Exklu­zív­ne: His­to­ric­ky prvý note­bo­ok od Xia­omi, Mi Note­bo­ok Air 13, máme v redak­cii.

Kristián Hrušovský / 20. októbra 2016 / Tech a inovácie

Slov­né spo­je­nie „Xia­omi note­bo­ok“ bolo ešte pred pár mesiac­mi sklo­ňo­va­né tak­mer kaž­do­den­ne. Čín­sky tech­no­lo­gic­ký gigant ale nako­niec sny fanú­ši­kov spl­nil a v lete toh­to roka ofi­ciál­ne sve­tu uká­zal svoj his­to­ric­ky prvý pre­nos­ný počí­tač. Ako kaž­dý pro­dukt od Xia­omi, aj ich note­bo­ok spô­so­bil hoto­vý ošiaľ, keď­že pri­chá­dza s výbor­ným pome­rom ceny a výko­nu.

Xia­omi Mi Note­bo­ok Air chce na (čín­skom) trhu kon­ku­ro­vať naj­zná­mej­ším pré­mi­ovým note­bo­okom od ame­ric­ké­ho App­le. Kým v domov­skej Číne sa prvý note­bo­ok od Xia­omi pre­dá­va už neja­ký ten pia­tok, do reál­ne­ho pre­da­ja pre nás, Euró­pa­nov, sa dostal len nedáv­no. Nám sa ho opäť poda­ri­lo zís­kať ako prvým na Slo­ven­sku a vďa­ka e-sho­pu Gearbest.com ti máme mož­nosť pri­niesť detail­nú recen­ziu na 13,3-palcovú ver­ziu Mi Note­bo­ok Air. Tes­to­va­nie je už v plnom prú­de.

xiaomi-mi-notebook-air-13-testujeme-9

Po dizaj­no­vej strán­ke Mi Note­bo­ok Air nezap­rie podob­nosť s ame­ric­ký­mi „jabĺč­ka­mi“, no Xia­omi pri kon­štru­ova­ní pou­ži­lo aj vlast­né zbra­ne. 13,3-palcový disp­lej sa im poda­ri­lo vtes­nať od ove­ľa kom­pakt­nej­šej kon­štruk­cie ako v prí­pa­de 13,3″ ver­zie App­le Mac­bo­ok Pro či Mac­bo­ok Air. Cel­ko­vé roz­me­ry Xia­omi Mi Note­bo­ok Air 13 tak činia 309.6 mm na šír­ku, 210.9 mm na dĺž­ku a hrúb­ka sa zasta­vi­la na per­fekt­ných 14.8 mm. V spo­je­ní s hmot­nos­ťou len 1,28 kilo­gra­mu si Mi Note­bo­ok Air bez náma­hy odne­sie­te v akej­koľ­vek taš­ke ale­bo ruk­sa­ku kde­koľ­vek. Xia­omi tak­to níz­ku hmot­nosť dosiah­lo aj napriek pou­ži­tiu celoh­li­ní­ko­vej kon­štruk­cie, kto­rej die­len­ské spra­co­va­nie je doslo­va famóz­ne.

xiaomi-mi-notebook-air-13-testujeme-3

Už spo­mí­na­ný 13,3-palcový lesk­lý disp­lej obklo­pu­je rámik so šír­kou len 5,59 mm, vďa­ka čomu samot­ný disp­lej tvo­rí až 80,1% z celej plo­chy obra­zov­ky. Xia­omi ako zobra­zo­va­cí panel pou­ži­lo IPS, čím dosiah­lo špič­ko­vé pozo­ro­va­cie uhly, výbor­ný jas disp­le­ja a sku­toč­ne nád­her­né fareb­né poda­nie. K abso­lút­nej doko­na­los­ti nahrá­va aj FullHD roz­lí­še­nie, vďa­ka čomu je výsled­ná jem­nosť fan­tas­tic­kých 166 ppi. Čo sa klá­ves­ni­ce týka, tá pri­chá­dza s jed­no­ú­rov­ňo­vým bie­lym pod­svie­te­ním, dosta­toč­ným zdvi­hom klá­ves a opti­mál­nym odpo­rom. Všet­ky tie­to atri­bú­ty spĺňa­jú pred­po­kla­dy na pohodl­né písa­nie na klá­ves­ni­ci, no osob­ne sme si musel nie­koľ­ko hodín zvy­kať na roz­lo­že­nie klá­ves, keď­že pred Mi Note­bo­ok Air som pou­ží­val note­bo­ok s plno­hod­not­nou klá­ves­ni­cou, vrá­ta­ne tej nume­ric­kej. Výbor­ne sa pra­cu­je aj so vsta­va­ným touch­pa­dom, kto­rý navy­še pod­po­ru­je roz­ší­re­né ges­tá.

