Face­book a Unity sa spoja vo vytvo­rení kon­ku­ren­cie Ste­amu

Dárius Polák / 20. augusta 2016 / Business

Face­book sa chystá vyzvať Valve v boji o hrá­čov.

Spo­loč­nosť ozná­mila vytvo­re­nie “Face­book PC Gaming Plat­form” v spo­lu­práci s Unity. Plat­forma je vlastne aktu­ali­zá­cia “Face­book Games Arcade” bety z mája tohto roku.

Plat­forma bude fun­go­vať na rov­na­kom sys­téme ako Steam. Bude slú­žiť ako miesto pre hra­nie hier bez toho aby News Feed a upo­zor­ne­nia odpú­ta­vali pozor­nosť pou­ží­va­teľa pri hraní. A hoci prvá várka hier bude vo väč­šine jed­no­du­chá, keďže bude od vývo­já­rov, ktorý pre­sunú na plat­formu svoje mobilné a bro­wser hry, žiadne hard­vé­rové limity nie sú dané. Po čase sa samoz­rejme oča­káva, že pri­budnú aj AAA tituly so špič­ko­vou gra­fi­kou.

OCULUS-RIFT-headset-conference-2013-billboard-650

foto: billboard.com

Face­book sa začal zau­jí­mať o hry od momentu kedy kúpil Ocu­lus a všetci oča­ká­vajú, že na tejto plat­forme budú práve VR hry. Unity je momen­tálne jeden z naj­viac popu­lár­nych vývo­jár­skych prog­ra­mov na tvorbu hier. Medzi naj­zná­mej­šie pat­ria Monu­ment Val­ley, Ori a Blind For­rest. Pomo­cou tejto spo­lu­práce bude pub­li­ko­va­nie vytvo­re­ných hier pre vývo­já­rov rela­tívne jed­no­du­ché.

Iba čas odpo­vie na to, či Face­book má šancu kon­ku­ro­vať Ste­amu, ktorý má denne v prie­mere 7 mili­ó­nov aktív­nych pou­ží­va­te­ľov. Toto isté už skú­šal Ori­gin od EA a Uplay od Ubi­soft. Ocu­lus hry by sa dali pova­žo­vať za istú kon­ku­renčnú výhodu, lenže Valve pra­cuje na tom istom v spo­lu­práci s HTC. Takže, veľa šťas­tia Zuc­ker­berg a spol.

gabe-newell-steam-valve

foto: pinterest.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)