spô­so­buje
• Syn­dróm vy­ho­re­nia
• Bu­do­va­nie správ­nych ná­vy­kov
• Ur­če­nie si pri­orít
• Opti­ma­li­zá­cia času
• Ná­stroje efek­tív­neho plá­no­va­nia
• In­tu­itívny time ma­na­ge­ment alebo: ne­choď hla­vou proti múru
• Se­bu­ve­do­me­nie a se­ba­oce­ne­nie – ako si ur­čiť to, na čom nám v ži­vote sku­točne zá­leží, prečo to všetko ro­bíme
• Prečo a ako sa od­me­niť

Kurz Time a Stress ma­na­ge­ment sa usku­toční dňa 16.11.2018 od 8:00 do 16:00 v Ban­skej Bys­trici.
Lek­tor: Sil­via Lan­ger­man

Cena kurzu je 170€ s DPH
Pri­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)

Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­tit UP a Me­eto
foto www.pe­xels.com

24.11.2018 / 08:00 / Bratislava

Ako rozbehnúť vlastné podnikanie

Close

Ako rozbehnúť vlastné podnikanie

Bratislava

 • 24.11.2018

Popis

Máte skvelý ná­pad, pod­ni­ka­teľ­skú ví­ziu, ale strach Vám ne­do­volí Vaše sny usku­toč­niť?
Ni­kdy pred­tým ste ne­pod­ni­kali? Po­tre­bu­jete po­ra­diť lebo ne­viete ako nato?

Kurz ,,Ako roz­be­hnúť vlastné pod­ni­ka­nie“ Vám ukáže tú správnu cestu!

Mnohí ľu­dia dnes tú­žia pod­ni­kať, majú vy­ni­ka­júce pred­po­klady na úspech s vlast­nou pod­ni­ka­teľ­skou ví­ziou. Často si však na za­čiatku ne­ve­dia po­ra­diť s úvod­nými pro­cesmi, ne­majú pre­hľad v tom ako sa načo pri­pra­viť, aké po­stupy zvo­liť.

Je smutné, že ča­sto­krát vy­ni­ka­júce ná­pady ostanú za­bud­nuté, skryté v zá­suvke.

Pri­tom je­di­nou pre­káž­kou je strach z ne­známa. Ne­chajte si po­ra­diť od od­bor­ní­kov a ne­ne­chajte si ujsť prí­le­ži­tosť roz­be­hnúť vlastné pod­ni­ka­nie!

 

Kurz ,,Ako roz­be­hnúť vlastné pod­ni­ka­nie“ bude pre­bie­hať 24.11. 2018 od 8:00 do 16:30hod., v Po­wer Co­aching-u na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­ných kou­čov a lek­to­rov Sil­vie Lan­ger­mann a To­máš Lan­ger­mann.

Cena kurzu je 170,- EUR s DPH.
Pri­hla­so­va­nie na [email protected]­aching-po­radna.sk, a 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

Close

Ochutnaj, čo je koučing

Bratislava

Vstupné 18 €

 • Mierová 56, Bratislava
 • 13.09.2018

Popis

Tú­žite osob­nostne a pro­fesne rásť? Kou­čing je to pravé pre Vás. Príďte s nami ochut­nať, čo všetko po­núka.

,,PSY­CHO­LÓ­GIA SA SÚ­STRE­ĎUJE NA MI­NU­LOSŤ ČLO­VEKA. KOU­ČING VŠAK PO­ZERÁ DO BU­DÚC­NOSTI.“
SIL­VIA LAN­GER­MANN

Ak Vás zau­jíma, čo sa pod slo­vom kou­čing na­ozaj skrýva, čo všetko kou­čo­va­nie pri­náša a ako sa kou­čuje, tak je works­hop Ochut­naj, čo je kou­čing, vhodný práve pre Vás.
Pred­sta­víme Vám zá­kladné ná­stroje kou­čingu, ktoré bu­dete schopní po­u­žiť pri kou­čo­vaní seba aj iných. Vďaka kou­čingu viac po­ro­zu­miete nie­len sebe sa­mému, ale aj sprá­va­niu dru­hých. Lep­šie spoz­náte svoju osob­nosť, mo­tívy a ciele. Na­učíte sa prak­ticky rie­šiť prob­lémy, ale aj efek­tívne ko­mu­ni­ko­vať.
Všetky zís­kané in­for­má­cie Vám po­môžu roz­ví­jať sa v osob­nom aj pro­fe­sij­nom ži­vote. Kou­čing Vás do­káže ovplyv­niť na­toľko, že zme­níte svoj do­te­rajší ži­vot od zá­kla­dov v po­zi­tív­nom a obo­ha­cu­jú­com smere.

Čo sa na works­hope do­zviete:
• pred­sta­víme Vám čo je kou­čing
• ako fun­guje kou­čo­va­nie
• ako lep­šie od­had­núť seba, svo­jich za­mest­nan­cov a pod­ria­de­ných
• me­tó­dy kou­čingu a ako ich po­u­žiť v praxi

Works­hop Ochut­naj, čo je kou­čing, bude pre­bie­hať 13.09. 2018 od 18:00 do 20:30hod., v Po­wer Co­aching-u na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­ných kou­čov a lek­to­rov Sil­vie Lan­ger­mann a To­máš Lan­ger­mann.

Cena works­hopu je 18,- EUR s DPH.
Pri­hla­so­va­nie na [email protected]­aching-po­radna.sk, a 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

Cena:

18,00 €

s DPH
Dĺžka kurzu:

1 deň

Ter­míny
Dá­tum a čas: 13.09.2018 18:00
Miesto: Mie­rová 56, Bra­ti­slava
Kouči

Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC

Lek­torka, psy­cho­lo­gička, kouč

Ing. To­máš Lan­ger­mann

Kouč, lek­tor

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.