Eventy

Close

Ochrana dizajnu produktov a grafického rozhrania aplikácií

Bratislava

  • 12.12.2018

Popis

V spo­lu­práci s CVTI SR sme si pre teba pri­pra­vili ďal­šie bez­platné biz­nis ra­ňajky! Té­mou „Ochrana di­zajnu pro­duk­tov a gra­fic­kého ro­z­hra­nia soft­vé­ro­vých ap­li­ká­cií“ nás pre­vedú Ja­ro­slav Nos­ko­vič a Ľu­bo­mír Kucka.

Re­zer­vuj si miesto >> https://goo.gl/forms/fj­Loun30kmv­GOJrL2

KEDY? 12.12. (streda) od 09:00 – 11:00
KDE? Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15 Bra­ti­slava (za­sa­da­cia miest­nosť č. 102 – 1.po­scho­die)
VSTUP? Zdarma

O čom bu­deme ho­vo­riť?
• čo je to di­zajn,
• za­pí­saný di­zajn – ná­stroj na ochranu vzhľadu va­šich vý­rob­kov a GUI,
• pod­mienky a po­stupy pre zís­ka­nie za­pí­sa­ného di­zajnu na Slo­ven­sku a vo svete,
• po­ru­šo­va­nie práv k za­pí­sa­ným di­zaj­nom iných sub­jek­tov,
• ako pra­co­vať s ná­strojmi na zís­ka­va­nie in­for­má­cií o za­pí­sa­ných di­zaj­noch,
• ako a kde si ob­jed­nať vy­pra­co­va­nie re­šerše na di­zajn pred po­da­ním žia­dosti o zá­pis di­zajnu.

O lek­to­roch:
Ja­ro­slav Nos­ko­vič štu­do­val na Fa­kulte ma­te­ma­tiky, fy­ziky a in­for­ma­tiky UK v Bra­ti­slave, kde zís­kal PhD. v od­bore Fy­zika kon­den­zo­va­ných lá­tok. Ná­sledne za­čal pô­so­biť v Cen­tre ve­decko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR v Od­bore trans­feru tech­no­ló­gií a od roku 2014 je ve­dú­cim Od­de­le­nia ochrany a ko­mer­cia­li­zá­cie du­šev­ného vlast­níc­tva. Od aka­de­mic­kého roka 2016/2017 vy­učuje na Ob­chod­nej fa­kulte Eko­no­mic­kej uni­ver­zity v Bra­ti­slave pred­met „Ochrana du­šev­ného vlast­níc­tva v me­dzi­ná­rod­nom ob­chode“. Ja­ro­slav je zá­ro­veň au­to­rom via­ce­rých od­bor­ných člán­kov a pred­ná­šok re­a­li­zo­va­ných na ve­dec­kých a od­bor­ných kon­fe­ren­ciách a se­mi­ná­roch.

Ľu­bo­mír Kucka je ab­sol­ven­tom Ka­tedry kniž­nič­nej a in­for­mač­nej vedy Fi­lo­zo­fic­kej fa­kulty UK v Bra­ti­slave. Svoju ka­ri­éru za­čal v Slo­ven­skej tech­nic­kej kniž­nici v Od­de­lení pa­ten­to­vej li­te­ra­túry a ne­skôr pô­so­bil ako ria­di­teľ Od­boru pa­ten­to­vých in­for­má­cií na Úrade prie­my­sel­ného vlast­níc­tva SR. V ro­koch 1999 – 2007 bol ria­di­te­ľom Cen­tra ve­decko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR. V sú­čas­nosti je ve­dú­cim Stre­diska PAT­LIB v CVTI SR a jeho pro­fe­sijné za­me­ra­nie v ob­lasti in­for­má­cií o prie­my­sel­nom vlast­níc­tve spo­číva vo vy­hľa­dá­vaní v da­ta­bá­zach a po­sky­to­vaní pa­ten­to­vých in­for­mač­ných slu­žieb, ako aj lek­tor­skej čin­nosti na od­bor­ných po­du­ja­tiach.

Za­re­gis­tro­vať sa je možné naj­ne­skôr do 11.12.2018 do 15:00 hod.

dnes / 18:00 / Bratislava

Nauč sa mať čas

Close

Nauč sa mať čas

  • 12.12.2018

Popis

Do­lieha na teba via­nočný stres? Máš pred se­bou kon­co­ročnú uzá­vierku? Ostáva ti do konca roka ti­síc ne­spl­ne­ných cie­ľov ?

