Evo­que Con­ver­tible: Fra­je­rina na 4 ročné obdo­bia!

/ 11. október 2015 / Tools a produktivita

Dlho sme tu nemali tak dizaj­novo a tech­no­lo­gicky doko­nalé auto, akým je nový Range Rover Evo­que Con­ver­tible. Tak si ho teda poďme rozo­brať.

OFI­CIÁLNE PRED­STA­VE­NIE

Range Rover Evo­que je bez­po­chýb skvele vyze­ra­júce vozidlo. Vozidlo, ktoré by mohlo pora­ziť jeho vzhľad, je tu! Bude ním Range Rover Evo­que Con­ver­tible? Dlho oča­ká­vané SUV bude ofi­ciálne debu­to­vať budúci mesiac. Či bude novem­ber 2015 v zna­mení Auto Show kona­jú­cej sa v Los Ange­les, pre auto­mo­bilku veľ­kým mesia­com, ukáže záu­jem pub­lika. Nový Evo­que “bez stre­chy” sa pred­ve­die na Auto Show pre­bie­ha­jú­cej od 20. do 29. novem­bra.

Range Rover Evoque Convertible

EVO­QUE “BEZ STRE­CHY”

Evo­que kab­ri­olet bude vychá­dzať z nedáv­nej tva­ro­vej štú­die úspeš­ného modelu Evo­que. Nedá sa nevšim­núť si istú pozor­nosť s jeho “bra­tom” s pev­nou stre­chou. Väč­šina odpor­cov kab­ri­ole­tov, tvrdí, že okrem prak­tic­kej stránky veci, je otvá­ra­nie a skla­da­nie stre­chy zdĺhavé a kazí cel­kovú radosť z jazdy. Prívr­žen­com “hard­top” varianty Evo­que Con­ve­ritble oka­zuje, že má niečo, čo ich nedô­veru zne­istí! 

Evoque na špionážnej fotografii

STRE­CHU ZLO­ŽÍTE DO 20 SEKÚND!

Okrem mož­nosti vychut­na­nia si pocitu z “vetra vo vla­soch” model Evo­que Con­ver­tible prek­vapí aj rých­los­ťou skla­da­nia stre­chy! Stre­cha nového prí­ras­tku do rodiny SUV brit­skej auto­mo­bilky je “mäkká” a doká­žete ju zlo­žiť za menej ako 20 sekúnd! Nie je to úžasné? 

Evoque na špionážnej fotografii

VYŠ­ŠIA HMOT­NOSŤ

Každá zábava niečo stojí a preto si “cab­rio” ver­zia nasa­dila na “ple­cia” o 100 kilo­gra­mov väč­šiu zátaž ako pôvodná ver­zia. Môžu za to výstuže, ktoré sú pre sys­tém otvá­ra­nia stre­chy potrebné. Zatiaľ auto­mo­bilka posta­vila šes­ticu mode­lov sku­toč­nej veľ­kosti. Podobne tomu bolo aj pri odha­lení základ­nej ver­zie v roku 2011. 6 prie­hľad­ných kab­ri­ole­tov bolo vysta­ve­ným v uli­ciach Lon­dýna, odkiaľ sa vybrali plniť pre­zen­tačnú úlohu na via­ceré podu­ja­tia. Oko­lo­idúci si tak mohli na mode­loch z rúrok pre­zrieť prvé tva­rové línie a vyskú­šať svoju pred­sta­vi­vosť. 

Range Rover Evoque Convertible

POHON

Ak nie­kto oča­ká­val zmeny v porov­naní s kon­cep­tom pred­sta­ve­ným na ženev­skom auto­sa­lóne v roku 2012, môže byť skla­maný. Čo sa týka pohonu, pred­po­kladá sa pou­ži­tie rov­na­kých pohon­ných jed­no­tiek, ben­zí­no­vého 2,0 litra a die­se­lo­vého motoru s obje­mom 2,2 litra. Pri­budnú nové fun­kcie? Zatiaľ auto­mo­bilka o nových mož­nos­tiach neho­vorí, zákaz­níka, hľa­da­jú­ceho zau­jí­mavý a tvá­ro­va­teľný kom­paktný cros­so­ver, zaujmú mini­málne func­kie už pred­sta­ve­nej “hard top” ver­zie. 

Prvé kompaktné SUV v ponuke aj vo verzii s otváracou strechou

VYHLIADKY

Hlavný inži­nier Land Roveru Mike Cross na margo modelu pove­dal: “Vďaka kom­bi­ná­cii ino­va­tív­neho inži­nier­stva a apli­ká­cie pokro­či­lých tech­no­ló­gií, bude Evo­que Con­ver­tible dyna­mický auto­mo­bi­lom búra­jú­cim fámy týka­júce sa neprak­tic­kosti mode­lov s otvá­ra­cou stre­chou. Pou­žili sme všetky skú­se­nosti v seg­mente SUV a funkč­nosť stre­chy sme tes­to­vali v rôz­nych pove­ter­nost­ných pod­mien­kach. Evo­que Con­ver­tible je cros­so­ver s otvá­ra­cou ster­chou pre všetky ročné obdo­bia!” 

Prvé kompaktné SUV v ponuke aj vo verzii s otváracou strechou

CENA

Dote­raz nebolo zve­rej­nené žiadne ofi­ciálne vyhlá­se­nie ohľadne ceny “soft top” ver­zie zo strany Land Roveru. Pred­po­kladá sa, že si auto­mo­bilka vypýta za model niečo okolo 40-tisíc libier, suma v pre­počte okolo 54-tisíc eur je dosta­točne vysoká, aby sa s podob­ným mode­lom pochvá­lila len určitá sku­pina maji­te­ľov. Ako hod­no­títe novinku bez stre­chy? Pre­koná Evo­que Con­ver­tible úspech ver­zie s pev­nou stre­chou?

Prvé kompaktné SUV v ponuke aj vo verzii s otváracou strechou

Range Rover Evoque Convertible
zdroj: autobazar.eu
Pridať komentár (0)