Experti a ich päť odpo­rú­čaní, ako zlep­šiť elek­tro­nický obchod na Slo­ven­sku

Sapie.sk / 16. január 2015 / Tools a produktivita

Slo­ven­ská alian­cia pre inter­ne­tovú eko­no­miku (SAPIE) spolu s brit­ským veľ­vys­la­nec­tvom v Bra­ti­slave a Cen­tral Euro­pean Policy Ins­ti­tute (CEPI), slo­ven­skými pod­ni­ka­teľmi a zástup­cami minis­ters­tiev pri­pra­vila zoznam pia­tich kľú­čo­vých odpo­rú­čaní pre roz­voj elek­tro­nic­kého obchodu na Slo­ven­sku a v regi­óne V4.

Zoznam klú­čo­vých odpo­rú­čaní bol zosta­vený fun­do­va­nými jed­not­liv­cami a inšti­tú­ciami ako zástup­com ria­di­teľa pre európ­ske zále­ži­tosti z brit­ského Minis­ter­stva obchodu — Pet­rom Step­hen­som, zástup­cami úspeš­ných slo­ven­ských spo­loč­ností (Martinus.sk, Pri­ce­ma­nia, Elect­ro­nic Star), zástup­cami MZV a európ­skych zále­ži­tostí, Minis­ter­stva hos­po­dár­stva, MF, brit­ským veľ­vys­la­nec­tvom v Bra­ti­slave, ako aj think tanku CEPI. 

Peter Step­hens pova­žuje za naj­dô­le­ži­tej­šie vytvo­re­nie národ­nej medzi­re­zort­nej komi­sie pre digi­tálnu agendu, ktorá by ria­dila pri­ority a bola zod­po­vedná za ich rea­li­zá­ciu za účasti zástup­cov minis­ter­stviev, úradu vlády a trva­lého zastú­pe­nia Slo­ven­ska pri EÚ.

Slo­ven­skí pod­ni­ka­te­lia súhla­sili s návrhom Petra Step­hensa o mini­mál­nom štan­darde ochrany, ktorý by zabez­pe­čil vzde­lá­va­nie zákaz­ní­kov o ich prá­vach, rozp­ra­co­val ochranu úda­jov z pod­ni­ka­teľ­ského pohľadu, zlep­šil cez­hra­ničnú sta­rost­li­vosť o zákaz­ní­kov, vrá­tane rekla­má­cií či pod­po­ril samo­re­gu­lá­ciu zákaz­níc­kého ser­visu zo strany pod­ni­ka­te­ľov a tým šikov­nej­ším posky­tol mož­nosť kon­ku­renč­nej výhody.

Región V4 pova­žo­vali slo­ven­skí pod­ni­ka­te­lia za ide­álny pries­tor na tes­to­va­nie zjed­no­te­nia cez­hra­nič­ných poš­to­vých slu­žieb, ich kva­lity a ceny. Návrhom je vytvo­re­nie “domá­ceho trhu” V4 pre poš­tové služby s jed­not­nou kva­li­tou a efek­ti­vi­tou. 

Ďal­ším tŕňom v päte pod­ni­ka­te­ľov je regis­trá­cia pre DPH v jed­not­li­vých kra­ji­nách EÚ. Pro­cesy a časy vyba­ve­nia sú v kaž­dej kra­jine špe­ci­fické. Zjed­no­du­še­ním by bol tzv. One­Stop Shop pre regis­trá­ciu DPH, ktorý by pro­ces nie­len zjed­no­du­šil, ale aj pod­po­ril cez­hra­ničný obchod.

Vzde­lá­va­nie zákaz­ní­kov, ako aj rýchly roz­voj trhu pred­bie­hajú vývoj legis­la­tívy. Tá je v nie­kto­rých prí­pa­doch v čase svojho zave­de­nia pre zákaz­ní­kov neak­tu­álna, navyše spô­so­buje nemalé náklady pre malé a stredné pod­niky.

Michal Meško z inter­ne­to­vého kníh­ku­pec­tva Martinus.sk pova­žuje pri­pra­vené odpo­rú­ča­nia za uži­točné pre svoju spo­loč­nosť: “Pre nás sú rele­vantné všetky, a v doku­mente sú zho­dou okol­ností zora­dené podľa dôle­ži­tosti pre nás.”

Téma elek­tro­nic­kého obchodu je úzko pre­po­jená s digi­tál­nou agen­dou, kto­rej sa Slo­ven­ská repub­lika venuje počas svojho pred­sed­níc­tva Vyšeh­rad­skej sku­piny. To, že je dôle­žitá zvý­raz­ňuje aj fakt, že elek­tro­nický obchod v stred­nej Európe narás­tol v roku 2012 o 24,4%.

Členmi SAPIE sú úspešné slo­ven­ské a glo­bálne spo­loč­nosti ­ ESET, Neulogy, Google, Sygic, Martinus.sk, Zara­guza, Ana­soft, Face­book, Web­Sup­port, Pro­fe­sia a The Spot. 

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)