Prídi na works­hop a zís­kaj zbrane, kto­rými mô­žeš strie­ľať proti stresu, prok­ras­ti­ná­cií či roz­ho­do­va­cej pa­ra­lýze.

Na works­hope sa na­učíš:
Čo ro­biť, aby si mal viac času na to, čo ťa baví?
Čo ro­biť, aby si sa ko­nečne na­učil/a hrať na gi­tare, za­čal/a sa učiť špa­niel­činu alebo do­čí­tal/a dlho roz­čí­tanú knihu?
Ako si čas lep­šie zor­ga­ni­zo­vať a ko­nečne umyť auto alebo po­vy­sá­vať? Alebo len tak ísť do kina? Alebo na ly­žo­vačku? ;)

A vieš vlastne koľko je mi­núta?
To všetko sa do­zvieš 12.12. v Co­wor­king Cver­novka.

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
https://tickpo.sk/de­tail/nauc-sa-mat-cas-de­cem­ber-4807 Lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena: 10,- eur.

In­for­má­cie o pred­ná­ša­jú­com:
Dá­vid Kál­mán pra­cuje 12 ro­kov v ob­chode, ma­naž­mente a vzde­lá­vaní ľudí.
Má za se­bou viac ako 500 vy­ško­le­ných ľudí.
Za naj­dô­le­ži­tej­šie po­va­žuje zdravý sed­liacky rozum a jed­no­du­chosť vy­uži­teľnú v praxi.
Čo sa týka času strá­ve­ného v práci, sa­mému sa mu po­da­rilo 12 ho­dín denne v práci zní­žiť na 7 a to vďaka efek­ti­vite. Dá­vid má tiež skú­se­nosť s na­sta­vo­va­ním ob­chod­nej stra­té­gie pre za­čí­na­júce star­tupy aj väč­šie od­de­le­nia v kor­po­rá­ciách.

Lin­ke­dIn na Dá­vi­dov pro­fil : https://www.lin­ke­din.com/in/da­vid-k%C3%A1lm%C3%A1n-847996131/

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

dnes / 18:00 / Bratislava

Manažuj svoje projekty

Close

Manažuj svoje projekty

Bratislava

  • Platform house
  • 12.12.2018

Popis

Agen­túra Plat4M vám pri­náša tretí zo sé­rie works­ho­pov s náz­vom “Ma­na­žuj svoje pro­jekty”.

Do­tiah­nuť pro­jekt do konca v sta­no­ve­nom ter­míne a kva­lite, tak aby boli obe strany spo­kojné nie je vždy úplne jed­no­du­ché.

Na works­hope si spolu prej­deme :

– ako efek­tívne zvlád­nuť pro­jekty, či už veľké, malé, slo­ven­ské, alebo za­hra­ničné.

– ako správne na­ce­niť pro­jekt

– na čo všetko mys­lieť pred spus­te­ním pro­jektu

– ako do­dr­žať do­hod­nutý de­ad­line a s tým sú­vi­siace roz­lo­že­nie pro­jektu

– ozrej­míme si ko­mu­ni­ká­ciu s kli­en­tom, po­sie­la­nie vý­stu­pov, efek­tívne zís­ka­nie fe­ed­backu

– po­vieme si o naj­čas­tej­ších prob­lé­moch pri pro­jek­toch,

– ako efek­tivne zla­diť jed­not­livé na­stroje – In­vi­sion, Ba­se­camp, Har­vest a iné

Lek­tor An­drej Vr­bov­ský

An­drej je pro­jek­tový ma­na­žér ktorý už 3 roky rieši v PLAT­FORM pro­jekty end to end. Za­stre­šo­val pro­jek­tový ma­naž­ment pre kli­en­tov ako Spo­tify, Tatra Banka, BigS­co­ots a ďal­ších vyše 50 pro­jek­tov kde zís­kal množ­stvo skú­se­ností z praxe, o ktoré by sa s vami chcel po­de­liť.

FB event: https://www.fa­ce­book.com/events/1237824916356721/

zajtra / 16:30 / Bratislava

LaUrBa 6: Územný plán

Close

LaUrBa 6: Územný plán

Bratislava

  • 13.12.2018

Popis

LAURBA #6: ÚZEMNÝ PLÁN

La­bo­ra­tó­rium Ur­ba­nizmu Bra­ti­slavy (LaUrBa) je no­vou plat­for­mou, ktorá umož­ňuje pre­zen­tá­ciu rôz­nych ná­zo­rov na pôde trans­for­mo­va­nej Cver­novky na Ra­čian­skej ulici. Bra­ti­slava ako dy­na­mické, ne­us­tále sa me­niace mesto má Územný plán z roku 2007.

