Exper­ti a ich päť odpo­rú­ča­ní, ako zlep­šiť elek­tro­nic­ký obchod na Slo­ven­sku

Sapie.sk / 16. januára 2015 / Tools a produktivita

Slo­ven­ská alian­cia pre inter­ne­to­vú eko­no­mi­ku (SAPIE) spo­lu s brit­ským veľ­vys­la­nec­tvom v Bra­ti­sla­ve a Cen­tral Euro­pe­an Poli­cy Ins­ti­tu­te (CEPI), slo­ven­ský­mi pod­ni­ka­teľ­mi a zástup­ca­mi minis­ters­tiev pri­pra­vi­la zoznam pia­ti­ch kľú­čo­vý­ch odpo­rú­ča­ní pre roz­voj elek­tro­nic­ké­ho obcho­du na Slo­ven­sku a v regi­ó­ne V4.

Zoznam klúčových odporúčaní bol zostavený fundovanými jednotlivcami a inštitúciami ako zástupcom riaditeľa pre európske záležitosti z britského Ministerstva obchodu - Petrom Stephensom, zástupcami úspešných slovenských spoločností (Martinus.sk, Pricemania, Electronic Star), zástupcami MZV a európskych záležitostí, Ministerstva hospodárstva, MF, britským veľvyslanectvom v Bratislave, ako aj think tanku CEPI. 

Peter Stephens považuje za najdôležitejšie vytvorenie národnej medzirezortnej komisie pre digitálnu agendu, ktorá by riadila priority a bola zodpovedná za ich realizáciu za účasti zástupcov ministerstviev, úradu vlády a trvalého zastúpenia Slovenska pri EÚ.

Slovenskí podnikatelia súhlasili s návrhom Petra Stephensa o minimálnom štandarde ochrany, ktorý by zabezpečil vzdelávanie zákazníkov o ich právach, rozpracoval ochranu údajov z podnikateľského pohľadu, zlepšil cezhraničnú starostlivosť o zákazníkov, vrátane reklamácií či podporil samoreguláciu zákazníckého servisu zo strany podnikateľov a tým šikovnejším poskytol možnosť konkurenčnej výhody.

 

 

Región V4 považovali slovenskí podnikatelia za ideálny priestor na testovanie zjednotenia cezhraničných poštových služieb, ich kvality a ceny. Návrhom je vytvorenie “domáceho trhu” V4 pre poštové služby s jednotnou kvalitou a efektivitou. 

Ďalším tŕňom v päte podnikateľov je registrácia pre DPH v jednotlivých krajinách EÚ. Procesy a časy vybavenia sú v každej krajine špecifické. Zjednodušením by bol tzv. One­Stop Shop pre registráciu DPH, ktorý by proces nielen zjednodušil, ale aj podporil cezhraničný obchod.

Vzdelávanie zákazníkov, ako aj rýchly rozvoj trhu predbiehajú vývoj legislatívy. Tá je v niektorých prípadoch v čase svojho zavedenia pre zákazníkov neaktuálna, navyše spôsobuje nemalé náklady pre malé a stredné podniky.

Michal Meško z internetového kníhkupectva Martinus.sk považuje pripravené odporúčania za užitočné pre svoju spoločnosť: “Pre nás sú relevantné všetky, a v dokumente sú zhodou okolností zoradené podľa dôležitosti pre nás.”

 

 

Téma elektronického obchodu je úzko prepojená s digitálnou agendou, ktorej sa Slovenská republika venuje počas svojho predsedníctva Vyšehradskej skupiny. To, že je dôležitá zvýrazňuje aj fakt, že elektronický obchod v strednej Európe narástol v roku 2012 o 24,4%.

Členmi SAPIE sú úspešné slovenské a globálne spoločnosti ­ ESET, Neulogy, Google, Sygic, Martinus.sk, Zaraguza, Anasoft, Facebook, WebSupport, Profesia a The Spot. 

 

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)