Exklu­zívne: His­to­ricky prvý note­book od Xia­omi, Mi Note­book Air 13, máme v redak­cii.

Kristián Hrušovský / 20. októbra 2016 / Tech a inovácie

Slovné spo­je­nie „Xia­omi note­book“ bolo ešte pred pár mesiacmi sklo­ňo­vané tak­mer kaž­do­denne. Čín­sky tech­no­lo­gický gigant ale nako­niec sny fanú­ši­kov spl­nil a v lete tohto roka ofi­ciálne svetu uká­zal svoj his­to­ricky prvý pre­nosný počí­tač. Ako každý pro­dukt od Xia­omi, aj ich note­book spô­so­bil hotový ošiaľ, keďže pri­chá­dza s výbor­ným pome­rom ceny a výkonu.

Xia­omi Mi Note­book Air chce na (čín­skom) trhu kon­ku­ro­vať naj­zná­mej­ším pré­mi­ovým note­bo­okom od ame­ric­kého Apple. Kým v domov­skej Číne sa prvý note­book od Xia­omi pre­dáva už nejaký ten pia­tok, do reál­neho pre­daja pre nás, Euró­pa­nov, sa dostal len nedávno. Nám sa ho opäť poda­rilo zís­kať ako prvým na Slo­ven­sku a vďaka e-shopu Gearbest.com ti máme mož­nosť pri­niesť detailnú recen­ziu na 13,3-palcovú ver­ziu Mi Note­book Air. Tes­to­va­nie je už v plnom prúde.

xiaomi-mi-notebook-air-13-testujeme-9

Po dizaj­no­vej stránke Mi Note­book Air nezap­rie podob­nosť s ame­ric­kými „jabĺč­kami“, no Xia­omi pri kon­štru­ovaní pou­žilo aj vlastné zbrane. 13,3-palcový disp­lej sa im poda­rilo vtes­nať od oveľa kom­pakt­nej­šej kon­štruk­cie ako v prí­pade 13,3″ ver­zie Apple Mac­book Pro či Mac­book Air. Cel­kové roz­mery Xia­omi Mi Note­book Air 13 tak činia 309.6 mm na šírku, 210.9 mm na dĺžku a hrúbka sa zasta­vila na per­fekt­ných 14.8 mm. V spo­jení s hmot­nos­ťou len 1,28 kilo­gramu si Mi Note­book Air bez námahy odne­siete v akej­koľ­vek taške alebo ruk­saku kde­koľ­vek. Xia­omi takto nízku hmot­nosť dosiahlo aj napriek pou­ži­tiu celoh­li­ní­ko­vej kon­štruk­cie, kto­rej die­len­ské spra­co­va­nie je doslova famózne.

xiaomi-mi-notebook-air-13-testujeme-3

Už spo­mí­naný 13,3-palcový lesklý disp­lej obklo­puje rámik so šír­kou len 5,59 mm, vďaka čomu samotný disp­lej tvorí až 80,1% z celej plo­chy obra­zovky. Xia­omi ako zobra­zo­vací panel pou­žilo IPS, čím dosiahlo špič­kové pozo­ro­va­cie uhly, výborný jas disp­leja a sku­točne nád­herné farebné poda­nie. K abso­lút­nej doko­na­losti nahráva aj FullHD roz­lí­še­nie, vďaka čomu je výsledná jem­nosť fan­tas­tic­kých 166 ppi. Čo sa klá­ves­nice týka, tá pri­chá­dza s jed­no­ú­rov­ňo­vým bie­lym pod­svie­te­ním, dosta­toč­ným zdvi­hom klá­ves a opti­mál­nym odpo­rom. Všetky tieto atri­búty spĺňajú pred­po­klady na pohodlné písa­nie na klá­ves­nici, no osobne sme si musel nie­koľko hodín zvy­kať na roz­lo­že­nie klá­ves, keďže pred Mi Note­book Air som pou­ží­val note­book s plno­hod­not­nou klá­ves­ni­cou, vrá­tane tej nume­ric­kej. Výborne sa pra­cuje aj so vsta­va­ným touch­pa­dom, ktorý navyše pod­po­ruje roz­ší­rené gestá.

xiaomi-mi-notebook-air-13-testujeme-8

Po výko­no­vej stránke Xia­omi Mi Note­book Air 13 dostal do vienka dvoj­jad­rový Intel Core i5-6200U pro­ce­sor, ktorý pri maxi­mál­nej záťaži vytiahne na tak­to­va­ciu frek­ven­ciu až 2,7 GHz. Spolu s 8 GB RAM pamä­ťou typu DDR4 a dedi­ko­va­nou gra­fic­kou kar­tou NVI­DIA GeForce 940MX s 1 GB GDDR5 pamä­ťou dokáže Mi Note­book Air spus­tiť aj nároč­nej­šie hry či prog­ramy. Pomoc­ní­kom je aj 256 GB SSD pri­po­jený pomo­cou PCIe roz­hra­nia, čím bola dosia­hnutá rých­losť číta­nia až 1,5 GB/s. Disk bez mecha­nic­kých častí značne pris­pieva aj k rapídne rých­lemu štartu note­bo­oku (pod 8 sekúnd) či veľmi sviž­nému chodu samot­ného ope­rač­ného sys­tému. Práve OS je naj­väč­ším zádr­he­lom pri prvom roz­ba­lení note­bo­oku, keďže ide o Win­dows 10 v tzv. „sin­gle-lan­gu­age“ ver­zii, ktorý je v tomto prí­pade limi­to­vaný len na čín­sky jazyk. Pre plno­hod­notné pou­ží­va­nie je teda potrebné note­book hneď rein­šta­lo­vať.

xiaomi-mi-notebook-air-13-testujeme-4

Kvôli pomerne ten­kej kon­štruk­cii muselo Xia­omi mierne ubrať z konek­ti­vity. Mi Note­book Air 13 tak ponúka len USB Type-C konek­tor slú­žiaci na nabí­ja­nie alebo ako video výstup, 2 x USB 3.0 konek­tory, 3,5 mm audio jack a jeden HDMI konek­tor. Zamrzí absen­cia slotu pre SD/microSD karty a tiež kla­sic­kého RJ45 konek­toru pre pri­po­je­nie k inter­netu. Xia­omi to však vykom­pen­zo­valo špič­ko­vou sie­ťo­vou kar­tou, ktorú dodáva Intel. Tá integ­ruje WiFi 802.11ac anténu s Dual-band pod­po­rou a maxi­mál­nou teore­tic­kou rých­los­ťou sťa­ho­va­nia 867 Mbps. Pri bez­drô­to­vej komu­ni­ká­cii poslúži aj novší Blu­e­to­oth 4.1, zatiaľ čo o kva­litný hudobný záži­tok sa posta­rajú repro­duk­tory od AKG s výko­nom až 4W a úpra­vou zvuku Dolby Audio™ Pre­mium. Baté­ria s kapa­ci­tou 5400 mAh podľa úda­jov od výrobcu poskytne výdrž na 8 hodín pre­hrá­va­nia online videa, pri­čom pri­chá­dza s pod­po­rou rých­leho nabí­ja­nia.

xiaomi-mi-notebook-air-13-testujeme-1

Pridať komentár (0)