HOS­TIA:

Ing. arch. Vla­di­mír Hrdý
Ing. arch. Pe­ter Žal­man
Ing.arch. Voj­tech Hr­dina
Ing. arch. Zora Pau­li­ni­ová
Mgr. Ad­rián Gubčo

TÉMA: ÚZEMNÝ PLÁN

Územný plán je z po­hľadu sú­čas­ného stavu, aj mož­ného roz­voja a zmien veľi dô­le­žitá. Sú­časný ná­stroj na roz­voj mesta je za­sta­ralý , po­dobne ako aj práca ve­de­nia mesta
a prí­sluš­ných od­de­lení Ma­gis­trátu. Na­prí­klad za­tiaľ ne­došlo k pre­hod­no­te­niu- zo­sú­la­de­niu rôz­nych do­pl­n­kov, ge­ne­re­lov a iných pod­kla­dov. Zlo­žitý a zdĺhavý je aj pro­ces vy­dá­va­nia zá­väz­ných sta­no­vísk mesta k plá­no­va­nej vý­stavbe. V roku 2017 sa ve­rejne pre­zen­to­vala Plat­forma Bra­ti­slava, ktorá vy­dala ná­sledne pub­li­ká­ciu Plán Bra­ti­slava a jej kan­di­dát- ar­chi­tekt Ma­túš Vallo zví­ťa­zil v ok­tób­ro­vých ko­mu­nál­nych voľ­bách , čo vy­vo­láva oča­ká­va­nia, že mnohé pod­nety sa budú po­stupne re­a­li­zo­vať. Územný plán to je aj re de­fi­no­va­nie pojmu ve­rejný zá­u­jem. Dnes väč­šina de­ve­lo­pe­rov sta­via na svo­jom území, ale vý­sle­dok býva často prek­va­pivý – nie­len čo do ar­chi­tek­to­nic­kého vý­razu, ale aj čo do funkč­nosti väč­ších území, celku. Mesto akoby stra­tilo kon­trolu nad svo­jim roz­vo­jom.

Bra­ti­slava je na za­čiatku pro­cesu vy­tvo­re­nia svojho no­vého Územ­ného plánu. Najb­liž­šie me­to­dicky aj for­mou je Praha, ktorá v roku 2018 za­čala pro­ces pri­po­mien­ko­va­nia a sch­va­ľo­va­nia no­vého Met­ro­po­lit­ního plánu Praha. Praha má aj nový Plán udr­ža­teľ­nej mo­bi­lity. Máme po­dobnú le­gis­la­tívnu zá­kladňu a nie až taký veľký hos­po­dár­sky a so­ciálny roz­diel ako s bliž­šou Vied­ňou, ktorá je pre nás ale tiež vzo­rom. Čosi ako Mest­ský plán roz­voja- Step 2025 by sa Bra­ti­slave tiež zišlo, ale ako na to?

– – –

Par­tne­rom ži­vej kul­túry v No­vej Cver­novke je Na­dá­cia VÚB.

Po­du­ja­tie z ve­rej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­poru ume­nia.

Par­tne­rom po­du­ja­tia je COR­WIN.

Close

Akreditovaný kurz KOUČ 104 Bratislava

Bratislava

  • 13.10.2018

Popis

Kurz ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky. Číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/1.

Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/.

AK­RE­DI­TO­VANÝ KURZ KOUČ 104 v Bra­ti­slave

Kurz ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky. Číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/11
Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/.

Spo­loč­nosť Po­wer Co­aching s.r.o. Vám pri­náša 11-dňový Kurz KOUČ v roz­sahu 104 ho­dín, je­diný ak­re­di­to­vaný kurz tohto druhu na Slo­ven­sku.