xiaomi-mi-notebook-air-13-testujeme-8

Po výko­no­vej strán­ke Xia­omi Mi Note­bo­ok Air 13 dostal do vien­ka dvoj­jad­ro­vý Intel Core i5-6200U pro­ce­sor, kto­rý pri maxi­mál­nej záťa­ži vytiah­ne na tak­to­va­ciu frek­ven­ciu až 2,7 GHz. Spo­lu s 8 GB RAM pamä­ťou typu DDR4 a dedi­ko­va­nou gra­fic­kou kar­tou NVI­DIA GeFor­ce 940MX s 1 GB GDD­R5 pamä­ťou doká­že Mi Note­bo­ok Air spus­tiť aj nároč­nej­šie hry či prog­ra­my. Pomoc­ní­kom je aj 256 GB SSD pri­po­je­ný pomo­cou PCIe roz­hra­nia, čím bola dosia­hnu­tá rých­losť číta­nia až 1,5 GB/s. Disk bez mecha­nic­kých čas­tí znač­ne pris­pie­va aj k rapíd­ne rých­le­mu štar­tu note­bo­oku (pod 8 sekúnd) či veľ­mi sviž­né­mu cho­du samot­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu. Prá­ve OS je naj­väč­ším zádr­he­lom pri prvom roz­ba­le­ní note­bo­oku, keď­že ide o Win­do­ws 10 v tzv. „sin­gle-lan­gu­age“ ver­zii, kto­rý je v tom­to prí­pa­de limi­to­va­ný len na čín­sky jazyk. Pre plno­hod­not­né pou­ží­va­nie je teda potreb­né note­bo­ok hneď rein­šta­lo­vať.

xiaomi-mi-notebook-air-13-testujeme-4

Kvô­li pomer­ne ten­kej kon­štruk­cii muse­lo Xia­omi mier­ne ubrať z konek­ti­vi­ty. Mi Note­bo­ok Air 13 tak ponú­ka len USB Type-C konek­tor slú­žia­ci na nabí­ja­nie ale­bo ako video výstup, 2 x USB 3.0 konek­to­ry, 3,5 mm audio jack a jeden HDMI konek­tor. Zamr­zí absen­cia slo­tu pre SD/microSD kar­ty a tiež kla­sic­ké­ho RJ45 konek­to­ru pre pri­po­je­nie k inter­ne­tu. Xia­omi to však vykom­pen­zo­va­lo špič­ko­vou sie­ťo­vou kar­tou, kto­rú dodá­va Intel. Tá integ­ru­je WiFi 802.11ac anté­nu s Dual-band pod­po­rou a maxi­mál­nou teore­tic­kou rých­los­ťou sťa­ho­va­nia 867 Mbps. Pri bez­drô­to­vej komu­ni­ká­cii poslú­ži aj nov­ší Blu­e­to­oth 4.1, zatiaľ čo o kva­lit­ný hudob­ný záži­tok sa posta­ra­jú repro­duk­to­ry od AKG s výko­nom až 4W a úpra­vou zvu­ku Dol­by Audio™ Pre­mium. Baté­ria s kapa­ci­tou 5400 mAh pod­ľa úda­jov od výrob­cu poskyt­ne výdrž na 8 hodín pre­hrá­va­nia onli­ne videa, pri­čom pri­chá­dza s pod­po­rou rých­le­ho nabí­ja­nia.

xiaomi-mi-notebook-air-13-testujeme-1

Pridať komentár (0)