CER­TI­FI­KÁ­CIA
Kurz KOUČ 104 ho­dín je Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/ a je­di­ným kur­zom na Slo­ven­sku tohto druhu s ude­le­nou ak­re­di­tá­ciou Mi­nis­ter­stva škols­tva, vedy, vý­skumu a športu SR. Po ab­sol­vo­vaní kurzu zís­kate Osved­če­nie o ab­sol­vo­vaní ak­re­di­to­va­ného vzde­lá­va­cieho prog­ramu ďal­šieho vzde­lá­va­nia, platné na ce­lom území Slo­ven­skej re­pub­liky a opráv­ňu­júce dr­ži­teľa ku kou­čo­va­niu. Zá­ro­veň zís­kate Cer­ti­fi­kát ICF/In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion, pred­sta­vu­júci me­dzi­ná­rodnú ak­cep­tá­ciu vý­cviku v kou­čingu, na zá­klade kto­rej mô­žete zís­kať ďal­šie me­dzi­ná­rodné cer­ti­fi­káty ICF.

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ
Kurz je ok­rem pro­fe­sie kouča (in­terní aj ex­terní, sú­časní aj bu­dúci), vhodný tak­tiež pre tých, ktorí majú zá­u­jem zís­kať od­borné ve­do­mosti a zruč­nosti po­trebné pre vý­kon svojho po­vo­la­nia, napr. ma­na­žéri, osoby ve­dúce tím ľudí, špe­cia­listi ľud­ských zdro­jov, per­so­na­listi, tré­neri, po­rad­co­via, od­bor­níci v pro­fe­siách za­me­ra­ných na po­moc iným (fy­zi­ote­ra­pe­uti, psy­cho­te­ra­pe­uti, psy­cho­ló­go­via, zdra­vot­níci, so­ciálni pra­cov­níci), uči­te­lia a pod.- kurz pre­bieha v slo­ven­skom ja­zyku, pre­zenč­nou for­mou

– účast­ník ne­musí spĺňať žiadne špe­ciálne po­žia­davky

– mi­ni­málny po­čet účast­ní­kov: 5

OB­SAH KURZU
70% kurzu tvorí prax, 30% te­ória. S po­u­ka­zom na pri­márne prak­tické za­me­ra­nie kurzu zís­kate kou­čo­va­cie kom­pe­ten­cie veľmi rýchlo a hneď po jeho ab­sol­vo­vaní mô­žete za­čať kou­čo­vať.
His­tó­ria kou­čingu / VIP- Ti­mothy Gal­lwey / GROW- John Whit­more / De­fi­ní­cia kou­čingu / Roz­dielne školy kou­čingu / Brief co­aching- Pe­ter Szabó / So­lu­tion fo­cuse kou­čing / Self kou­čing / RE­SULTS CO­ACHING Ant­ho­ny­Rob­bins / Os­tatné školy kou­čingu / Cieľ- po­zi­tívny, ak­tívny, etický / Kouč a iné pro­fe­sie / Kľú­čové kom­pe­ten­cie pro­fe­si­onál­neho kouča podľa ICF / Etické prin­cípy / Vy­tvo­re­nie zmluvy o kou­čo­vaní / Kou­čin­gový roz­ho­vor / Štruk­túra kou­čo­va­cieho roz­ho­voru / Ak­tívny a pa­sívny ja­zyk / Ko­mu­ni­kačné ka­nály / Mapa Kli­enta / Jed­no­du­ché i po­kro­čilé me­tó­dy na in­di­vi­du­álny kou­čing / Zá­kladné me­tó­dy pre biz­nis kou­čing / Prak­tické ukážky kou­čingu / Vik­tor Frankl / Claude Ste­i­ner / Vzťah, par­tner­stvo kouča a kli­enta/ Úloha a zod­po­ved­nosť kouča / Úloha a zod­po­ved­nosť kli­enta / Sa­motné kou­čo­va­nie – prí­tom­nosť kouča / Kľú­čové cha­rak­te­ris­tiky kouča / Osob­nosť kouča / Osob­nosť kli­enta

Cena kurzu: 4100,- Eur s DPH

Ter­míny kurzu:

13.10.-23.10.2018 Bra­ti­slava

Or­ga­ni­zá­tor: Po­wer Co­aching s.r.o., www.co­aching-po­radna.sk,
Pri­hla­so­va­nie: [email protected]­aching-po­radna.sk, 0911 467 629, 0948 168 011
Lek­tori: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC
Mgr. Sil­via Gal­lová, PCC
VIAC IN­FOR­MÁ­CIÍ O KURZE : na [email protected]­aching-po­radna.sk, 0911 467 629, 0948 168 011
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) Me­eto
foto: www.pe­xels.sk

Cena:

4 100,00 €

s DPH
Dĺžka kurzu:

11 dní

Ter­míny
Dá­tum a čas: 13.10.2018 08:00
Miesto: Mie­rová 56, 821 05 Bra­ti­slava

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.